Haku

FINE-023204

Tulosta

Asianumero: FINE-023204 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2020

Astianpesukoneen magneettiventtiilin rikkoutuminen. All risks – vakuutus. Avoinna olevasta hanasta virrannut neste. Erityisomavastuu. Ikävähennykset. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon eräässä huoneistossa oli 15.7.2019 havaittu astianpesukoneen vuotaneen jo pidemmän aikaa. Kosteuskartoitusraportin 22.7.2017 mukaan keittiön lattiaa oli kastunut noin 2 m² alalta ja tiskiallaskaapin rungossa oli vaurioita. Vuotokohdan alapuolella olevan kellaritilan varastokomeron katossa oli kohonneita pintakosteusarvoja. 

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä 29.7.2019 viitattiin R Oy:n tarkastusraporttiin, jonka mukaan astianpesukoneen venttiili oli jäänyt auki ja vesi oli päässyt pesukoneen kautta keittiön lattialle. Kiinteistön rakennusvuosi on 1982. Päätöksen mukaan vahinko on kiinteistövakuutuksesta korvattava. Päätöksessä viitattiin ehtokohtaan 5.3.5, jonka mukaisesti rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista tehdään vakuutusehtojen mukainen laitteen ikään perustuva ikävähennys. Päätöksessä mainittiin, että asunnon huonon kunnon takia mahdolliset lattiapinnoite- ja kalustekorjaukset tullaan maksamaan päivänarvoperusteisesti. Koska vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, omavastuu on ehtokohdan 5.5.1.4 mukaan 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu 1000 euroa, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asiakas vetosi oikaisupyynnössään siihen, että vahingon syy on tässä tapauksessa ollut astianpesukoneen magneettiventtiilin rikkoutuminen, minkä vuoksi avoimena ollutta hanaa koskevaa erityisomavastuuta ei voida soveltaa. Hana olisi joka tapauksessa avattu, kun konetta olisi seuraavan kerran käytetty ja vahinko olisi tällöinkin sattunut, koska magneettiventtiili oli rikki. Astianpesukonetta ei voi käyttää avaamatta vesihanaa. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön tulkinta tarkoittaisi sitä, että kaikki astianpesukoneiden vuotovahingot olisivat erityisomavastuun piiriin kuuluvia, koska astianpesukonetta käytettäessä hana on aina auki. Oikaisupyynnössä viitattiin Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa 562/12.

Vakuutusyhtiö totesi 23.8.2019 antamassaan uudessa korvauspäätöksessä, että omavastuuvähennys perustuu ehtokohtaan 5.5.1.4, jossa ei oteta kantaa itse vahingon syyhyn, vaan siihen, onko vahingon määrään vaikuttanut avoimesta hanasta tai vastaavasta virrannut neste. Kiinteistöpalvelun viestin 16.7.2019 mukaan vahingonlähde on ollut auki jäänyt astianpesukoneen venttiili. Kun astianpesukoneen magneettivettiili on (mahdollisesti) rikkoutunut, on vesi päässyt virtaaman koneen kautta rakenteisiin. Kosteuskartoitusraportin mukaan on todennäköistä, että vuoto on jatkunut pidemmän aikaa. Jos astianpesukoneen hana pidetään normaalin käytännön mukaisesti suljettuna silloin, kun konetta ei käytetä, tämän tyyppistä pitkäaikaista vahinkoa ei pääse tapahtumaan. 

Vakuutusyhtiön mukaan ehtokohdan 5.5.1.4 tarkoituksena ei ole kohtuuttomasti rajata vakuutuksen korvauspiiriä, vaan puuttua tapauksiin, joissa vahingon määrään on vaikuttanut esimerkiksi käyttäjän huolimattomuus, laiminlyönti tai tuottamus. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiakkaan vetoama ratkaisusuositus on perustunut erilaisiin vakuutusehtoihin, minkä johdosta suositusta ei voida rinnastaa nyt kyseessä olevaan tapaukseen. Yhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään. 

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo valituksessaan, että avoimen hanan aiheuttaman vahingon erityisomavastuuta ei tule soveltaa tässä vahinkotapauksessa. Vesi on selvitysten perusteella vuotanut astianpesukoneen magneettiventtiilistä, eikä hanasta. Magneettiventtiilin rikkoutumisella ei ole asiassa merkitystä, sillä korvattavuus ei vakuutusehtojen mukaan edellytä astianpesukoneen rikkoutumista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Vesi on vuotanut ulos putkistosta rikkoutuneesta magneettiventtiilistä ja vahingosta on tehty myönteinen korvauspäätös, koska magneettiventtiilin rikkoutuminen täyttää ehtokohdassa 3.1 edellytettävän vahingon äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden vaatimukset. Vakuutusyhtiö on samaa mieltä asiakkaan kanssa myös siltä osin, että erityisomavastuuta koskevassa ehtokohdassa 5.5.1.4 ei ole kyse vakuutuksen korvausperusteesta. Kyseessä olevaan vahinkotapaukseen sovellettavan, aiemmin voimassa olleeseen ehtoversioon nähden muutetun ehtokohdan sanamuodon mukaan erityisomavastuu vähennetään, jos vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta virrannut neste. Aiemman ehtoversion mukaan erityisomavastuun vähentämisen edellytyksenä on ollut, että avoinna olleesta hanasta virrannut neste on aiheuttanut vahingon. 

Tässä vahinkotapauksessa vahingon määrään on vaikuttanut se, että asukas on jättänyt astiapesukoneen hanan auki, todennäköisesti pidemmäksi aikaa, jolloin magneettiventtiilin rikkoutuminen on aiheuttanut korvattavan vuotovahingon. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että sen korvauspäätös on ollut asianmukainen. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välillä on riidatonta, että vuotovahingosta maksettavaan korvaukseen voidaan soveltaa ehtokohdan 5.3.5 mukaista vuotaneen laitteen iän mukaista ikävähennystä. Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko kyseisessä vahinkotapauksessa perusteltua vähentää korvauksesta myös ehtokohdan 5.5.1.4 mukainen erityisomavastuu sen perusteella, että vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta virrannut neste.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan 5.3.5 (Vahingon määrä vuotovahingoissa) mukaan jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta                    

tehdään vuotovahingoissa vuotaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti.

Johdon, putkiston tai 
muun laitteen ikä / v     %
11 – 20                       10
21 – 30                       20
31 – 40                       40
41 – 50                       50
51 tai yli                      60

Ikävähennys on kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkoa kohti. Poikkeuksena yli 40 vuotta vanhat putkistot, joiden osalta noudatetaan taulukon mukaista ikävähennysprosenttia. 

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.
[…]

Ehtokohdan 5.5.1 (Omavastuut) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

Ehtokohdan 5.5.1.4 (Omavastuu vuotovahingossa) mukaan mikäli vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihku-laitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitetun R Oy:n tarkastusraportin 22.7.2012 mukaan astianpesukoneen venttiili on jäänyt auki ja vettä päässyt pesukoneen kautta keittiön lattialle. Raportin mukaan magneettiventtiili on todennäköisesti hajonnut. Parketin vaurioista päätellen parketti on ollut kostea jo pidemmän aikaa. 

Osapuolten välillä on riidatonta, että astianpesukoneen magneettiventtiili on rikkoutunut. Esitetyn selvityksen perusteella kyse on ollut tilanteesta, jossa astianpesukoneeseen johtava hana on ollut avattuna siten, että vesi on päässyt virtaaman astianpesukoneeseen tulovesiletkua pitkin. Astianpesukoneessa tulovesiliitännän yhteydessä oleva magneettiventtiili on kuitenkin rikkoutunut, minkä johdosta vettä on virrannut lähemmin selvittämättömällä mekanismilla astianpesukoneesta kaapistoon ja edelleen keittiön lattiarakenteisiin. 

Voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuksen vakioehtoihin sisältyviä rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti ja sanamuotonsa mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo kyseessä olevan ehtokohdan tarkoittavan sanamuotonsa perusteella ja yleisen kielenkäytön mukaisesti arvioituna tilanteita, joissa vahingon aiheuttanut neste on virrannut verkon ulkopuolelle välittömästi auki jätetystä hanasta. Näin on esimerkiksi tilanteissa, joissa käyttäjä on ylitäyttänyt tiskialtaan tai nukahtanut suihkun lattiakaivon päälle. 

Esillä olevassa tapauksessa vuotovahingon aiheutuminen on hanan aukiolon lisäksi edellyttänyt magneettiventtiilin rikkoutumista. Kun hana on avattu, vesi on virrannut tulovesiputkea pitkin astianpesukoneeseen, josta se on magneettiventtiilin rikkoutumisen johdosta alkanut vuotaa laitteen ulkopuolelle. Koska vahinkoa aiheuttanut vesi ei tässä tapauksessa ole vuotanut välittömästi avoinna olevasta hanasta, eikä avoinna olleen hanan näin ollen voida tulkita myötävaikuttaneen vahingon määrään, Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtokohdan 5.5.1.4 mukaisen erityisomavastuun vähentämiselle vahingon korvauksista ei ole perustetta. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon ilman ehtokohdan 5.5.1.4 mukaisen erityisomavastuun vähentämistä. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia