Haku

FINE-021312

Tulosta

Asianumero: FINE-021312 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2019

Kattoluukun rikkoutuminen ja luukun kannen irtoaminen. Äkillisestä ulkoapäin tapahtuvasta mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut kattovuotovahinko. Luonnonilmiövahinko. Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Kerrostalon katolla oli 29.1.2019 havaittu, että yhden kattoluukun kansi oli irronnut ja rakennuksen yläpohjaan oli päässyt lunta.

Vakuutusyhtiö oli korvauspäätöksessään katsonut, ettei ehtojen mukaan korvattavaa vahinkotapahtumaa ollut sattunut. Kartoitusraportin mukaan vahingon syynä on ollut se, että kansi on ollut huonosti kiinni tai huonosti kiinnitetty.

Taloyhtiön valituksen jälkeen antamassaan ratkaisussa vakuutusyhtiö on katsonut, ettei näytöksi riitä se asiakkaan oma olettamus, että kiinnikkeet olisivat rikkoutuneet ulkoapäin tapahtuneesta mekaanisesta rikkoutumisesta. Toiseksi vahingon mahdolliseksi aiheuttajaksi oli esitetty myrskytuulta, mutta yli 21 m/s puhaltanutta myrskytuulta tai sen ajankohtaa ei ole osoitettu.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa lausumaan, onko vakuutuskorvausta hakevan näyttötaakka toteutunut tapahtuneessa vahingossa ja onko vakuutusyhtiön korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen. Taloyhtiö katsoo, että kyse on vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaisesta vesikattovuodosta, joka  ei vaadi vähintään 21 m/s nopeudella puhaltanutta tuulta. Vahinko pitäisi korvata Vuoto ja LVI -turvasta, josta ei ole rajattu pois tuulen aiheuttamaa vahinkoa eikä pinta- ja sulamisveden aiheuttamia vahinkoja. Laajan vakuutuksen ehdoilla ei ole merkitystä asiassa, koska kyse on eri tuotteesta.

Luukku on ollut kunnossa, eikä kansi ole noussut irti käsivoimin. Kansi on lentänyt rajun myrskyn rikkomana noin 6-7 metrin päähän. Tuulen voima on voinut rikkoa ja irrottaa luukun. Rikkoutuminen on sattunut ääriolosuhteiden johdosta.

Kattoluukkujen kannet oli kiinnitetty neljällä ruuvilla puurunkoon. Repeytyneen luukun kiinnikkeistä 1 oli jäänyt kiinni luukun kanteen ja 3 muuta kiinnikettä olivat irronneet kannakkeineen.  Taloyhtiö katsoo kiinnikkeiden rikkoutumisen ja kuvamateriaalin osoittavan riittävässä määrin, että ehtojen kohdan 5.3 mukainen ilmiö on toteutunut, ja että luukku on rikkoutunut ulkoapäin tapahtuneesta mekaanisesta rikkoutumisesta johtuen. 

Taloyhtiö painottaa, ettei kyseessä ole tuulivahinko eikä muukaan luonnonilmiövahinko. Kattoluukun kansi on irronnut ulkoapäin tapahtuneen mekaanisen rikkoutumisen vuoksi. Tuulilukemalla tai taustailmiöllä ei ole merkitystä kohdan 5.3 korvattavuuteen. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pyytää, ettei Vakuutuslautakunta suosita korvausratkaisun muuttamista. Luukun irtoamisen syy on jäänyt epäselväksi. Kattoluukun kannen irtoaminen ei osoita vahingon johtuneen ulkoapäin tapahtuneen mekaanisen rikkoutumisen seurauksena. 

Asiakas on lähtenyt siitä, että vahinko on aiheutunut tuulen voimasta. Vakuutusehdot edellyttävät vähintään 21 m/s tuulta. 1.-2.1.2019 on ollut enimmillään tuulta 18,4 m/s. Asiassa on jäänyt täysin epäselväksi se, miksi tuuli on päässyt rikkomaan luukun. Vakuutusyhtiö toteaa, että sen laajemmassa kiinteistövakuutuksessa ei ole mainittu tuulen rajaa, mutta asiakkaalla on ollut vain suppeampi perustason vakuutus.

Vakuutusyhtiö korostaa, että vakuutusehtoja pitää lukea kokonaisuutena. Tuulen aiheuttamat vahingot korvataan luonnonilmiöturvasta, ja edellytyksenä on tuulen nopeus vähintään 21 m/s. Ehtojen tuulennopeusvaatimuksella ei olisi merkitystä, jos sitä heikomman tuulen aiheuttamat vahingot kuitenkin korvattaisiin muulla perusteella.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että kattoluukun kansi olisi irronnut esimerkiksi jonkun ulkoisen iskun seurauksena. Taloyhtiö ei ole osoittanut vahingon aiheutuneen ulkoapäin tapahtuneesta mekaanisesta rikkoutumisesta tai muusta vakuutusehtojen kohtien 5.1 – 5.6 mukaisesta vahinkotapahtumasta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut valokuvia rakennuksen katolla olevasta kattoluukusta ja SV Oy:n 29.1.2019 tekemästä vahinkokartoituksesta laadittu raportti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja osoittanut kerrostalon katolla olleen kattoluukun rikkoutumisen ja sen kannen irtoamisen aiheutuneen vakuutusehtojen mukaisesta ulkoapäin tapahtuneesta äkillisestä mekaanisesta rikkoutumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asuinrakennusten vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

- Ehtojen kohdan 5.3 mukaan Vuoto ja LVI –turvasta korvataan vesikaton äkillisestä ulkoapäin tapahtuvasta mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko.

- Luonnonilmiövahinkoja koskevan kohdan 5.6 mukaan korvattavia vahinkoja ovat 

  • myrskytuulen aiheuttama rikkoutuminen. Myrskytuulella tarkoitetaan tuulta, jonka nopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa. 
  • raesateen aiheuttama mekaaninen rikkoutuminen
  • rankkasade, jolla tarkoitetaan poikkeuksellisen voimakasta paikallista sadetta. […]
  • vahinko, jonka aiheuttaa villieläin. […]

- Luonnonilmiöturvasta ei korvata (muun muassa) vahinkoa, joka aiheutuu sulamis- tai pintavesien tunkeutumisesta rakenteisiin, ellei kyse ole […] poikkeuksellisesta rankkasateesta, merivesi- tai vesistötulvasta.

Asian arviointi

Asiakas on katsonut, että luukun rikkoutuminen on sattunut ääriolosuhteiden vuoksi ja että tuulen voima on voinut rikkoa luukun sekä että yksittäinen kova puuska on voinut irrottaa kannen. Kuitenkin asiakas on painottanut, ettei kyseessä ole luonnonilmiövahinko, eikä korvausta haeta ehtojen kohdan 5.6 perusteella. Esitetyt valokuvat ja luukun kiinnikkeiden irtoaminen sekä luukun rikkoutuminen osoittavat, että vahingon on aiheuttanut ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen. Tuulilukemalla tai taustailmiöllä ei asiakkaan mielestä ole merkitystä kohdan 5.3 korvattavuuteen. 

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asiakas ole osoittanut vahingon aiheutuneen sellaisesta ulkoapäin tapahtuneesta mekaanisesta rikkoutumisesta, jonka perusteella vakuutusyhtiölle syntyisi korvausvelvollisuus vakuutusehtojen kohdan 5.3 perusteella. Tarkastusraportin mukaan vahingon on aiheuttanut se, että luukun kansi on ollut huonosti kiinni tai huonosti kiinnitettynä. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvattavan vahingon pitää vakuutusehtojen mukaan aiheutua äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena. Myrskytuulesta ja muista luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot korvataan kohdan 5.6 mukaisesti. Tällöin edellytetään, että tuulen nopeus on ollut vähintään 21 metriä sekunnissa. Ehtojen kohdassa 5.3 tarkoitetun Vuoto ja LVI – turvan mukaisen kattovuotovahingon korvaaminen edellyttää, että rikkoutumisen osoitetaan aiheutuneen äkillisesti ulkoapäin tapahtuvasta mekaanisesta rikkoutumisesta. 

Vakuutusehtojen rakenne huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, että tuulen aiheuttamien vahinkojen korvaamista tulee tarkastella vakuutusehtojen kohdan 5.6 perusteella. Asiakas ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahingon olisi aiheuttanut vähintään 21 metriä sekunnissa puhaltanut myrskytuuli. Vakuutusyhtiölle ei ole tämän luonnonilmiöitä koskevan ehdon perusteella syntynyt korvausvelvollisuutta. 

Asiakkaalla on näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vahingon sattumisesta. Toisin kuin asiakas on katsonut, asian ratkaisemisen kannalta on keskeistä selvittää se, mikä ulkoapäin äkillisesti vaikuttanut tapahtuma on aiheuttanut kattoluukun kannen irtoamisen ja luukun rakenteiden vahingoittumisen. Tuulen tai tuulenpuuskan taikka ääriolosuhteiden lisäksi asiakas ei ole esittänyt muuta syytä rikkoutumiselle.

Vakuutuslautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että kattoluukun ja katon rakenteiden vahinko olisi sellainen vakuutusehtojen kohdassa 5.3 tarkoitettu, Vuoto ja LVI – turvasta korvattava ulkoapäin äkillisesti tapahtuneesta mekaanisesta rikkoutumisesta seurannut suoranainen omaisuusvahinko, jonka perusteella vakuutusyhtiölle olisi syntynyt korvausvelvollisuus. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvauspäätöksen muuttamista. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin 
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vuori
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia