Haku

FINE-021784

Tulosta

Asianumero: FINE-021784 (2020)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.06.2020

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä asiakkaan kiistämistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortin kopiointi. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen luottokortillaan Shanghaissa 27.5.2019 tehdyt kaksi ostosta, 87,39 euron osto klo 03:10 (paikallista aikaa) myyjällä "Shanghai Hua Zhan Jiu" ja 656,16 euron osto klo 04:00 myyjällä "Shanghai Nanchuang". Asiakas on itse ollut tapahtuma-aikaan Shanghaissa, jossa hän on käyttänyt ko. korttiaan, ja kortti on ollut riidanalaisten korttitapahtumien jälkeen hänen hallussaan.

Asiakkaan valitus

Asiakas kiistää ehdottomasti tehneensä sekä hyväksyneensä riidanalaiset veloitukset ja vaatii, että ne poistetaan hänen luottokorttilaskultaan.

Asiakkaalla on hyvin selkeä kuva siitä, milloin ja missä hän on korttia käyttänyt 25.-26.5.2019. Asiakas on käyttänyt ko. korttiaan kolmessa paikassa: Mr And Mrs Bund 812004 ja Mint Shanghai -yrityksissä sekä maksaessaan 27.5. Finnairin wifi-maksun ollessaan hotellin wifissä. Asiakas ei ole käynyt Shanghai Hua Zhan Jiu eikä Shanghai Nanchuang -nimisissä paikoissa saati maksanut kortilla kyseisissä paikoissa. Google ei edes löydä kyseisiä paikkoja. Toisen nimestä tulee jokin junalippu ja toisesta paikka, jossa asiakas ei ole käynyt ja joka on yli tunnin päässä asiakkaan hotellista.

Mint Shanghai -yökerhossa kolme maksutapahtumaa (näistä on ravintolasta saadut kuitit) ja juomat ovat tarjoilua asiakkaan asiakkaalle, jota asiakas on ollut isännöimässä kyseisessä ravintolassa. 26.5. iltana asiakas on ollut Mr and MS bund -nimisessä ravintolassa, tehnyt 5 ostotapahtumaa ja ollut jälleen isännöimässä asiakastaan (näistäkin on ravintolasta saadut kuitit). Asiakas ottaa aina kirjanpitoa varten kuitit maksuista, jotka suorittaa yrityskortillaan. Mikäli asiakas olisi tehnyt yli 600 euron ostoksen, sen hän todellakin muistaisi.

Joko joku Mint Shanghain tai Mr and Mrs Bundin työntekijöistä on kopioinut asiakkaan kortin tai sitten kortin kopiointi on tehty, kun asiakas on tehnyt Finnairin ostosta. Erikoista on myöskin se, että Finnairin maksu on CNY:issä 656, saman verran kuin toinen tuntematon veloitus on euroissa.

Mikäli korttia ei ole kopioinut joku kyseisten yritysten työntekijä, sen on voinut tehdä joku muukin etäluettavalla lukijalla, jolla etäluettavat kortit on äärettömän helppo kopioida. Etäluettavien korttien kopiointi etälukulaitteella tai jopa kännykkäsovelluksella on naurettavan helppoa. Lukuisat tietoturvayhtiöt ovat sen testanneet ja todenneet olevan hyvin helppoa.

Pankin mukaan riidanalaiset maksut olisi tehty pin-koodilla. Asiakkaan näkemyksen mukaan myös pankin oma, lautakunnan pyynnöstä antama selvitys osoittaa, että ostoja ei ole tehty asiakkaan kortilla eikä tunnuslukua ole käytetty.

Pankki myös olettaa, että asiakas ei muistaisi missä on korttiaan käyttänyt. Tälle oletukselle pankki ei esitä mitään todisteita. Asiakas ei ole ko. tapahtumia tunnusluvullaan tai millään muullakaan tavalla hyväksynyt.

Pankki on tehnyt kuittipyynnön myyjää kohtaan MasterCard-järjestelmän kautta, mutta myyjä ei toimittanut kassakuitteja määräajassa. Asiakas itse joutui pyytämään muutaman kuitin niistä paikoista, missä oli kortillaan maksanut, ja sieltä kuitit lähetettiin ilmaan minkäänlaisia ongelmia välittömästi. On ihan selkeä indikaatio siitä, että ko. maksut kortilta on tehty laittomasti kortti kopioimalla, kun myyjät eivät kuitteja lähetä tai vastaa mihinkään tiedusteluihin.

Pankin vastine

Pankki kiistää vaatimukset, ja katsoo riidanalaisten tapahtumien kuuluvan asiakkaan vastuulle.

Korttitapahtumaotteelta ilmenee, että riidanalaiset tapahtumat on tehty alkuperäisellä sirukortilla ja korttiin liittyvällä salaisella tunnuslukukoodilla. Myyjien MasterCard-järjestelmästä ilmenevä toimialakoodi on "5812 Eating Places And Restaurants".

Pankki on lautakunnan pyynnöstä toimittanut korttijärjestelmästään dokumentteja ja pankki katsoo järjestelmädatan osoittavan pitävästi, että alkuperäinen kortti on ollut fyysisesti paikalla molemmissa riidanalaisissa tapahtumissa ja että molemmat tapahtumat on hyväksytty offline-tilassa PIN-koodilla.

Pankki toteaa, että sinänsä kiistattomasti toteutuneiden korttiveloitusten taustalla vaikuttanut tapahtumainkulku jää keskeisiltä osiltaan selvittämättä. Asiakas on valituksessaan tuonut esille ainoastaan oman näkemyksensä siitä, missä kolmessa paikassa hän on korttiaan käyttänyt, ja kiistänyt käyttäneensä korttia missään muussa paikassa. Muita tietoja edellä yksilöidystä ajankohdasta ja tällöin vallinneista olosuhteista ei ole kerrottu. Ottaen huomioon korttitapahtumaotteelta ilmenevät faktat, asian selvittämisen kannalta olisi olennaista tietää tarkemmin, onko asiakas 26.5.2019 illan ja 27.5.2019 aamuyön aikana mahdollisesti liikkunut ravintoloissa tai yökerhoissa, sekä siitä, miten hän on tuolloin käyttänyt ja säilyttänyt korttiaan.

MasterCard-järjestelmän kautta saadut faktat osoittavat, että asiakkaan sirukortin ja tunnusluvun on täytynyt olla fyysisesti läsnä molempien riidanalaisten korttitapahtumien hetkellä. Koska asiakkaan korttia ei ole missään vaiheessa ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, on kortin on täytynyt olla hänen hallussaan. Yhtäältä se, että ostot on toimialakoodin perusteella tehty ravintolassa, ja toisaalta tapahtuma-aika aamuyöllä, viittaavat siihen, että kyse on ollut jonkinlaisesta yökerhosta.

Asiassa voi olla kyse siitä, että asiakas on itse käyttänyt korttiaan aamuyöllä yökerhossa, vaikka hän ei tätä välttämättä itse muista. Kyse voi jäljempänä todettavista syistä olla myös siitä, että korttiveloituksesta ilmenevä maksupäätteen nimi poikkeaa yökerhon nimestä. Asiassa esille tulleiden seikkojen valossa ei voida sulkea pois kortin oikeudetonta käyttöä sivullisen toimesta.

Myyjän nimi, osoite ja valvontakamerakuvat

Asiassa saadun teknisen selvityksen mukaan myyjien nimet "Shanghai Hua Zhan Jiu" ja "Shanghai Nanchuang" määräytyvät yksinomaan MasterCard-järjestelmään kytkettyyn maksupäätteeseen rekisteröidyn nimen mukaisesti. Kyseessä voi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tai yrityksen toiminimi, päätoimipaikka tai muu nimi. Samassa yrityksessä voi olla eri syistä eri nimisiä maksupäätteitä. Yökerhon nimen ollessa A ei tämä edellytä, että maksukorttijärjestelmään rekisteröidyn maksupäätteen nimen olisi oltava A. Maksupäätteen nimi voi olla A, mutta se voi yhtä hyvin olla B tai C. Koska asiasta ei ole saatu lisänäyttöä eikä kenelläkään asiaan osallisella ole asiasta tarkempia tietoja, on tyydyttävä toteamaan, että riidanalaiset tapahtumat on tehty asiakkaan sirukortilla ja tunnusluvulla paikassa (yökerhossa), jonka nimi on saattanut poiketa maksupäätteen nimestä.

Tapahtumaotteelta ilmenevän nimen perusteella ei voida pitävästi todeta maksupäätteen fyysistä sijaintia maksuhetkellä, kuten esimerkiksi sitä, että maksu olisi tehty tunnin matkan päässä asiakkaan hotellilta. Tältä osin pankki kiinnittää huomiota siihen, että molemmat tapahtumat on kuitenkin maksupäätteen nimen perusteella nimenomaan Shanghaissa, jossa asiakas on ollut. Tarkkaa osoitetta, jossa korttimaksujärjestelmään rekisteröity maksupääte on fyysisesti sijainnut maksutapahtuman hetkellä, ei ole järjestelmän kautta saatavilla. Pankki ei voi saada haltuunsa valvontakamerakuvia, vaan niitä on pyydettävä paikallisen poliisiviranomaisten kautta.

Pankki on tehnyt 7.10.2019 kuittipyynnön myyjää kohtaan MasterCard-järjestelmän kautta. Myyjä ei ole toimittanut kassakuitteja määräajassa. Kuitit olisivat mahdollisesti voineet tuoda lisänäyttöä riidanalaiseen kysymykseen siitä, minkä nimisen myyjän luona tapahtumat on tehty. Koska kuitteja ei ole yrityksistä huolimatta saatu, asiassa ollaan pelkästään korttijärjestelmästä ilmenevien faktojen varassa.

Vastuu riidanalaisista korttitapahtumista

Mikäli asiakas ei ole itse tehnyt riidanalaisia korttitapahtumia, tekijällä on täytynyt olla fyysisesti hallussaan asiakkaan sirukortti ja tähän liittyvä salainen tunnusluku. Koska asiassa ei ole esitetty mitään tarkempaa selvitystä 27.5.2019 aamuyön tapahtumainkulusta, on kokonaisuudessaan epäselvää, miten kortti ja sen tunnusluku olisivat voineet joutua ulkopuoliselle tekijälle. Mahdollisen oikeudettoman käytön tapauksessa kortin on kuitenkin täytynyt palautua riidanalaisten tapahtumien jälkeen asiakkaan haltuun, sillä asiakas ei ole ilmoittanut pankille maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli asiassa on kyse sivullisen toimesta tapahtuneesta kortin oikeudettomasta käytöstä, sivullisella on täytynyt olla asiakkaan kortti ja sen tunnusluku käytössään kahdessa eri maksutapahtumassa ilman, että asiakas on itse kiinnittänyt asiaan mitään huomiota. Pankki katsoo tällä perusteella asiakkaan menettelyn osoittavan välinpitämättömyyttä kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin, ja poikkeavan olennaisesti siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan.

Pankin kokonaisarviona kaiken edellä sanotun perusteella on, että riidanalaiset korttiveloitukset ovat ensisijaisesti johtuneet siitä, että asiakas on itse käyttänyt korttiaan, mutta ei syystä tai toisesta muista tätä. Vaihtoehtoisesti kyse on kortin oikeudettomasta käytöstä, joka on mahdollistunut asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyötyä maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvästä henkilökohtaisesta tunnusluvusta. Edellä sanotuin perustein huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti on maksupalvelulain 62 §:ssä ja korttiehtojen todetulla tavoin katsottava törkeäksi.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Luottokorttilasku

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko tapauksessa kyse kortin kopioinnista vai onko riitautetut korttitapahtumat tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen. Mikäli kyse ei ole kopioinnista, on lautakunnan ratkaistava, onko ko. korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan
Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan
Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään [pankista] saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta [pankista] saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon.
Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa.
Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua.
[…]

Korttiehtojen kortin kadottamista koskevan kohdan mukaan
Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava [Pankille] kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, jäämisestä ulkomailla automaattiin sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun. […]

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu. Edelleen lautakunta toteaa, että korttien kopiointitapauksissa korttikopion käyttö ei ole anastetun alkuperäisen kortin oikeudettoman käytön tavoin aikaan ja paikkaan sidottu, vaan korttikopion käyttö saattaa tapahtua pitkänkin ajan kuluttua kortin tietojen kopioimisesta ja mahdollisesti esimerkiksi maassa, jossa alkuperäinen kortti ja sen haltija ei ole koskaan käynytkään.

Pankkilautakunnan tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole myöskään todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta, onnistuneet vaihtamaan kortin tunnuslukua taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn.

Tässä tapauksessa Pankkilautakunta on nimenomaisesti pyytänyt pankkia toimittamaan vielä selvityksen siitä, mihin perustuu pankin ilmoittama tieto siitä, että ko. riidanalaisten maksutapahtumien yhteydessä on luettu kortin sirua ja käytetty kortin tunnuslukua.  Pankkilautakunnalla ei ole syytä epäillä pankin toimittamien korttijärjestelmästä saatujen tietojen paikkansapitävyyttä ja lautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella, että ko. maksutapahtumat on tehty kortin sirua maksupäätteessä lukien ja kortin tunnusluvulla hyväksyen.

Edellä todetun perusteella ja koska tässä tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat korttitapahtumat on tehty asiakkaan kortin sirua lukien ja kortin tunnusluvulla hyväksyen Shanghaissa, jossa asiakas on itsekin tapahtuma-aikaan ollut, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat korttimaksut on siten tehty asiakkaan alkuperäistä korttia ja sen tunnuslukua käyttäen.

Vastuu riidanalaisista korttimaksuista

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä voida myöskään kortinhaltijalta edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Asiakas ei ole tapauksessa esittänyt selvitystä siitä, miten hän on korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttänyt ja tunnuslukua sitä käyttäessään suojannut. Asiakas ei ole myöskään esittänyt näkemystään siitä, miten kortin tunnusluku olisi voinut päätyä ulkopuolisen tietoon. Edelleen asiakas ei ole esittänyt näkemystään siitä, miten hänen korttinsa olisi voinut päätyä ulkopuoliselle noin tunnin aikavälillä aamuyöstä 27.5.2019 paikallista aikaa tehtyjen riidanalaisten kahden korttitapahtuman ajaksi ja miten kortti olisi voitu palauttaa asiakkaalle hänen huomaamattaan.

Asiakkaan tapahtumien kulusta ja omasta menettelystään antaman selvityksen perusteella Pankkilautakunnan ei ole mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua tai sitä, miten asiakkaan kortti ja sen tunnusluku olisivat voineet päätyä sivullisen haltuun/tietoon ja niiden oikeudettoman käytön jälkeen kortti olisi voitu palauttaa asiakkaalle tämän huomaamatta.

Tapahtumienkulun jäädessä asiakkaan antaman selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi, Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että asiakas on itse tehnyt kortillaan ja sen tunnusluvulla - joko tietoisesti tai epähuomiossa - riitaisiksi ilmoittamansa aamuyöstä 27.5.2019 tehdyt kaksi maksutapahtumaa. Tällöin asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Edelleen Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollisena myös, että kortti ja sen tunnusluku ovat nyt selvittämättömäksi jääneellä tavalla päätyneet sivulliselle, joka on käyttänyt niitä oikeudetta ja on tämän jälkeen palauttanut kortin asiakkaalle hänen huomaamattaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että tällöin kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa laissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla, ja että suhteessaan pankkiin asiakas näin ollen vastaa korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta