Haku

FINE-023031

Tulosta

Asianumero: FINE-023031 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2020

Lakipykälät: 32, 61

Toiminnan vastuu. Vakuutuksenottajan haltuun annetun yleisavaimen katoaminen. Kiinteistön lukkojen vaihtokustannukset. Pelastamiskustannukset ja vahingonvaaran välittömyys.

Tapahtumatiedot

X Oy:n 5.4.2019 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan yritys oli tehnyt korjaustöitä erään asunto-osakeyhtiön kellaritiloissa 31.10.2018. Seuraavana päivänä oli huomattu asunto-osakeyhtiön yleisavaimen kadonneen. X Oy:n edustaja ei muistanut nähneensä avainta edellisen päivän työn jälkeen. Avainta oli etsitty asunto-osakeyhtiön kellaritiloista ja muualta, mutta sitä ei löydetty.

Asiakirjojen mukaan X Oy oli ilmoittanut 27.11.2018 asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle, ettei avainta etsinnöistä huolimatta ollut löytynyt. Etsintää oli sovittu vielä jatkettavan. Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokousta 17.12.2018 ei saatu päätösvaltaiseksi. Hallitus oli päättänyt kaikkien lukkojen vaihtamisesta kokouksessa 4.2.2019, koska vanhoja lukkoja ei ollut voitu sarjoittaa uudelleen. Työ oli tilattu 15.2.2019 ja uudet lukot asennettiin 21.3.2019.

X Oy haki korvausta 6 723,03 euron vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi päätöksellä 9.5.2019 maksamasta korvausta. Vakuutusyhtiön mukaan suoranaiseksi esinevahingoksi voitiin katsoa vain kadonneen avaimen arvo, joka jäi alle vakuutuksen omavastuun. Vahingosta aiheutuneina muina kuluina voitiin korvata lukkojen vaihto tai sarjoitus, jos se oli aiheellinen välittömästi uhanneen luvattoman rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi. Lukot oli vaihdettu vasta 21.3.2019, joten vahingonvaara ei ollut enää välitön, eikä kustannuksia korvattu vahingontorjuntatoimenpiteenä. X Oy vaati päätöksen muuttamista vedoten siihen, että lukot oli ollut pakko vaihtaa ja että viivästys oli johtunut asunto-osakeyhtiön hallinnon riitaisuudesta. Vakuutusyhtiö on kuitenkin kieltäytynyt muuttamasta ratkaisuaan.

Asiakkaan valitus

X Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvaamisesta vastuuvakuutuksesta. X Oy on vedonnut isännöitsijän antamaan selostukseen asian käsittelyn vaiheista asunto-osakeyhtiössä. Asunto-osakeyhtiö ei ollut tiennyt X Oy:n vastuuvakuutuksen ehtojen sisältöä. Koska asunto-osakeyhtiön isännöitsijä ei ollut suostunut maksamaan lukkojen vaihtamisesta aiheutunutta laskua, X Oy oli maksanut sen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt X Oy:n korvausvaatimuksen, koska vahinko ei kuulunut vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutusyhtiö on vedonnut asunto-osakeyhtiön isännöitsijän antamaan selvitykseen asian käsittelystä asunto-osakeyhtiössä. Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei avaimen katoamispaikkaa tiedetty, joten avain oli voinut kadota muuallekin kuin taloyhtiön alueelle.

Vahingon korvattavuutta ratkaistaessa oli oleellista, oliko vastuuvahingon uhka lukkojen uusimisen hetkellä ollut välitön. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei näin ollut, eikä valituksessakaan sellaista väitetty. Yksityiskohtainen selvitys taloyhtiön toiminnasta tuki näkemystä, että vahingontorjuntatoimenpiteissä oli viivytelty eikä niihin ollut ryhdytty omaisuuden suojelemiseksi välittömästi. Avaimen katoamisesta asunto-osakeyhtiön päätökseen oli kulunut yli kolme kuukautta ja lukkojen uusimiseen yli neljä kuukautta. Tämän perusteella voitiin katsoa, etteivät X Oy ja asunto-osakeyhtiö olleet pitäneet vahingon vaaraa niin ilmeisenä ja välittömänä, että vahingontorjuntatoimenpiteisiin olisi ryhdytty. Lukkojen uusimisessa ei ollut enää niiden vaihtamishetkellä kyse välittömän vastuuvahingon uhan poistamisesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön korvattava asunto-osakeyhtiön rakennuksen lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset X Oy:lle myöntämästään toiminnan vastuuvakuutuksessa sen johdosta, että X Oy on kadottanut asunto-osakeyhtiön yleisavaimen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen 340 kohdan 4 mukaan vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutukseen sovellettavien vastuuvahingon korvaamista koskevien 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen 350 kohdan 2.1, Korvattavan vahingon määrä, mukaan vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. …

Vakuutusehtojen 350 kohdan 2.2, Uhkaavan vahingonvaaran torjuntakustannukset, mukaan vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. [vakuutusyhtiön] yleiset sopimusehdot kohta 9). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia,
ellei [vakuutusyhtiön] kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Asian arviointi

Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vakuutuksenottaja X Oy on kadottanut erään asunto-osakeyhtiön tiloissa suoritettua korjaustyötä varten sille annetun yleisavaimen. Avain on jäänyt etsinnöistä huolimatta kadoksiin eikä avaimen katoamispaikkaa ole pystytty tarkemmin selvittämään.

Itse yleisavaimen hukkaamisesta on aiheutunut esinevahinko, joka jäisi vakuutusyhtiön kertomalla tavalla vakuutuksen omavastuun alapuolelle. Tämä esine-vahinko olisi myös vakuutusehtojen rajoitusehdon 5.3 mukainen vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko, jota vakuutuksesta ei korvata.  Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta on käsitellyt asian siltä kannalta, onko lukkojen uusiminen korvattavaa lukoilla suojattua omaisuutta uhkaavan vahingonvaaran torjunnan perusteella.

Saadun selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiön lukkoja ei ole voitu sarjoittaa uudelleen, vaan yleisavaimen katoamisen vuoksi lukot on ollut vaihdettava kokonaan. X Oy on katsonut olevansa korvausvelvollinen asunto-osakeyhtiölle aiheuttamastaan lukkoliikkeen 27.3.2019 päivätyn laskun mukaisesta 6 723,03 euron vahingosta, ja on vaatinut sen korvaamista vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että X Oy:n vaatimien kustannusten korvattavuutta vastuuvakuutuksesta on arvioitava vakuutusehtojen 350 kohdan 2.2 mukaisina välittömästi uhanneen vastuuvahingon torjuntakustannuksina. Koska yleisavaimen katoaminen oli huomattu 1.11.2018, mutta asunto-osakeyhtiö oli päättänyt vaihdattaa lukot vasta 4.2.2019 ja lukkojen vaihto oli viipynyt 21.3.2019 saakka, vakuutusyhtiö ei ole pitänyt lukkojen vaihtamista enää välittömästi uhanneen vaaran torjuntatoimena.

Vakuutuslautakunta toteaa, että se on vakiintuneesti noudattamassaan ratkaisukäytännössä katsonut, että vakuutuksesta korvattaviksi tulevissa vahingon rajoittamis- ja torjuntatoimissa on pääsääntöisesti kyse välttämättömistä, poikkeuksellisista ja pikaisista toimenpiteistä äkillisissä tai välittömästi uhkaavissa vahinkotilanteissa henkilöiden hengen ja terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi vahingolta tai sen laajenemiselta. Avainvahingoissa vaaran välittömyyttä on arvioitu yhtäältä avaimen katoamisolosuhteiden ja toisaalta vakuutetun ja vahingonkärsijän avaimen katoamisen jälkeen omaksuman menettelyn perusteella.

Tässä tapauksessa asiakirjaselvityksestä ei ilmene, oliko yleisavain kadonnut rakennuksen välittömään läheisyyteen ja oliko avaimessa ollut tunnistetietoja, joiden perusteella se olisi ollut yhdistettävissä asunto-osakeyhtiöön. Mainitut seikat voisivat olennaisesti lisätä riskiä siitä, että avainta käytettäisiin luvattomaan rakennukseen tunkeutumiseen. Se seikka, että asunto-osakeyhtiö oli erityisiin suojaamistoimiin ryhtymättä päättänyt lukkojen vaihtamisesta vasta 4.2.2019, viittaa lautakunnan näkemyksen mukaan siihen, ettei asunto-osakeyhtiö ollut pitänyt yleisavaimen katoamisen aiheuttamaa vaaraa välittömänä. X Oy ei ole selvittänyt, että se olisi itsekään ryhtynyt avaimen katoamisen huomattuaan viipymättä vahingon uhkaa rajoittaneisiin toimiin.

Selostamillaan perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahingon vaaraa ole tässä tapauksessa voitu pitää vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen edellyttämin tavoin välittömänä enää asunto-osakeyhtiön päättäessä lukkojen vaihtamisesta. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole ollut velvollinen korvaamaan lukkojen vaihtamiskustannuksia X Oy:n vastuuvakuutuksesta vahingontorjuntakuluina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Ratkaisusuositus syntyi äänin 6-1. Ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat jäsenet Jaakkola, Korpelainen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren. Puheenjohtaja Rauloksen eriävä mielipide on liitteenä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Puheenjohtaja Raulos:

Yhdyn lautakunnan enemmistön kantaan siltä osin, ettei lukkojen vaihtamiskustannuksia ole korvattava vahingontorjuntakuluina. Muilta osin lausun seuraavasti:

Vahingontorjuntakulujen ohella kysymystä vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta on syytä tarkastella siltä pohjalta, saattaako kysymyksessä olla esinevahinkona korvattava vahinko. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:stä ilmenee, että esinevahinkoina korvataan myös epäsuoria vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi hukkaan joutumisesta tai tuhoutumisesta. Pidän ilmeisenä, että yleisavaimen kadottamisen vuoksi rakennuksen lukitusjärjestelmä saattaa täysin menettää sen suojaamisvarmuuden, jonka saavuttamiseksi lukot on ylipäänsä hankittu. Tällöin avaimen kadottaminen saattaa johtaa siihen, että lukitusjärjestelmä on pakko uusia. Kysymys on silloin avaimen kadottamisesta johtuvasta esinevahingosta.

Kysymyksessä olevassa tapauksessa on mahdollista esittää eri mielipiteitä siitä, onko avaimen 31.10.2018 tapahtunutta kadottamista vasta 21.3.2019 seurannut lukkojen vaihtaminen enää ollut niin kiinteässä yhteydessä kadottamiseen, että sitä olisi perustetta käsitellä avaimen kadottamiseen liittyvänä esinevahinkona. Tämän seikan arvioimisen kannalta tarpeelliset tapauskohtaiset olosuhteet eivät ole täysin selviä, mutta päädyn kuitenkin myönteiselle kannalle.

Vahingonkorvauksen määrä on laskettava vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. Lähtökohtana ei tällöin voida pitää vanhojen lukkojen käyvän arvon mukaista korvausta, koska on ilmeistä, ettei sellaisella korvauksella voitaisi saada mitään kelvollista lukitusjärjestelmää. Korvaus on määrättävä sen mukaan, että sillä voidaan hankkia vanhaa järjestelmää vastaava uusi lukitusjärjestelmä. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa asunto-osakeyhtiön rakennuksen vanhoja lukkoja ei ole voitu sarjoittaa uudelleen, vaan niiden tilalle on jouduttu hankkimaan uudet lukot. Sen vuoksi ja kun asunto-osakeyhtiön ei mielestäni voida katsoa saaneen lukkojen vaihtamisesta eduntasoituksena huomion otettavaa hyötyä, päädyn suosittamaan, että vakuutusyhtiö korvaa asunto-osakeyhtiön rakennuksen lukkojen vaihtamiskustannukset X Oy:n vastuuvakuutuksesta vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia