Haku

FINE-021982

Tulosta

Asianumero: FINE-021982 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.01.2020

Henkilövahinko. Tilapäinen haitta. Korvauksen määrä.

Tapahtumatiedot

Asiakas on 26.8.2018 kaatunut pyörällä, koska ohjaustankoa ei ollut myyjän toimesta kiristetty riittävästi. Kaatumisen yhteydessä asiakas satutti ranteensa ja polvensa.

Korvausta on haettu vastuuvakuutuksesta ja vakuutusyhtiö on katsonut, että asiakkaalle vahinkotapahtumasta aiheutuneet vammat kuuluvat Liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan luokkaan 2 ja katsonut tilapäisen haitan määräksi 500 euroa. Vastuuvakuutuksen omavastuuosuus on 1000€, joten vahingonmäärä on jäänyt alle vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden, eikä vakuutuksesta korvattavaa osuutta siksi ole muodostunut.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas vaatii, että korvausta tilapäisestä haitasta suoritetaan 3100 euroa.  Asiakkaan mukaan vaatimuksen määrä perustuu henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukseen, jonka mukaan leikkausta vaativasta reisiluun murtumasta tilapäisen haitan korvaus olisi 2000-3500 euroa. Lisäksi asiakas hakee korvausta kivusta ja särystä 1600 euroa ja toteaa, että vaatimus perustuu liikennevahinkolautakunnan korvausnormeihin, joissa lievien vammojen korvausnormi on 300 -1200 euroa. Asiakkaan mielestä hänen tapauksessaan korvauksen tulee kuitenkin olla suurempi, koska toipuminen vaati yli 2 kuukautta. Edellä mainittujen korvauserien lisäksi asiakas vaatii ranteen ruhjeesta vielä 100 euroa. Lisäksi asiakas kertoo menettäneensä vahingon johdosta ilta- ja viikonloppulisiä ja vaatii siksi korvausta ansionmenetyksestä 800 euroa. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut asiakkaalle, ettei asiakas olisi toimittanut oikeita liitteitä ansionmenetyksen arvioimiseksi, eikä ansionmenetyskorvausta ole suoritettu lainkaan. 

FINElle toimittamassaan lisäkirjeessä asiakas toteaa vielä, että hän haluaa, että yhtiö tekee päätöksen tilapäisestä haitasta reisiluun murtumaan perustuen ja ottaa huomion todellisen toipumisajan, eli neljä kuukautta. Ansionmenetyksen osalta asiakas ilmoittaa, ettei hän vaadi enää korvausta siitä, sillä lisätodistusten ja asiakirjojen hankkiminen on hankalaa, koska hänen työpaikkansa on remontin vuoksi suljettuna. 
 
Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin päätöksiin. Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas ei ole toimittanut yhtiöön pyydettyä selvitystä ansionmenetyksestä, eikä sitä sen vuoksi ole käsitelty.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden tulla kuulluksi asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiassa.

Asiantuntijalausunto

FINE on pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa asiantuntijana käyttämältään kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalaiselta.

Lausunnossaan Karjalainen toistaa asiassa olennaisen lääketieteellisen selvityksen ja toteaa, että vahinkotapahtuman jälkeen 27.8.2018 kliinisessä tutkimuksessa todettiin vasemman ranteen värttinäluunpuoleisella sivulla turvotusta ja verenpurkaumaa. Ranteen liike oli täysi. Vasen polvi oli turvoksissa. Polven taivutus oli 90 astetta ja ojennus täysi. Polvilumpio oli kelluva ja polvipistolla poistettiin 20 millilitraa verta. 

17.9.2018 lääkärin vastaanotolla asiakas pystyi kävelemään, eikä polvessa ollut lukko-oiretta tai nivelturvotusta. Magneettitutkimuksessa todettiin reisiluun ulomman nivelnastan alueella voimakas luuturvotus. Rustot, nivelsiteet ja nivelkierukat olivat siistit ja kyseessä oli siis luuruhje.

20.12.2018 työterveyslääkärin lausunnossa todetaan, että polvioireilun johdosta työn keventäminen on ollut tarpeen joulukuun 2018 alkuun saakka.

Karjalaisen lausunnon mukaan vahingosta aiheutuva tilapäinen haitta arvioidaan vammojen laadun, hoitoajan ja paranemistulosten perusteella liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden luokan kolme (Lievää vaikeammat vammat) alaosan mukaisesti.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;

3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;

4) pysyvästä haitasta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahingonkärsineen ikä.

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja 
- josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Vastuuvakuutuksen erityisehdon 392 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle luovutetusta tuotteesta aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen tuotteen myyjänä korvaamaan tuotevastuulain perusteella tai kuluttajasuojalain 5 luvun 21 §:n perusteella, tai josta vakuutuksenottaja on korvausvastuussa vuokralle antajana tai vakuutettuun toimintaan käytettävässä liikepaikassa valmistetun tuotteen valmistajana. (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse tilapäisen haitan korvauksen määrästä. Asiakas on vaatinut kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 3100 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut, että asiakkaalle aiheutunut tilapäinen haitata sijoittuu liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan luokan 2 alakolmannekseen, jota vastaava korvaus olisi 500 euroa.

Tilapäisen haitan korvaus suoritetaan käyttäen määrittelyperusteena liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita sekä henkilövahinkoasian neuvottelukunnan suosituksia, joita sovelletaan yleisesti vahingonkorvausta koskevassa oikeuskäytännössä. FINEn käsityksen mukaan kyseisiä normeja sekä suosituksia voidaan pitää yleensä vahingonkärsijälle kohtuulliseen lopputulokseen johtavina, ellei tapaukseen liittyvistä erityisistä asianhaaroista muuta ilmene.

FINE toteaa, että tilapäisen haitan perusteella suoritettava korvaus määritellään vamman laadun, vaikeusasteen, sen edellyttämän hoidon laadun ja toipumisen kestoajan mukaan. Korvaus tilapäisen haitan perusteella määritellään tapauskohtaisen objektiivisesti havaittavien henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Henkilövahingon laadulla tarkoitetaan sitä, millaisena vamma tai sairaus ilmenee. Henkilövahingon vaikeusasteella puolestaan tarkoitetaan sinänsä saman laatuisten vammojen ja sairauksien keskinäisiä eroavuuksia.

Henkilövahingon edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika antavat viitteen siitä, minkä laatuisesta ja kuinka vaikea-asteisesta henkilövahingosta on kysymys. Saman laatuinenkin vamma tai sairaus saattaa kuitenkin vahinkoa kärsineen yksilöllisistä ominaisuuksista tai muista olosuhteista johtuen aiheuttaa erilaista hoidon tarvetta. Korvauksen määrässä voidaan ottaa korottavana tekijänä huomioon esimerkiksi se, että vamma on yksittäistapauksessa edellyttänyt pidempiaikaista sairaalahoitoa tai useampia leikkauksia kuin vastaava vamma yleensä vaatii.

Tilapäisen haitan kestoajalla tarkoitetaan aikaa henkilövahingon ilmenemisestä siihen saakka, kunnes siitä ei enää aiheudu vahinkoa kärsineelle kipua ja särkyä tai muuta tilapäistä haittaa. Haitan kestoaika riippuu yleensä henkilövahingon laadusta ja vaikeusasteesta. Saman laatuisen vamman paraneminen saattaa kuitenkin eri henkilöillä kestää eripituisen ajan. Tämä voi johtua esimerkiksi vammaan tai sen hoitoon liittyvistä komplikaatioista. Korvauksen määrässä voidaan tämän vuoksi ottaa korottavana tai alentavana tekijänä huomioon se, että vammasta on aiheutunut tilapäistä haittaa tavallista pidemmän tai lyhyemmän ajan. Tilapäisen haitan tavallista pidempi kestoaika pitää kuitenkin olla todettavissa objektiivisin perustein. Korvausta ei yleensä ole aiheellista määrätä tavallista suuremmaksi esimerkiksi pelkästään sen vuoksi, että vahinkoa kärsinyt itse kertoo vammasta aiheutuneen kipua pidempään kuin vamman laatu ja vaikeusaste huomioon ottaen on tavanomaista.

Liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaan tilapäisen haitan luokkaan 3 (lievää vaikeammat vammat) kuuluville vammoille on ominaista, että niiden hoito voi vaatia verenkierron elvytystä, mutta ei tehostettua hoitoa, niihin tai niiden hoitoon ei liity lievää vaikeampia komplikaatioita, niiden jatkohoidossa ei tarvita korjausleikkauksia, niiden hoitamiseen tarvitaan sairaalahoitoa 1 ÿ  3 viikkoa, toiminnallinen toipuminen tapahtuu 3 ÿ  7 kuukaudessa ja niiden aiheuttama pysyvä toiminnallinen haitta on lievä. Tähän luokkaan kuuluvat mm. pitkien luiden murtuma tai murtumat, jotka voivat vaatia myös leikkaushoitoa, mutta paranevat oletetussa ajassa, vaikea sijoiltaanmeno, jossa on nivelsiderepeämiä ja josta jää pysyvää haittaa, kasvoluiden yksittäis- tai monimurtumat, sormen menetys, sekä leikkaushoitoa edellyttävä sormen jännevamma.  Luokan 3 korvausasteikko on 1200 -3900 euroa.

Luokkaan 2 (lievät vammat) kuuluville vammoille on ominaista, että ne eivät tarvitse elvytys- tai tehohoitoa, eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, esimerkiksi luunmurtumien kiinnitysleikkausta, niiden hoitamiseen tarvitaan sairaalahoitoa enintään viikon, toiminnallinen toipuminen vaatii enintään 2 kuukautta ja vammojen pysyväisseuraukset ovat vähäiset. Tähän luokkaan kuuluvat muiden ohella ruhjevamma, yksinkertainen viilto- tai repimähaava, sormijäsenen menetys, nivelen verenpurkauma, yksinkertainen luunmurtuma tai nivelen sijoiltaanmeno, joka paranee oletetussa normaaliajassa eikä vaadi leikkaushoitoa, sekä hyvin lievä aivovamma, johon liittyy lyhytkestoinen tajuttomuus. Luokan 2 korvausasteikko 300 -1200 euroa.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten (4. painos 2017) kohdan 8.5 mukaan reisiluun alaosan murtuma, joka vaatii leikkaushoitoa sekä kipsin tai polvituen käyttöä 6 viikon ajan ja aiheuttaa vamman laatuun nähden enintään keskimääräistä tilapäistä haittaa yleensä 3 kuukauden ajan, oikeuttaisi 2000 -3500 euron suuruiseen korvaukseen.  

Selvyyden vuoksi FINE toteaa vielä, että korvaus tilapäisestä haitasta on tarkoitettu määrättäväksi pääasiallisen, eli vakavinta haittaa aiheuttavan vamman perusteella. Useiden vammojen yhdistelmissä vahinkoa kärsineelle on voinut aiheutua useampia, erilaisia vammoja, mutta tällöinkin eri vammoja voidaan arvioida yhtenä kokonaisuutena ja niistä voidaan määrätä yksi yhteinen korvaus. 

Asiakkaalla on 26.8.2018 vahinkotapahtuman seurauksena kliinisessä tutkimuksessa todettu vasemman ranteen värttinänpuoleisella sivulla turvotusta ja verenpurkaumaa, sekä vasemmassa polvessa turvotusta ja polvipistolla polvesta poistettiin 20 millilitraa verta. Röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Magneettitutkimuksessa todettiin reisiluun ulomman nivelnastan luuruhje. Polvioireilun johdosta työn keventäminen oli tarpeen joulukuun alkuun saakka.

Ottaen huomioon käytettävissä olevan lääketieteellisen selvityksen ja hankkimansa asiantuntijalausunnon FINE arvioi, että asiakkaalle vastuuvahingon seurauksena aiheutuneet vammat sijoittuvat liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaiseen luokkaan 3, lievää vaikeammat vammat. Vamman hoitotoimenpiteiden laadun ja keston huomioiden FINE arvioi, että vammat sijoittuvat luokan alaosaan. 

Edellä kerrottuun viitaten FINE katsoo, että aiheutuneen vahingonmäärä ylittää vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen omavastuuosuuden ja suosittaa siksi, että vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaalle aiheutuneen tilapäisen haitan uudelleen yllä selostettu huomioon ottaen.

Lopputulos

FINE suosittaa että vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaalle aiheutuneen tilapäisen haitan uudelleen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen    

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia