Haku

FINE-023393

Tulosta

Asianumero: FINE-023393 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 10.01.2020

Polttoainetankkiin oli lisätty sinne kuulumatonta ainetta. Rajoitusehdon tulkinta. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan BMW 320I – henkilöauto oli ollut taloyhtiön pysäköintihallissa 26.–28.7.2019, kun joku oli ilkivaltaisesti lisännyt auton polttoainetankkiin sinne kuulumatonta ainetta. Vahinko oli ilmennyt, kun vikavalo oli syttynyt ajon aikana, ja auto oli hinattu korjaamolle. Tankkiin lisätty aine oli asiakkaan kuvauksen mukaan tuhonnut ja tukkinut auton polttoainejärjestelmää. 

Vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa mahdolliset murtovauriot polttoainetankin kannessa, mutta se kieltäytyi korvaamasta polttoainejärjestelmän vahinkoa polttoainejärjestelmän likaantumista koskevan rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo, että vahinko tulee korvata ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutuksen rajoitusehtoja ei voi tulkita siten, että ilkivallasta johtuvaa polttoainejärjestelmän vahinkoa ei korvata vakuutuksesta. Kyse ei ole ollut siitä, että autoon olisi esimerkiksi tankattu väärää tai likaantunutta polttoainetta. Vastaavia rajoituksia on muillakin vakuutusyhtiöillä, ja niiden edustajien arvioiden mukaan tällainen selkeästi ilkivallasta johtuva vahinko olisi korvattava.

Vakuutusyhtiö viittaa edelleen polttoaine- tai muun nestejärjestelmän likaantumista koskevaan rajoitusehtoon eikä korvaa vahinkoa laajemmin kuin mitä korvauspäätöksestä ilmenee. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen (1.4.2019) kohdan 4.3 mukaan ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja -paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

Autovakuutukseen liittyvien rajoitusehtojen kohdan 4.11 ja sen alakohdan 2 mukaan eläintörmäys-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2–4.7, 4.10 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle tai väärästä polttoaineesta moottorille tai polttoainejärjestelmälle tai polttoainejärjestelmän tai muun nestejärjestelmän (esim. hydrauliikka) likaantumisesta, likaamisesta tai rikkoutumisesta. (kursivointi tässä)

Ratkaisusuositus

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen perusteella asiassa on riidatonta, että tuntemattomaksi jäänyt vieras aine oli päätynyt auton polttoainesäiliöön vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaisella tavalla ilkivaltaisesti eli nimenomaisessa tarkoituksessa vaurioittaa vakuutuksen kohdetta. Asiassa on riitaa siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä korvaamasta vieraan aineen auton polttoainejärjestelmälle aiheuttamaa vahinkoa vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.11.2 perusteella.

Asiassa ei ole esitetty väitteitä vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä tai vastaavista seikoista. Tämän vuoksi FINE arvioi vahingon korvattavuutta pelkästään vakuutuksen vakioehtojen sisällön valossa.

Rajoitusehdon tulkinta

Vakuutuksen rajoitusehtoja ja muita yhtiön korvausvastuuta rajoittavia ehtoja on tulkittava sanamuodostaan lähtien ja suppeasti. Yksinkertaistaen voi todeta, että rajoituksen on ilmettävä ehtojen sanamuodosta selvästi ja nimenomaisesti, jotta rajoitusta voi soveltaa yksittäisessä vahinkotilanteessa.

FINEn Vakuutuslautakunta on käsitellyt ehtojen kohdan 4.11.2 kursivoidun osan kaltaisia rajoituslausekkeita ratkaisusuosituksissaan VKL 547/12 ja VKL 178/13. Lautakunnan tulkintalinja on ollut se, että jos polttoainesäiliöön oli ilkivaltaisesti lisätty jotain ainetta, joka oli tukkinut ja vaurioittanut ajoneuvon polttoainejärjestelmää, kyse ei tältä osin ole ollut rajoitusehdon tekstissä mainitusta likaantumisesta tai rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta vaan korvattavaksi tulevasta ilkivaltavahingosta. Tarkempien perustelujen osalta FINE viittaa mainittuihin lautakuntaratkaisuihin.

Nyt kyseessä oleva rajoitusehto on kuitenkin muotoiltu viitetapauksissa käsiteltyjä rajoituksia laajemmaksi siten, että vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu paitsi likaantumisesta ja rikkoutumisesta aiheutunut vahinko myös polttoainejärjestelmän likaamisesta aiheutunut vahinko. Ehtojen kohdan 4.11 alkulauseen nimenomaisen maininnan mukaan tätä rajoitusta sovelletaan myös ilkivaltaturvaan, ja jo yleisen kielenkäytön mukaan likaaminen tarkoittaa myös tarkoituksellista tai tahallista likaamista. Lisäksi FINE toteaa käsityksenään, että käytännössä ajoneuvon polttoainejärjestelmän tarkoituksellinen likaaminen edellyttää juuri sitä, että polttoainesäiliöön tai muuten ajoneuvon polttoainejärjestelmään lisätään jotain sinne kuulumatonta ainetta. Nyt käsillä oleva rajoitusehto on siten sisällöltään nimenomainen ja selkeä. Sen mukaan vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon polttoainesäiliöön ilkivaltaisesti lisätyn aineen aiheuttamaa vahinkoa.

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutuksen vakioehtojen mukaisena eikä suosita korvausta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen
 

Tulosta