Haku

FINE-021840

Tulosta

Asianumero: FINE-021840 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2019

Tuottamus. Vuokralaisen vastuu.

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön asukkaan kylpyhuoneen katosta tippui vettä 31.8.2018. Samana päivänä suoritetulla päivystyskäynnillä veden todettiin tulevan sähköläpiviennistä yläkerrassa olevasta A:n vuokraamasta asunnosta, jossa oli iso akvaario. Akvaarion pumppu tai muu vastaava laite oli roiskuttanut vettä lattialle. A:n äiti B oli asunut asunnossa väliaikaisesti vahinkohetkellä. A on hakenut korvausta vahingosta kotivakuutukseensa sisältyvästä vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö on tiedustellut A:lta, joutuiko A tai B lisäämään akvaarioon vettä vahingon jälkeen. A:lta oli myös tiedusteltu, pääseekö vettä valumaan ulos akvaarion reunan ja kannen välistä. A on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 22.3.2019, ettei akvaario ollut vuotanut. A:n oli vaikea selittää veden joutumista maahan, koska hän ei ollut itse huomannut sitä. Huoltomies oli jättänyt asuntoon viestin, jonka mukaan asunnossa oli käyty epäillyn vesivahingon vuoksi. Asunnossa ei ollut kuitenkaan havaittavissa jälkiä vesivahingosta A:n palatessa kotiin. Lattialla ei ollut mitään viitettä kosteudesta.
        
A on todennut, että taloyhtiön suorittamassa mittauksessa kosteusarvot olivat koholla akvaarion vieressä. Kyseisellä alueella sijaitsee myös pääputkisto ja ilmanvaihto, joiden epäiltiin aluksi olevan vahingon syynä. Sittemmin putkivuotojen mahdollisuus poissuljettiin ja tultiin siihen lopputulokseen, että vahingon oli aiheuttanut akvaario. Akvaariota oli hoidettu huolellisesti, mutta sen ostokuittia ei ollut säilytetty. Suodatin oli vaihdettu muutaman kerran, koska sen tulee olla toimiva. Myös moottori oli toiminut moitteettomasti ja se oli ollut paikallaan noin kaksi viikkoa edellisen puhdistuksen jälkeen. A on kertonut, että akvaarion päällä oli ollut koko ajan ollut siihen kuuluva kansi, jonka kaksi pientä ilma-aukkoa olivat osittain peitettynä. A:lla on ollut akvaario yli 30 vuotta harrastuksena ja kodin sisustuksen osana. A:n tarkoituksena oli ollut myös ottaa sellainen kotivakuutus, joka kattaisi akvaariosta aiheutuneen vahingon. 

Vakuutusyhtiön edustaja on tiedustellut 4.4.2018, olisiko akvaariota ja sen pumppua mahdollista tulla tarkastamaan. A on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että akvaario jouduttiin tyhjentämään asunnon korjauksen vuoksi. A kertoi olevansa kokenut akvaarioharrastaja ja olisi varmasti huomannut, jos akvaariossa olisi ollut jotain vikaa. A ei usko, että akvaario oli syynä kosteusvahinkoon, ja tätä mieltä oli ollut myös eräs asunnossa käynyt kosteuskartoittaja. B oli ollut yhteydessä huoltoyhtiöön, jonka edustajan mukaan huoltomies oli kuivannut vettä lattialta.  A kertoo, että kosteuskartoittaja oli käynyt hänen asunnossaan myös muutamaa vuotta aikaisemmin. 

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 17.4.2019 päivätyn tarkastusraportin mukaan akvaariossa on sisäsuodatin, joka asennetaan neljällä imukupilla akvaarion lasiseinän sisäpintaan. Suodatin sijoitetaan lähelle akvaarion yläosaa. Jotta suodattimen pumppu voisi roiskia vettä ulos akvaariosta, pumpun pitäisi irrota alaosan imukuppikiinnityksistään, ja suodattimen tulisi kääntyä ylöspäin, jotta pumppu voisi suihkuttaa vettä kohti kantta. Vesi valuisi tällöin hitaasti akvaarion pintaa pitkin, eikä vesi voisi suoranaisesti roiskua akvaariosta ulos laajalle alueelle, kun kansi on akvaarion päällä. Vettä pitäisi myös tulla ulos suhteellisen kauan, jotta siitä aiheutuisi merkittävää vahinkoa. Suodattimen irtoaminen ei joka tapauksessa olisi aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta. 

Vahinkotarkastusraportissa on todettu, ettei vahingosta ollut näkynyt mitään jälkiä, kun asukkaat palasivat asuntoon, ja akvaario oli ollut käytössä vahingon jälkeen pari kuukautta. Myös suodatin oli ollut akvaariossa normaalisti, eivätkä asukkaat havainneet mitään ongelmia akvaariossa. Akvaarion alakaapissa ei näkynyt myöskään kosteudesta aiheutuneita turpoamisen jälkiä. A:n mukaan akvaariosta ei ollut kadonnut vettä enempää kuin normaalin haihtumisen verran. Vahinkotarkastaja oli kiinnittänyt huomiota myös siihen seikkaan, että huoltomies oli käynyt asunnossa epäillyn vesivuodon vuoksi 28.8.2018 eli muutamaa päivää ennen vahinkoa. 

Vakuutusyhtiö oli todennut 26.4.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, että B oli kertonut ruokkineensa kalat asunnossa ollessaan, mutta ei ollut muuten koskenut akvaarioon. Suodatin oli toiminut koko ajan normaalisti. A ja B havaitsivat jossain vaiheessa, että akvaarion sähköt oli kytketty pois päältä. Kun sähköt kytkettiin takaisin päälle, suodatin toimi normaalisti. A tai B eivät olleet koskeneet suodattimeen ennen sähköjen päälle laittamista. Akvaarion kansi oli koko ajan paikoillaan. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asiassa ole esitetty selvitystä A:n tuottamuksesta. Vuokralaisen korvausvastuu taloyhtiötä kohtaan perustuu tuottamukseen, jonka puuttuessa asiakas ei ole korvausvastuussa vahingosta, eikä vakuutusyhtiö voi korvausperusteen puuttuessa suorittaa korvausta vahingosta. Jos asiassa katsottaisiin, että vahinko oli aiheutunut A:n tuottamuksesta, A:n asunnon pinnoille aiheutunutta vahinkoa ei kuitenkaan korvattaisi vastuuvakuutuksesta käytettävänä olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Vahingonkärsineet As Oy V ja A:n vuokranantaja Y Oy ovat todenneet muutoksenhakukirjeessään, että suodattimissa on yleensä imukupit, ja suodatin voi irrota seinästä, jos imukupit ovat likaiset tai asennettu huonosti. Suodattimen moottori oli puhdistettu viimeksi pari viikkoa ennen vahinkoa, jolloin suodatin on voitu asentaa imukupeilla huonosti. Kun kaikki muut vahingon aiheuttajat on suljettu pois, voidaan katsoa riittävällä tavalla osoitetun, että vahinko johtuu akvaarion suodattimesta. Asukkaan vastuulla on asentaa suodatin asianmukaisesti ja sen jälkeen valvoa sen toimintaa, jotta vahinkoa ei aiheudu. Kun suodattimen imukupit ovat päässeet kääntymään mahdollisen lian tai ilman seurauksena, on täysin mahdollista, että sen vedenkierrättämissuutin on osunut akvaarion päällä olevien ruokinta-aukkojen kohdalle ja päästänyt vettä lattialle. 
    
Vakuutusyhtiö on katsonut 12.7.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei päätöksen muuttamiselle ole perusteita. Pelkkä akvaarion omistaminen ei tarkoita, että sen omistaja olisi automaattisesti vastuussa kaikista akvaariosta
johtuvista vahingoista. Jotta korvausvastuu voi syntyä, edellytetään, että akvaarion omistaja on toiminut jollain tavalla huolimattomasti akvaarioon liittyen. Vakuutuksenottaja ei ole havainnut akvaarion toiminnassa mitään normaalista poikkeavaa vahinkoa edeltävänä aikana. Akvaariota on hoidettu huolellisesti ja suodatin on edellisen kerran puhdistettu noin pari viikkoa ennen vahinkoa, minkä jälkeen se on ollut normaalisti paikallaan, eikä siihen ole koskettu. Asukkaat eivät myöskään ole huomanneet suodattimessa mitään poikkeuksellista tai koskeneet siihen vahingon jälkeen.
    
Imukuppien likaisuudesta tai huonosta kiinnityksestä ei ole näyttöä. Korvausvastuu ei myöskään voi syntyä sillä perusteella, että väitetysti kaikki muut mahdolliset vahingon aiheutumisen syyt olisi poissuljettu. Korvausta vaativalla taholla on velvollisuus osoittaa, että vahinko on aiheutunut jostakin vakuutuksenottajan tuottamuksellisesta toiminnasta, ja nyt käytettävissä olevilla tiedoilla tällaista tuottamusta ei ole osoitettu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

As Oy V ja A:n vuokranantaja Y Oy ovat pyytäneet valituksessaan FINEä ottamaan kantaa siihen, oliko vakuutusyhtiön korvauspäätös asianmukainen. 

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, ettei käytettävänä olevasta selvityksestä ilmene mitään sellaista seikkaa, joka viittaisi vakuutuksenottajan toimineen huolimattomasti akvaarion asennuksen tai kunnossapidon suhteen. Vakuutuksenottaja on päinvastoin ilmoittanut, että hän on huolehtinut akvaariosta ja sen kunnossapidosta asianmukaisesti ja huolellisesti. Vakuutuksenottaja on riittävällä tavalla osoittanut, ettei vahinko ole seurausta hänen laiminlyönnistään tai huolimattomuudestaan, eikä hän näin ollen ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 3 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Vuokralainen ei kuitenkaan vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa vuokranantajan toimesta taikka rakennuksen, huoneiston tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan lukuun tehtävän työn suorittaja.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien, 3.4.2018 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 8.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvissa tapauksissa 
-korvata toiselle aiheutuneet henkilö-ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
-selvittää vakuutetulle esitettyjen korvausvaatimusten peruste ja määrä
-hoitaa oikeudenkäynti, jos korvausvaatimus joutuu oikeuskäsittelyyn.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus A:n vastuuvakuutuksesta.

Vahinkoa on esitetyn selvityksen mukaan aiheutunut sekä asunto-osakeyhtiö V:lle että A:n vuokranantaja Y Oy:lle. Vastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvastuun. FINE toteaa, että A:n vastuu vuokranantajana olevaa Y Oy:tä ja toisaalta asunto-osakeyhtiö V:tä kohtaan edellyttää tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 3 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. A:n korvausvastuu edellyttää, että asunnossa asuneen B:n voitaisiin katsoa aiheuttaneen vahingon tuottamuksellisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahingon todennäköisin syy on akvaarion suodattimen kiinnityksen irtoaminen. Irtoaminen voi yleisen elämänkokemuksen mukaan johtua mm. imukuppien likaisuudesta, materiaalin väsymisestä tai jostakin ulkoisesta tekijästä. Asunnossa vahinkohetkellä ollut B on kertonut ruokkineensa akvaariokalat, mutta ei ollut koskenut akvaarioon muutoin. Suodattimen irtoamisen syy on jäänyt epäselväksi, ja lisäksi A on kertonut vakuutusyhtiölle, että akvaarion puhdistamisesta ja huollosta oli huolehdittu asianmukaisesti. FINE katsoo esitetyn selvityksen perusteella, ettei asiassa ole osoitettu, että vahinko olisi aiheutunut A:n tai asunnossa vahinkohetkellä oleskelleen B:n tuottamuksesta, eikä A näin ollen ole korvausvastuussa vahingosta. Vastuuperusteen puuttuessa vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta A:n vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

 

Tulosta