Haku

FINE-022529

Tulosta

Asianumero: FINE-022529 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2020

Lämmityspatterin rikkoutumisvahinkoon sovellettava ikävähennys. Oliko vakuutusehto tulkinnanvarainen?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön huoneistossa oli vuotanut ruokailutilan patteri maaliskuussa 2019. Vahinkokartoitusraportin mukaan lämmityspatterin vuodosta oli aiheutunut kosteusvaurioita parketille. Patteri oli vuodelta 1990.

Vakuutusyhtiö ilmoitti asiakkaalle, että kiinteistövakuutuksesta korvataan vuodon aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset huomioiden ikävähennys 36 % ja vakuutuksen omavastuuosuus. Vuotaneen patterin ikään perustuvan vähennyksen määrä oli vuonna 1990 asennetun patterin osalta 168 % (28 vuodelta x 6 % / vuosi), joten patterin uusimisesta ei jäänyt korvausta maksettavaksi.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään asiaa uudelleen patterin rikkoutumisvahingon ikävähennyksen osalta katsoen, että patteriputki kuuluu rakennuksia palvelevaan putkistoon. Rakennuksia palveleviin putkistoihin sovellettiin kolmen prosentin vuotuista ikävähennystä.

Vakuutusyhtiö ilmoitti, että kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaan talotekniikan rikkovakuutuksen kohteena olevien rakennuksen kiinteiden lämmityslaitteiden ikään perustuva vähennys on 6 % / vuosi ja vesikiertoinen patteri on rakennusta palveleva lämmityslaite, eikä osa putkistoa.

Asiakas pyysi vielä vakuutusyhtiön sisäistä muutoksenhakuelintä käsittelemään asian. Asiakkaan näkemyksen mukaan lämmityspatteri oli osa rakennusta palvelevaa putkistoa, eikä lämmityslaite, vesikiertoinen lattialämmitysputkisto, lämpövastus tai lämminvesivaraaja. Mikäli vakuutusehdot ovat tulkinnanvaraiset, niitä tulee tulkita asiakkaan eduksi.

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen määräyksiin siitä, mikä omaisuus on talotekniikan rikkoutumisvakuutuksen kohteena. Talotekniikan rikkoutumisvakuutuksen kohteina olivat vakuutusehtojen kohdan 10.1 mukaan mm. vakuutuskirjassa mainituissa rakennuksissa olevat sekä niiden käyttöä palvelevat kiinteät jäähdytys-, ilmastointi-, keskuslämmitys- ja vedenjakelulaitteet sekä putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen putkiston liittymään saakka.

Talotekniikan rikkoutumisvahingoissa konetta tai laitetta koskevan ikävähennystaulukon mukaan mm. kiinteisiin jäähdytys-, ilmastointi-, vedenjakelu- ja lämmityslaitteisiin, vesikiertoisiin lattialämmitysputkistoihin ja lämpövastuksiin kohdistui 6 %:n vuotuinen vähennys. Rakennuksia palveleviin putkistoihin, sähkönjohtimiin, -keskuksiin ja -mittareihin kohdistui 3 %:n vuotuinen vähennys.

Vakuutusyhtiö totesi, että vaikka putkistoja käytetään rakennusten lämmittämiseen putkistoissa kiertävän veden avulla, ei pattereita itsessään kuitenkaan yleisesti pidetä osana putkistoa. Patteri on putkistosta erillinen osa ja esine, joka voidaan liittää putkistoon, jolloin siitä tulee kiinteästi asennettu laite, jonka tarkoituksena on lämmittää rakennusta. Vakuutusyhtiö katsoi, että pelkästään se, että lämpöpatterin toimintamekanismi perustuu putkistosta kiertävään veteen, ei tee lämpöpatterista putkiston osaa, vaan kyseessä on lämmitysjärjestelmän osa. Koska kyseessä on kiinteästi asennettu patteri, on kyseessä rakennuksen kiinteä lämmityslaite, johon tulee soveltaa lämmityslaitteiden ikävähennyksiä. Patterilla tarkoitetaan myös yleiskielen mukaisesti lämpöä tuottavaa laitetta. Vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutusehdot eivät ole tässä tapauksessa epäselvät siten, että niitä tulisi tulkita laatijansa vahingoksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEä tutkimaan, tuleeko vesikiertoisen patteriputken vuotovahingoissa katsoa patterin kuuluvan rakennusta palvelevaksi lämmityslaitteeksi vai osaksi putkistoa.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisuun ja sen perusteluihin. Vakuutusyhtiö toteaa edelleen, että vesikiertoinen patteri on lämmityslaite, joille on vakuutusehdoissa määritelty 6 %:n ikävähennys. Vakuutusehdoissa on lisäksi tarkennettu, että 6 %:n ikävähennystä sovelletaan myös vesikiertoiseen lattialämmitysputkistoon.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistövakuutuksen 1.1.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 10 (Talotekniikan rikkoutumisvakuutus) alakohdan 10.1 (Vakuutuksen kohde) mukaan talotekniikan rikkoutumisvakuutuksen kohteina ovat vakuutuskirjassa mainituissa rakennuksissa olevat sekä niiden käyttöä palvelevat
-    hissit, kiinteät jäähdytys-, ilmastointi-, keskuslämmitys- ja vedenjakelulaitteet
-    yhteisten tilojen pesu- ja kuivauskoneet, lingot ja mankelit
-    öljysäiliöt
-    sähköjohtimet ja -mittarit, rakennuksen automaattiset säätö- ja valvontalaitteet sekä sähköpääkeskukset
-    putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen putkiston liittymään saakka
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 13.2.6 (Vahingon määrä talotekniikan vahingoissa) mukaan kohdassa 10.1 määritellyn omaisuuden kohdan 10.2.1 mukaisissa rikkoutumisvahingoissa ja kohdan 10.2.2. mukaisissa sähköilmiövahingoissa ja kohdan 11.2 AR-vahingoissa vahingon määrä on esineen korjaus- tai jälleenhankintakustannukset sekä vian etsimisestä ja rakenteiden avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneet kustannukset vähennettynä ikävähennyksellä. Ikävähennys prosentteina saadaan kertomalla koneen tai laitteen käyttöönottovuotta seuranneiden vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneiden täysien kalenterivuosien määrä koneen tai laitteen vähennysprosentilla.

Kone tai laite Vuotuinen vähennys
Tietokoneet oheislaitteineen 20 %
Säätö- ja valvontalaitteet sekä muut elektroniset laitteet 10 %
Kiinteät jäähdytys-, ilmastointi-, vedenjakelu- ja lämmityslaitteet, vesikiertoiset lattialämmitysputkistot, lämpövastukset, sähkömoottorit, lämminvesivaraajat, öljysäiliöt, antennilaitteistot, pesu- ja kuivauskoneet, lingot ja mankelit, nosto-ovet, aurinkosähköjärjestelmät 6 %
Hissit sekä rakennuksia palvelevat putkistot, sähköjohtimet, keskukset ja mittarit 3 %

[…]

Ratkaisusuositus

Asiakkaan asiamiehenä toimivan vakuutusmeklarin laatimassa lausuntopyynnössä on pyydetty lausuntoa ikävähennystä koskevien vakuutusehtojen tulkinnasta vesikiertoisen patteriputken vuotovahingon osalta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella FINE käsittää kuitenkin erimielisyyden tapauksessa koskevan nimenomaan kartoitusraportissakin mainitun vesikiertoisen lämmityspatterin (ei patteriin johtavan putken) rikkoutumisen johdosta talotekniikan rikkoutumisvakuutuksesta maksettavaa korvausta ja siihen liittyvää ikävähennystä. Patterin vuotamisesta rakenteille aiheutunut vuotovahinko oli katsottu korvattavaksi, eikä vuotovahingon ikävähennyksestä ole selvitysten mukaan ollut osapuolten välillä erimielisyyttä. Lämmityspatterin rikkoutumisvahingosta ei kuitenkaan vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan ole jäänyt korvattavaa ikävähennyksen vuoksi.

Asiakas on pyytänyt FINEä arvioimaan, voidaanko patterin katsoa kuuluvan rakennusta palvelevaksi lämmityslaitteeksi vai osaksi putkistoa. Asiassa on ollut kysymys myös siitä, ovatko vakuutusehdot tältä osin epäselvät ja tulkinnanvaraiset, ja tulisiko niitä sen vuoksi tulkita asiakkaan eduksi.

Vahinkokartoitusraportissa on mainittu, että ruokailutilan lämmityspatteri oli vuotanut ja putkimies oli vaihtanut patterin. Kartoitusraportin mukaan lämmityspatteri oli vuodelta 1990. Kartoitushetkellä vanha patteri oli jo viety pois. Kartoitusraportin kuvassa olevasta uudesta lämmityspatterista on nähtävissä, että kyseessä on seinälle asennettu, vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään kytkettävä patteri.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan talotekniikan rikkoutumisvakuutuksen kohteena ovat mm. vakuutettujen rakennusten käyttöä palvelevat kiinteät keskuslämmityslaitteet ja putkistot.

Vakuutusehtojen vahingon määrän laskemista koskevassa ehtokohdassa on mainittu erikseen mm. kiinteät lämmityslaitteet, joihin sovelletaan kuuden prosentin vuotuista ikävähennystä ja erikseen mm. rakennuksia palvelevat putkistot, joihin sovelletaan kolmen prosentin vuotuista ikävähennystä.

Seinälle asennettava lämmityspatteri, toimiessaan keskuslämmitysjärjestelmän lämmönsäteilijänä, on yleisen kielenkäytön mukaisen merkityssisällön mukaisesti käsitettävä ehtokohdan mukaiseksi kiinteäksi lämmityslaitteeksi, eikä sitä voida pitää putkiston osana. Vaikka lämmityspatteri liitetään putkistoon, jossa lämmitysvesi kiertää, itse lämmityspatteria on FINEn näkemyksen mukaan pidettävä putkistosta erillisenä laitteena. FINE katsoo, että vahingon määrän laskemista koskevan ehtokohdan sanamuotoa ei tältä osin voida perustellusti pitää epäselvänä.

FINE katsoo, että vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään liitettävä patteri on vahingon määrän laskemista koskevassa ehtokohdassa tarkoitettu kiinteä lämmityslaite, johon tulee soveltaa rikkoutumisvahingon määrää laskettaessa kuuden prosentin vuotuista ikävähennystä.

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia