Haku

FINE-021976

Tulosta

Asianumero: FINE-021976 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2019

Kaupungin kunnossapitovastuu. Tuottamus. Liukastuminen hiekoitushiekkaan.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s.1984) oli 6.5.2019 noin klo 13.00 jälkeen kaatunut kävellessään pysäköintialueella. Parkkipaikalle oli talven jäljiltä jäänyt kerros soraa. Tapahtumapaikan ympäristöstä oli sora siivottu pois.  Asiakkaan kävellessä soran päältä lähti sora pyörimään kenkien alla, joten asiakas liukastui ja kaatui oikean jalan päälle. Asiakas loukkaantui saaden vaikeat nilkkamurtumat. Henkilövahingon johdosta asiakas esitti korvausvaatimuksen kaupungille. 

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, ettei kaupunki ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Murskeen poissiivoamisessa on kyse puhtaanapitoon ja siisteyteen kuuluvasta seikasta. Kiinteistön alueella liikkujien tulee osaltaan ottaa huomioon hyvin nähtävissä oleva hiekka ja murske ja sovittaa kulkeminen sen mukaan. Edellytys aina täysin puhtaasta pihasta ei ole kaupungin velvoitteiden mukaista.  

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakkaan valituksen mukaan vahinko on nimenomaan aiheutunut tuottamuksellisesta huolimattomuudesta ja laiminlyönnistä. Sora oli alueelta poistettu huolimattomasti ja sen poistovelvollisuutta oli laiminlyöty. Asiakas korostaa, että tapahtumapaikan ympäristöstä sora oli poistettu ja hän oletti, että kaikki hiekka ja sora olisi poistettu myös kokonaisuudessaan, koska väylät olivat puhtaat koko matkan ja oli aikainen kevät. Asiakas toteaa, että hiekka ja murske ovat samanväristä kuin asfaltti. Asiakas viittaa kaupungin internetsivuihin, joissa kerrotaan muun muassa, että kaupunki poistaa levittämänsä talvihiekan ja soran maaliskuun lopun ja toukokuun alun välillä. Hiekan ja soran poistaminen on kunnossapitoon liittyvä asia. Asiakas vaatii korvausta henkilövahingosta aiheutuneista hoitokuluista, kivusta ja särystä, kosmeettisesta hoidosta ja mahdollisesta pysyvästä haitasta. 

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiaan. Vastineessaan vakuutusyhtiö tuo esille, että tapahtumapaikan läheisyydessä on läjitetty lunta. Hiekoitushiekka on poistettu läjityskohdista ja ympäristöstä muuhun alueeseen nähden vasta viimeisenä, koska on odotettu lumikasojen ja jään sulamista. Hiekoitushiekkaa on ko. alueelta poistettu harjaamalla 2.5.2019 muilta osin paitsi lumikasojen läjitysalueiden kohdilta, koska niillä kohdin on ollut vielä sulamatonta jäätä. Hiekoitushiekkaa on poistettu seuraavan kerran 15.5.2019 lumenkasausalueiden sulettua. Vakuutusyhtiö viittaa säätietoihin, joiden mukaan kaupungissa on ollut ajalla 2. - 6.5.2019 yöpakkasia 1-2 astetta ja 3.5 astetta ja lumisateita. Vahinkopäivää edeltävänä yönä on ollut yöpakkasta 1-2 astetta. 

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (15.7.2015/547) 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. 3 §:n 4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kaupunki näyttänyt huolehtineensa kunnossapitovelvollisuudestaan ja oliko vahinko aiheutunut kaupungin tuottamuksesta.

FINE toteaa, että yleiseen käyttöön tarkoitettujen alueiden kunnossapitovelvollisella on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että alue on liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitovelvollisella on myös näyttötaakka siitä, että se on huolehtinut katualueen kunnossapidosta katulain edellyttämällä tavalla. Jos velvollisuus pitää katu liikenteen ja kadulla liikkujien tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa on laiminlyöty, seurauksena voi olla vahingonkorvausvastuu. Vastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli sitä, että alueen kunnossapidossa on syyllistytty johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kunnossapidosta vastuussa olevalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että alueella liikkuminen on turvallista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Vastuusta vapautuakseen kunnossapidosta vastuussa olevan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

Asiakas on kaatunut kävellessään pysäköintialueella olevaan hiekoitushiekkaan.  Kunnossapitotoimista huolehtineen yrityksen antaman selvityksen mukaan alueella on 2.5.2019 harjattu hiekkoja muilta osin, paitsi lumikasojen läjitysalueiden kohdilta, joissa on vielä ollut sulamatonta jäätä. Alueen siivous- ja kunnossapitotöitä on jatkettu 15.5.2019 ja 24.5 - 25.5.2019. Säähavaintojen mukaan lämpötilat ovat 2.5. – 6.5.2019 yöaikaan vaihdelleet -1:n ja -3.5:n välillä. Pientä pakkasta on ollut vielä aamupäivällä ja 3.5.2019 on myös ollut lumisadetta. 

FINE toteaa, että vahinkopäivänä ja edeltävinä päivinä on ollut yöpakkasia ja myös lumisadetta jonkin verran. FINE katsoo, ettei alueen kunnossapidosta vastuussa olevan tällaisissa sääolosuhteissa ole ollut velvollisuutta poistaa hiekoitusta täysin. Koska kaupungin on näytetty huolehtineen kunnossapitovelvollisuudestaan, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella. Näkemyksensä tueksi FINE viittaa vielä sen yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön ja erityisesti ratkaisusuosituksiin FINE-010961, VKL 314/16 ja VKL 83/04.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia