Haku

FINE-022344

Tulosta

Asianumero: FINE-022344 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2020

Palovahinko. Irtipäässyt tuli. Oikosulku.

Tapahtumatiedot

Asiakas havaitsi autonsa konepellin alta nousevan savua. Asiakas sammutti auton ja irrotti akun navan. Asiakas soitti vakuutusyhtiöön ja hinauspalveluun. Auto hinattiin korjaamolle, jossa tehtiin vahinkotarkastus. Vahinkotarkastuksessa ei havaittu merkkejä irtipäässeestä tulesta, vaan vahinkotarkastajan mukaan kyseessä on todennäköisesti ollut Webaston ohjainkortin oikosulku, jonka seurauksena Webaston sähköliitin ja johdin ovat kuumentuneet.

Yhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen ja katsoi, että vahinkotarkastuksen perusteella auton vauriot eivät ole aiheutuneet irtipäässeestä tulesta, vaan oikosulusta. Vakuutusehtojen mukaan palovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut sähkölaitteissa tapahtunut oikosulku. Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Vakuutusyhtiö ei muuttanut kantaansa sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä antamassaan korvauspäätöksessä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja katsoo, että kyse on vakuutuksesta korvattavasta palovahingosta. Asiakas teki puhelimitse vahinkoilmoituksen havaitessaan ajoneuvonsa konepellin alta nousevan savua vahvana kerroksena. Kokeneena kuljettajana asiakas sammutti ajoneuvon moottorin välittömästi savun huomatessaan ja irrotti akun navan.

Asiakkaan auto hinattiin tarkastukseen, jossa vahinkotarkastaja oli nopean ja pinnallisen tutkimuksen jälkeen todennut, ettei irtipäässyttä tulta ole havaittavissa. Savun todennäköiseksi syyksi arvioitiin Webaston oikosulku ja sen aiheuttaman sähköliittimen ja johtimen lämpeneminen.

Asiakas oli tyytymätön saamaansa korvauspäätökseen ja teki siitä muutoksenhakupyynnön vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakas oli tyytymätön siihen, ettei Webastolle ollut tehty syvemmälle menevää tutkimusta. Webasto oli tutkittu vain laitteen päältä, eikä esimerkiksi avaamalla sitä.

Yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annettu päätös oli kielteinen. Siinä vedottiin vakuutuksen rajoitusehtoihin koskien irtipäässeen tulen käsitettä ja käsiteltiin vakuutussopimuslain mukaista korvauksen hakijan näyttövelvollisuuden laajuutta. Päätöksen mukaan asiakas ei ollut esittänyt riittävää näyttöä vakuutustapahtumasta, jotta vakuutusyhtiö voisi olla varma irtipäässeen tulen olemassaolosta vakuutustapahtuman hetkellä.

Asiakkaan mukaan vakuutusehdoissa näyttövelvollisuus on kuitenkin jaettu korvauksen hakijan ja vakuutusyhtiön välillä siten, että korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Tarpeelliseksi selvitykseksi kerrotaan vakuutusehdoissa mm. korvauksen hakijan tekemä vahinkoilmoitus.

Asiakas on omalla kustannuksellaan tehnyt lisäselvityksen autossaan olleelle Webastolle. Tutkimuksessa Webasto avattiin kokonaisuudessaan, jolloin paljastui, että Webastosta oli palanut liitin kokonaisuudessaan pois. Tällaista vahinkoa ei ole voinut syntyä oikosulun aiheuttamasta kuumentumisesta, vaan Webastossa on selkeästi ja valokuvista todettavalla tavalla ollut irtipäässyt tuli, joka on aiheuttanut kokonaisen liittimen palamisen sekä ympärillä olevien johtojen tummumisen sekä niiden karrelle menemisen.

Asiakas vetoaa vakuutusehtojen määräyksiin, jotka koskevat vakuutetun velvollisuutta huolehtia vahingon rajoittamisesta. Asiakas on välittömästi savun havaitessaan sammuttanut autonsa ja irrottanut oikeaoppisesti auton akusta navan. Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa päätöksessä osasyyksi korvauksen epäämiselle annetaan se, ettei asiakas ole havainnut liekkejä autonsa pellin alta, vaan ”vain savua”. Mikäli asiakas olisi vastoin rajoittamisvelvollisuuttaan pitänyt ajoneuvonsa käynnissä, ajoneuvon pellin alta olisi mitä luultavammin alkanut näkyä liekkejä. Asiakas on kuitenkin toiminut täysin velvoitteidensa mukaisesti ja koulutuksensa perustella tiennyt välittömästi, miten vahinko voidaan tehokkaasti minimoida. Häntä ei tule rangaista tästä velvollisuuden täydellisestä noudattamisesta siten, ettei hänelle kuuluvaa vakuutuskorvausta maksettaisi.

Asiakas katsoo, että hän on täyttänyt näyttövelvollisuutensa suhteessa vahinkotapahtumaan ja edellyttää, että vakuutusyhtiö esittää näyttöä vetoamansa rajoitusehdon tueksi. Asiakas katsoo osoittaneensa lisäselvityksellään selkeästi irtipäässeen tulen olemassaolon Webaston päällä, jolloin asiakkaalla on vakuutusehtojen mukaisesti oikeus saada kaikki vakuutustapahtuman aiheuttamat kulut korvatuiksi palovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. Vahinkoilmoituksen mukaan konepellin alta on noussut voimakkaasti savua, mutta irti päässyttä tulta ei ole vahinkohetkellä havaittu. Korjaamolla vahinkotarkastuksessa todettiin, että ilmeisesti Webaston ohjainkortti on mennyt oikosulkuun, jonka seurauksena Webaston sähköliitin ja johdin ovat kuumentuneet. Vahinkotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella merkkejä irti päässeestä tulesta ei ole ollut. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan autossa olevat ja siitä otetuista kuvista näkyvät vauriot ovat tyypillisiä oikosulun aiheuttamasta ylikuumenemisesta johtuneita vaurioita.

Asiakas on vaatinut Webaston purkamista ja sen sisäosien tutkimista.  Yhtiö ei ole kuitenkaan pitänyt tutkimusta tarpeellisena. Jos kyse olisi ollut irtipäässeestä tulesta, se olisi näkynyt autossa Webastoa purkamatta.

Asiakas on toimittanut FINElle valokuvia puretusta Webastosta. Asiakkaan mukaan kuvien perusteella olisi selvästi nähtävissä vahingon aiheutuneen irti päässeestä tulesta. Mitään asiantuntijan lausuntoa kuvien mukana ei ole kuitenkaan toimitettu. Kuvista ei vakuutusyhtiön mukaan voida nähdä mitään merkkejä irti päässeestä tulesta.

Korvauksen hakijalla on velvollisuus näyttää, että vahinko on aiheutunut vakuutuksesta korvattavasta syystä. Vakuutusyhtiön vedotessa rajoitusehtoon näyttövelvollisuus on vakuutusyhtiöllä. Yhtiö on katsonut vahinkotarkastuksesta saadut tiedot riittäväksi näytöksi, eikä tästä syystä ole lähtenyt erikseen avaamaan Webastoa ja tutkimaan sen sisäosia.

Asiakas on kertonut rajoittaneensa vahinkoa ohjeiden ja velvollisuutensa mukaisesti ja kokee nyt joutuneensa kärsimään siitä, että irtipäässyttä tulta ei konetilaan ole ehtinyt tulla. Vakuutusyhtiön mielestä asiakas on toiminut vahinkotilanteessa täysin oikein. Pelastamisvelvollisuuden täyttäminen ei vakuutusyhtiön mukaan kuitenkaan oikeuta ehtoja parempaan korvaukseen.

Asiakas toteaa lisäkirjelmässään, että kyseisen automallin alkuperäisasennettu Webasto sijaitsee kuljettajan puolen sisälokasuojan alla. Vahinkohetkellä kyseiseen paikkaan näkeminen on ollut mahdotonta. Vahinkotarkastajakin on pyytänyt korjaamoa purkamaan autoa lisää, että hän pääsee näkemään sisälokasuojan alle. Nyt kun asiakas on päässyt näkemään vahinkotarkastajan valokuvat, niistä on asiakkaan mukaan selvästi nähtävissä palokohta ja vesiletkuissa oleva noki. Noki ei synny lämpenemisestä eikä ylikuumenemisesta, vaan palon seurauksena. Tässä tapauksessa irtipäässyt tuli ei päässyt suureksi, mutta pienikin tuli on asiakkaan mielestä irtipäässyttä tulta. Asiakkaan oman ripeän toiminnan johdosta suuremmilta vaurioilta vältyttiin.

Asiakas on toimittanut lisäkirjelmänsä liitteenä asiantuntijalausunnon Webaston irrottaneelta yhtiöltä. Asiantuntijalausunnon mukaan Webastoa irrotettaessa asentajan sormiin tarttui nokea, joka on voinut tulla Webaston päällysmuoveihin ja palokohdan päällä oleviin vesiletkuihin vain, jos lokasuojan sisäosissa on ollut irti päässyt tuli.

Vakuutusyhtiö toteaa lisävastineessaan, että vahingossa on näytetty ainoastaan oikosulun muodostaman savun aiheuttama nokeentuminen. Irtipäässyttä tulta ei ole voinut olla, koska kuvista on nähtävissä, että Webaston päällä oleva johtimen suojamuovikin on ehjä.

Asiakas esittää lisäkirjelmässään eri kirjallisuuslähteiden perusteella koostamaansa tieteellisen selvitykseen noen syntymisprosessista. Johtopäätöksenä asiakas toteaa, että noen muodostuminen ilman irtipäässyttä tulta on mahdotonta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehdot (voimassa 1.3.2018 alkaen)

3.4 Palovakuutus
Palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut
1. irtipäässyt tuli
2. suoraan ajoneuvoon osunut salamanisku

Palovakuutuksesta ei korvata
1. vahinkoa, jonka on aiheuttanut sähkölaitteissa tapahtunut oikosulku tai yhtäkkinen jännitteen muutos
4. ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen tai ajoneuvon muille osille taikka rakenteille aiheutunutta vahinkoa

5 Korvaussäännökset

5.8 Ohjeita sattuneen tai uhkaavan vahingon torjumiseksi
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

Yleiset sopimusehdot 6.2 (Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa (pelastamisvelvollisuus)
[…] Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irtipäässyt tuli tai suoraan ajoneuvoon osunut salamanisku. Samassa ehtokohdassa olevan rajoitusehdon mukaan palovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut sähkölaitteissa tapahtunut oikosulku tai yhtäkkinen jännitteen muutos, tai ajoneuvon osan kuumenemisesta osalle itselleen tai ajoneuvon muille osille taikka rakenteille aiheutunutta vahinkoa.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta, asiakkaan olisi siten osoitettava, että kyseessä on ollut palovakuutuksesta ehtojen mukaan korvattava, irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö tämän jälkeen haluaa evätä korvauksen vakuutussopimukseen rajoitusehtoon vedoten, vakuutusyhtiön on puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdossa mainitusta syystä.

Asiakkaan mukaan Webastossa on täytynyt olla irtipäässyt tuli, joka on aiheuttanut kokonaisen liittimen palamisen sekä ympärillä olevien johtojen tummumisen sekä niiden karrelle menemisen. Myös rakenteissa ollut noki viittaa asiakkaan mielestä irtipäässeeseen tuleen.

Asiassa esitettyjen selvitysten mukaan Webaston ohjainkortti on mennyt oikosulkuun, jonka seurauksena Webaston sähköliitin ja johdin ovat kuumentuneet. Vahinkotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella ajoneuvon rakenteissa ei ole ollut merkkejä irtipäässeestä tulesta. Vakuutusyhtiön mukaan autossa olevat vauriot ovat tyypillisiä oikosulun aiheuttamasta ylikuumenemisesta johtuneita vauriota.

Vakuutuslautakunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että irtipäässeellä tulella tarkoitetaan tilannetta, jossa liekillä palava tuli ei ole enää ihmisen hallinnassa. FINE viittaa tältä osin esimerkiksi oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen asiassa FINE-020095.

FINE toteaa, että tässä tapauksessa esitetyissä valokuvissa ei näy merkkejä liekeillä palamisesta aiheutuneista vaurioista. Erityisesti vakuutusyhtiön vetoamasta valokuvasta ilmenevä palovaurioiden puuttuminen Webaston yläpuolisista osista viittaa FINEn mielestä siihen, että irtipäässyttä tulta ei todennäköisesti ole tilanteessa lainkaan ollut. Valokuvien perusteella arvioituna Webastoa ympäröivissä rakenteissa ei ole ollut ainakaan vähäistä suurempaa määrää nokea. FINEn näkemyksen mukaan nokea on voinut syntyä myös pelkästään Webastossa olleesta oikosulusta ja siitä aiheutuneesta osien kuumenemisesta ja sulamisesta. Koska vahingon ei ole näytetty aiheutuneen irtipäässeestä tulesta, ja selvitysten perusteella ajoneuvon ja sen osien vauriot näyttävät kaikesta huolimatta rajoittuneen oikosulun johdosta vaurioituneeseen Webastoon, kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Asiakas on vedonnut myös siihen, että hän on tilanteessa rajoittanut vahinkoa. Asiakkaan mielestä on epäoikeudenmukaista, että korvausta ei makseta, koska nimenomaan hänen toimenpiteidensä johdosta korvaukseen oikeuttavaa irti päässyttä tulta ei ole ehtinyt tulla konetilaan ja ajoneuvoon.

FINE toteaa, että asiakas on toiminut vahinkotilanteessa täysin perustellusti ja myös vakuutusehdoissa vakuutetulle asetetun välittömästi uhkaavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden edellyttämällä tavalla. Vaikka asiakkaan toimenpiteet (moottorin sammuttaminen ja akun navan irti kytkeminen) ovat olleet korvattavan vahingon torjumiseksi tarpeellisia ja oikea-aikaisia, esitetyn selvityksen perusteella niistä ei kuitenkaan ole aiheutunut pelastamiskustannuksina korvattavia kuluja. Webaston vaurioituminen on aiheutunut oikosulusta, eikä vahinko ole tältäkään osin aiheutunut asiakkaan pelastamistoimenpiteistä. Tämän vuoksi vahinkoa ei voida pitää korvattavana myöskään tällä perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta   

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia