Haku

FINE-022727

Tulosta

Asianumero: FINE-022727 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2019

Tuottamus. Henkilövahinko. Urheiluseuran vastuuvakuutus. Lentopallo-ottelussa lentänyt pallo katsomoon. Onko aiheutunut vahinko johtunut turvallisuuden laiminlyönnistä urheiluseuran toiminnassa?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt on ollut seuraamassa lentopallo-ottelua 14.10.2018, kun erätauolla lämmittelytilanteessa kentältä katsomoon lentänyt pallo osui vahingonkärsineen päähän ja silmälaseihin. Korvausta haettiin pelin järjestäneen seuran vastuuvakuutuksesta.

Urheiluseuran vastuuvakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta eikä siten korvannut vahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Vahingonkärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta FINEltä. Vahingonkärsinyt mainitsee, että hän on 91-vuotias, eikä olisi saanut tapaturmavakuutusta, vaikka olisi hakenutkin. Hän vaati korvausta matkoista, hoitokuluista ja sairaalahoitopäivämaksuista. 

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja asiassa aikaisemmin antamaansa korvauspäätökseen. Yhtiö toteaa, että kyseessä on ollut tyypillinen lentopallo-ottelun katsomotila, joka täyttää liiton vaatimat kriteerit. Yhtiö lisää, että ottelussa käytetty peliväline, pelitapahtuman luonne ja olosuhteet ovat sellaiset, että pallo voi liikkua nopeastikin eikä pallon liikkeitä ole mahdollista ennakoida siten, että kaikki riskit voitaisiin poistaa. Katsomotilat ovat avoimet ja katsojan tulee siten myös itse seurata peliä. Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko voida katsoa aiheutuneen urheiluseuran huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Asiassa ei siten ole perusteita suorittaa korvausta vastuuvakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko aiheutunut henkilövahinko johtunut turvallisuuden laiminlyönnistä urheiluseuran toiminnassa.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

FINElle toimitetun selvityksen asiakas on ollut seuraamassa lentopallo-ottelua, kun lämmittelytilanteessa kentältä katsomoon lentänyt pallo osui hänen päähänsä. Urheilusali, jossa ottelu järjestettiin, täyttää liiton vaatimukset. Asiakirjojen mukaan kyseessä on tavanomainen ja määräysten mukainen lentopallokenttä ja -katsomo. 

FINE toteaa, ettei sille esitetyn selvityksen perusteella voida todeta urheiluseuran toiminnassa tai lämmittelytilanteen kulussa mitään sellaista puutetta, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka johdosta vakuutetun voitaisiin katsoa olevan vastuussa vahingonkärsineelle aiheutuneesta vahingosta. Pelkästään pallon lentämistä katsomoon ei voida FINEn näkemyksen mukaan pitää vahingonkorvausvastuun synnyttämänä toimintana.

FINE katsoo, että tapauksessa on kyse tapaturmasta, sillä urheiluseuran toiminnassa tai ottelun kulussa ei voida osoittaa sellaista laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, joka olisi johtanut vahingon syntymiseen. Vakuutetun ei voida katsoa olevan vastuussa aiheutuneista vahingoista eikä vahinkoa voida siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta