Haku

FINE-022967

Tulosta

Asianumero: FINE-022967 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2019

Ilkivaltavahinko. All risks – vakuutus. Avoinna olevasta hanasta virrannut neste. Erityisomavastuu. Ikävähennys. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon asunnon 1 katosta oli 25.6.2019 alkanut valua vettä. Huoltoyhtiön edustaja oli mennyt poliisin kanssa yläpuoliseen asuntoon 4, jossa havaittiin, että kylpyhuoneen hana oli siirretty pois altaan päältä ja jätetty valumaan. Lattiakaivon päälle oli laitettu kaksi lattiamattoa, minkä johdosta kylpyhuoneen ulkopuolelle virrannut vesi oli levinnyt kauttaaltaan asunnon 4 lattioille. Asunnon ovi oli murrettu lukkopesän kohdalta vääntämällä. Vahinkokartoitusraportin 1.7.2019 mukaan asunnon 4 lattiapinnoitteet ja välipohjan betonilaatta sekä väliseinien alaosat olivat kastuneet laaja-alaisesti. Alapuolisen asunnon 1 kattoa oli kastunut eteisestä, olohuoneesta ja makuuhuoneesta. 

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 22.7.2019 mukaan kyseessä on korvattava vahinko. Koska vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta virrannut neste, omavastuu vahingossa on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty 600 euroa.

Vakuutusehtojen mukaisesti korjauskustannuksista vähennetään rikkoutumisvahingossa laitteiston ikään (1994) perustuva 100 % ikävähennys ehtokohdan 5.3.4 mukaisesti. Vuotovahingon osalta tehdään 20 % ikävähennys ehtokohdan 5.3.5 mukaisesti.

Oikaisupyynnössään asiakas vetosi siihen, että vahinko on ollut seurausta ilkivallasta ja vesi ei ollut lattialla olleiden esineiden johdosta päässyt lattiakaivoon. Asiakas viittasi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-017228, jonka mukaan ikävähennystä ei tällaisessa tilanteessa tule tehdä. 

Korvauspäätöksessään 28.8.2019 vakuutusyhtiö lausui, että asiakkaan viittaamasta ratkaisusuosituksesta poiketen tässä tapauksessa on ollut kyse hanan avaamisesta ilkivaltaisesti, jota on pidetty korvauspäätöksen perusteena olevana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Kylpyhuoneen hana on avattu ja lattiakaivon päälle kasattu tavaraa, joka on estänyt veden pääsyn viemäriin sillä seurauksella, että vesi on valunut kylpyhuoneen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön soveltama vuotovahinkojen ikävähennystä koskeva ehtokohta 5.3.5 ei edellytä siinä mainittujen rakenteiden rikkoutumista, kunhan itse tapahtuma, jolla vesi on virrannut ulos laitteistosta on äkillinen ja ennalta arvaamaton. Tässä tapauksessa hanan yllättävä ja ennalta arvaamaton ilkivaltainen avaaminen on lattiakaivon ollessa tukittuna aiheuttanut veden virtaamisen edelleen asuntoon. Vakuutusyhtiö katsoo, että ikävähennyksen tekeminen ehtokohdan 5.3.5 mukaisesti on perusteltua.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan valituksessa selostetaan korvauskäsittelyn tapahtumat ja vakuutusyhtiölle esitetyn oikaisupyynnön sisältö. Vakuutuslautakuntaa pyydetään tutkimaan, ovatko vakuutusyhtiön vähentämät ikävähennykset olleet vakuutusehtojen mukaiset.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Yhtiö toistaa korvauspäätöksissään vetoamansa seikat. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-017588, jossa on lausuttu, että vakuutusehtojen mukaisten ikävähennysten soveltaminen ei aseta edellytyksiä itse vahingon syntysyylle, kunhan tapahtuma täyttää äkillisyyden ja ennalta-arvaamattomuuden vaatimukset.

Vakuutusyhtiö ei ole korvauspäätöksissään esittänyt ikävähennyksen tekemistä viemäristön iän perusteella, koska alalla on yleisesti tunnettua, että lautakunnan linjausten mukaisesti viemärin ikävähennyksen käyttäminen edellyttää sitä, että tukos on aiheutunut viemäriputkiston sisällä. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on perustunut ikävähennyksen kohdistamiseen siihen hanaan, josta vesi on vuotanut, ja joka on ilkivaltaisesti avattuna aiheuttanut äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon kiinteistölle. Yhtiö katsoo, että ikävähennyksen tekeminen korvauksesta on ehtokohdan 5.3.5 mukaisesti perusteltua.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välillä on riidatonta, että veden aiheuttamista vahingosta maksettavaan korvaukseen voidaan soveltaa avoinna olevaa hanaa koskevan ehtokohdan 5.5.1.4 mukaista 25 %:n erityisomavastuuta. Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, voidaanko kyseisessä vahinkotapauksessa tämän lisäksi soveltaa vuotovahingon aiheuttaneen putkiston tai laitteen iän perusteella ehtokohdan 5.3.5 mukaisesti tehtävää ikävähennystä, jonka määrä on käyttövesiputkien ja viemärien uusimisajankohdan (vuonna 1994) perusteella 20 %.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vakuutusyhtiö on ilmoittanut tekevänsä ehtokohdassa 2.1.1 tarkoitettujen rakennusta palvelevien koneiden ja laitteiden vahinkojen osalta 100 %:n ikävähennyksen koneiden ja laitteiden rikkoutumisvahinkojen ikävähennyksiä koskevan ehtokohdan 5.3.4 mukaisesti. Koska vakuutusyhtiön korvauspäätöksissä ei ole lähemmin selostettu, mitä koneita ja laitteita 100 %:n ikävähennys koskee, ja myöskään asiakas ei ole valituksessaan ilmaissut olevansa tyytymätön korvauspäätökseen tältä osin, Vakuutuslautakunta ei anna asiassa ratkaisusuositusta ehtokohdan 5.3.4 soveltamisesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Ehtokohdan 5.3.5 (Vahingon määrä vuotovahingoissa) mukaan jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta                    

tehdään vuotovahingoissa vuotaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti.

Johdon, putkiston tai 
muun laitteen ikä / v        %
11 – 20                           10
21 – 30                           20
31 – 40                           40
41 – 50                           50
51 tai yli                          60

Ikävähennys on kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkoa kohti. Poikkeuksena yli 40 vuotta vanhat putkistot, joiden osalta noudatetaan taulukon mukaista ikävähennysprosenttia. 

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.
[…]

Ehtokohdan 5.5.1 (Omavastuut) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

Ehtokohdan 5.5.1.4 (Omavastuu vuotovahingossa) mukaan mikäli vahingon määrään on vaikuttanut avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta virrannut neste, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, ellei vahinko ole seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa rakennuksen rakenteiden kastumiseen johtanut vahinko on aiheutunut, kun kylpyhuoneen hana on avattu nähtävästi tarkoituksellisesti siten, että vettä on valunut kylpyhuoneen lattialle. Kun samanaikaisesti lattiakaivon päälle on asetettu mattoja, vesi on tulvinut kylpyhuoneen ulkopuolelle aiheuttaen rakenteille kastumisvaurioita. Osapuolten välillä on riidatonta, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta tapahtumasta.  

Ehtokohdan 5.3.5 sanamuodon perusteella siinä olevan taulukon mukaisen ikävähennyksen tekemisen edellytyksenä on, että vahingon on aiheuttanut nesteen äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto esimerkiksi rakennukseen kiinteästi asennetusta ja rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäristä. Ehtokohdan mukaan ikävähennys tehdään vuotaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista. 

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että se vähentää korvauksesta ehtokohdan 5.5.1.4 mukaisen 25 %:n erityisomavastuun. Yhtiö on katsonut, että tämän lisäksi korvauksesta tulee tehdä ikävähennys auki jätetyn hanan iän perusteella sen johdosta, että vahingon aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma on ollut nimenomaan hanan avaaminen ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 5.5.1 sanamuodon ”...korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset…” perusteella ikävähennykset ja erityisomavastuut eivät ole keskenään vaihtoehtoisia ja toisensa poissulkevia, vaan vuotovahingon korvauksista voidaan ehtojen perusteella lähtökohtaisesti tehdä sekä ikävähennys että erityisomavastuuta koskeva vähennys. 

Vakuutuslautakunta kuitenkin huomauttaa, että vahingon aiheutuminen on tässä tapauksessa edellyttänyt hanan avaamisen lisäksi sitä, että veden pääsy kylpyhuoneen lattiakaivoon on estetty mattoja lattiakaivon päälle asettamalla. Avoimeksi jätetty hana ei itsessään ole ollut rikkoutunut, vaan se on selvitysten mukaan toiminut normaalisti. Vaikka vahinkotapahtumassa kokonaisuutena on ollut kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneesta, selvitysten perusteella ilkivaltaisesti aiheutetusta vahingosta, veden valumista ehjästä ja toimivasta hanasta ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida pitää ehtokohdassa 5.3.5 tarkoitettuna äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vuotona. 

Vakuutusehtojen tulkinnassa on lautakunnan näkemyksen mukaan huomioitava myös erityisomavastuuta koskevassa ehtokohdassa 5.5.1.4 oleva määräys, jonka mukaan erityisomavastuuta ei vähennetä, jos vahinko on ollut seurausta hanan, sulkuventtiilin tai suihkulaitteen mekaanisesta rikkoontumisesta. Kun vakuutusehtoja tarkastellaan kokonaisuutena, tämä erityisomavastuuta koskevan ehtokohdan muotoilu viittaa siihen, että vuotaneen laitteen ikään perustuva ikävähennys on tarkoitettu tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa vuodon syynä on ollut johdon, putkiston tai muun laitteen rikkoutuminen, vika tai muu toimintahäiriö. Avoinna olevaa hanaa koskeva erityisomavastuu puolestaan tulee ehtojen mukaan sovellettavaksi sillä edellytyksellä, että vahingon aiheuttanut neste on virrannut johtoverkon ulkopuolelle välittömästi auki jätetystä hanasta, sulkuventtiilistä tai suihkulaitteesta muusta syystä kuin näiden laitteiden mekaanisen rikkoutumisen johdosta. Vakuutuslautakunnan vakiintuneessa käytännössä avoimesta hanasta aiheutuneina vahinkoina on pidetty esimerkiksi tiskialtaan ylitäyttämisestä tai suihkuun lattiakaivon päälle nukahtamisesta aiheutuneita vahinkoja. 

Lautakunta katsoo, että esillä olevassa tapauksessa vahingon on katsottava aiheutuneen avoinna olevasta hanasta virranneesta nesteestä. Lautakunnan näkemyksen mukaan veden valumista ehjästä ja toimivasta hanasta ei sen sijaan voida pitää ehtokohdassa 5.3.5 tarkoitettuna äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vuotona. Näistä syistä vahingon korjauskuluista ei voida tehdä ehtokohdan 5.3.5 mukaista vesihanan ikään perustuvaa ikävähennystä. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon ilman ehtokohdan 5.3.5 mukaisen ikävähennyksen tekemistä. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta