Haku

FINE-021299

Tulosta

Asianumero: FINE-021299 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2019

Vuotovahinko. Oliko kysymyksessä altaan poistoputken tai poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuoto? Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rivitalorakennuksen (rv. 1978) erään asunnon yläkerran keittiössä pesualtaalta viemäriin johtavan putkiston liitoskohta oli vuotanut vettä. Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan vuoto oli havaittu 9.3.2019, kun alakerran takkahuoneen katosta tippui vettä. Yläkerrassa käynnissä olleen astianpesukoneen alla havaittiin vettä. Seuraavana aamuna paikalle tullut T Oy:n putkimies oli löytänyt tiskipöydän alaosassa olevasta viemäristä huonon liitoksen, joka oli ilmeisesti päässyt löystymään jätesankojen telineen osumasta.

Vuotanut liitoskohta sijaitsi allaskaapin sokkelitilan alapuolella. Vahinkokartoitusraportin 11.3.2019 mukaan kosteusvaurioita oli aiheutunut keittiön kaapistolle ja lattiarakenteille sekä viereisen ruokailutilan lattiarakenteille. Vuotovedestä oli aiheutunut vaurioita myös alapuolisen huonetilan katto- ja seinärakenteille. 

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 25.3.2019 vakuutusehtojen rajoitukseen, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta. Koska vuoto oli tapahtunut altaan poistoputken ja viemärin liitoksesta, vahinko ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattava.  

Asiakas vetosi oikaisupyynnössään 1.4.2019 siihen, että kartoitusraportin valokuvat ja sanallinen selostus antavat osin virheellisen kuvan tapahtumista. Kyse ei ole siitä, että tiskialtaan ja astianpesukoneen liitos olisi vuotanut. Altaan ja pesukoneen poistoputki liittyvät viemäriin allaskaapin sisäpuolella olevan mutkallisen putken kautta. Vuotokohta oli alempana kiinteän viemäriverkon 100 mm putkien liitoksessa, joka on kestänyt ainakin 25 vuotta, mutta nyt tiivisteen väsymisen takia pettänyt tai muuten lakannut toimimasta. Oikaisupyyntöön on liitetty valokuva vuotaneesta, allaskaapin alla sijaitsevasta liitoskohdasta. 

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 12.6.2019 LVI-insinööri N:n lausuntoon, jonka mukaan keittiön hajulukon ja lattiaputken liitoksen rajana pidetään yleisesti lattiasta nousevan kiinteän viemäriputken liitoskohtaa tai alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sokkelitilassa sivusiirtona asennetun viemärin vastaavaa kohtaa. Joustava lattiaputki on ollut kiinnittämättä kaapin takaseinään / rakenteeseen. Astianpesukoneen poistopumpun aiheuttamat sykäykset vedenpoiston yhteydessä sekä vaihtelevan lämpötilaiset jätevedet ovat voineet hivuttaa liitosta löystymään ja irtoamaan. Myös astianpesukoneen poistoputken tulee olla kiinnitettynä rakenteeseen. Kun lattiaputki ja osat ovat olleet kiinnittämättä, ovat myös kaapissa olleet roskakorit tms. voineet aiheuttaa liitoksen irtoamisen. N:n mukaan oikaisupyynnössä olevassa kuvassa näkyvän valkoisen joustavan lattiaputken liitoksen tulisi olla pystysuorassa ja joustavalle putkelle olennaisesti tarkoitetulla liitososalla viemäriin liitettynä, ei kumirenkailla tms. Edellä mainitut osat ja liitokset eivät ole alkuperäisiä ja niiden mukana on todennäköisesti ollut myös asennusohjeet. N katsoo, että asennukset eivät ole olleet määräysten ja ohjeiden sekä hyvän asennustavan mukaisia.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vettä on tässä tapauksessa valunut lattialle ja rakenteisiin lattiasta nousevan kiinteän viemäriputken liitoskohdasta. Tätä kohtaa pidetään yleisesti keittiöaltaan hajulukon ja liitoksen rajana, minkä johdosta vuodon on katsottava aiheutuneen altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta. Yhtiö viittasi lisäksi Rakentamismääräyskokoelman osan D1 (1976) kohtaan 3.4.2.1, jonka mukaan viemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, että siihen ei pääse syntymään vahingollista tai häiritsevää painumaa ja siten, että sen lämpölaajeneminen on tarvittaessa mahdollinen sekä niin, että vältytään vuotovahingoilta. Viemärin asennuksessa on otettava huomioon ne mekaaniset ja muut voimat, joille putket tai niiden osat saattavat joutua alttiiksi. Yhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vahingosta aiheutuneet kulut (17.203,55 €) korvataan vakuutuksesta täysimääräisesti. Vuotokohta ei ole ollut joustavan lattiaputken ja astianpesukoneen poistoputken sekä kiinteän viemäriputken liitoskohdassa, joten vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen ja tämän liitoskohdan mahdollisesta hyvän rakentamistavan vastaisesta asennuksesta ei ole aiheutunut vuotoa. 

Asiakas viittaa vakuutusyhtiölle tehtyyn oikaisupyyntöön. Vuoto on edellä mainitun kohdan sijaan ollut alapuolella olevassa liitoksessa eli rakennukseen kuuluvassa, kiinteästi asennetussa viemäriputkistossa, jonka rikkoutuminen ja toimimattomuus on vakuutuksesta korvattava vahinko. Putkiston rakennetta on kuvattu valituksessa olevalla piirroksella. Asiakkaan mukaan rakennusmääräyksissä tarkoitettua vahingollista tai häiritsevää painumaa ei ole syntynyt eikä lämpölaajenemista ole myöskään päässyt syntymään, koska kyseinen viemäriputki on muovinen. Valituksessa vedotaan myös siihen, että asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Sen sijaan ministeriön antamat ohjeet eivät ole velvoittavia. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. T Oy:n putkimies on löytänyt tiskipöydän alaosassa olevasta viemäristä huonon liitoksen, joka oli ilmeisesti päässyt löystymään jätesankojen telineen osuessa niihin. Putkimies oli korjannut liitoksen. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että vuotokohta on tiskialtaalta tulevan poistoputken ja kiinteistön viemärin liitoksessa. Vuoto on tapahtunut keittiökalusteiden sokkelitilassa poistoputken Iiitosyhteenä käytetyn irtomuhvin ja kiinteistön kiinteän viemärin liitoskohdasta. LVI-insinööri N:n lausuntoon vedoten yhtiö katsoo, että vuotanut kohta ei ole kahden viemäriputken liitos, vaan altaan poistoputken liitos kiinteään viemäriputkeen.

Yhtiö katsoo N:n lausuntoon viitaten, että altaan poistoputken ja kiinteän viemärin liitosvuoto on ollut seurausta kiinnittämättömään poistoputkeen ja sen liitoksiin kohdistuneen vähittäisen rasituksen aiheuttama liitoksen löystymisestä. Tätä tukee myös asiakkaan vahinkoilmoitukseen kirjattu T Oy:n putkimiehen näkemys vahingon syystä. N:n asiantuntijalausunnon perusteella altaan poistoputken asennuksessa on kyse asennusvirheestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko putkiston liitoksesta tapahtuneessa vuodossa ollut kyse vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetulla tavalla altaan poistoputken tai poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuodosta. Kyse on toissijaisesti siitä, onko vuoto aiheutunut rajoitusehtojen mukaisesta asennusvirheestä. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 6.6.1 (Vuoto, korvattavat vahingot) vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi tai viemäriputkistosta
[…]

Ehtokohdan 6.6.2 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa
- vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, - letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta
- vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että rakenteiden kastumiseen johtanut vuoto on tapahtunut allaskaapin alapuolella olevasta liitoksesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että allaskaapin alapuolinen liitos on valokuvien perusteella ollut kiinteän viemäriputken yläosan ja siihen altaalta johtavan putkiston välinen liitos. Kyse on ollut vuodosta, joka on tapahtunut vakuutuksen vuotovahinko-osaa koskevassa rajoitusehdossa 6.6.2 tarkoitetulla tavalla altaan poistoputken ja viemärin välisestä liitoksesta. Rajoitusehdon soveltuessa tapaukseen asian arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, onko vuoto aiheutunut liitoksen kulumisesta, jätesankojen telineen osumasta, vai veden virtaukseen liittyvistä putken liikkeistä. Vahinko ei tämän vuoksi ole vakuutuksesta korvattava. Asian ratketessa tällä perusteella lautakunta ei anna ratkaisusuositusta siitä, onko vahinko aiheutunut vakuutusyhtiön esittämällä tavalla asennusvirheestä. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia