Haku

FINE-023128

Tulosta

Asianumero: FINE-023128 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2020

Huoneiston lukkopesän anastaminen. Avainten jääminen vuokralaisen haltuun. Pelastamisvelvollisuus. Korvattavan vahinkotapahtuman määritelmä. Oliko käsillä välitön vahingon uhka?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 3.5.2019 mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon erään huoneiston ulko-oven lukkopesä (Abloy Sento) oli havaittu varastetuksi 7.3.2019. Vuokralainen oli häädetty taloyhtiöstä ja myöskään avaimia ei ollut saatu takaisin. Uudelleensarjoituksen sijaan taloyhtiö oli päättänyt uusia koko lukoston Sentosta iLOQ – järjestelmään. Taloyhtiön mukaan kaikki lukot olisi pitänyt sarjoittaa, sillä lukkopesän perusteella on mahdollista ja tässä tapauksessa myös todennäköistä tehdä yleisavain. Vahinkoilmoitukseen oli liitetty lukkoliikkeen tarjous Sento – lukkojen sarjoituksesta. Korvausta sarjoituskuluista haettiin kiinteistövakuutuksesta.  

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 6.5.2019, että lukot on sarjoitettava välittömästi, jos on olemassa riski, että avaimia käytetään rikolliseen tarkoitukseen. Taloyhtiön on siis reagoitava avainten anastamiseen välittömästi (viimeistään n. viikon kuluessa) avainten varkauden tai ryöstön jälkeen. Vahinko oli tapahtunut maaliskuussa, eikä lukkoja ollut sarjoitettu vielä toukokuussa. Vakuutusyhtiön mukaan vahingonvaaraa ei voitu pitää välittömänä, minkä vuoksi korvausta vahingosta ei maksettu.  

Taloyhtiö pyysi useissa oikaisupyynnöissään vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään ja korvaamaan vahingon. Rakennuksen kuorisuojaukseen liittyvät työt tulisi korvata uhkaavan vahingon torjuntakuluina aikaisemman lukitusjärjestelmän kustannustason mukaisesti. Isännöitsijän mukaan lukkopesän varkaus oli havaittu 6.3.2019. Oikaisupyynnöissä vedottiin siihen, että taloyhtiön hallitus oli pitänyt pikakokouksen sähköpostitse jo 12.3.2019, kun tapahtuman vakavuudesta oli saatu lisätietoa, ja tarjoukset uusista lukoista olivat saapuneet. Uusi lukosto tilattiin ja asennettiin pian hallituksen kokouksen jälkeen. Avainten luovutus tapahtui 4.4.2019. Vuokralaisista oli ollut aiemminkin häiriötä ja poliisi oli käynyt paikalla. Lukkopesästä on mahdollista tehdä yleisavain.

Vakuutusyhtiö ei sähköpostitse antamissaan uusissa korvauspäätöksissä muuttanut kantaansa. Asiaa käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Korvauspäätöksessään 13.8.2019 vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan, jonka mukaan suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat jo sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Lukkojen sarjoituskustannukset ja avaimet korvataan vahingontorjuntakuluna vain, jos avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä on joutunut ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Asuinrakennuksessa lukkojen uudelleen sarjoittamisen kustannuksia korvataan ainoastaan yhtiön yhteisten tilojen osalta.

Vakuutusyhtiön mukaan avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä eivät ole joutuneet ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä, mikä on vakuutusehtojen mukaan edellytyksenä vahingontorjuntakulujen korvaamiselle. On kuitenkin arvioitava, onko avaimen ja lukkopesän jäämisestä vuokralaiselle aiheutunut sellainen välittömästi uhkaava vahingon vaara, jonka torjumisesta aiheutuvat kustannukset tulisi vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:ien mukaisesti korvata.

Vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kulut voidaan korvata vain vakuutustapahtuman sattuessa tai sen välittömästi uhatessa. Vakuutusyhtiön mukaan tällä tarkoitetaan vahinkoja, jotka ovat sattumaisillaan tai jo sattuneet. Myös vahingontorjumistoimenpiteiden tulee tapahtua välittömästi. Tässä tapauksessa näin ei ole ollut, eikä sarjoituksesta aiheutuneita kuluja voida pitää pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneina korvattavina kustannuksina. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Vakuutuslautakunnan lausuntoa pyydetään siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata sarjoituskulut yleisten tilojen osalta aikaisemman lukitusjärjestelmän kustannustason mukaisesti uhkaavan vahingon torjuntakuluna.

Lausuntopyynnön mukaan huoneiston lukkopesä oli varastettu irrottamalla se oven sisäpuolelta. Häädön saaneet asukkaat olivat aiemminkin aiheuttaneet vahinkoa kiinteistössä ja poliisi oli käynyt usein paikalla. Asukkaat olivat rikkoneet ainakin huoneiston oven sekä varastaneet koodilukkolaitteen. Lukkoliikkeeltä saadun lausunnon mukaan lukkopesän avulla voidaan valmistaa yleisavain.

Koska kyseisen huoneiston asukkaat olivat aiemminkin aiheuttaneet häiriötä ja vahinkoa taloyhtiössä, taloyhtiön tulkinnan mukaan kaikki lukot olisi pitänyt sarjoittaa. Uudelleensarjoituksen sijaan taloyhtiö päätyi kuitenkin uusimaan koko lukoston Sentosta iLOQ – lukostoon.

Vakuutusyhtiön ensimmäisessä päätöksessään esittämä tulkinta siitä, että lukot olisi sarjoitettu vasta toukokuussa, on ollut virheellinen. Lausuntopyynnön mukaan vahinko on havaittu 6.3.2019 ja taloyhtiö on lähettänyt 7.3.2019 tarjouspyynnöt lukkoliikkeille. Tarjousten saamisen (12.3.2019) jälkeen taloyhtiön hallitus on 13.3.2019 pitänyt pikakokouksen ja päättänyt lukoston uusimisesta. Hallitus on 13.3.2019 hyväksynyt tarjouksen, ja työ on tilattu. Taloyhtiö katsoo, että se on pyrkinyt toimimaan niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka avainten lopulliseen luovuttamiseen onkin kulunut aikaa taloyhtiöstä riippumattomista syistä. 

 Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastauksessaan taloyhtiön vaatimukset perusteettomina. Vakuutusehtojen mukaan suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Lukkojen sarjoituskustannukset ja avaimet korvataan vahingontorjuntakuluna vain, jos avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä on joutunut ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä.  

Vakuutusyhtiön mukaan on riidatonta, että lukkopesä ja avaimet eivät ole joutuneet ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä, joten vakuutusehtojen perusteella korvausta sarjoituskuluista ei tulisi maksaa. Taloyhtiö on kuitenkin katsonut, että lukkojen sarjoituskulut tulee korvata vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:n perusteella. Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Lähtökohtaisesti asiakas on itse vastuussa vahinkojen torjumisesta aiheutuvista kuluista. Kulut tulevat vain poikkeuksellisesti korvattaviksi vakuutussopimuslaissa tarkoitettuina pelastamiskustannuksina. Korvaukseen oikeuttavia toimia eivät ole toimenpiteet, joilla pyritään yleisesti estämään mahdollisten tulevien vahinkojen sattuminen. Tällaisia toimia voidaan edellyttää esimerkiksi suojeluohjeissa. Kyse voi olla vakuutussopimuslaissa tarkoitetusta korvaukseen oikeuttavasta pelastamistoimesta ainoastaan, jos vahinko "uhkaa välittömästi".

Hallituksen esityksen mukaan pelastamisvelvollisuus merkitsee esimerkiksi palovakuutuksessa sitä, että vakuutetun on tulipalon sytyttyä ryhdyttävä sammutustoimiin, hälytettävä palokunta ja siirrettävä mahdollisuuksien mukaan omaisuutta turvaan. Myös rikosten osalta kyse on lähinnä tilanteista, joissa vakuutetun on syytä soittaa poliisille jo alkaneen tai juuri alkamassa olevan teon estämiseksi tai sen seurausten rajoittamiseksi.

Taloyhtiö lähtee siitä, että koska huoneiston vuokralaisista on aiemminkin ollut häiriötä, saattaisi olla mahdollista, että näin tulisi olemaan myös jatkossakin. Tämä ei kuitenkaan vakuutusyhtiön mielestä tee lukkojen sarjoittamisesta aiheutuneista kuluista vakuutussopimuslaissa tarkoitettuja pelastamiskustannuksia. Lukon sarjoituskulujen osalta tilanteen tulisi olla sellainen, että vahingon on arvioitava sattuvan tuntien tai korkeintaan yhden päivän kuluessa. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa lukkopesä on viety 7.3.2019, josta vasta viiden päivän jälkeen 12.3.2019 taloyhtiö on pitänyt kokouksen lukoston uusimisesta. Kokouksessa on päätetty, että lukot tullaan vaihtamaan ja uudet avaimet luovutettiin 4.4.2019. Jos huoneiston entiset vuokralaiset olisivat halunneet teettää lukkopesästä yleisavaimen ja käyttää sitä vahingon aiheuttamiseen, olisivat he hyvin ehtineet tehdä sen jo ennen lukkojen sarjoittamista/vaihtamista. Näin ollen vahinko ei ole välittömästi uhannut ainakaan enää 4.4.2019, jolloin asunto-osakeyhtiön uudet avaimet on luovutettu.

Vakuutusyhtiön mukaan avainten palauttamatta jättäminen ei välttämättä liity mitenkään siihen, että entiset vuokralaiset aikoisivat mennä asunto-osakeyhtiön tiloihin aiheuttamaan vahinkoa, vaan avainten palauttamatta jättäminen on saattanut johtua myös pelkästä laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä. Samoin lukkopesän irrottaminen on voinut olla vain puhdasta kiusantekoa. Tapauksessa ei ole mitään viitteitä siitä, että entiset vuokralaiset olisivat ylipäätään olleet tulossa vakuutuksenottajan tiloihin aiheuttamaan vahinkoa eikä varsinkaan siitä, että vahinko olisi tämän seurauksena ”välittömästi uhannut”.

Vakuutusyhtiö huomauttaa, että kulujen korvattavuuteen ei riitä se, että minkä tahansa vahingon katsottaisiin välittömästi uhanneen. Pelastamiskustannuksia korvataan ainoastaan siinä tapauksessa, että tehdyillä toimenpiteillä pyritään estämään välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman sattuminen. Tässä tapauksessa vahinko, jonka uhka oli mahdollisesti jollain tasolla olemassa, oli se, että entiset vuokralaiset teettäisivät lukkopesästä yleisavaimen ja tulisivat avainta käyttäen asunto-osakeyhtiön tiloihin anastamaan omaisuutta. Tästä vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu anastuksesta, ellei kyseessä ole ehdoissa tarkoitettu murto tai ryöstö. Mikäli anastus olisi tehty avainta käyttäen, ei vahinko näin ollen olisi ollut vakuutuksesta korvattava, eikä sen estämiseksi tehtyä lukon sarjoitustakaan tule siten korvata.

Vakuutusyhtiön mukaan yksinomaan se, että entiset vuokralaiset ja heidän ystävänsä ovat "huumehörhöjä, joita poliisi on käynyt tervehtimässä", ei osoita, että mahdollisen vahingonteon vaara olisi ollut välittömästi uhkaava tai että sellainen olisi edes ollut olemassa. Lisäksi on huomattava, ettei kulujen korvattavuuteen riitä se, että minkä tahansa vahingon katsottaisiin välittömästi uhanneen. Pelastamiskustannuksia korvataan ainoastaan siinä tapauksessa, että tehdyillä toimenpiteillä pyritään estämään välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman sattuminen. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan lukkoja ei ole sarjoitettu välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman takia, vaan siitä sinänsä täysin ymmärrettävästä syystä, ettei entisten vuokralaisten ja heidän ystäviensä ole enää haluttu pääsevän yhteisiin tiloihin, koska sitä on pidetty epämiellyttävänä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, siitä, tuleeko rakennuksen yleisten tilojen lukkojen uusimisesta aiheutuneita kuluja korvata tästä kiinteistövakuutuksesta pelastamiskustannuksina. Lähemmin tarkasteltua kyse on siitä, onko puheena olevan huoneiston lukkopesän anastamisesta ja huoneiston avainten jäämisestä vuokralaisen haltuun aiheutunut sellainen välittömästi uhkaava vakuutustapahtuman vaara, jonka johdosta lukkojen uusimista tai uudelleen sarjoittamista on pidettävä vakuutussopimuslain 32 §:ssä tarkoitetun ja vakuutusehdoissa vakuutuksenottajalle asetetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneena toimenpiteenä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Omaisuusvakuutusehtojen 11.12.2018 kohdan 5.4 (Rikos) mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue
- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi
- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- anastuksesta, ellei kyseessä ole yllä mainittu murto tai ryöstö
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.

Korvattavia vahinkoja ovat myös seuraavat tapahtumat, vaikka ovatkin aikaisemmin tässä luvussa rajattu korvauksen ulkopuolelle
- asuinrakennuksessa altaan ja ammeen poistoputken ja pohjaventtiilin vuoto
- vuotovahinko, joka aiheutuu veden pääsyn estymisestä viemäriin
- tuulen johdosta rakennukselle aiheutunut vahinko, esim. puun kaatumisen aiheuttamana

Vakuutusehtojen kohdan 5.9 mukaan suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan tästä vakuutusturvasta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Lukkojen sarjoituskustannukset ja avaimet korvataan vahingontorjuntakuluina vain, jos avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä on joutunut ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Asuinrakennuksessa lukkojen uudelleen sarjoittamisen kustannuksia korvataan ainoastaan yhtiön yhteisten tilojen lukkojen osalta.

Asian arviointi

Asiassa on selvitetty, että vakuutetun rakennuksen yleisiin tiloihin pääsyn mahdollistavat huoneiston avaimet ovat jääneet vuokralaisen haltuun sen jälkeen, kun vuokralainen on häädetty huoneistosta. Taloyhtiön mukaan myös huoneiston lukkopesä on varastettu irrottamalla se oven sisäpuolelta. Taloyhtiön ilmoituksen mukaan lukkopesän anastaminen oli havaittu 6.3.2019. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu tuloste sähköisestä rikosilmoituksesta. Sen mukaan huoneiston lukkopesä on varastettu irrottamalla sisäpuolelta ja omaisuus on todettu anastetuksi 7.3.2019. Rikoksesta epäillyn tuntomerkkien ja epäilyn syyn kohdalla on teksti: ”Huoneiston entisen asukkaan ”ystävistä” ei tietoa. Huumehörhöjä, joita poliisi käynyt tervehtimässä”.

Vakuutusehtojen kohdan 5.9 mukaan lukkojen sarjoituskustannukset ja avaimet korvataan vahingontorjuntakuluina vain, jos avain tai sen valmistamisen mahdollistava lukkopesä on joutunut ulkopuolisen haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. Tällaisesta tilanteesta ei ole ollut kysymys.

Asiassa on kuitenkin arvioitava, onko avainten jäämisestä vuokralaiselle aiheutunut esillä olevassa tapauksessa sellainen välittömästi uhkaavan vahingon vaara, jonka torjumisesta aiheutuvat kustannukset ovat vakuutusehtojen kohdan 5.9 estämättä vakuutuksenottajana olevaan asunto-osakeyhtiöön nähden pakottavien vakuutussopimuslain 32 ja 61 §:ien mukaisesti korvattavia.

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutetulla on pelastamisvelvollisuus silloin, kun vakuutustapahtuma on sattunut tai sen sattumisen uhka on välitön. Tämä pelastamisvelvollisuus ei tarkoita velvollisuutta torjua kaikenlaisia vahinkoja, vaan ainoastaan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia, jotka ovat sattumaisillaan tai jo sattuneet. Niiden torjuntaan ja rajoittamiseen liittyy myös lain 61 §:n mukainen oikeus saada korvausta.

Vakuutusyhtiöillä on vapaaehtoisissa vakuutuksissa sopimusvapauden periaatteen mukaisesti laaja mahdollisuus määritellä vakuutusehdoillaan ne vakuutustapahtumat, joiden satuttua yhtiölle syntyy korvausvelvollisuus. Muiden kuin ehdoissa korvattavaksi määriteltyjen vahinkojen torjuminen ei ole vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämistä. Vakuutusyhtiö ei ole lain perusteella velvollinen korvaamaan tällaisen muun vahingontorjuntatoiminnan aiheuttamia kustannuksia, vaikka nämä muut toimet voivatkin olla vakuutetun kannalta erittäin aiheellisia.

Vakuutuskirjan mukaan rakennus on vakuutettu laajan tason omaisuusvakuutuksella, johon kuuluvat muun ohessa Palo-, Rikos- ja Muu vahinkotapahtuma – nimiset turvat. Näistä korvataan esimerkiksi ilkivalta- ja murtovahinkoja sekä palovahinkoja.

Vakuutuslautakunnalle toimitetusta selvityksestä ilmenee, että huoneiston lukkopesän anastaminen on havaittu 6.3. tai 7.3.2019. Taloyhtiön mukaan huoneiston vuokralainen on häädetty ja huoneiston avaimet ovat jääneet hänen haltuunsa. Tietoa siitä, milloin häätö on tapahtunut ja avaimet tässä yhteydessä jääneet vuokralaisen haltuun, ei ole toimitettu lautakunnalle. Taloyhtiö on ulko-ovien ja yleisten tilojen lukkojen hätäsarjoittamisen sijaan tehnyt 13.3.2019 tilauksen rakennuksen lukoston kokonaan uusimisesta.

Kun lukosto on uusittu, taloyhtiön yleisiin tiloihin ei enää voi päästä vuokralaisen haltuun jääneitä avaimia käyttäen tai myöskään taloyhtiön esittämällä tavalla lukkopesän avulla mahdollisesti valmistettavaa avainta käyttämällä. Taloyhtiö on lausuntopyynnössään maininnut, että huoneiston asukkaat ovat aiemmin rikkoneet ainakin huoneiston oven ja varastaneet koodilukkolaitteen. Vakuutuslautakunta tulkitsee taloyhtiön tarkoittavan tällä maininnallaan esittää, että lukkojen uusimisella on torjuttu varkausvahinkoja ja mahdollisia ilkivalta- vahinkoja.

Vakuutusehtojen mukaan varkausvahinkojen korvaaminen edellyttää, että varkaudessa on ollut kyse ryöstön kautta tai riittävän suojan antavia rakenteita murtamalla tapahtuneesta anastusrikoksesta. Avainta käyttämällä aiheutetut varkausvahingot eivät ole kiinteistövakuutuksesta korvattavia, mistä seuraa, että myöskään avaimia käyttäen rakennukseen tunkeutumalla tehtyjen varkauksien yleisen riskin torjumiseksi tehdyn lukoston uusimisen kustannukset eivät ole pelastamiskustannuksina korvattavia.

 Taloyhtiön mukaan lukoston uusimisella on torjuttu myös ilkivaltaisesti aiheutettavien vahinkojen riskiä. Lautakunnalle ei ole toimitettu lausuntopyynnössä olevia mainintoja tarkempaa selvitystä siitä, minkälaisia vahinkoja vuokralainen tai hänen ystävänsä ovat vuokralaisen asumisaikana rakennuksessa aiheuttaneet. Selvitystä ei ole esitetty esimerkiksi siitä, onko rakennuksesta anastettu irrotettujen lukituslaitteiden lisäksi muuta esineistöä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että esimerkiksi lukkolaitteita irrottamalla ja ovia rikkomalla rakennuksessa tehdyt vahingonteot ovat sinänsä vakuutuksen rikosturvasta korvattavia vahinkoja. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt taloyhtiön kertomusta aiemmasta koodilukon ja oven rikkomisesta tai kiistänyt myöskään sitä, että kyseisen kaltaisen asunnon lukkopesän avulla on mahdollista valmistaa rakennuksen lukkoihin sopiva yleisavain. Toisaalta selvityksistä ei ilmene viitteitä siitä, että asunnosta häädetty vuokralainen ystävineen olisi aikeissa palata rakennukseen vahingontekotarkoituksessa.

Vahingonvaaran välittömyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutetun omaan menettelyyn ja siihen, mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä vakuutetun omasta käsityksestä tilanteen vaarallisuuden osalta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan lukoston uusimisesta aiheutuneiden kulujen pelastamiskustannuksina korvattavuuden kannalta keskeinen merkitys on annettava sille, että taloyhtiö on, sen jälkeen, kun väitetty vahingonvaara on havaittu, päättänyt rakennuksen ns. kuorilukituksen uudelleensarjoittamisen sijaan uusia rakennuksen koko lukoston. Taloyhtiön selvityksen mukaan lukoston uusimistyö on hallituksen 12.3.2019 pitämän pikakokouksen jälkeen tilattu 13.3.2019, toisin sanoen tilanteessa, jossa lukkopesän anastamisesta ja avainten vuokralaisen haltuun jäämisestä on jo kulunut vähintään viikko. Työ on valmistunut 4.4.2019. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan lukoston uusimistyön tilaamisesta 12.3.2019 päätettäessä on ollut ilmeistä, että lukoston kokonaan uusimiseen kuluu pidempi aika kuin pelkästään rakennuksen ulko-ovien ja yleisten tilojen lukituksen hätäsarjoittamiseen olisi kulunut.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on todennäköistä, että vuokralaiselle jäänyttä tai mahdollisesti lukkopesää hyödyntämällä teetettyä avainta käyttämällä rakennukseen pääseminen olisi taloyhtiön toimesta voitu estää olennaisesti nyt tapahtunutta nopeammin ulko-ovien ja yleisten tilojen lukot hätäsarjoittamalla, mikä myös taloyhtiön hallituksen on 12.3.2019 lukoston kokonaan uusimisesta päättäessään pitänyt mieltää. Ottaen myös huomioon, että selvitys uhanneesta vahingonvaarasta on jäänyt esillä olevassa tapauksessa osin epäselväksi, Vakuutuslautakunta katsoo jäävän osoittamatta, että rakennuksen lukoston kokonaan uusiminen olisi tapahtunut välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon vaaran torjumiseksi. Lautakunta katsoo, että lukoston uusimisesta aiheutuneita kuluja tai myöskään yleisten tilojen lukkojen uudelleensarjoituksen osuutta lukoston uusimisen kuluista ei näissä olosuhteissa voida pitää vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneina, vakuutuksesta korvattavina kustannuksina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia