Haku

FINE-022799

Tulosta

Asianumero: FINE-022799 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.12.2019

Liukastuminen. Tuottamus. Kiinteistön omistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella kävellessään autokatokselle 22.2.2018 noin kello 18:00. Asiakas kaatui maahan ja hänen lonkkansa murtui. Korvausta haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vakuutuksenottaja oli hoitanut liukkaudentorjunnan kiinteistön alueella asianmukaisesi eikä vakuutuksenottajalle siten syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas katsoo, ettei piha-aluetta ollut hoidettu asianmukaisesti. Lämpötila on ollut -10 ja -20 välillä ja ennen vahinkoa on satanut heikosti lunta. Asiakkaan mukaan jo yleisen elämänkokemuksen mukaan jäätyneeseen maahan satanut pienikin pakkaslumi aiheuttaa erityisen vaaran kaatumiselle. Taloyhtiön olisi tullut huolehtia, että kulku porrashuoneesta autokatokselle olisi turvallinen, esim. hiekoittamalla tai suolaamalla kulkureitti.

Lisäkirjeessään asiakas toteaa, ettei ole olemassa mitään todisteita siitä, että taloyhtiön piha olisi hiekoitettu vahinkopäivän aamuna. Kiistaton tosiasia on että, tuolloin oli satanut pakkaslunta. Toinen henkilö ja ambulanssihenkilökuntakin meinasivat liukastua saapuessaan paikalle. 

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuun korvauspäätökseen ja katsoo, että korvauspäätös on oikea. Yhtiö toteaa, että on asiassa on otettava huomioon se, että vahinkoaikaan on ollut pakkaskeli ja lunta maassa. Vahinkopaikka on hiekoitettu vahinkopäivän aamuna kello 7:00 jälkeen. On kuitenkin mahdollista, että liukkautta voi esiintyä hyvästä ja huolellisesta hiekoituksesta huolimatta, eikä se tarkoita, että vakuutuksenottaja olisi toiminut huolimattomasti liukkaudentorjunnan suhteen.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottajalla ei olut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. FINEllä ei toimitettujen asiakirjojen perusteella ole syytä epäillä huoltoyhtiön antaman selvityksen luotettavuutta.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella rappukäytävästä autokatokselle kulkiessaan 22.2.2018 noin kello 18:00. Kaatumisen seurauksena hänen lonkkansa murtui. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan viimeisin hiekoitus oli tehty vahinkopaikalla vahinkopäivän aamuna kello 7:00 jälkeen. Autokatoksen ja talon välissä menevä polku sekä ulko-oven edusta on hiekoitettu käsin ja autokatosten edustat sekä katosten välit on hiekoitettu koneellisesti. Vahinkopäivänä lämpötila oli -20 ja -10 asteen välillä ja ennen vahinkoa oli satanut heikosti lunta.

Asiakkaan toimittaman silminnäkijälausunnon mukaan piha on ollut jäinen ja liukas.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla, ei hiekoituksellakaan aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta, koska sepeli ei pakkaskelillä pureudu jäähän kiinni. Tällainen olosuhde ei FINEn mukaan osoita huolimattomuutta kiinteistönomistajassa. Ennen kaatumista satanut vähäinen lumimäärä ei myöskään FINEn käsityksen mukaan ole edellyttänyt kunnossapitotoimenpiteitä. 

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin hiekoitus oli suoritettu vahinkopäivän aamuna käsin ja koneella, eikä säätilassa myöskään ollut tapahtunut merkittävää muutosta, joka olisi edellyttänyt alueen aurausta tai uudelleen hiekoittamista ennen tapaturmahetkeä. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta