Haku

FINE-023186

Tulosta

Asianumero: FINE-023186 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.02.2020

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovirhe. Osakasko. Oliko törmäysvahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan auto vaurioitui peräänajotilanteessa 24.7.2019, ja asiakas teki vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön puhelimitse seuraavana päivänä. Vakuutusyhtiön asiakasneuvoja kertoi asiakkaalle, että hänellä on oman ajoneuvon osalta voimassa osakasko, jossa ei ole kolarointiturvaa eikä oman ajoneuvon vaurioita näin ollen voida korvata. Asiakas kertoi, että hänelle oli sanottu vakuutuksen voimaanlaittohetkellä, että vakuutus korvaa myös oman auton vauriot. 

Vakuutusmyyjältä saadun selvityksen mukaan asiakkaalle oli tarjousvaiheessa lähetetty sähköpostilla ja verkkoviestillä vakuutustarjoukset tutustuttavaksi. Tarjousten liitteenä oli asiakkaalle toimitettu tuoteselosteet, vakuutusehdot sekä vakuutustietoasiakirjat liikennevakuutuksesta ja eri kaskovaihtoehdoista. Tarjouksiin tutustuttuaan asiakas oli soittanut yhtiöön ja kertonut selkeästi haluavansa nimenomaan osakaskon. Osakaskon sisältö oli käyty vakuutusmyyjän kanssa vielä puhelimessa läpi. Osakaskon valinnan jälkeen asiakas oli hoitanut itse rekisteröinnin. Vakuutuskirja oli vielä postitettu asiakkaalle. 

Vakuutusyhtiö ilmoitti virheselvityksen jälkeen asiakkaalle, että asiassa ei yhtiön näkemyksen mukaan ole tapahtunut tiedonantovirhettä yhtiön puolelta.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa auton vahingot puutteellisen tiedonsaannin takia. Yhtiön päätöksen mukaan asiakkaan vakuutus ei korvaa sattunutta vahinkoa, koska vakuutusta tehdessä puhelimitse asiakas on sanonut haluavansa osakaskon kyseiseen autoon. Asiakas kuitenkin luuli, että osakasko korvaa myös kolaroinnin, koska hänelle oli vakuutusta otettaessa kerrottu, että vakuutus korvaa palo-, varkaus-, eläin ja kolarointivahingot. Kaskosta oli puhe, eikä asiakkaalle erikseen kerrottu, ettei kolarointi kuuluisi vakuutukseen. Asiakas luuli, että näin kalliiseen autoon ei edes saa sellaista vakuutusta, joka ei kattaisi kolarointia toisen auton kanssa. 

Asiakas on sitä mieltä, että hän sai liian vähän tietoa kyseisestä vakuutuksesta ja luuli, että vakuutus sisältää kolarointiturvan. Asiakkaan saamat tiedot vakuutuksesta ovat hänen mielestään olleet puutteelliset. Autoon on otettu laina pankista ja asiakas luuli, että lainalla ostettuun autoon tulee täydet vahingot korvaava kaskovakuutus. 

Yhtiö toteaa, että asiakkaan ajoneuvo on ollut vakuutettuna yhtiössä Osakasko-vakuutuksella 31.5.2019 alkaen. Asiakas on ollut yhteydessä yhtiöön 27.5.2019 ja hänelle on lähetetty sovitusti sähköpostilla ja verkkoviestillä tarjoukset tuoteselosteineen ja vakuutusehtoineen liikennevakuutuksesta, eri kaskovaihtoehdoista sekä Eurooppalaisesta jatkuvasta matkavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta. Lisäksi tarjousten liitteenä toimitetussa erillisessä Kaskovakuutukset -nimisessä vakuutustietokirjassa on lyhyesti ja selkeästi esitetty, että osakasko-tuotteisiin ei kuulu kolarointiturvaa.

Tutustuttuaan tarjouksiin asiakas on soittanut yhtiöön 31.5.2019 sopiakseen vakuutusten voimaansaattamisesta. Puhelussa asiakas kertoo selvästi haluavansa autolleen osakaskon, johon kuuluu hirvieläin-, palo-, varkaus- ja ilkivaltaturvat. Vakuutusmyyjä kertoo osakaskoon kuuluvan lisäksi vielä autopalveluturvan sekä vapaaehtoisena turvana lasiturvan, jonka asiakas kertoo haluavansa. Puhelussa vielä varmistetaan asiakkaan tarkoittavan 1.753,24 euroa maksavaa osakaskotarjousta ja tämä valittu vakuutus on laitettu voimaan 31.5.2019 alkaen. Asiakkaalle on toimitettu vakuutusta koskeva vakuutuskirja ja vakuutusehdot 31.5.2019.

Yhtiö katsoo, että asiakkaalle myydyssä ja 31.5.2019 voimaantulleessa osakasko-tuotteessa on ollut juuri ne turvat, jotka asiakas on halunnut eikä asiassa ole tapahtunut mitään sellaista tiedonantovirhettä, jonka johdosta asiakkaan vakuutuksen tulisi katsoa olevan voimassa toisen sisältöisenä. Yhtiö katsoo, että asiakkaalle on annettu ennen vakuutuksen myöntämistä tarpeelliset ja riittävät tiedot eikä asiassa ole perusteita muuttaa yhtiön ratkaisua. 

Sovellettava lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki (543/1994)

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenantajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. 

Ratkaisusuositus

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Vakuutussopimuslain esitöissä (HE 114/1993 vp) on todettu, että vakuutuksen ottamista harkitsevalle henkilölle on annettava riittävästi tietoja, jotta hän voi arvioida vakuutuksen tarkoituksenmukaisuutta, verrata tarjolla olevia vaihtoehtoja ja saada oikean käsityksen vakuutusturvan kattavuudesta. 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö yksittäistapauksessa ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

Asiakas on kertonut, että hänelle oli sanottu vakuutuksen voimaanlaittohetkellä, että vakuutus korvaa myös oman auton vauriot. Yhtiö on toimittanut puhelinkeskustelun litteroinnit FINEn käyttöön. FINE toteaa, että puhelussa asiakas puhuu nimenomaan osakaskosta ja kertoo selvästi haluavansa autolleen osakaskon, johon kuuluu hirvieläin-, palo-, varkaus- ja ilkivaltaturvat. Vakuutusmyyjä kertoo osakaskoon kuuluvan lisäksi vielä vapaaehtoiset autopalveluturvan sekä vapaaehtoisena turvana lasiturvan ja asiakas kertoo haluavansa ne. Puhelinkeskustelusta ja asiakkaalle sitä ennen toimitetuista tarjousasiakirjoista olevan selvityksen perusteella FINE katsoo, että asiakas oli saanut ennen vakuutuksen myöntämistä tarpeelliset ja riittävät tiedot hänelle tarjotun vakuutuksen sisällöstä ja siitä, että osakaskovakuutus ei sisällä kolarointiturvaa. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ollut laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan. 

Vahingon korvattavuus vakuutuksen vakioehtojen mukaan

Asiakkaan 31.5.2019 päivätyn vakuutuskirjan mukaan hänen autonsa vakuutuksen turvat ovat eläintörmäysturva, paloturva, varkausturva, ilkivaltaturva, autopalveluturva, oikeusturva, ulkomaan vastuuturva ja lasiturva.

Asiakkaalla ei ole ollut osakaskossa kolarointiturvaa, joten oman auton kolarointivahinko ei ole asiakkaan vakuutuksesta korvattava vahinko. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos   
Esittelijä Turunen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia