Haku

FINE-022484

Tulosta

Asianumero: FINE-022484 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2019

Asia, joka liittyy muuhun osakehuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Sijoitustoimintaan liittyvää asiaa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakas omistamien huoneistojen osakekirjoja ja asiakkaan tilivaroja oli asetettu vakuustakavarikkoon, joka oli perustunut rikosepäilyihin. Käräjäoikeus oli hylännyt asiakasta kohtaa esitetyt syytteet. Asiakas on harjoittanut huoneistoihin liittyvää sijoitustoimintaa ja vaati Suomen valtiolta vahingonkorvausta takavarikosta johtuneesta tuoton menetyksestä ja toissijaisesti saamatta jääneestä huoneistojen myyntivoitoista viivästyskorkoineen.  Asiakas on vaatinut myös korvausta asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Vastaaja oli kiistänyt vaatimukset, ja asiakas on hakenut oikeusturvaetua riitaan. 

Vakuutusyhtiö on todennut 13.8.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Ehdoissa todetaan myös, että vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy sijoitustoimintaan. Koska asiassa on kyse huoneistoista, jotka eivät ole vakuutetun vakinaisia asuntoja tai hänen vapaa-ajan asuntojaan, ja vahingonkorvausvaatimus asiassa liittyy sijoitustoimintaan, vakuutusyhtiö ei edellä mainitun perusteella voi myöntää asiaan oikeusturvaetua.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on lausunut valituksessaan, ettei kyse ole asiasta, joka liittyy sijoitustoimintaan tai asiakkaan omistamiin osakehuoneistoihin. Kyse on tavanomaisesta vahingonkorvausriidasta, jossa poliisilaitos on hakenut turvaamistoimen asiakkaan tilivarojen takavarikoimiseksi rikosasiaa ja mahdollista rikosperusteista vahingonkorvausta varten. Takavarikko ja siitä aiheutunut vahinko ei luonnollisesti ole minkäänlaista sijoitustoimintaa, vaan asiakas on joutunut viranomaisen hakeman ja pakkokeinolain mukaisen turvaamistoimen kohteeksi.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että saatujen selvitysten perusteella asiakas harjoittaa laajamittaista sijoitushuoneistoihin liittyvää sijoitustoimintaa. Tähän toimintaan liittyvää vakuutetun omaisuutta on takavarikoitu. Kun vahingonkorvausta vaaditaan takavarikon perusteella, ja takavarikko koskee kolmen sijoitusasunnon osakekirjoja, liittyy asia muuhun huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Lisäksi asiakas ansaitsee kyseisten sijoitusasuntojen avulla huomattavaa vuotuista tuottoa, ja korvausvaatimus perustuu nimenomaan saamatta jääneeseen tuloon, joten asia liittyy vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi. Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus on tarkoitettu yksityiselämään liittyviin asioihin ja kaikenlaiset ansio-, elinkeino-, ja tulonhankintatoimintaan liittyvät asiat on rajattu sen korvauspiirin ulkopuolelle. Asiassa esitetyllä vahingonkorvausvaatimuksella on looginen, suora ja todettavissa oleva yhteys ja liittymä rajoituksen kohteeseen. Näin ollen asiassa on annettu vakuutusehtojen mukainen päätös, eikä se ole muutettavissa.
    
Asiakas on lausunut 1.10.2019 päivätyssä lisävastineessaan, että takavarikko on kohdistunut asiakkaan tilivaroihin. Pelkästään se seikka, että asiakas on tarjoamalla panttikirjoja saanut tuossa tilanteessa vapautettua tilivarojaan, ei muuta asian luonnetta sellaiseksi, että kyse olisi sijoitustoimintaan liittyvästä aihepiiristä.
    
Se seikka, että asiakkaan henkilökohtaisen tilin varat on takavarikoitu, ja kyse on pakkokeinolain mukaisesta turvaamistoimenpiteestä, joka kohdistui asiakkaaseen, ei muuta asian luonnetta myöskään sijoitustoiminnaksi. Asiakkaan sijoitustoiminta ei liity takavarikkoon ja sen aiheuttamaan vahinkoon, vaikka vahingon määrä voidaankin laskea esimerkiksi saamatta jääneen tuoton mukaisen laskukaavan avulla. Yhtä lailla takavarikon kohteena olleet varat olisi voitu käyttää päivittäiseen elämiseen tai hankintoihin. Kyse ei ole mistään "korvamerkityistä" sijoitusvaroista, kuten vakuutusyhtiö antaa vastineessaan harhaanjohtavasti ymmärtää. 

Vakuutusyhtiö on lausunut 15.10.2019 päivätyssä lisävastineessaan, että asiakkaan 30.5.2019 päivätyn haastehakemuksen mukaan takavarikko on kohdistunut osakekirjoihin. On myös huomattavaa, että vaikka takavarikko kohdistuisikin lausumassa esitetyllä tavalla tilivaroihin, vahingonkorvausta on kuitenkin vaadittu takavarikosta johtuvasta sijoitustuoton menetyksestä. Asialla on siis joka tapauksessa selvä liityntä asiakkaan sijoitustoimintaan ja toimintaan tulon hankkimiseksi.

Sopimusehdot 

Tapaukseen sovellettavien, 1.1.2019 voimaan tulleiden oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 3.1 (Oikeusturva) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos-ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtokohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia mm. asiassa,
3) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta
4) joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa
7) joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus myöntää oikeusturvaetu asiakkaan riitaan, joka koski asiakkaan Suomen valtiolle esittämää vahingonkorvausvaatimusta.

Oikeusturvavakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, joka liittyy tulonhankkimiseen, sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
    
Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisukäytännössään, että rajoitusehdossa käytetty ilmaisu ”liittyy” on kielellisesti väljä. Nyt sovellettavan rajoitusehdon 4 sanamuodosta ei vain yleisesti tarkasteltuna ilmene, minkä laatuinen tai asteinen asian liityntä sijoitustoimintaan tuo asian rajoitusehdon piiriin. Vakuutusalan soveltamiskäytännössä ”liittyy”-rajoitusehtoa on tulkittu siten, että sen nojalla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävällä riita-asialla on oltava todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoitusehdossa mainittuun toimintaan.

Asiakkaan ensisijaisen vahingonkorvausvaatimuksen määrän perusteena oli asiakkaan sijoitustoiminnastaan vuosittain saama tuotto, ja tosisijaisen korvausvaatimuksen määrän perusteena oli sijoitushuoneistojen osakkeiden realisoimisesta saatava myyntivoitto, joten riita-asialla oli näin ollen tosiasiallinen yhteys asiakkaan sijoitustoimintaan ja toimintaan tulon hankkimiseksi. Asialla oli myös tosiasiallinen yhteys asiakkaan sijoitusasuntoihin. Näin ollen riita oli rajoitusehdon 4 mukaisesti liittynyt asiakkaan harjoittamaan ansio- ja sijoitustoimintaan ja muuhun huoneistoon kuin asiakkaan vakinaiseen asuntoon tai tämän omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon, eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua riitaan. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia