Haku

FINE-021683

Tulosta

Asianumero: FINE-021683 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.07.2019

Kahden vuoden sääntö. Vakuutusturvan katkeamaton voimassaolo. Vakuutusmaksun viivästyminen.

Tapahtumatiedot

Kiinteistöön X oli myönnetty lainhuuto 4.10.2012. A havaitsi kesällä 2018, että lainhuutomerkintä on kiinteistön omistajatietojen osalta virheellinen ja haki lainhuudon korjaamista. Muut asian osalliset ilmoittivat, etteivät he suostu lainhuudon korjaamiseen A:n esittämällä tavalla. Maanmittauslaitos hyväksyi 22.1.2019 päivätyllä päätöksellä A:n hakemuksen. Muut asianosaiset valittivat päätöksestä maaoikeuteen. A haki asiaan oikeusturvavakuutuksensa perusteella oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan oikeusturvaetua ei voida myöntää, sillä A:n oikeusturvavakuutus ei ole ollut yhtäjaksoisesti voimassa vakuutusehtojen edellyttämää kahta vuotta riidan syntyhetkestä taaksepäin laskettuna. Vakuutussopimus on ollut maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi päättyneenä 8.12.2015–16.12.2015, 23.2.2016–3.3.2016, 13.5.2016–23.5.2016, 3.8.2016–8.8.2016, 10.1.2017–26.1.2017.

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan jos vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:n tapauksessa vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on sattunut vuonna 2018, kun vastapuoli on vastustanut lainhuutomerkinnän korjaamista. Vakuutuksen voimassaolon katkosten vuoksi vakuutus ei ole ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta ennen vakuutustapahtuman sattumista. Ottaen huomioon, että riita perustuu 4.10.2012 myönnettyyn lainhuutoon, ei vakuutusyhtiö katsonut olevansa velvollinen myöntämään A:lle oikeusturvaetua.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta FINEltä.

Valituksessaan A toistaa vaatimuksensa oikeusturvaedun myöntämisestä kiinteistön X lainhuutoa koskevaan riita-asiaansa. Perusteluinaan A toteaa, että vakuutusyhtiön mainitsemat maksuviivästyksistä johtuvat vakuutuksen voimassaolon katkokset ovat olleet hyvin lyhyitä. Lisäksi A toteaa, että vakuutus on tehty alun perin jo vuonna 2001 ja jatkunut samanlaisin ehdoin tähän päivään saakka. A on toimittanut myös vakuutusyhtiöltä saamansa todistuksen siitä, että hänellä on ollut vakuutusyhtiössä kotivakuutus ajalla 2.8.2001–9.3.2009.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan edelleen, että sen antama oikeusturvapäätös on vakuutusehtojen mukainen. Perustelujen osalta vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessä mainittuun ja toteaa lisäksi, että A:n vakuutuksessa on ollut useita katkoksia, jotka kohdistuvat riidan syntymistä edeltävälle kahden vuoden jaksolle. Jokainen katkos katkaisee vakuutuksen yhtäjaksoisen voimassaolon.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö                                                                           

Lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 39 §:n (Vakuutusmaksun viivästyminen) mukaan jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen 38 §:ssä säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusmaksun laiminlyönnin takia ei kuitenkaan saa irtisanoa 40 §:n 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa vahinkovakuutusta.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantajan on mainittava tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos kysymyksessä on henkilövakuutus, irtisanomisilmoituksessa on lisäksi annettava tieto 43 §:ssä säädetystä vakuutuksenottajan oikeudesta saada vakuutus uudelleen voimaan. (…)

Vakuutussopimuslain 42 §. (Viivästyneen vahinkovakuutusmaksun suorittaminen) mukaan jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa viivästyneenä taikka 39 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus on tullut uudelleen voimaan. (…)

Vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita-ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjä-oikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Jos vakuutusturvan muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Muussa tapauksessa vakuutusturvan muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Ratkaisusuositus

Oikeusturvavakuutusta koskevan vakuutuksen voimassaoloedellytyksen mukaan, jos vakuutus on vakuutustapahtuman, eli sen riidan, johon oikeusturvaetua haetaan, syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

FINEn käytettävissä olevan selvityksen mukaan A on hakenut oikeusturvaetua kiinteistön X lainhuudon korjaamista koskevassa asiassa, joka on riitautunut vuonna 2018. Riidan peruste on selvityksen mukaan syntynyt 4.10.2012.

FINE toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että A on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen, minkä johdosta A:n oikeusturvavakuutus on ollut päättyneenä 8.12.2015–16.12.2015, 23.2.2016–3.3.2016, 13.5.2016–23.5.2016, 3.8.2016–8.8.2016, 10.1.2017–26.1.2017.

FINE toteaa, että jos vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen päättymään vakuutusmaksun viivästymisen vuoksi siten kuin vakuutussopimuslain 39 §:ssä tarkemmin säädetään, vakuutuksen voimassaolo päättyy. Vaikka vakuutuksenottaja suorittaisi vakuutuksen päättymisen jälkeen viivästyneen vakuutusmaksun vakuutussopimuslain 42 §:n mukaisesti, vakuutus ei tule voimaan takautuvasti. Vakuutuksenantajan vastuu ja vakuutuksen voimassaolo alkavat uudestaan maksua seuraavana päivänä. Vakuutuksen yhtäjaksoiseen voimassaoloon muodostuu tällöin katkos siltä ajalta, jolloin vakuutus ehti olla päättynyt. Päivänkin katkos johtaa siten siihen, että vakuutuksen yhtäjaksoinen voimassaolo katkeaa. 

FINE toteaa, että A:n tapauksessa viimeisin katkos vakuutuksen voimassaolossa on ollut 10.1.2017–26.1.2017. Vakuutus ei siten ole ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta, kun puheena oleva riita on syntynyt vuonna 2018. Kun myöskään ne seikat, joihin riita perustuu, eivät ole syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana, eivät vakuutusehtojen mukaiset vakuutuksen voimassaoloedellytykset täyty.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                           

Hanén                                                 Sternhufvud

Jaostopäällikkö                                   Esittelijä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia