Haku

FINE-022563

Tulosta

Asianumero: FINE-022563 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2019

Vakuutuksen korvauspiiri. Vakuutusehtojen tulkinta. Virallisen syyttäjän ajama syyte. Tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus. Henkilörekisteririkos.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli vastaajana käräjäoikeudessa käsitellyssä rikosasiassa, jossa syyttäjä vaati hänelle rangaistusta henkilörekisteririkoksesta. 

Käräjäoikeus totesi 12.6.2019 antamallaan ja sittemmin lainvoiman saaneella tuomiolla asiakkaan menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla ja siten syyllistyneen rikoslain 38 luvun 9 §:n mukaisesti henkilörekisteririkokseen. Käräjäoikeus jätti kuitenkin asiakkaan rangaistukseen tuomitsematta, koska rikosta oli sen haitallisuuteen ja siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. 

Asiakas haki asiaan oikeusturvaetua ammattiliittonsa ryhmäoikeusturvavakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi 6.8.2019 antamallaan korvauspäätöksellä myöntämästä asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö perusteli päätöstään vakuutusehtojen kohdalla 11.1, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kyse virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, joka koskee tahallista tai törkeää huolimattomuutta koskevaa tekoa. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii siihen muutosta. Asiakkaan mukaan on riidatonta, että hän on syyllistynyt henkilörekisteririkokseen. Hän ei kuitenkaan ole menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti, minkä vuoksi oikeusturvaetu tulee hänelle myöntää. Asiakas vetoaa siihen, että käräjäoikeus on jättänyt hänet rangaistukseen tuomitsematta, sillä teosta ei aiheutunut vahinkoa asianomistajille ja rikosta oli mm. tekijän syyllisyyteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Asiakkaan mukaan hänen menettelynsä on ollut siten ainoastaan lievän huolimatonta tai pikemminkin tahatonta. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa 6.8.2019 antamaansa korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö toteaa, että rikoslain mukaan henkilörekisteririkos täyttyy ainoastaan silloin, kun tekijä on menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Syyttäjän syyte on koskenut tällaista tekoa. Käräjäoikeus on tässä tapauksessa todennut rikoksen tunnusmerkistön täyttyvän eli asiakkaan menetelleen tahallaan tai törkeän huolimattomasti. Sillä seikalla, että käräjäoikeus on jättänyt rikoksen vähäisyyden vuoksi asiakkaan rangaistukseen tuomitsematta, ei ole vakuutusyhtiön käsityksen mukaan merkitystä arvioitaessa, tuleeko asiaan myöntää oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiö katsoo, että sen antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olevien ammattiliiton ryhmäoikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäynti kulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa kohdassa 10 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 10.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma rikosasiassa on muun ohessa syytteen nostaminen. Syyte on nostettu, kun haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan.

Ehtojen kohdan 11.1 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, 
- 4) jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, joka koskee tahallista tekoa taikka tekoa, jonka vakuutettu on tehnyt alkoholin tai muun huumausaineen tai väärinkäyttämänsä lääkeaineen vaikutuksen alaisena
- 5) jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, joka koskee törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ellei kysymys ole väitetystä hoitovirheestä

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen myöntämään asiakkaalle oikeusturvaedun rikosasiaan, jossa hän on ollut syytettynä henkilörekisteririkoksesta.

FINE toteaa, että vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 11.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä, joka koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta.

Nyt puheena olevassa tapauksessa virallinen syyttäjä on nostanut asiakasta vastaan kanteen ja syyttänyt häntä henkilörekisteririkoksesta. FINE viittaa edellä mainittuun vakuutusehtojen kohtaan ja toteaa, että kun virallinen syyttäjä ajaa syytettä vakuutettua vastaan, ratkeaa asian kuuluminen oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin syyttäjän ajaman syytteen perusteella. Merkitystä on siten syytteen sisällöllä eli sillä, mitä rikosta syyte koskee sekä esimerkiksi syytteen teonkuvauksella. Asiassa myöhemmin annettavalla tuomiolla tai sillä, määrätäänkö syytetylle rangaistus, ei sen sijaan ole vaikutusta, kun arvioidaan rajoitusehdon soveltuvuutta. 

Nyt puheena olevassa tapauksessa syyttäjä on syyttänyt asiakasta henkilörekisteririkoksesta, johon on rikoslain mukaan mahdollista syyllistyä ainoastaan toimimalla tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella (tekohetkellä voimassa ollut rikoslain 38 luku 9 §). Syytteen teonkuvauksen mukaan asiakas on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta työskennellessään lääkärinä käsitellyt henkilötietoja vastoin henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuutta ja siten mm. loukannut rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. 

FINE katsoo, että asiassa on ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 11.1 (kohdat 4 ja 5) rajoituksen mukaisesta syyttäjän ajamasta syytteestä, joka koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta ja johon vakuutusehtojen mukaan ei myönnetä oikeusturvaetua.

Edellä selostetuilla perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Sternhufvud
 

Tulosta