Haku

FINE-021415

Tulosta

Asianumero: FINE-021415 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 02.09.2019

Autotallin katon vaurioituminen. Vähitellen tapahtunut vahinko. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Asiakas havaitsi autotallin yhteydessä olevan vierashuoneen katossa vuodon 22.6.2018. Vahinkokartoitus tehtiin 5.10.2018. Raportin mukaan vuodon syynä oli se, että peltikaton kiinnikeruuveja oli irronnut, ja useiden ruuvien kannat olivat koholla tai irti pellistä. Tämän vuoksi ruuvien läpivientien kohdalta valui vettä eristeisiin. Yläpohjan eristeet olivat raportin mukaan kastuneet yhden neliömetrin alueelta sekä samankokoisella alueella välipohjan eristeissä oli kosteutta.

Kartoitusraporttiin vuodon mahdolliseksi syyksi oli kirjattu peltikaton vaurioituminen vuoden 2016 myrskyssä, jonka jälkeen kattoon oli lisätty ruuveja. Asiakas on sittemmin ilmoittanut, että raportin merkintä ruuvien lisäämisestä myrskyn jälkeen ei pidä paikkaansa, vaan tämä oli tapahtunut jo ennen vuotta 2016. Asiakkaan käsityksen mukaan ruuvit olivat irronneet myrskyssä 2016, mutta vauriota ei vielä silloin ollut havaittu. 

Asiakas haki korvausta vakuutusyhtiöstään autotallirakennuksen kattopeltien uusimiskustannuksista. Pellit olivat olleet muutoin kunnossa, mutta irronneita kiinnikkeitä ja vaurioituneita läpivientikohtia ei voitu korjata luotettavasti. Tämän vuoksi pellitys piti uusia.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen katsottuaan, että peltikaton kiinnikkeiden kohdalta läpi tuleva vesi ei ollut vakuutuksesta korvattava äkillinen vahinko. Yhtiö totesi, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan ainoastaan äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt. Ennalta arvaamattomuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on yleiseltä kannalta tarkasteltuna odottamaton ja ennakoimaton. 

Yhtiön mukaan myrskytuuli ei ole poikkeuksellinen sääilmiö Suomen ilmasto-olosuhteissa. Kattopellit on kiinnitettävä siten, etteivät kattoruuvit irtoa ja niitä on riittävästi pitämään kattopellit paikoillaan kovallakin tuulella. Mikäli kattoruuvit irtoavat myrskytuulessa, ruuvien kiinnitys on heikentynyt tai ruuveja on liian vähän pitämään pellit paikoillaan. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan toinen puoli katosta on alttiimpi esimerkiksi auringolle ja kumikuormalle ja sen ruuvit olivat hyvin kiinni, kun katto purettiin. Asiakas ihmetteleekin, miksi ruuvit ovat irti vain kyseiseltä lappeen osalta, eikä täten koko katon alueelta. Lisäksi ruuvien kiinnitys on ollut asiakkaan mukaan vähintään ohjeiden mukaista. Asiakas vaatii katon korvaamista kokonaan yhteensä 5.859 eurolla tai vähintään 70 prosentin osuudelta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa aiemman kantansa ja perustelunsa. Yhtiö lisää, että yleisesti ottaen ruuvien löystymistä ja irtoamista ei voida pitää äkillisenä vahinkona, vaan vähitellen tapahtuvana. Lisäksi ruuveja on jo tarkastusraportin mukaan kertaalleen lisätty vuoden 2016 myrskyn jälkeen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) laajan turvatason kohdan 1 (Korvattavat vahinkotapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Ehtojen kohdan 2 (Korvauksen ulkopuolelle jäävät vahingot) alakohdan 2.1 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään maakosteudesta aiheutunutta vahinkoa.

Ehtojen kohdan 2 alakohdan 2.15 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikattoa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy.

Ehtojen kohdan 2 alakohdan 2.24 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse peltikaton uusimiskustannusten korvaamisesta. Katto oli selvityksen mukaan pitänyt uusia, koska osa kattopeltien kiinnittämiseen käytetyistä ruuveista oli löystynyt tai irronnut kokonaan, ja vettä oli päässyt vuotamaan rakenteisiin. 

FINE toteaa, että edellä siteerattujen ehtokohtien 1 - 2.24 mukaan vahingon korvattavuuden kannalta olennaista on selvittää sen syy. Jos vaurioituminen on tapahtunut myrskyn tai muun hyvin poikkeuksellisen ilmiön johdosta, kyse on lähtökohtaisesti vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta. Jos taas kyse on pitkän ajan kuluessa esimerkiksi tuulen, jään tai muun normaalina pidettävän luonnonilmiön vaikutuksesta aiheutuneesta vaurioitumisesta, kyse ei ole korvattavasta tapahtumasta. 

Lisäksi vahinko ei ole ehtojen mukaan korvattava, jos vaurioituminen johtuu siitä, että katon kiinnitys oli alun perinkin riittämätön tai muuten puutteellinen. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että kukaan olisi todennut katossa tällaisia puutteita. FINE ottaa arviointinsa lähtökohdaksi sen, että katto oli rakenteiltaan asianmukainen ennen vahinkoa.

FINElle vuoden 2016 myrskystä toimitetusta selvityksestä ilmenee, että asiakkaan saunarakennuksen katto oli vaurioitunut. Vahinkoilmoituksen, valokuvien ja videotallenteen perusteella tämä ei ollut tapahtunut välittömästi tuulen vaikutuksesta, vaan voimakas tuuli oli tarttunut pressupeitteiseen kaarihalliin ja saanut sen iskeytymään saunarakennusta vasten vaurioittaen sen kattoa. Tämän selvityksen perusteella FINE ei ole voinut todeta tuulen olleen vuonna 2016 niin voimakas, että se itsessään olisi voinut vaurioittaa nyt kyseessä olevaa autotallirakennuksen kattopellitystä tai sen kiinnitystä.

Esitetyn selvityksen mukaan kyseisen peltikaton alla ei ollut aluskatetta, ja muun muassa tämän vuoksi asiakas oli pitänyt kattoa silmällä. Jos peltikatteen kiinnitysruuvit olisivat irronneet ja löystyneet vuonna 2016 myrskyn vaikutuksesta, läpivientikohdista olisi FINEn käsityksen mukaan pitänyt tulla vuotoa rakennuksen sisälle jo vuodesta 2016 alkaen vesi- ja räntäsateiden sekä lumen sulamisen yhteydessä. Tällaista ei kuitenkaan ollut havaittu, vaikka kattoa oli pidetty silmällä. Kartoitusraportistakaan ei ilmene, että talon rakenteissa olisi todettu esimerkiksi lahovaurioitumista tai muita merkkejä toistuvasta tai pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta. Lisäksi kostuneet alueet olivat jääneet pieniksi. Nämä seikat viittaavat siihen, että vuoto ei ollut pitkäaikaista. Tämä puolestaan viittaa siihen, että kattopellityksen kiinnityksen vaurioituminen ei ollut aiheutunut vuoden 2016 myrskyssä vaan joskus myöhemmin.

Kerrottujen seikkojen perusteella FINE pitää epätodennäköisenä, että peltikaton ruuvien irtoaminen ja löystyminen olisi tapahtunut vuoden 2016 myrskyn yhteydessä. Todennäköistä on, että kiinnityksen pettäminen on tapahtunut vähitellen, pidemmän ajan kuluessa tuulen ja muiden tavanomaisten luonnonilmiöiden vaikutuksesta. Kyse on vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä johtuvasta vahingosta, joka on rajattu vakuutusehdoissa korvattavuuden ulkopuolelle. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

FINE toteaa vielä, että asiassa on ristiriitaisia tietoja siitä, oliko kyseisen peltikaton kiinnitystä parannettu ennen vuoden 2016 myrskyä vaiko sen jälkeen. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, koska edellä selostetuin tavoin kyseinen myrsky ei ole vahingon todennäköinen syy. 

Lopputulos

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan katon uusimista. FINE ei suosita korvausta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos    
Esittelijä Pulkki
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia