Haku

FINE-021960

Tulosta

Asianumero: FINE-021960 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.06.2020

Vesivahinko. Rakennuksen viemärilinjan tukkeutuminen osakkeenomistajan yleisötiloissa WC-pönttöön laitettujen käsipyyhepaperien vuoksi. Oliko vahinko aiheutunut osakkeenomistajan tuottamuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yhdistyksen WC-tiloihin ja naapurihuoneistoon tulvi sunnuntaina 16.9.2018 klo 17 viemäritukoksen vuoksi vettä. WC-tilat olivat valmistuneet ja otettu käyttöön tammikuussa 2018. Yhdistyksen ilmoituksen mukaan viemäri oli tukkeutunut sen järjestämän tilaisuuden aikana WC-pönttöön laitetuista käsipyyhepapereista. WC-tiloissa oli ollut ohje, ettei käsipyyhepapereita saanut laittaa WC-pönttöihin vaan niitä varten oli ollut roska-astia. Yhdistyksen mukaan kyse ei ollut sen laiminlyönnistä. Vahingon jälkeen oli kuitenkin päätetty, että paperiset käsipyyhkeet poistettiin käytöstä ja korvattiin puhalluskuivaajilla tai kangaspyyhkeillä.

Yhdistys on hakenut korvausta vahingosta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 19.10.2018, ettei vahinko ollut aiheutunut yhdistyksen tuottamuksesta. Vahingonkorvausvastuun puuttuessa vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta vastuuvakuutuksesta.

Kiinteistöyhtiö katsoi kuitenkin yhdistyksen olevan vastuussa vesivahingon korjauskuluista. Yhdistys oli syyllistynyt laiminlyöntiin ja tuottamuksellisuuteen muun muassa asennuttaessaan uusiin WC-tiloihinsa paperipyyhetelineet aiemmin sattuneista viemäritukoksista huolimatta ja ryhtymättä riittäviin toimenpiteisiin, joilla paperipyyhkeiden laitto pönttöihin olisi estetty. Kiinteistön teknisen isännöitsijän mukaan osakas vastasi tiloissaan tekemistään töistä ja muutoksista kahden vuoden ajan ja yhdistys olisi tällä perusteella korvausvastuussa vahingosta. Yhdistyksen mukaan kiinteistön omistajan kiellosta käyttää käsipyyhkeitä ei ollut saatu yksiselitteistä selvitystä. Aiempien ongelmien jälkeen käsipyyhepapereiden laittaminen pönttöön oli pyritty estämään kieltolapulla.

Yhdistys pyysi vakuutusyhtiöltä asian uutta käsittelyä todeten ottaneensa vastuuvakuutuksen sen varalta, että yhdistys joutuisi vahingonkorvausvelvolliseksi toiminnassaan aiheutuneesta vahingosta. Yhdistyksen toimintaan kuului ihmisten vieraileminen tiloissa ja mahdollisuus WC:n käyttämiseen. Nyt joku kävijöistä oli laittanut käsipyyhepaperia WC-pönttöön vastoin ohjeistusta eli toiminut huolimattomasti. Toimintaan osallistui myös lapsia. Yhdistyksen olisi tullut asentaa WC-tiloihin puhalluskuivaimet. Kyse oli ollut äkillisestä vahingosta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi päätöksellään 8.7.2019 edelleen korvaamasta vahinkoa.  Vakuutusyhtiön mukaan yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt eivät olleet vakuutettuja, joten heidän aiheuttamiaan vahinkoja ei korvattu toiminnan vastuuvakuutuksesta. WC-ssä oli ollut kielto heittää käsipyyhkeitä WC-pönttöön ja niitä varten oli ollut roskakorit. Kiinteistöyhtiö tai isännöitsijä ei ollut kieltänyt paperipyyhkeiden käyttöä ja niitä käytettiin tavanomaisesti yleisissä WC-tiloissa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei yhdistyksen toiminnassa ollut sellaista puutetta, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka johdosta yhdistyksen olisi voitu katsoa olevan vastuussa tukoksen aiheuttamasta vesivahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Yhdistys vetoaa vakuutusyhtiölle osoittamassaan oikaisupyynnössä esittämiinsä perusteluihin. Se, että ketään luonnollista henkilöä ei mainittu vakuutuskirjassa, ei voinut tarkoittaa, ettei vakuutuksesta korvattaisi yhdistyksen piirissä toimivan henkilön aiheuttamaa vahinkoa. Vakuutuskirjan mukaisesti vakuutuksesta tuli korvata yhdistystoiminnassa toiselle aiheutettu esinevahinko, josta yhdistys on korvausvastuussa. Jos korvauskysymys oli epäselvä, hyvän vakuutustavan periaatteen mukaisesti asia tuli ratkaista vakuutuksenottajan eduksi.

Sitä, kuka oli laittanut käsipyyhepaperia WC-pönttöön, ei tiedetty, joten ei myöskään tiedetty, oliko henkilö ollut yhdistyksen jäsen vai ei. Tämän seikan ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa asian ratkaisuun, koska vakuutusta ei ollut rajattu koskemaan vain yhdistyksen jäsenten aiheuttamia vahinkoja, vaan vastuuturva koski yhdistyksen toiminnassa aiheutettuja vahinkoja. Vakuutettuina olivat yhdistyksen toimintaan osallistuvat, joita olivat aktiivisesti sekä jäsenet että ei-jäsenet.

Vakuutusyhtiö viittaa vastauksessaan antamiinsa päätöksiin ja toteaa, että vastuuvakuutuksen vakuutettuna on vakuutuksenottajayhdistys. Vakuutuksesta korvataan ehdoissa kerrotuin rajoituksin yhdistyksen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Yhdistykseen kuulumattomat ulkopuoliset henkilöt eivät ole vastuuvakuutuksen vakuutettuja, vaan heidän vakuutusturvansa määrittyy heidän kotivakuutukseensa sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Yhdistyksen hallitsemissa WC-tiloissa oli ollut kävijöille suunnattu kielto heittää paperisia käsipyyhkeitä WC-pönttöön. Käsipyyhkeitä varten WC:ssä kävijöille oli varattu roskakorit. Kiinteistönomistaja ei ollut kieltänyt paperisten käsipyyhkeiden käyttöä talon huoneistoissa. Nämä seikat osoittivat, että yhdistys toimi riittävän huolellisesti välttääkseen viemärin tukkeutumista ja vesivahingon syntymistä. Yhdistykseltä ei voitu kohtuudella vaatia kiellon noudattamisen jatkuvaa valvontaa. Tämän vuoksi vesivahinko ei aiheutunut yhdistyksen tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä eikä yhdistys siten ole voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa vahingon syntymisestä. Kiellon vastaisen menettelyn seurauksista oli vastuussa yksin vahingon aiheuttanut luonnollinen henkilö tai, jos kyseessä oli lapsi, mahdollisesti lapsen huoltaja laiminlyötyään lapsensa riittävän valvonnan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnan vastuuvakuutuksen 1.1.2017 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. […]

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.11 Kosteus ja tulviminen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai
- sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. […]

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, ovatko kiinteistön korjauskulut sekä naapurihuoneiston haltijalle aiheutuneet muut kulut vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia.

FINE toteaa, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan kulloinkin kysymyksessä olevissa olosuhteissa tavanomaisesti vaadittavan huolellisuuden laiminlyömistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kokoontumistilanaan käyttämäänsä huoneistoa osakkeenomistajana hallitseva yhdistys ollut aiheuttanut puheena olevaa vesivahinkoa tuottamuksellaan. Sen vuoksi vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa yhdistyksen vastuuvakuutuksesta.

FINElle toimitettujen asiakirjojen mukaan yhdistys on ensi vaiheessa itsekin katsonut, ettei vahinko ollut aiheutunut sen tuottamuksesta. Myöhemmin, kiinteistöyhtiön pidettyä yhdistystä korvausvelvollisena, yhdistys on perustellut toimintansa tuottamuksellisuutta sillä, että WC-tiloja ei ollut remontoinnin yhteydessä varustettu puhalluskuivaimin tai kangaspyyhkein paperipyyhetelineiden sijasta. Kiinteistöyhtiö on katsonut, ettei yhdistys ollut riittävästi estänyt sitä mahdollisuutta, että paperipyyhkeitä laitetaan WC-pönttöön. Paperipyyhkeiden käytöstä olisi tullut luopua myös sen vuoksi, että niistä aiheutuneita viemäritukoksia oli ollut aiemminkin.

Yhdistyksen selvittämän mukaan se oli kiinnittänyt WC-tilojensa seinälle kiellon laittaa käsipyyhepapereita WC-pönttöön. Käsipyyhkeille oli ollut käytössä roskakorit. Asiasta FINElle toimitetusta osapuolten kirjeenvaihdosta ei ilmene, että kiinteistön omistaja olisi määrännyt, ettei kiinteistössä saanut lainkaan käyttää paperisia käsipyyhkeitä. Selvitysten mukaan asiasta oli ainoastaan keskusteltu aiemmin ilmenneiden viemärin tukkeutumisten yhteydessä.

FINE katsoo, että se, että kiinteistön viemärit ovat olleet iäkkäät ja niissä oli todennäköisimmin juuri sen vuoksi esiintynyt tukoksia, on lähtökohtaisesti kiinteistönomistajan omalla vastuulla oleva seikka. Kiinteistöyhtiö on ensisijaisessa vastuussa muun muassa tarpeellisesta viemäreiden kunnossapidosta ja peruskorjauksesta.

FINEn näkemyksen mukaan vakuutuksenottajayhdistys oli toiminut tavanomaisella ja yleisesti noudatetulla tavalla asettamalla WC-tiloissaan näkyville kiellon laittaa käsipyyhkeitä WC-pönttöön. Huomauttamalla tällä toimella kaikkia WC-tilojen käyttäjiä asiasta se oli riittävästi pyrkinyt estämään vahingon syntymistä. Vahinko ei siten ole aiheutunut yhdistyksen tuottamuksesta.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa, ettei yhdistys ole automaattisesti vahingonkorvausvelvollinen kaikista vahingoista, joita joku yhdistyksen järjestämään toimintaan osallistuva henkilö aiheuttaa kolmannelle osapuolelle. Myöskään osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä kohtaan ei ole ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta. Tämä periaate ilmenee esimerkiksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksista VKL 241/16 ja VKL 214/13. Näin ollen yhdistys ei ole pelkän huoneiston hallinnan perusteella vahingonkorvausvastuussa siitä, että joku sen tiloissa vieraillut henkilö oli vastoin yhdistyksen antamaa nimenomaista kieltoa kuitenkin heittänyt käsipyyhkeitä viemäriin.

Koska edellä selostetuilla perusteilla yhdistys ei ole vahingonkorvausvastuussa kiinteistöyhtiölle ja naapurihuoneistolle aiheutuneesta vesivahingosta, jolloin jo lähtökohtainen edellytys vahingon korvattavuudelle vastuuvakuutuksesta puuttuu, asiassa ei ole tarpeen enemmälti käsitellä vakuutusehtojen tukintaa tai vakuutusehtojen kohdan 3.2.11 soveltuvuutta asiaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia