Haku

FINE-021228

Tulosta

Asianumero: FINE-021228 (2019)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 10.09.2019

ASP-laina. Korkoputki.

Tapahtumatiedot

Asiakas on puolisonsa kanssa nostanut ASP-lainan elokuussa 2017. Pankkiasiakkuuden vaihdon yhteydessä huhtikuussa 2019 uudesta pankista oli todettu lainassa olleen korkoputken olevan Valtiokonttorin ohjeistuksen vastainen.

Asiakkaan valitus

Asiakkaat vaativat vanhaa pankkiaan palauttamaan kielletyn korkoputken johdosta liikaa maksamansa korot.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaiden vaatimukset perusteettomina, koska luoton nostohetkellä korkoputki ei ollut kielletty, eikä asiasta annettu myöhempi ohjeistus ole taannehtiva. 

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaiden velkakirjakokonaisuus liitteineen
- valtiokonttorin ohje VK HAL 01/2017, 21.4.2017
- valtiokonttorin ohje VK HAL 02/2017, 25.10.2017

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden lautakunnan on tulkittava ja otettava kantaa Valtiokonttorin asiasta antamien tarkentavien ohjeiden merkitykseen asiassa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on velkakirjalaissa (31.7.1947/622), kuluttajasuojalain (20.1.1978/38) 7 a luvussa, korkolaissa (20.8.1982/633) sekä asuntosäästöpalkkiolaissa (1634/1992) ja asuntosäästöpalkkioasetuksessa (1636/1992). Mainitut säännökset kuitenkin mahdollistavat monista yksityiskohdista erikseen sopimisen, mitä osapuolet ovat velkakirjakokonaisuudessa tehneetkin. Edellä todettujen säännösten lisäksi Valtiokonttori on antanut asiaan liittyvää ohjeistusta pankeille, missä korkosuojaustuotteita on käsitelty vasta 25.10.2017 annetussa ohjeessa, todeten korkokaton olevan tietyin ehdoin mahdollinen, mutta korkoputken olevan kielletty.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti luoton myönnössä ja siihen liittyvässä mahdollisessa korkosuojauksessa on kysymys asiakkaan ja pankin välisistä sopimuksista. Asiasta saadun selvityksen perusteella tehdyt sopimukset eivät ole olleet ristiriidassa kulloinkin voimassa olleiden pakottavien säännösten kanssa. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa myös, että Valtiokonttorin ohje pankeille korkosuojauksesta ASP-lainoissa on tullut voimaan vasta pankin ja asiakkaan tekemien sopimusten jälkeen ja että saadun vahvistuksen mukaan kyseinen ohjeistus koskee vain ohjeen jälkeen voimaantulleita lainoja.

Lopputulos

Edellä todettu huomioon ottaen, koska tapauksen osapuolet ovat korkoputkesta nimenomaisesti erikseen sopineet eikä asiassa ole edes väitetty, että tapauksessa oltaisiin toimittu kyseisen sopimuksen vastaisesti, niin lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää 
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia