Haku

FINE-022267

Tulosta

Asianumero: FINE-022267 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2019

Lapsen aiheuttama vahinko. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on kertonut vahinkoilmoituksessa, että hänen 6- ja 8-vuotiaat lapsensa olivat kiivenneet naapurin pihalla olevan mönkijän päälle. Lapset olivat vahingossa painaneet mönkijän vinssin nappia jolloin vinssi oli kelautunut sisäänpäin ja rikkonut mönkijän keulasta puskurin ja muita muovisia osia. Myös vinssi oli mennyt rikki. Asiakas on hakenut korvausta mönkijälle aiheutuneesta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on lausunut 22.7.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutusehtojen mukaan lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei ikänsä puolesta vielä olisi korvausvelvollinen. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseinen vahinkotapahtuma on puhdas vahinko, josta ei synny korvausvastuuta vahingon aiheuttajalle. Vakuutusyhtiö katsoo myös, ettei lasten huoltaja ollut laiminlyönyt lasten valvontaa, ottaen huomioon olosuhteet jossa vahinko oli aiheutunut.
    
Asiakas on kertonut muutoksenhakukirjeessään tarkoittaneensa vahinkoilmoituksessa vahingolla sitä, että lapset eivät tienneet mitä napin painamisesta tapahtuu. He olivat kuitenkin painaneet nappia tahallisesti. Pojat kertoivat leikkineensä mönkijällä ajoa ja painelivat tässä yhteydessä mönkijän kahvoja ja nappeja. Virta-avain ei ollut lukossa, ja vinssi toimii ilman mönkijän virtaa, minkä vuoksi vahinko pääsi tapahtumaan. 

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.8.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että alaikäisen lapsen tuottamusta arvioitaessa on tutkittava, onko asianomainen lapsi menetellyt tavalla, joka poikkeaa samanikäisten ja samalla kehitystasolla olevien lasten hyväksyttävänä pidetystä menettelystä. Tahallisena tekona pidetään vahingonkorvauslaissa tekoa, jossa tekijä pitää seurausta hyvinkin todennäköisenä tai tekijä pitää seurauksena mahdollisena, mutta ei yritä estää sen syntymistä tai hyväksyy seurauksen. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että mönkijän vahingot ovat syntyneet leikin tiimellyksessä. Verrattuna saman ikäisiin lapsiin, voidaan katsoa, että kyseessä on hyvin tavallinen lasten käytös ja leikki. Lapset ovat esillä olleessa vahinkotapauksessa leikkineet ajavansa mönkijällä. Tässä tilanteessa on täysin luonnollista, että he tällöin kääntelevät kahvoja, vipuja, hyppivät satulassa ja painelevat erilaisia nappeja ja kytkimiä. Edellä mainittu käytös on leikkiin nähden täysin normaalia, eikä lasten käytöksessä ole havaittavissa moitittavaa käytöstä. 

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei lapsi ollut asiassa esitetyn selvityksen perusteella halunnut tahallisesti aiheuttaa mönkijälle vahinkoa tai voinut ymmärtää leikkiessään mitä vahinkoa nappien painelemisesta voisi syntyä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyseessä on tavanomainen lasten vapaa-ajan leikeissä tapahtunut tapaturmainen vahinkotapahtuma, joka on syntynyt äkillisesti ja ilman kenenkään myötävaikutusta. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on lausunut valituksessaan ilmoittaneensa vahinkoilmoituksessa virheellisesti, että lapset painoivat mönkijän nappia vahingossa. Kyse oli tahallisesta teosta, mutta lapset eivät varmasti olisi painaneet nappia, jos olisivat tienneet tekonsa seuraukset. Lapsilla ei ollut lupaa mennä mönkijän päälle tai edes naapurin pihalle. Lasten on lisäksi ikänsäkin puolesta täytynyt ymmärtää, että kyseinen leikki oli kielletty. 

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksissä esitettyihin perusteluihin. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien, 3.4.2018 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahinkojen korvaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse kohdalleen osuneesta vahingosta, ellei voida osoittaa, että joku toinen on vastuussa aiheutuneesta
vahingosta.    

Kohdan 2.1 (Lapsen aiheuttamat vahingot) mukaan lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei ikänsä puolesta vielä olisi korvausvelvollinen. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus 6- ja 8-vuotiaiden poikien aiheuttamasta vahingosta.

Vastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvastuun. Vahingonaiheuttajan korvausvastuu esillä olevan kaltaisessa tilanteessa määritellään vahingonkorvauslaissa. Lain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tms. moitittavaa menettelyä. Alaikäisen osalta tuottamuksen mittapuuna pidetään sellaista huolellisuutta, jota hänen ikäiseltään ja samalla kehitystasolla olevalta voidaan vaatia. Näin ollen alle 18-vuotias syyllistyy tuottamukselliseen vahingon aiheuttamiseen, kun hän menettelee ikäisekseen moitittavalla tavalla. Normaalisti kehittyneen lapsen henkilökohtaisen korvausvastuun on oikeuskäytännössä katsottu alkavan syntyä noin 5–7 vuoden iässä. Vakuutusehdoissa on lisäksi todettu, että alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan. FINE toteaa, että vahingon katsominen tahallaan aiheutetuksi edellyttäisi vähintään sitä, että lapset olisivat mönkijän nappeja painaessaan mieltäneet mönkijän vaurioituvan hyvin todennäköisesti toimintansa seurauksena.
    
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lapset olivat painaneet nappeja tarkoituksellisesti leikkiessään ajavansa mönkijällä. FINE katsoo, ettei naapurin pihalla olevan mönkijän kanssa leikkimistä ja sen päälle nousemista ilman nimenomaista lupaa voida pitää sellaisena tavanomaisena lasten leikkimisenä, joka ei olisi moitittavaa, ja jolloin vahinkoa pidettäisiin siten pelkästään tapaturmaisena.  FINE katsoo, ettei ole ennalta arvaamatonta, että mönkijän nappeja painaessa mönkijä voi lähteä liikkeelle, tai jokin sen osa voi vaurioitua, ja katsoo, että myös 6- ja 8-vuotiaiden lasten on täytynyt ymmärtää tämän seurauksen mahdollisuus. Edellä mainituin perustein FINE suosittaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vahingosta vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia