Haku

FINE-023327

Tulosta

Asianumero: FINE-023327 (2019)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 18.12.2019

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman yrityksen tiloihin murtauduttiin ja murron yhteydessä asiakkaan henkilökohtainen kortti ja kortin tunnusluku päätyivät sivullisen haltuun. Asiakkaan kortilla tehtiin 28.6.2019 klo 4.57-5.15 kolme oikeudetonta automaattinostoa yhteisarvoltaan 1.000,00 euroa. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 28.6.2019 klo 10.25.

Asiakkaan valitus

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan omistaman yhtiön tiloihin murtauduttiin ja että asiakkaan kortti ja tunnusluku päätyivät teosta vastuussa olevien haltuun. Tutkintailmoitukseen on kirjattu, että asiakkaan toimistossa sijainneesta pöytälaatikosta oli viety mm. luottokortteja ja tunnuslukuja. Pöytälaatikossa olevassa portfoliossa säilytettiin kortteja (mm. ko. kortti) ja tietokoneeseen kirjautumista varten tarvittavia salasanoja (”tunnuslukuja”). Pankin kortin tunnuslukua puolestaan säilytettiin lukitussa kassakaapissa, ei pöytälaatikossa. On edelleen riidatonta, että kassakaappia ei ole tarvinnut murtaa auki. 

Keskeistä asiassa on se, että korttia ja tunnuslukua on säilytetty toisistaan erillään. Tunnuslukua säilytettiin murron tekohetkellä yrityksen numerolukkoisessa kassakaapissa. Kortti oli murron tekohetkellä yrityksen lukollisessa työpöytälaatikossa, joka avattiin sorkkaraudalla. Keskeistä on myös se, että epäillyt ovat joutuneet murtautumaan kahteen erilliseen tilaan päästäkseen käsiksi lukittuun pöytälaatikkoon. 

Murron kohteena on ollut 160 neliöinen teollisuusrakennus. Asiakkaan työhuone muodostaa rakennuksesta 44 neliöisen lukitun kokonaisuuden. Murrosta vastuussa olevan/olevien on ollut mahdollista saada sekä pankkikortti että tunnusluku ainoastaan toteuttamalla rikoslain (39/1889) 28:1:ssa tarkoitetun omaisuusrikoksen. Varkaat ovat murtaneet paitsi teollisuusrakennuksen ulko-oven myös asiakkaan lukitun toimistohuoneen oven.

Pankin vastaus perustuu virheelliseen olettamaan siitä, että koska kassakaappiin ei ole tarvinnut murtautua, kassakaapin tunnusluku on ollut sivullisen saatavissa ilmeisen helposti. Näin ollen pankin johtopäätös on samalla väärä ja pankin ratkaisupäätös maksupalvelulain 62 §:n vastainen. Asiakas ei ole säilyttänyt korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua korttiehtojen vastaisesti tai menetellyt huolimattomasti maksupalvelulain 53.1 §:n tarkoittamalla tavalla eikä myöskään menetellyt maksupalvelulain tarkoittamalla tavalla törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelulain pakottavan 53.1 §:n säännöksen nojalla maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä. Tilanteessa, jossa maksuvälineen oikeudeton käyttö on seurausta edellä kuvatuissa olosuhteissa tapahtuneesta rikoksesta, pankki ei voi välttää korvausvastuutaan sanotun lain pakottavien säännösten nojalla.

Pankin vastine

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan yrityksen toimitiloihin oli murtauduttu torstai 27.6.2019 klo 17:40 — perjantai 28.6.2019 klo 7:00 välisenä aikana. Asiakkaan toimiston ovi oli väännetty auki ja asiakkaan toimistossa sijaitsevasta pöytälaatikosta oli viety mm. luottokortteja ja tunnuslukuja. Edelleen tutkintailmoituksen mukaan asiakkaan työhuoneen lipastosta oli osattu etsiä myös työhuoneen seinustalla olleen kassakaapin tunnusluku ja kassakaappi oli avattu. Kassakaapissa ei ollut murtojälkiä. Asiakkaan mukaan kassakaapissa ei ollut mainittavaa omaisuutta.

Ratkaisusuosituspyynnössä tapahtumakuvaus poikkeaa tutkintailmoituksesta. Ratkaisusuosituspyynnön mukaan pankkikorttia ja tunnuslukuja oli säilytetty toisistaan erillään. Tunnuslukua säilytettiin murron tekohetkellä numerolukkoisessa kassakaapissa. Pankkikortti oli murron tekohetkellä lukollisessa työpöydän laatikossa, joka avattiin sorkkaraudalla.

Kortin käyttöön sovellettavien kuluttajaluoton ehtojen mukaan korttia on säilytettävä turvallisesti siten, ettei kukaan muu voi käyttää sitä. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada sitä tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortin tunnuslukua ei saa säilyttää helposti tunnistettavassa muodossa.

Korttinostot on tehty lukemalla kortin siru ja hyväksymällä nosto kortin tunnusluvulla, jolloin nostot tehneellä henkilöllä on ollut hallussaan kortti ja kortin tunnusluku. Korttia ja siihen liitettyä tunnuslukua on tutkintailmoituksen mukaan säilytetty korttiehtojen vastaisesti samassa paikassa asiakkaan toimiston pöytälaatikossa. Vaikka korttia ja tunnuslukua olisi säilytetty ratkaisusuosituspyynnön kuvaamalla tavalla erillään toisistaan työpöydän laatikossa ja kassakaapissa, säilyttäminen on silti ollut korttiehtojen vastaista, koska kassakaapin tunnusluku on ollut sivullisen saatavissa ilmeisen helposti saman toimiston seinustalta, eikä kassakaappia ole tarvinnut murtaa auki.

Pankki katsoo, että asiakas on säilyttänyt luottokorttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua korttiehtojen vastaisesti ja maksupalvelulain tarkoittamalla tavalla törkeän huolimattomasti. Asiakas on siksi itse vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 28.6.2019, Asianimeke: Varkaus)
- Poliisin asiakkaalle 1.7.2019 lähettämä sähköposti 
- Kuluttajaluoton ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan 
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan 
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan 
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin korttia koskevien ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastasi maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttia koskevien ehtojen Varotoimet-kohdan mukaan 
Kortti ja yksilölliset tunnistetiedot ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle, eikä toinen henkilö saa käyttää korttia. Kortti ja yksilölliset tunnistetiedot ovat arvoesineitä, joita on välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen säilytettävä ja käsiteltävä turvallisesti siten, ettei kukaan muu voi käyttää niitä. Kortinhaltijan on säännöllisesti seurattava huolellisesti kortin, tunnusluvun ja muun tunnusteen tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.
Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa jättää ilman valvontaa esimerkiksi hotellihuoneeseen, ajoneuvoon, laukkuun, takin taskuun tai vastaavaan paikkaan. Kortista on huolehdittava tarkasti julkisilla paikoilla erityisen suuren varkausriskin johdosta. Tällaista erityistä tarkkaavaisuutta vaativia paikkoja ovat lisäksi esimerkiksi ravintolat, yökerhot, kaupat, odotushuoneet, pukuhuoneet, julkiset kulkuneuvot, uimarannat ja torit.
Kortinhaltija sitoutuu hävittämään luotonantajalta saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Yksilölliset tunnistetiedot, kuten tunnusluku tai muu tunniste, on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tai muuta tunnistetta tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortin tunnuslukua tai muuta tunnistetta ei saa säilyttää helposti tunnistettavassa muodossa. […] 
Ehtojen Ilmoitus katoamisesta -kohdan mukaan
Kortin katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka henkilökohtaisen tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava [Pankille]. […]

Asian arviointi

Tapahtumienkulun osalta Pankkilautakunta katsoo olevan riidatonta, että asiakkaan omistaman yrityksen tiloihin ja ko. teollisuusrakennuksen sisällä olevaan asiakkaan lukittuun toimistohuoneeseen on murtauduttu. Edelleen riidatonta on, että asiakkaan kortti on ollut toimistossa olleessa lukollisessa työpöytälaatikossa, joka on murron yhteydessä avattu sorkkaraudalla. Riidanalaista on, onko asiakas säilyttänyt korttinsa tunnuslukua toimistohuoneen pöytälaatikossa kortin kanssa vai numerolukkoisessa kassakaapissa, joka on saatu avattua murtojälkiä jättämättä.

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas ole huolimattomuudestaan laiminlyönyt velvollisuuksiaan korttinsa turvallisen säilyttämisen suhteen säilytettyään korttiaan yrityksensä toimitilojen lukitussa toimistotilassa lukollisessa pöytälaatikossa, josta kortti on yöllisen murron yhteydessä päätynyt sivullisen haltuun. 

Kortin tunnusluvun osalta Pankkilautakunta kiinnittää huomiota siihen, ettei asiakas ole selvittänyt, missä muodossa hän on korttinsa tunnuslukua säilyttänyt ja onko hän mahdollisesti säilyttänyt tunnuslukuaan pankin toimittamassa alkuperäisessä tunnuslukutulosteessa. 

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän osittain epäselväksi, miten ja missä muodossa asiakkaan kortin tunnuslukua on säilytetty toimistotiloissa ja onko sitä säilytetty pöytälaatikossa vai kassakaapissa.

Ottaen huomioon, että kortilla on onnistuttu tekemään automaattinostoja hyvin pian yrityksen tiloihin tapahtuneen murron jälkeen, Pankkilautakunta katsoo joka tapauksessa olevan ilmeistä, että kortin tunnusluvun haltuunsa saanut on tunnistanut sen maksukortin tunnusluvuksi ja on kyennyt yhdistämään sen pöytälaatikosta löytämäänsä korttiin. Edelleen lautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakas on vastoin korttia koskevia ehtoja joko kirjannut tunnuslukunsa helposti tunnistettavaan muotoon tai on säilyttänyt pankilta saamansa alkuperäisen tunnuslukutositteen. Mikäli asiakas olisi säilyttänyt tunnuslukuaan muodossa, joka ei olisi ollut yrityksen tiloihin murtautuneen tai murtautuneiden tunnistettavissa maksukortin tunnusluvuksi, olisi kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu välttyä kokonaisuudessaan. 

Edellä esitettyyn viitaten ja riippumatta siitä, onko asiakkaan kortin tunnuslukua säilytetty pöytälaatikossa vai kassakaapissa, joka on ollut avattavissa toimistotilasta löydettävissä olleella ja kassakaappiin yhdistettävissä olleella numerosarjalla, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttia koskevien ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Edelleen Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan menettelyn korttinsa ja sen tunnusluvun säilyttämisen suhteen voida katsoa osoittavan asiakkaan suhtautuvan piittaamattomasti maksuvälineen hallintaan liittyviin turvallisuusriskeihin ja ettei asiakkaan menettely kokonaisuudessaan osoita törkeää huolimattomuutta. Näin ollen asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu 50 euroon.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén 

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen
 

Tulosta