Haku

FINE-023014

Tulosta

Asianumero: FINE-023014 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2019

Syy-yhteys. Oliko vakuutettu korvausvastuussa autolle aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan auto on vaurioitunut vakuutettuna olevan kaupungin kunnossapitovastuulla olevalla kadulla 12.2.2019. Vahinko on todettu 2.4.2019, kun auton maalipinta on pesun yhteydessä lohkeillut.  Asiakas haki kaupungin vastuuvakuutuksesta korvausta auton korjauskuluista.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään 17.6.2019 katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska asiassa ei ole selvitetty, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Vakuutusyhtiön päätös on väärä. Päätöksen mukaan kyseinen alue oli aurattu ja hiekoitettu 11.2.2019. Toimenpide on ollut epäonnistunut, koska sohjoa ei ole saatu poistettua. Asiakas on varoittanut kaupunkia etukäteen tulevista pakkasista ja vahinkopäivän aamuna asiakas on lähettänyt kaupungin vastuuhenkilölle kuvan, mikä osoittaa, että katu oli ajokelvoton. Kuitenkin asiaan puututtiin vasta 13.2.2019. Näin olen tuottamuksellisuus ja jopa tahallisuus täyttyy. Auton vaurion toteaminen silmämääräisesti oli mahdotonta, ennen maalin irtoamista pesussa. Vahinkoalue on noin 20-40cm matkalla leveä painauma, jonka syvyys on vain millimetri tai pari, eikä se ole siten silmin havaittava. Vahingosta ilmoitettiin heti kun vaurio havaittiin. Autolla ei ole ajettu talven 2019 aikana muualla kuin yleisillä teillä, jotka pääsääntöisesti ovat niin hyvin hoidettuja, ettei 11.2.2019 sattunut vahinko ole ollut mahdollinen muualla. Auto oli virheetön ennen vahinkopäivää. Asiakas lisää vielä, ettei se, että kyseiseltä kadulta ole tullut muita vahinkoilmoituksia osoita, ettei kaupunki olisi laiminlyönyt kunnossapitoa eikä vapauta kaupunkia vastuusta. Asiakas vaatii vastuuvakuutuksesta korvattavaksi auton korjauksesta aiheutuvat kulut, sekä sijaisauton vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

FINElle toimittamassaan lisäkirjeessä asiakas edelleen ilmaisee tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas kertaa tapahtumatiedot ja kiinnittää huomiota virheellisiin tietoihin, joita vakuutusyhtiö on vastauksessaan maininnut. Asiakas lisää, että hän on ajanut autolla yli 40 vuotta ja lääkärintarkastuksessa näkö ja kuulo on todettu hyviksi. Asiakas on aivan varma, että mikäli hän ajaisi autolla kiveen, kuoppaan tai esteeseen, hän pystyisi sen aistimaan, kuten vahinkopäivänä hän aisti sen, että auto putosi syviin raiteisiin. Vauriota ei voinut silmämääräisesti todeta, mutta syy-yhteys vaurion ja vahinkotapahtuman välillä on kuitenkin täysin kiistaton.

Vakuutusyhtiö kertaa vastineessaan tapahtumatiedot ja toteaa, että tapauksessa on mahdotonta tietää tai selvittää todellista vahinkopäivää ja – paikkaa. Autolla voidaan liikkua laajalla alueella, joten on mahdotonta osoittaa missä ja milloin vahinko on sattunut. Näin ollen ei voida myöskään katsoa, että asiakkaan kertomuksella ja sattuneella vahingolla olisi syy-yhteyttä. Koska syy-yhteyttä ei ole, ei kaupunki ole korvausvastuussa vahingosta. 
Yhtiö lisää, että mikäli vangon ja vaurion välillä kuitenkin katsottaisiin oleva syy-yhteys, on kaupunki joka tapauksessa huolehtinut kunnossapidosta asianmukaisesti. 

Edellä mainituin perustein sekä korvauspäätöksestä ilmenevin perustein yhtiö katsoo, ettei vakuutettu ole korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (31.8.1978/669, jäljempänä katulaki) 3 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kadun kunnosapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. 3 §:n 4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen. Katulain 4 §:n (15.7.2005/547) 1 momentin mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. (…)

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko kunta korvausvastuussa asiakkaan autolle aiheutuneesta vahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata kunnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.

Lisäksi aiheutuneen vahingon tulee olla seurausta tällaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.  Näyttötaakka vahinkotapahtuman ja vahingon välisestä syy-yhteydestä on korvausta hakevalla. Toisin sanoen korvauksen hakijan on kyettävä osoittamaan vahingon syntyminen ja syy-yhteys teon ja vahingon välillä. Kun vahinkotapahtumaa tutkitaan jälkikäteen, tapahtumankulkua ei yleensä voida selvittää täysin yksityiskohtaisesti. Syy-yhteys vahingon ja toiminnan tai laiminlyönnin välillä tulee kuitenkin olla riittävän todennäköinen vastuun langettamiseksi. Se mitä kussakin tapauksessa on pidettävä riittävänä todennäköisyytenä, määräytyy tapauskohtaisesti.
        
Asiassa esitetyn selvityksen mukaan asiakkaan auton maalipinnassa on todettu vaurioita pesun yhteydessä 2.4.2019. Asiakkaan ilmoituksen mukaan vauriot ovat tulleet vakuutettuna olevan kaupungin kunnossapitovastuulla olevalla kadulla 12.2.2019. FINElle toimitetun selvityksen mukaan kyseinen katualue on aurattu ja hiekoitettu vahinkopäivää edeltävänä päivänä 11.2.2019 ja uudelleen vahinkopäivän jälkeen 13.2.2019. Muita vahinkoilmoituksia kyseiseltä kadulta ei vahinkoaikaan ole tullut. Asiakkaan selvityksen mukaan 11.2.2019 suoritettu kyseisen katualueen auraus on epäonnistunut, koska sohjoa ei ole saatu poistetuksi, eikä sitä hänen ilmoituksestaan huolimatta ole poistettu ennen vahinkopäivää 12.2.2019.

FINE toteaa, että riippumatta siitä onko kaupunki laiminlyönyt kadun kunnossapitovelvoitteen, vahingon korvattavuuden edellytyksenä on joka tapauksessa se, että vahingon tulee olla riittävän läheisessä ja kiinteässä syy-yhteydessä vakuutuksenottajan toimintaan.

FINE viittaa käytössään oleviin selvityksiin tapahtumien kulusta ja autossa todetuista vaurioista ja katsoo, että käytettävissä olevan selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta syy-yhteyden olemassaoloa kadun kunnossapidon ja asiakkaan autossa 2.4.2019 todettujen vaurioiden välillä. FINEn näkemyksen mukaan asiassa jää epäselväksi, mikä on tarkalleen ollut vaurioiden syynä. Koska asiassa on jäänyt selvittämättä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksenottajan laiminlyönnistä, FINE katsoo, ettei kaupunki ole korvausvastuussa vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia