Haku

FINE-021642

Tulosta

Asianumero: FINE-021642 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2020

Korvattavat kustannukset. Välimiesmenettely. Vastuu Keskuskauppakamarin hallinnointimaksun suorittamisesta. Vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja X Oy oli hakenut 11.10.2017 oikeusturvaetua erästä tietoliikennehanketta koskeneen sopimuksen purkamisesta Y Oy:n kanssa syntyneeseen riitaan. Sopimus oli tehty 5.5.2014 ja purettu 14.10.2016. Sopimuksen mukaan sitä koskeneet erimielisyydet tuli ratkaista yhden välimiehen muodostamassa välimiesoikeudessa. Osapuolet olivat sopineet Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn aloittamisesta 7.9.2017.

Vakuutusyhtiö myönsi X Oy:lle asiaan oikeusturvaedun 23.10.2017. Riitaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutusmäärä oli 50 000 euroa eikä vakuutuksesta korvattu mahdollisia vastapuolelle maksettavaksi tuomittavia oikeudenkäyntikuluja.

Välimiesoikeus oli 17.9.2018 antamallaan tuomiolla velvoittanut jutun hävinneen X Oy:n korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Välitystuomion mukaan osapuolet oli velvoitettu yhteisvastuullisesti suorittamaan Keskuskauppakamarille sen 21 296 euron hallinnointimaksu. Osapuolten keskinäisessä suhteessa X Oy vastasi hallinnointimaksusta kokonaisuudessaan.

Vakuutusyhtiö oli korvauspäätöksellä 18.10.2018 maksanut X Oy:n oikeudenkäyntikuluista 28 589,75 euroa ja päätöksellä 14.2.2019 X Oy:n osuutena puolet Keskuskauppakamarin 21 296 euron hallinnointimaksusta. Korvauksissa oli huomioitu X Oy:n 15 prosentin omavastuuosuus. X Oy pyysi asian käsittelemistä uudelleen vaatien Keskuskauppakamarin hallinnointimaksun korvaamista kokonaan. Korvauspäätöksissä 2.4.2019 ja 22.5.2019 vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtoihin lausuen korvanneensa puolet Keskuskauppakamarin hallinnointimaksusta X Oy:n omina oikeudenkäyntikuluina. Siltä osin kuin X Oy oli velvoitettu vastamaan myös vastapuolen osuudesta, kyse oli vastapuolelle maksettavaksi tuomitusta oikeudenkäyntikulusta, jota vakuutus ei kattanut.

Asiakkaan valitus

X Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta Keskuskauppakamarin hallinnointimaksun korvaamisesta kokonaisuudessaan oikeusturvavakuutuksesta. X Oy:n näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö oli laajentanut vastapuolen oikeudenkäyntikulujen käsitettä.

X Oy vedonnut Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen välimiesmenettelyn kustannuksia koskevaan 47 §:n 2 momenttiin, jonka d-kohdan mukaan välimiesmenettelyn kustannuksiin kuuluvat lautakunnan hallinnointimaksu ja menettelystä lautakunnalle aiheutuneet kulut, ja e- kohdan mukaan asianosaisten oikeudenkäyntikulut ja muut välimiesmenettelyn kulut, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista ja välimiesoikeus pitää vaatimusta määrältään kohtuullisena. Siten hallinnointimaksu ei ole asianosaisen oikeudenkäyntikulua, vaan hävinneen osapuolen vastuulle kuuluva kustannus.

Välimiesmenettelysääntöjen 47 §:n 4 momentin mukaan jutun hävinnyt asianosainen on pääsääntöisesti määrättävä maksamaan välimiesmenettelyn kustannukset, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet. Välimiesoikeus voi kuitenkin velvoittaa asianosaiset vastaamaan välimiesmenettelyn kustannuksista keskinäisessä suhteessaan siten kuin välimiesoikeus katsoo asianmukaiseksi ottaen huomioon jutun olosuhteet. Välimiesmenettelysääntöjen 47 §:n 5 momentin mukaan riippumatta siitä, mitä välimiesoikeus on päättänyt välimiesmenettelynkustannusten jaosta asianosaisten keskinäisessä suhteessa, asianosaiset ovat velvolliset korvaamaan lautakunnan hallinnointimaksun ja menettelystä lautakunnalle aiheutuneet kulut yhteisvastuullisesti.

Siten välimiestuomio oli noudattanut sanamuodoiltaan välimiesmenettelysääntöjä. Yhteisvastuullisuudella varmistettiin hallinnointimaksun suorittaminen hävinneen osapuolen maksukyvyttömyystilanteessa. Joka tapauksessa hävinnyt osapuoli oli pääsäännön mukaan ensisijaisessa vastuussa koko hallinnointimaksusta. Tämän vuoksi X Oy on katsonut koko 21 296 euron hallinnointimaksun omaksi välimiesmenettelystä aiheutuneeksi kustannuksekseen, joka on korvattava vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt X Oy:n vaatimuksen. Perusteluinaan vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja. Vakuutuksesta ei myöskään korvattu vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Välitystuomion mukaan osapuolet oli velvoitettu maksamaan yhteisvastuullisesti hallinnointimaksuna 21 296 euroa. X Oy vastasi asianosaisten keskinäisessä suhteessa hallinnointimaksusta täysimääräisesti. Vakuutuksesta oli korvattu puolet hallinnointimaksusta X Oy:n omina oikeudenkäyntikuluina, koska korvausvelvollisuus oli ollut yhteisvastuullista ja tällöin X Oy:n osuudeksi katsottiin puolet. Vastapuoli oli velvoitettu yhteisvastuullisena X Oy:n kanssa vastaamaan hallinnointimaksusta Keskuskauppakamarille. Välitystuomion mukaan vastapuoli oli kuitenkin oikeutettu saamaan osuutensa hallinnointimaksusta X Oy:ltä. Koska maksuvelvollisuus oli yhteisvastuullinen ja keskinäisessä suhteessa X Oy vastasi koko maksusta, oli puolet korvausvastuusta vastapuolelle maksettavaksi tuomittua kulukorvausta eli X Oy:n vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. X Oy:n vakuutukseen ei sisältynyt turvaa vastapuolen kulujen varalta, joten korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse oikeusturvavakuutuksen perusteella X Oy:lle korvattavien välimiesmenettelyn hallinnollisten kustannusten määrästä ja siitä, onko osaa mainituista kustannuksista pidettävä oikeusturvavakuutusehtojen mukaisina vastapuolelle maksettavaksi tuomittuina oikeudenkäyntikuluina.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2011 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 240.1 mukaan vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutusturvasta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneina välttämättöminä ja kohtuullisina asianajo- ja oikeudenkäyntikuluina riita- ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Vakuutusehtojen kohdan 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa seuraavia kustannuksia:
- Vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta korvataan myös oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut, jos tästä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. …

- Välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että puheena olevan vakuutustapahtuman osalta X Oy:n oikeusturvavakuutukseen ei ole sisältynyt vakuutusturvaa vastapuolelle maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen varalta. Riidanalainen osuus eli puolet Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn 21 296 euron hallinnointimaksusta, voi siten tulla korvattavaksi X Oy:n oikeusturvavakuutuksesta vain, jos myös kyseinen kustannusosuus on katsottava osaksi X Oy:n omia oikeudenkäyntikuluja.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään myöntänyt puheena olevan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnointimaksun sinänsä kuuluvan X Oy:n oikeusturvavakuutuksesta korvattavien oikeudenkäyntikulujen piiriin. Kun välimiesmenettelysääntöjen 47 §:n 5 momentin mukaisesti kyseisen maksun suorittamisesta yhteisvastuullisesti Keskuskauppakamarille vastanneista osapuolista X Oy oli velvoitettu välitystuomiossa vastaamaan osapuolten keskinäisessä suhteessa koko hallinnointimaksusta, vakuutusyhtiö on kuitenkin tulkinnut puolet maksun määrästä vastapuolelle maksettavaksi tuomituksi oikeudenkäyntikuluksi.

Asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa ei ole annettu nimenomaisia määräyksiä hallinnointipalkkion kaltaisten menettelykustannusten korvaamisesta. Lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaan riippumatta välimiesoikeuden päätöksestä jutun osapuolet ovat lähtökohtaisesti yhteisvastuussa muun muassa lautakunnan hallinnointimaksun suorittamisesta Keskuskauppakamarille. Näin ollen X Oy on jo menettelyn alkaessa ollut lähtökohtaisesti vastuussa koko hallinnointimaksun määrästä Keskuskauppakamaria kohtaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei pelkästään välitystuomion lopputuloksen perusteella osaa hallinnointimaksusta voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutetun maksettavaksi tuomittuna vastapuolen oikeudenkäyntikuluna, vaan kyseinen hallinnointimaksu tulee korvata kokonaisuudessaan X Oy:n oikeusturvavakuutuksesta. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, ettei sillä seikalla, oliko tai ei X Oy:n vastapuoli ennen tuomion antamista maksanut Keskuskauppakamarille osan kyseisestä hallinnointimaksusta, ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa X Oy:n oikeusturvavakuutuksesta koko Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnointimaksun vakuutussopimuksen muutoin asettamissa rajoissa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Korpelainen
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia