Haku

FINE-022478

Tulosta

Asianumero: FINE-022478 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 22.01.2020

Talletusautomaatin toiminta. Viive varojen tilittymisessä. Korvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Asiakas talletti automaatilla 1.025 euroa 31.7.2019 klo 15.30, mutta varat kirjautuivat hänen tililleen vasta 7.8.2019 klo 7.15.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hän meni pankkiin tarkoituksenaan tallettaa käteistä tililleen lentolippujen ostamista varten, mutta koska konttorin kassapalvelut eivät olleet enää auki, hänet ohjattiin käyttämään läheistä talletusautomaattia. Asiakkaan mukaan automaatti vastaanotti rahat, mutta antoi kuitin, jonka mukaan talletuksen määrä olisi ollut 0 euroa. Asiakas palasi konttoriin, missä tapahtuneesta tehtiin reklamaatio Automatiaan. Asiakkaan mukaan viiveen vuoksi hänen tarvitsemansa lentolippujen hinta ehti nousta yhteensä 576 euroa, minkä hän vaatii pankkia hyvittämään. 

Pankin vastine

Pankki katsoo, että se ei ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle tämän vaatimaa hyvitystä, koska korttiehtojen mukaan asiakkaan tulee varautua automaatin toiminnassa tapahtuvin keskeytyksiin ja tietoliikennehäiriöihin. Automaatilla vastaanotetut varat hyvitetään pankkitilille sen jälkeen, kun niiden aitous on tarkistettu ja varat laskettu, kuten tapauksessa on tapahtunut. Pankki ei ole sopimusehdoissaan taannut asiakkaille keskeytymätöntä toimintaa eikä myöskään sitoutunut mihinkään tiettyyn aikaan, jonka kuluttua varat viimeistään olisivat käytettävissä. Korttiehtojen mukaan pankki ei myöskään vastaa korttitapahtuman toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista, jollaista lentolippujen hinnannousu tapauksessa on.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- automaatin antama kuitti
- kuvakaappaukset lentolippujen hinnoista
- pankin korttiehdot

Edellä todettujen selvitysten lisäksi FINE pyysi omatoimisesti erillisen teknisen selvityksen automaatin toiminasta vastanneelta Automatia Pankkiautomaatit Oy:ltä. Lausuman mukaan tapahtuma on epäonnistunut ja automaatti on taltioinut rahat, minkä jälkeen kassanvaihdon ja –täsmäytyksen jälkeen varat on hyvitetty asiakkaan tilille.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista pankin ja asiakkaan välisen erimielisyyden, lautakunnan on arvioitava asiakkaan vaatimuksen oikeudellinen luonne sekä sen korvattavuus tilanteessa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 1 §:n 1 kohdan mukaan 
Lakia sovelletaan palveluun käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyviin toimiin.

Lain 7 §:n mukaan 
Sopimusehto, jolla poiketaan tämän lain säännöksistä maksupalvelun käyttäjän vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Lain 52 §:n mukaan
Jos palveluntarjoajan pitämälle maksutilille tehdään maksutilin valuutan määräinen käteispano, palveluntarjoajan on asetettava varat tilinhaltijan käytettäviksi:
1) välittömästi sen jälkeen, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut varat, jos tilinhaltija on kuluttaja;
2) viimeistään seuraavana työpäivänä päivästä, jona palvelutarjoaja on vastaanottanut varat, jos tilinhaltija on muu kuin kuluttaja.

Lain 69 §:n pykälän mukaan
Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka sen tämän lain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut maksupalvelun käyttäjälle.
Maksupalvelun käyttäjälle aiheutuneen välillisen vahingon palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta palveluntarjoajan puolella.
Välillisenä vahinkona pidetään:
1) tulon menetystä, joka maksupalvelun käyttäjälle aiheutuu palveluntarjoajan virheellisen menettelyn tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta; ja
3) muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.
Jos 2 momentissa tarkoitettua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.
Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneella virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetusta välillisestä vahingosta voidaan sopimuksella sulkea pois tai sitä voidaan rajoittaa. Palveluntarjoaja ei voi vedota vastuunrajoitusehtoon, jos palveluntarjoaja tai joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Pankin korttiehtojen mukaan
--”Kortinhaltijan on varauduttava maksupäätteen, automaatin tai internetin toiminnassa tapahtuviin keskeytyksiin ja tietoliikennehäiriöihin tai automaattikohtaisiin käyttöaikoihin.—
ja
--”Kortinhaltija voi kortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun avulla tallettaa käteistä korttiin liitetylle pankkitilille talletusautomaatilla. Kortinhaltija ei voi peruuttaa korttitapahtumaa enää sen jälkeen, kun kortti ja käteisvarat laitettu talletusautomaattiin. Talletusautomaatilla vastaanotetut varat hyvitetään pankkitilille, sen jälkeen kun niiden aitous on tarkistettu ja varat laskettu. Mikäli talletusautomaattitoiminnon tarjoavalla palvelun tarjoajalla on aihetta epäillä vastaanotettujen varojen aitoutta, sillä on oikeus tutkia varat erikseen ja tarvittaessa toimittaa viranomaisen tutkittavaksi.”—
edelleen ehdoissa todetaan, että
--”Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan kortinhaltijalle sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut palveluntarjoajan virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Palveluntarjoaja vastaa kortinhaltijalle huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä. Tällöin välillisinä vahinkoina pidetään palveluntarjoajan virheellisestä menettelystä tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi aiheutunutta tulonmenetystä, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuvaa vahinkoa tai muuta näihin rinnastettavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa korttitapahtuman toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista --”

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että asiakkaan tallettamat varat ovat kokonaisuudessaan kirjautuneet hänen tililleen, joskin maksupalvelulain 52 §:n vastaisesti viiveellä, mistä palveluntarjoaja on lähtökohtaisesti vastuussa. Sekä tapaukseen soveltuvassa maksupalvelulaissa että osapuolten sen mukaisesti laatimassa sopimuksessa on kuitenkin määritelty tarkemmin pankin korvausvastuu tilanteessa. Kyseisten määritelmien mukaisesti asiakkaan vaatimuksessa on kysymys välillisestä vahingosta, jonka korvaamisen edellytykset eivät tapauksessa täyty, koska viive ei ole johtunut pankin huolimattomasta menettelystä, vaan automaatin toiminnasta jonka mahdolliset häiriöt se on rajannut vastuunsa ulkopuolelle ja joihin asiakkaan on tullut ehtojen mukaisesti varautua.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio 

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen
 

Tulosta