Haku

FINE-022408

Tulosta

Asianumero: FINE-022408 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.01.2020

Lakipykälät: 9

Polkupyörän ja varusteiden rikkoutuminen käytön yhteydessä. Rajoitusehto. Urheilu- ja harrastustoiminta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli 10.7.2019 ajamassa polkupyörällään, joka mallitiedoiltaan vastaa kilpapyörää. Liikenneympyrässä oli irtosoraa ja etupyörä lähti luisuun. Kaatumisen seurauksena kilpapyörä, kypärä, vaatteet, kengät sekä aurinkolasit vaurioituivat. Korvauksia haettiin kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö korvasi vain pyörän korjausarvion, kypärän ja aurinkolasit. Muiden vahinkojen osalta vakuutusyhtiö viittasi rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutus ei korvaa urheilu- tai harrastusvälineen tai -varusteen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan käsityksen mukaan korvauspäätös on virheellinen perustuen vakuutusehtojen väärään tulkintaan. Asiakas vetoaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuosituksiin FINE-015041 ja VKL 631/13. Päällä olleet vaatteet ja kengät eivät ole tarkoitettuja käytettäväksi pelkästään urheillessa tai harrastettaessa pyöräilyä. Asiakas ilmoittaa käyttävänsä niitä esimerkiksi kuljettaessaan lastaan päiväkotiin tai käydessään kaupassa. Muut kengät eivät edes sovi tähän käyttöön tarkoitettuun pyörään. Kaatuminen pyörällä yllättävästä ulkoisesta syystä johtuen ei ole urheilutoimintaa tai harrastustoimintaa vaan onnettomuus. Urheilu - ja harrastustoimintaa on, jos pyörästä hajoaa esimerkiksi vaihteet tai katkeaa ketjut kesken ajon. 

Vastineessaan vakuutusyhtiö kiistää lausuntopyynnössä esitetyt asiat ja toistaa tämän vastineen lisäksi 23.7.2019 päätöksessä esitetyt perustelut. Polkupyörälle ja pyöräilyvarusteille sattunut vahinko ei ole korvattavissa asiakkaan kotivakuutuksesta.

Käsiteltävänä olevassa asiassa asiakas kaatui polkupyörällä liikenneympyrässä. Tapahtumassa vahingoittui polkupyörä, aurinkolasit, kypärä sekä pyöräilyhousut, -kengät ja -paita. Ehtojen mukaan vakuutus ei korvaa urheilu- tai harrastusvälineen tai -varusteen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Rajoitusehdossa on mainittu, että vakuutus korvaa kuitenkin pyöräilykypärän rikkoutumisen. Vakuutusyhtiö maksoi korvauksen tapahtumassa rikkoutuneista aurinkolaseista ja kypärästä. Rikkoutuneita aurinkolaseja ei katsottu urheilu- ja harrastusvälineiksi. Polkupyörän ja pyöräilyvarusteiden rikkoutumista vakuutus ei kata.

Asiakkaan lausuntopyynnön mukaan vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa todettiin, että varusteille tapahtuneet vahingot ovat selkeästi kotivakuutuksen piirissä. Lisäksi häntä ohjeistettiin viipymättä viemään polkupyörä korjausarvioitavaksi ja tämän jälkeen jättämään vahinkoilmoitus. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa urheilu- tai harrastusvälineen tai -varusteen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Vakuutusehdoissa on määritelty, että urheilu- ja harrastusvälineitä ovat esimerkiksi polkupyörä, sähköavusteinen polkupyörä, lasketteluvälineet, peleissä käytettävät mailat, aseet, kuntolaitteet ja sukelluslaitteet sekä veneet, joiksi katsotaan kanootti sekä soutuvene ja sen enintään 6 hv:n moottori. Ehtojen mukaan välineiksi katsotaan lisäksi pelkästään urheilussa tai harrastuksessa käytettävät erityiset asusteet, jalkineet ja varusteet.

Polkupyörä on vakuutusehtojen mukaan urheilu- ja harrastusväline. Tapahtumassa vahingoittuneet pyöräilypaita, Bib- merkkiset shortsit ja pyöräilykengät ovat ehtojen tarkoittamia erityisiä pelkästään urheilussa tai harrastuksessa käytettäviä varusteita. Kenkien valmistajan kotisivujen mukaan Giro Empire SLX -kengät on luokiteltu miesten pyöräilykengiksi. Kyseiset pyöräilykengät kiinnitetään polkimiin klossin avulla. Rapha Pro Team Bib -shortseissa on haarapehmuste ja olkaimet. Paita on pyöräilyyn tarkoitettu Jersey -mallinen ajopaita. Sillä, että asiakas käyttää pyöräilyyn tarkoitettuja varusteita muihinkin tarkoituksiin kuin pyöräilyyn, tai että polkimiin eivät käy muut kuin pyöräilykengät, ei ole merkitystä asiassa. Pyöräilyvarusteet ovat edellä mainituista käytöistä huolimatta ehtojen tarkoittamia urheilu- ja harrastusvälineitä. 24.7.2019 puhelinkeskustelussa asiakas on myös itse todennut, että varusteet ovat nimenomaan pyöräilyvarusteita.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vetoamat lautakuntatapaukset, joissa oli kyse aseiden rikkoutumisvahingoista, poikkeavat käsiteltävänä olevasta vahinkotapahtumasta. Tässä tapauksessa asiakas oli vahinkohetkellä pyöräilemässä eli toisin kun ratkaisusuosituksissa hän käytti pyörää ja pyöräilyvarusteita urheilulajille tai harrastukselle ominaiseen toimintaan. Vakuutusehdot määrittelevät ja rajaavat vakuutuksen korvattavuuden ja siten myöskään lausuntopyynnössä mainitulla ulkoisella syyllä ei ole vaikutusta asiaan.

Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön asiakaspalvelussa todettiin, että varusteille tapahtunut vahinko on selkeästi kotivakuutuksen piirissä. Vakuutusyhtiö toteaa, että puhelussa ei kuitenkaan ole suoraan luvattu korvata vahinkoa, vaan on ohjeistettu tekemään vahinkoilmoitus. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että joka tapauksessa vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vahingon jälkeen tulevasta korvauksesta annetut ennakkotiedot eivät sido vakuutusyhtiötä. Vaikka vakuutusyhtiö tai sen edustaja olisikin antanut korvauksen hakijalle väärää tietoa, vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus määräytyy sovellettavien vakuutusehtojen mukaisesti.

Mikäli asiassa katsottaisiin, että rajoitusehdosta huolimatta vahinko tulisi korvattavaksi asiakkaan kotivakuutuksesta, vakuutusyhtiö pyytää huomioimaan, että enimmäiskorvaus urheilu- ja harrastusvälineiden rikkoutumisvahingosta olisi yhteensä vakuutusmäärä 2.000 euroa vähennettynä omavastuuosuudella 150 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiasta annettu päätös on vakuutusehtojen mukainen. Polkupyörä ja pyöräilyvarusteet ovat ehtojen tarkoittamia urheilu- ja harrastusvälineitä. Polkupyörää ja pyöräilyvarusteita on niiden rikkoutuessa käytetty vakuutusehtojen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla urheilu- tai harrastustoimintaan. Asiakas ei ole esittämässään lausuntopyynnössä tuonut esille mitään sellaisia perusteita, joiden perusteella asiassa annettua korvauspäätöstä olisi aihetta muuttaa. Asiassa ei ole tapahtunut polkupyörälle ja pyöräilyvarusteille vakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkotapahtumaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Sovellettavat kotivakuutusehdot (voimassa 1.7.2016 alkaen)

KO134 Irtaimisto 
 ----
2.3 Urheilu-ja harrastusvälineet
Urheilu- ja harrastusvälineitä ovat esimerkiksi polkupyörä, sähköavusteinen polkupyörä, lasketteluvälineet, peleissä käytettävät mailat, aseet, kuntolaitteet ja sukelluslaitteet sekä veneet, joiksi katsotaan kanootti sekä soutuvene ja sen enintään 6 hv:n (4,5 kW) moottori. Välineiksi katsotaan lisäksi pelkästään urheilussa tai harrastuksessa käytettävät erityiset asusteet, jalkineet ja varusteet. 

KO148 Rikkoutuminen 

Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. 

Vakuutus ei korvaa 
---
-urheilu- tai harrastusvälineen tai -varusteen rikkoutumista silloin kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Vakuutus korvaa kuitenkin pyöräilykypärän rikkoutumisen.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on riitaa kaatumisen seurauksena rikkoutuneiden kilpapyörän ja varusteiden korvaamisesta asiakkaan kotivakuutuksesta. Lisäksi on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö antanut itseään sitovan korvauspäätöksen varusteiden osalta. 

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen rajoitusehtokohdan (jakso KO 148) perusteella. Kyseisen ehtokohdan perusteella vakuutus ei korvaa urheilu-tai harrastusvälineen tai – varusteen rikkoutumista silloin, kun sitä käytetään urheilu- tai harrastustoimintaan. Asiakkaan valituksen mukaan kaatuminen pyörällä ei ole rajoitusehtokohdan tarkoittamaa toimintaa eikä varusteita ole tarkoitettu pelkästään pyöräilyssä käytettäviksi. 

Asiakirjaselvitykseen ja omaksumaansa ratkaisukäytäntöön viitaten (esimerkiksi liitteenä oleva VKL 470/11) FINE katsoo, että tässä tapauksessa pyöräiltäessä tapahtuneen kaatumisen yhteydessä vahingoittuneet kilpapyörä ja varusteet ovat rikkoutuneet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla niitä käytettäessä urheilu- ja harrastustoiminnassa. Vakuutusyhtiön tekemä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä vakuutusyhtiö ole asiassa korvausvelvollinen. 

Vakuutusyhtiö on kiistänyt asiakkaan väitteen siitä, että asiakkaalle olisi puhelimessa annettu myönteinen korvauspäätös varusteiden osalta tai että hänelle olisi muutoinkaan suoraan luvattu vahingon olevan korvattava. Yhtiö on kertonut, että asiakasta on kehotettu tekemään vahinkoilmoitus. Saamansa asiakirjaselvityksen perusteella FINE katsoo jäävän osoittamatta, että vakuutusyhtiö olisi antanut varusteiden osalta asiassa myönteisen korvauspäätöksen. Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan vahingon jälkeen korvauksenhakijalle annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta eivät sido vakuutusyhtiötä ellei vääristä tiedoista ole aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia tai muuta vahinkoa. Kun asiakas ei ole osoittanut vahinkoa aiheutuneen, FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole myöskään tällä perusteella korvausvelvollinen.       

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
             
Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Mustonen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia