Haku

FINE-021568

Tulosta

Asianumero: FINE-021568 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.10.2019

Hammasvahinko. Tuotevahinko. Vierasesine ruoassa.

Tapahtumatiedot

Asiakas (syntynyt vuonna 1967) on kertonut, että hänen hampaansa vahingoittui 3.5.2019 hänen syödessään salaattia. Asiakkaan mukaan salaatissa oli jotakin kovaa, mikä rikkoi hänen hampaansa. Korvausta vaadittiin vakuutuksenottajan tuotevastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessä, että voidakseen saada vahingonkorvausta tuotevastuuvahingosta tuotteen valmistajalta, korvauksenhakijan tulee osoittaa, että valmistettu tuote on ollut ominaisuuksiltaan tuotevastuulaissa tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen, ja että tämän puutteen ja vahingon välillä on syy-yhteys. Tässä tapauksessa tällaista selvitystä ei ole esitetty, koska vahingon aiheuttaja, kova esine, ei ole tallessa ja tutkittavissa. Vakuutuksenottajalle ei tämän vuoksi synny tuotevastuulain mukaista korvausvelvollisuutta vahingosta.

Asiakas on 31.5.2019 päivätyssä muutoksenhakuviestissään kertonut salaatin sisältäneen kananmunaa, fetajuustoa ja siemeniä, joten suutuntumassa tulikin olla kovia pieniä osia, siemeniä. Salaatti on myös sellainen ruoka, jota pitää jauhaa puruhampailla ennen nielaisemista. Kuvattu trauma tapahtui ruokailun loppupuolella. Suu oli jo melko tyhjä kun yhtäkkiä rusahti ja kipu vihlaisi ilkeästi. Asiakas on kertonut nielaisseensa loput ruuasta ja jääneensä odottamaan, että kipu helpottaa. Koska samassa pöydässä ruokaili asiakkaan työtovereita, ei hän kehdannut sylkeä ruokaa ulos suustaan. Asiakas kuitenkin mainitsi työtoveilleen purreensa jotakin kovaa. Hammaslääkäri on myös todennut, että vamma oli aiheutunut kovasta esineestä.

Vakuutusyhtiö on 22.5.2019 päivätyssä korvauspäätöksessään todennut, että tässä tapauksessa vahinkoa kärsinyt ei ole nähnyt esinettä, jonka on ilmoitettu aiheuttaneen hampaan vaurioituminen. Tapauksessa ei ole siis voitu osoittaa, että nautitussa annoksessa olisi todella ollut sellainen vierasesine, joka ei siihen normaalisti kuulu.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo valituksessaan, että vakuutusyhtiön päätös on virheellinen. Salaatissa oli jotakin kovaa ja hän mainitsi asiasta myös samassa pöydässä istuneelle työtoverilleen. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska asiakas ei sylkenyt ruokaa suustaan ja etsinyt hampaan rikkonutta palaa. Tämä on väärin, sillä asiassa ei ole oleellista se, minkä näköinen kappale hampaan rikkoi. Salaatti ei voi sisältää materiaalia, joka halkaisee yhdellä puraisulla hampaan juureen asti. Asiakkaan hammaslääkärinkin mukaan tällainen vamma kuuluu korvauksen piiriin. Hammaslääkärillä on tapauksesta röntgenkuvat ja rikkoutunut hammas tallessa. Valituksen liitteenä asiakas on toimittanut myös työtoverinsa lausunnon asiasta. Asiakas vaatii korvattavaksi hampaanpoistosta ja röntgenkuvauksesta aiheutuneet kulut, sekä uuden hampaan. 

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksissä lausuttuun ja todennut lisäksi, ettei asiakas ole pystynyt osoittamaan tuotevastuulain edellyttämällä tavalla turvallisuuspuutetta vakuutetun valmistamassa tuotteessa. Yhtiön saaman tiedon mukaan väitettyä vierasesinettä ei ole esitetty, koska asiakas on nielaissut sen. Asiakas on maininnut uudelleenkäsittelypyynnössään, että tilatussa annoksessa pitikin olla pieniä kovia siemeniä ja hampaan rikkonut esine, todennäköisesti pienen kiven siru, ei siis poikennut siemenistä suutuntumassa.  Asiassa ei ole tuotevastuulain edellyttämällä tavalla näytetty turvallisuuspuutetta, eikä asiakkaalla siitä syystä ole oikeutta saada korvausta vakuutuksenottajalta tai vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen erityisehdon mukaan, poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon kohdasta 2.6 vakuutuksesta korvataan ravitsemustoiminnassa asiakkaalle tarjotusta tuotteesta aiheutunut vahinko tuotevastuuvakuutusehdon mukaisesti. 

Tuotevastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskeman, vakuutetun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Tuotevastuulain (17.8.1990/694) 1 §:n 1 momentin mukaan tämä laki koskee tuotteesta henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista.

Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.
Tuotevastuulain 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutettu vastuussa asiakkaan hampaan murtumisesta aiheutuneista kustannuksista.                                                                        

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta tai virheellisyydestä. Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Lain 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Vakuutuslautakunta on katsonut tuotevastuuvakuutusta koskevassa ratkaisusuosituksessaan VKL 93/10, että kahvin hörppääminen ja suun nieleminen puhtaaksi viittaa siihen, että patongissa ei ole ollut sen kovan kuoren ja mahdollisten rustojen ohella mitään vierasta esinettä, kuten oliivinkiveä, vaan kysymys on ollut tavanomaisesta hieman kovemman ja sitkeämmän ruoka-aineen puremisesta ja nielaisemisesta.

Asiakas oli kertonut nielaisseensa salaatissa olleen vierasesineen, koska ei kehdannut sylkeä ruokaa ulos suustaan.  Asiakas on vedonnut näyttönä työtoverinsa 31.5.2019 päiväämään todistajanlausuntoon, jonka mukaan asiakas kertoi 3.5.2019 ruokailun yhteydessä purreensa jotakin kovaa, minkä johdosta hänen hampaaseensa sattui. Asiakkaan työtoveri ei ole ilmoittanut nähneensä vierasesinettä. Asiakas on toimittanut 14.5.2019 päivätyn hammaslääkärilausunnon, jossa on todettu, että hammas oli haljennut mesiodistaalisuunnassa luurajan alle. 

FINE toteaa, että tuotevastuulain 4 a §:ssä oleva vahingonkärsijälle asetettua näyttövelvollisuutta koskeva kirjaus perustuu tuotevastuulain säätämisen taustalla olleen tuotevastuudirektiivin vastaavaan säännökseen. Säännös ei siten tarkoita, että vahingonkärsijälle olisi asetettu vahingonkorvausoikeudessa yleisesti noudatettavaa näyttötaakanjakoa ankarampi velvollisuus osoittaa syy-yhteys vahinkonsa ja tuotteen välillä. Vaikka tuotevastuulain 4 a §:ssä ei olekaan nimenomaisesti säädetty, että vahinkoa kärsineen on pystyttävä jälkikäteen esittämään hänen hampaansa vaurioittanut vierasesine, on tällaista esineen esittämiseen perustuvaa näyttöä käytännössä kuitenkin edellytetty. Vierasesinettä tarkastelemalla voidaan muun muassa tehdä päätelmiä sen alkuperästä. Ruoassa ei ole turvallisuuspuutetta pelkästään sillä perusteella, että se on sisältänyt jotain kovia ainesosia, tai että vahinkoa kärsineen hammas on vaurioitunut syödessä. FINE katsoo niin ikään, että jos ruoassa oleva vierasesine on niin kova, että se voi aiheuttaa hammasmurtuman, on epätavanomaista, että henkilö päättää kuitenkin nielaista suunsa puhtaaksi.

FINE katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että asiakkaan syömässä salaatissa oli tuotevastuulain mukainen turvallisuuspuute, eikä vakuutuksenottaja näin ollen ole korvausvastuussa vahingosta. Korvausperusteen puuttuessa vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta tuotevastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia