Haku

FINE-023131

Tulosta

Asianumero: FINE-023131 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2019

Oliko asia saatettavissa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi? Yksityistietoimitus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaiden naapurikiinteistön omistajat hakivat tieoikeuden perustamista tielle, joka kulki asiakkaiden omistaman kiinteistön kautta naapurikiinteistölle. Asiakkaat vastustivat tieoikeuden perustamista. Asiaa käsiteltiin yksityistietoimituksessa 15.5.2019. Toimitusinsinööri vahvisti päätöksellään tieoikeuden perustamisen vastapuolen hakemuksen mukaisesti. Asianosaisilla oli mahdollisuus hakea muutosta toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun valittamalla asiasta maaoikeuteen. Kun toimituspäätöksestä ei valitettu annetussa 30 päivän määräajassa, toimitus sai lainvoiman.  

Asiakkaat tekivät asiassa oikeusturvailmoituksen 14.5.2019. Vakuutusyhtiön antaman 19.5.2019 päivätyn korvauspäätöksen mukaan asian hoitamisesta aiheutuneita kuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksen perusteella, sillä asiaa on käsitelty ainoastaan maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa. Koska maanmittauslaitoksen päätökseen ei ole haettu muutosta maaoikeudessa, vakuutusyhtiö katsoo, että asia ei ole riitautunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla eikä korvattavaa vakuutustapahtumaa ole syntynyt. Asiassa aiheutuneet asianajokulut eivät siten ole vakuutuksesta korvattavia. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaiden valitus

Asiakkaat ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Vakuutusehtoja ei voida tulkita vakuutuksenottajan vahingoksi vakuutusyhtiön esittämällä tavalla. Asiakkaat katsovat, että vakuutusyhtiön tekemä ehtotulkinta on vakuutuksenottajan kannalta yllättävä ja vakuutusturvan laajuuden ennakoinnin kannalta kestämätön. 

Asiakkaiden mukaan asia on riitautunut vakuutusehdoissa edellytetyllä tavalla ja riidan olisi voinut saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusehtoja ei voida tulkita niin, että vakuutetun tulisi korvauksen saamiseksi tosiasiassa saattaa asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusehdoissa ei rajata mitenkään vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle tuomioistuinvaiheita edeltäviä vaiheita. Riittävää on, että asia on mahdollista saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Asiakkaat viittaavat lisäksi korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön ja toteavat, että sekä vakioehtoluonteisiin että yksilöllisesti sovittuihin vastuunrajoitusehtoihin on yhdistetty suppean tulkinnan periaate. Sen mukaan ehtoa tulkitaan epäselviltä osin mahdollisimman vähän vastuuta rajoittavasti. Lisäksi asiakkaat vetoavat mm. yllättävien ja ankarien ehtojen sitomattomuusperiaatteeseen, ehdon kohtuuttomuuteen sekä niin sanottuun epäselvyyssääntöön, jonka mukaan epäselvää epäselvyyttä aiheuttavaa vakioehtojen kohtaa on tulkittava laatijansa vahingoksi.  

Asiakkaat katsovat, että vakuutusyhtiöllä ei ole ollut vakuutussopimuksen perusteella oikeutta kieltäytyä myöntämästä oikeusturvaetua. Asiakkaat pyytävät asiassa FINEn ratkaisusuositusta. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että oikeusturvavakuutusta on mahdollista käyttää sellaisissa asioissa, jotka on mahdollista saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiö on asiakkaiden kanssa yhtä mieltä siitä, että vakuutusehdot eivät edellytä, että asia todellisuudessa saatettaisiin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Edellytyksenä korvauksen saamiselle kuitenkin on, että asian olisi voinut välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asia on välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun asian voisi sellaisenaan saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi ilman, että asiaa tulisi ensin käsitellä jossain muussa elimessä. 

Asiakkaiden asiassa on ollut kyse tieoikeuden vahvistamisesta. Yksityistielain mukaan tieoikeuden perustamisesta, muuttamisesta ja lakkaamisesta päätetään yksityistietoimituksessa. Yksityistietoimituksessa tehtyyn ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen. Tieoikeuden vahvistamista koskevaa asiaa ei voi siis saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi ennen kuin asia on käsitelty yksityistietoimituksessa, minkä jälkeen tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen.

Vakuutusehdoissa edelleen määrätään, että jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt. Tieoikeuden vahvistamista koskevissa asioissa tämä tarkoittaa sitä, että korvattavia kustannuksia voi aiheutua vasta sen jälkeen, kun asia on käsitelty yksityistietoimituksessa. Kuluja, jotka aiheutuvat asiamiehen käyttämisestä yksityistietoimituksessa, ei korvata vakuutuksesta. Toimitusvaiheesta aiheutuvia kuluja ei korvata siinäkään tapauksessa, että asian käsittely jatkuisi maaoikeudessa.

Vakuutusyhtiö myös toteaa, että sovellettavaa vakuutusehtoa on vakiintuneesti tulkittu niin, että tieoikeutta koskevasta asiasta aiheutuvat kulut voidaan korvata vasta sen jälkeen, kun asia on käsitelty tietoimituksessa. Tulkintaa ei voida pitää vakuutetun kannalta kohtuuttomana. Vakuutusehdon sisältöä ei myöskään voida pitää epäselvänä.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että sen korvausratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien 1.11.2010 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 3 (Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi:
- Suomessa käräjä- ja asunto-oikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa
- muissa Pohjoismaissa edellä mainittuja vastaavissa tuomioistuimissa
- välimiesmenettelyssä.
Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

Kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa 
- riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Kohdan 7.3 (Korvattavat kustannukset) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

7.3.2 (Riita- ja hakemusasiassa) 
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys riidasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi kohdassa 3 mainituissa tuomioistuimissa.

Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riidatonta, että yksityistien perustamista koskeva asia on riitautunut vakuutusehtojen kohdan 4.1 edellyttämällä tavalla. Asiassa on sen sijaan erimielisyyttä siitä oliko asia saatetavissa vakuutusehtojen kohdan 7.3.2 edellyttämällä tavalla välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

FINE toteaa, että oikeusturvaetua on haettu asiaan, jossa asiamiehen käyttämisestä on aiheutunut kuluja yksityistietoimituksessa käsitellyssä tieoikeuden perustamista koskevassa riita-asiassa. Vakuutusehtojen mukaan asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja voidaan korvata, jos on kysymys vakuutusehtojen mukaisesta riidasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Kun tässä tapauksessa riita-asiaa ei ole käsitelty käräjäoikeudessa, oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksenä on, että asian olisi voinut välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. FINE toteaa, että ehdossa mainittu välittömästi edellyttää, että asian voisi sellaisenaan ja heti saattaa vireille käräjäoikeuteen. 

FINE toteaa, että tieoikeuden perustamista koskevaa riitaista asiaa ei olisi voinut sellaisenaan saattaa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi, vaan asia oli ensin ratkaistava yksityistietoimituksessa. Vasta sen jälkeen, kun asia oli käsitelty yksityistietoimituksessa, asian olisi voinut saattaa maaoikeuteen. Asia oli siis saatettavissa välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi vasta siinä vaiheessa, kun yksityistietoimituksessa oli annettu ratkaisu, josta oli mahdollista valittaa maaoikeuteen. 

FINE katsoo, että asia on ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla välittömästi saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi 15.5.2019, kun yksityistietä koskevassa toimitusmenettelyssä on annettu päätös, johon on ollut mahdollista hakea muutosta maaoikeudelta. Kun riita-asiassa asiamiehen käyttämisestä aiheutuneiden kulujen korvattavuuden edellytyksenä on, että asia olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeuteen, ei vakuutusyhtiö ole vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään oikeusturvaetua ennen 15.5.2019 aiheutuneisiin kuluihin.

Lisäksi FINE toteaa, että asiassa, jossa edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin jossakin elimessä tehty päätös, kustannukset korvataan vakuutusehtojen mukaan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt. Yksityistietoimituksessa 15.5.2019 annettua päätöstä aikaisemmin syntyneet kustannukset eivät tulisi korvattavaksi vakuutuksesta siten tälläkään perusteella. 

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Asiakkaat ovat vedonneet asiassa siihen, että riidan syntymistä (kohta 4.1) ja asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi (kohta 7.3.2) koskevat ehtokohdat ovat tulkinnallisesti epäselviä. Asiakkaiden mukaan kyseiset vakuutusyhtiön vastuuta rajoittavat ehdot ovat vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomia sekä ankaria ja yllättäviä. Tältä osin FINE toteaa, että kyseiset ehtomuotoilut ovat yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksissa tavanomaisia. Riidan syntymistä koskevan ehdon soveltamisesta ja tulkinnasta ei ollut tässä tapauksessa osapuolten kesken erimielisyyttä. Ehtoa, jonka mukaan kulujen korvattavuus edellyttää, että asiassa on kysymys riidasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, ei voida FINEn käsityksen mukaan pitää epäselvänä, ankarana ja yllättävänä tai asiakkaiden kannalta kohtuuttomana. 

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén    
Esittelijä Sternhufvud
 

Tulosta