Haku

FINE-021819

Tulosta

Asianumero: FINE-021819 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.12.2019

Kuorma-auton lavan kaatoakselin irtoaminen. Oliko kyseessä äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan kuorma-auton lavaan oli tullut kippaustilanteessa 23.1.2019 pakkasen aiheuttama repeämä. Asiakkaan 24.2.2019 lähettämän sähköpostin mukaan kuljettaja oli ollut kippaamassa 32 asteen pakkasessa valusorakuormaa, jolloin kaatoakseli oli yllättäen revennyt irti lavan pohjasta. Asiakas haki korvausta lavan korjauskustannuksista auton kaskovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 13.3.2019 ja 8.4.2019 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Vakuutusyhtiö on vedonnut vahinkotarkastajansa ottamiin valokuviin, joiden perusteella kaatoakselin irtoaminen lavan pohjasta oli johtunut pääosin korroosiosta ja aikaisempien korjaushitsausten repeämisestä. Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli ollut äkillisesti ulkoapäin sattuneesta vahinkotapahtumasta, mutta sen syynä olivat olleet rakenteen heikko kunto ja aiemmat puutteelliset korjaustoimet. Vakuutus ei ehtojensa mukaan korvannut vähitellen tapahtunutta ilmiötä, kuten kuluminen, naarmuuntuminen, syöpyminen, aineen väsyminen ja ajoneuvon tai sen osan toimintakyvyn lakkaaminen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön päätöksen perusteet ovat virheelliset. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kaatoakseli oli irronnut lavan pohjasta. Kaatoakseli oli kuitenkin edelleen kiinni lavan pohjapalkissa, mutta lavan pohjapalkisto oli revennyt. Lisäksi päätöksessä viitattiin autonvalmistajan rakennusohjeisiin, mutta kyse ei ollut autonvalmistajan valmistamasta lavasta. Myös vahinkotarkastajan lausunnot olivat ristiriidassa raskaan kaluston korjaamon edustajan lavan kunnosta antaman lausunnon kanssa. Asiakkaan mielestä vahinkotapahtuma oli äkillinen ja ennalta-arvaamaton. 

Vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä vahingon vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen törmäysturvan perusteella, jonka mukaan törmäysvahinkona korvataan äkillisen, ennalta-arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen. Vakuutusehdoissa on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle pakkasen aiheuttamat vahingot. Vakuutusehtojen mukaan edellä mainitut vahingot tulisivat korvattaviksi, jos voitaisiin todeta, että vaurioitumisen syynä on törmäys tai muu vastaava ajoneuvoa ulkoapäin ja äkillisesti vahingoittanut tapahtuma. 

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa ja vedonnut asiakkaan vahingosta antamiin tietoihin ja vahinkotarkastajansa lausuntoon, jossa todetun mukaan asiakkaan mielestä pitkään jatkunut pakkanen oli heikentänyt metallia ja aiheuttanut vahingon. Korjaamon edustajan lausunnon mukaan lava oli ollut asiallisen ja hyväkuntoisen näköinen. 

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko ei tule korvattavaksi, koska sen syynä ei ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma, vaan ajoneuvon rakenteellinen heikko kunto ja puutteellisesti suoritetut aiemmat korjaustoimet. Käytettävissä olevien asiakirjojen perustella rakenteet olivat merkittävästi ruostuneet lavan eri kiinnityskohdista. Kaatoakseli oli irronnut heikon rakenteen vuoksi. Valokuvista voitiin päätellä, että rakenteet olivat olleet alle 20 %:n alueelta kiinni tukirakenteissa ennen lavan irtoamista. 

Maahantuojan edellyttämissä päälle rakennusohjeissa oli määritelty rakenteissa käytettävä teräslaatu, jolla rakenne kesti ehjänä ehdottomasti yli -50 asteen pakkasen haurastumatta. Vakuutusehtojen osalta tuli myös huomioida, että ehdoissa oli rajattu korvauspiirin ulkopuolelle pakkasen aiheuttamat vahingot. Mikäli vahingon syynä olisi pakkanen, se ei siis kuuluisi vakuutuksen korvauspiiriin. Mainitsemillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että ajoneuvon lavan kantoakselin repeäminen ei ole vakuutusturvan perusteella korvattava vahinko. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Ajoneuvovakuutusehdot (voimassa 1.5.2017 alkaen)

Vakuutusehtojen kohdan MO530 Vakuutusturvan sisältö, mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Vakuutusturva on valittavissa kohteesta riippuen seuraavien riskien varalta: törmäys…

Ehtokohtaan sisältyvien rajoitusten mukaan vakuutus ei muun muassa korvaa
- vahinkoa, jo on aiheutunut hyönteisistä, tuhoeläimistä, jyrsijöistä, pakkasesta tai kuumuudesta;
- vähitellen tapahtuvaa ilmiötä, kuten kuluminen, naarmuuntuminen, syöpyminen, aineen väsyminen, ajoneuvon tai sen osan toimintakyvyn lakkaaminen. 
    
Vakuutusehtojen kohdan MO540, Törmäys, mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen.

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta, asiakkaan on siten osoitettava, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattava äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttama vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö sen jälkeen haluaa evätä korvauksen vakuutussopimuksen rajoitusehtoon vedoten, vakuutusyhtiön on puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdossa mainitusta syystä. 

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen, ennalta- arvaamaton ja ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa vähitellen tapahtuvista ilmiöistä kuten syöpymisestä tai aineen väsymisestä aiheutuvia vahinkoja.  

Asiakkaan kertoman mukaan lavaan oli tullut kuorman kippaustilanteessa äkillinen pakkasen aiheuttama repeämä pakkasen heikennettyä metallia. Asiakirjojen mukaan vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on pitänyt vahingon syynä lavan kiinnitysrakenteiden ruostumista ja jo aiemmin tehtyjen korjaushitsausten repeämistä. 

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE pitää todennäköisenä, että asiakkaan kuorma-auton lavan rakenteet olivat sinänsä pettäneet äkillisesti kuormaa kipattaessa 23.1.2019. Vahingon jälkeen otettujen valokuvien perusteella lavan rakenteet ovat kuitenkin olleet selvästi ruostuneet lavan pohjapalkiston kiinnitysten hitsaussaumojen alueella. Myös murtumapinnoilla on nähtävissä selvää ruostumista, mistä on pääteltävissä, että osa repeämistä on ollut lavan rakenteissa jo jokin aikaa ennen kiinnitysten pettämistä. Näistä syistä FINE pitää ilmeisenä, että olennainen syy lavan kiinnitysrakenteiden lopulliseen pettämiseen 23.1.2019 on ollut lavan rakenteisiin kohdistuneesta käytönaikaisesta rasituksesta johtunut vähittäinen metallin väsyminen ja vähitellen edennyt korroosio. Tämän vuoksi FINE katsoo, että kyse ei ole ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta vaan vähitellen tapahtuneesta ilmiöstä, jonka aiheuttamat vahingot on rajoitettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Näin ollen FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia