Haku

FINE-021612

Tulosta

Asianumero: FINE-021612 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2020

Toiminnan vastuu. Rajoitusehto. Vakuutetun hallussa tai hyödyksi käytettävänä olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vakuutuksenottajan lainaaman ja kiinni juuttuneen kaivinkoneen nostokustannusten korvattavuus.

Tapahtumatiedot                                                                                                                        

Asiakas A Oy:n työkone Manu 2 jäi turvetyömaalla kiinni suohon 17.5.2018. Suoalueella oli P Oy:n kaivinkone, jonka A Oy:n edustaja A otti käyttöönsä vetääkseen työkoneen irti. P Oy:n koneella Manu 2 saatiin ylös, mutta P Oy:n kaivinkone jäi upoksiin suonsilmään. A oli tuloksetta yrittänyt nostaa P Oy:n kaivinkonetta toisella kaivinkoneella. P Oy:n kaivinkone vajosi suohon siinä määrin, että koneen hyttiin tunkeutunut vesi ehti vahingoittaa koneen monitoria ennen kuin paikalle saatiin hankittua pumppu. P Oy:n kaivinkone saatiin lopulta 20.5.2018 pelastettua paikalle hankitulla A Oy:n omalla ja ulkopuolisella kalustolla.

A Oy on hakenut toiminnan vastuuvakuutuksensa perusteella vakuutusyhtiöltä korvausta P Oy:n kaivinkoneen nostosta aiheutuneista kustannuksista, yhteensä 15 637,31 euroa. Korvausvaatimus sisälsi myös korjauskustannuksia.

Vakuutusyhtiö on lausunut 16.5.2019 päivätyssä korvauspäätöksessä P Oy:n kaivinkoneen olleen vahinkohetkellä vakuutetun hallussa ja hyödyksi käytettävänä. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot oli rajoitettu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Näin ollen A Oy:n vaatimia kustannuksia ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on valituksessaan vedonnut siihen, että kyseessä oli poikkeuksellinen ja yllättävä hätätilanne. P Oy:n kaivinkone ei ollut vakuutetun hallussa tai käytössä laina- tai vuokrasopimuksen perusteella eikä sitä ollut käytetty näihin omaisuuden käyttötilanteisiin rinnastettavalla tavalla. Kun rajoitusehtoa tulkitaan sen tarkoituksen perusteella, tulkinta johtaa siihen, ettei rajoitusta voida soveltaa nyt kyseessä olevaan tapaukseen.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kaivinkone on vahinkohetkellä ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun hallussa ja hyödyksi käytettävänä, eikä vahinkoa siten voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella. Sillä seikalla, että kaivinkone oli vakuutetun hallussa ja hyödyksi käytettävänä ilman sopimusta ja, että P Oy:n omistama kaivinkone on sinänsä ollut tarpeen vakuutetun omistaman työkoneen suosta vetämiseen, ei ole merkitystä rajoitusehdon soveltamisen kannalta.

Sopimusehdot

Kyseessä olevaan vastuuvakuutukseen sovellettavien, 1.1.2016 voimaan tulleiden vakuutusehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö-ja esinevahingot, kun
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 (Hallussa oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä.

Ratkaisusuositus

Nyt puheena olevan toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot.                                                                

Asiassa on arvioitava, onko A Oy:n vakuutusyhtiölle esittämässä korvausvaatimuksessa kyse vastuuvakuutuksesta korvattavista kulueristä, vai rajoitusehdon tarkoittamasta sellaiselle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, joka oli vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa vakuutetun hallussa, lainassa tai vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä.

Vahinkotilanteessa A Oy oli käyttänyt P Oy:n omistamaa kaivinkonetta oman työkoneensa nostamiseen suosta. P Oy:n omistama kaivinkone jäi nostotoimenpiteiden aikana kiinni suohon, ja A Oy käytti omaa ja muiden yritysten työpanosta P Oy:n kaivinkoneen nostamiseksi. P Oy:n omistama kaivinkone kärsi myös vahinkoja olleessaan kiinni suossa.

A Oy on vaatinut, että vakuutusyhtiö korvaa A Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella P Oy:n kaivinkoneen nostosta aiheutuneet kustannukset. Korvausvaatimus sisältää myös korjauskustannuksia.

FINE katsoo, että aiheutuneena esinevahinkona on tässä tapauksessa lähtökohtaisesti pidettävä P Oy:n kaivinkoneen vaurioitumista koneen vajottua suohon. Vahingon tapahtuessa kaivinkone oli ollut A Oy:n käytössä A Oy:n työkoneen irrottamiseksi suosta. Kyseisessä esinevahingossa on siten ollut kyse vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesta vahingosta omaisuudelle, joka oli vahinkoa aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut vakuutetun hallussa ja hyödyksi käytettävänä. FINE toteaa, että jo rajoitusehdon sanamuodon mukaan rajoitus koskee muitakin kuin vain nimenomaisiin vuokra- tai lainasopimuksiin perustuvia omaisuuden käyttötilanteita. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvausvelvollisuutta vaadituista kustannuksista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta