Haku

FINE-021412

Tulosta

Asianumero: FINE-021412 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.11.2019

Patterivuoto. Kosteudesta aiheutunut vahinko. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan työntekijä asensi rättipatterin käyttöveteen kuten työn tilaaja oli pyytänyt. Patteri oli tarkoitettu vain patteriverkostoon asennettavaksi. 8 kuukautta myöhemmin patteri puhkesi aiheuttaen vesivahingon huoneistoon. Korvauksia haettiin asiakkaan toiminnan vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaateen 4.6.2019 annetulla päätöksellä. Vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahingot, joiden syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäksi vakuutusehto edellyttää, että myös vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.  Rättipatteri asennettiin 26.7.2018. Rättipatteri ei kuitenkaan ollut käyttövesiverkostoon soveltuvaa mallia ja ajan kanssa se syöpyi rikki aiheuttaen 18.3.2019 todetun kosteusvahingon. Näin ollen vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja odottamattomasti syntyneestä viasta ja puutteesta, joten vahinkoa ei voida korvata. 

Asiakas on valittanut vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen, joka on todennut 13.6.2019, että kosteusvahingon korvaaminen vakuutusehdon 5.2.14 mukaan edellyttää, että vahingon syynä on laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tässä tapauksessa laitteen eli rättipatterin vika ei ole syntynyt äkillisesti, vaan pidemmän ajan kuluessa, sillä patteri on pikkuhiljaa asennuksesta 26.7.2018 lähtien syöpynyt puhki. Vakuutusehdoissa on nimenomaan erikseen todettu, että tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas katsoo, että vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta ja vaatimuksena on korjauslasku 7.602,97 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa korvauspäätöstä.

Sopimusehdot 

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 14.02.2019
5 Vakuutusturva

5.1 Mitä toiminnanvastuu korvaa

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47 pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon. 


5.2 Toiminnanvastuun rajoitukset
5.2.1 Yleisten sopimusehtojen rajoitusten lisäksi toiminnanvastuu ei kata seuraavia vahinkoja

---
5.2.14 Kosteus- ja tulvavahingot 

Vahinko aiheutuu
·kosteudesta tai vedestä,
·sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
·hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
·toistuviin tapahtumiin
·jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
·vesi-ja viemäriputkien alimitoitukseen

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaana olevan yrityksen asentajan käyttöveteen asentaman rättipatterin aiheuttamaa kosteusvahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä ja odottamattomana vahinkona, kun patteri on asentamisen jälkeen syöpynyt rikki ja vesivahinko on sattunut useita kuukausia asentamisen jälkeen. 

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.2.14 mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on lähtökohtaisesti rajoitettu vahingot, jotka ovat aiheutuneet kosteudesta tai vedestä. Tällaisia vahinkoja korvataan ainoastaan sillä edellytyksellä, että vahingon syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. FINE toteaa, että kaikkien ehtokohdan edellytyksien tulee täyttyä, jotta vahinko olisi korvattava. Tässä tapauksessa asennuksen seurauksena rättipatteri on syöpynyt vähitellen, pidemmän ajan kuluessa ja lopulta haljennut aiheuttaen vesivahingon. FINE ei pidä syöpymistä tässä tapauksessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisenä ja odottamattomana laitteeseen tulleena vikana tai puutteena vaan kyse on puutteellisen asennustyön aikaansaamasta olosuhteesta. Vaikkakin vesivahinko sinänsä on syntynyt äkillisesti patterin syövyttyä puhki, ei vahinkotapahtuma kuitenkaan kokonaisuudessaan täytä kaikkia ehtokohdan 5.2.14 vaatimia korvattavan vahingon edellytyksiä. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava vahinkotapahtuma. 

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén           
Esittelijä Mustonen
 

Tulosta