Haku

FINE-022287

Tulosta

Asianumero: FINE-022287 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.10.2019

Ehtojen tulkinta. Vakuutustapahtuman määritelmä. Yksi vai useampi riita-asia.

Tapahtumatiedot

A:lle on myönnetty oikeusturvaetu asiassa, jossa vastapuolena on ollut B, ja asia on koskenut B:n vastuuta A:n äidin kohdalla tapahtuneesta työntekijän ryhmähenkivakuutusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Käräjäoikeus antoi asiassa sittemmin tuomion, jossa on katsottu B:ltä puuttuneen tuottamuksen siitä syystä, että hän oli toiminut X:n kaupungin vammaispalveluviranomaiselta saamansa tiedon mukaisesti. Kyseisessä ohjeistuksessa oli ilmoitettu yksiselitteisesti, että työntekijän ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen työnantajan velvollisuus ja että ryhmähenkivakuutuksen ottaminen on sen johdosta vapaaehtoista.

A katsoi, että koska kaupungin B:lle annettua ohjetta on pidettävä virheellisenä, tulee kaupungin korvata A:lle aiheutunut vahinko siitä syystä, että työntekijän ryhmähenkivakuutuksen solmiminen laiminlyötiin. A toimitti X:n kaupungille vaatimuksen vahingon korvaamisesta ja kaupunki vastasi, ettei se korvaa A:lle B:n laiminlyönnistä aiheutunutta vahinkoa eikä oikeudenkäyntikuluja. A haki oikeusturvaetua myös kaupunkia vastaan käytävään riita-asiaan. 

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se toteaa, että vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen tai joissa on kyseessä sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus. Näin ollen vakuutusehtojen mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse yhdestä vakuutustapahtumasta, joten tapauksessa ei voida myöntää toista oikeusturvaetua, vaan kyse on samasta vakuutustapahtumasta kuin A:n aiemmassa vahingonkorvausriidassa. 

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A katsoo, että vakuutusyhtiön tulisi myöntää hänelle oikeusturvaetu myös kaupungin kanssa käytävään riita-asiaan. A:n mukaan kyseisessä riidassa on ensinnäkin eri vastapuoli ja myös riidan vahingonkorvausperuste on eri kuin aiemmassa riidassa B:n kanssa. A toteaa myös, että ilman läpikäytyä riitaa B:n kanssa hänellä ei olisi edes mahdollisuutta vaatia korvauksia X:n kaupungilta. 

Vasta B:tä vastaan käydyn oikeudenkäynnin kuluessa selvisi, että B:n laiminlyönti on tapahtunut X:n kaupungin vammaispalvelun viranomaisena antamien väärien ohjeiden seurauksena, ja lopulta käräjäoikeudessa B:n katsottiin olleen kaupungin tekemän virheen perusteella olevan vapaa laki- ja sopimusperusteisesta vastuustaan.

Edellä todetuilla perusteilla A katsoo, että toisen sopimusperusteista korvausvastuuta koskeva asia on täysin eri asia kuin toisen tahon tuottamisperusteista vastuuta koskeva asia ja että molempiin tulee myöntää erilliset oikeusturvaedut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian käsittelyn kulun yhtiössä ja viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että A on hävinnyt B:tä vastaan käydyn riita-asian käräjäoikeudessa ja on nyt haastamassa samaan asiaan liittyen X:n kaupunkia. Vakuutusyhtiön mukaan tilanteessa on siten selkeästi sovellettavien ehtojen mukaan yksi ja sama asia, joten uutta oikeusturvaetua ei enää voida myöntää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko riita-asiat perustuneet samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen ja oliko kyseessä näin ollen vakuutusehtojen mukaisella tavalla yksi vakuutustapahtuma.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, on oltava kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella. 

Yhdestä vakuutustapahtumasta on kyse myös silloin, kun vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen tai joissa on kyseessä sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa lautakunnan arvioitavana on se, onko A:n B:tä ja X:n kaupunkia vastaan ajamassa kahdessa erillisessä riidassa kysymys vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yhdestä vai useammasta riita-asiasta. Vakuutusehdon mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 4.1 sanamuodon mukaan ehdon sovellettavuus ei siten rajoitu pelkästään tilanteisiin, joissa riidat perustuvat samaan yksittäiseen oikeustoimeen, vaan vakuutusehto on sanamuodoltaan laajempi. Vakuutusehdon mukaan yhdestä vakuutustapahtumasta on kysymys muun muassa myös silloin, kun riidat perustuvat samaan olosuhteeseen, oikeudenloukkaukseen tai samanlaiseen vaatimukseen. Ratkaisevaa on siten, onko osapuolten asioissa esittämien vaatimusten katsottava perustuneen vakuutusehdossa mainituin tavoin samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen.

Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa sekä B:tä että X:n kaupunkia koskevien vahingonkorvausvaatimusten perusteena on olennaisesti sama tapahtuma, eli se, että A:n äidin työnantaja B ei ollut ottanut työntekijälleen ryhmähenkivakuutusta X:n kaupungin antaman ohjeistuksen vuoksi. Näin ollen lautakunnan näkemyksen mukaan, koska molemmat riita-asiat ovat koskeneet samaa yksilöitävissä olevaa laiminlyöntiä, kyseessä on ollut yksi vakuutusehdoissa määritelty vakuutustapahtuma eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole velvollisuutta myöntää vakuutuksenottajalle kahta oikeusturvaetua.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén 

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia