Haku

FINE-021160

Tulosta

Asianumero: FINE-021160 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2020

Ersättning av skadan. Begränsningsvillkor. Vattenskada förorsakad av att avloppsrörets koppling lossnade. Hade skadan berott på installationsfel eller byggande i strid med byggnadsbestämmelserna?

Uppgifter om händelseförloppet

I försäkringstagaren J Ab:s affärslokaler hade den 23 augusti 2018 konstaterats en vattenskada. Det avloppsrör som letts genom mellanskiktet i den 1983 färdigställda byggnaden och taket till bastuutrymmet konstaterades ha lossnat från sin anslutning bredvid platsen för genomdragningen. Uppskattningsvis cirka 2000 liter av produktionsutrymmets tvättvatten hade läckt ut genom byggnadens bottenvåning. Enligt skadegranskningsrapporten den 28 augusti 2018 hade avloppsröret troligtvis haft en tillfällig stockning och fogen hade öppnats av vattnets tyngd. J Ab sökte ersättning för skadan ur sin fastighetsförsäkring.

Försäkringsbolaget förkastade J Ab:s ersättningsansökan i sitt beslut av den
5 september 2019. Försäkringsbolaget hänvisade till försäkringsvillkorens begränsningspunkt 6.6.2 enligt vilken försäkringen inte ersätter skada förorsakad av bl.a. planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller byggande som strider mot byggnadsbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed. Enligt försäkringsbolaget framgick det av utredningarna att orsaken till skadan hade varit en bristfällig upphängning av avloppsröret. Röret hade installerats i strid med byggbestämmelserna. Efter att J Ab har hänvisat till att röret hade installerats av ett auktoriserat installationsföretag och lossnandet mera sannolikt berodde på variationer i värmeförhållanden har försäkringsbolaget vägrat att ändra sin inställning med sina ersättningsbeslut av den 2 oktober 2018 och 9 januari 2019.

Kundens besvär

J Ab har bett om nämndens rekommendation till avgörande om ersättning av skadan ur fastighetsförsäkringen och hänvisar till att skadan var plötslig oförutsebar och att den inte hörde till begränsningsvillkoren i punkt 6.6.2. Som motivering hänvisar J Ab till det byggnadstekniska utlåtande daterat den 31 december 2018 som företaget skaffat och enligt vilket den sannolika orsaken till skadan var temperaturskillnader eller alternativt en tillfällig stockning i röret. Avloppsröret hade hängts upp med hålband av stål vilket var sedvanligt och lagenligt vid byggnadstidpunkten.

J Ab har anmärkt att försäkringsbolaget hade känt till tidpunkten när byggnaden färdigställts. Byggnaden hade byggts enligt dåvarande bestämmelser och krav och försäkringsbolaget hade haft möjlighet att granska det innan försäkringen beviljades. Orsaken till skadan hade inte kunnat konstateras med säkerhet. En möjlig tillfällig stockning av avloppet eller fogbristning hörde enligt J Ab till försäkringens ersättningsområde.

I sin tilläggsskrift av den 30 december 2019 hänvisar J Ab till byggnadsingenjör C.B:s utlåtande daterat den 23 december 2019 enligt vilket det i det varma vattnet som leddes till avloppet funnits fett som stelnat i röret. Därför hade man på grund av stockning varit tvungen att krassa avloppet regelbundet. Detta hade uppenbarligen lett till att vändningspunkterna har slagits upp lite varje gång. Det varma vattnet som användes vid rengöringen hade också på sikt mjukat upp röret som slutligen plötsligt och oväntat hade brustit.

Enligt J Ab kunde det inte påstås att avloppsröret var felaktigt installerat eftersom det hållit i 34 år. Ett monteringsfel hade uppdagats mycket tidigare. J Ab har konstaterat att försäkringsbolaget inte då skadan inträffat ens hade granskat röret.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget upprepar de omständigheter som nämnts i bolagets ersättningsbeslut. Försäkringsbolaget anser att utgående från erhållen utredning hade avloppskoppling lossnat eftersom avloppsrörets upphängningsstöd saknades vid platsen där kopplingen lossnat. Avloppsrören utsattes för stora tryckskillnader varför en installation enligt bestämmelserna var ytterst viktig så att rörens delar inte skulle kunna röra sig och glida isär. Rörets största belastning riktades mot de första vändningspunkterna i vilka vattnets tryck var som störst. Enligt skaderedogörelsen hade röret inte gått sönder utan dess delar hade endast glidit isär. Det tyder just på en bristfällig upphängning som orsak till skadan. Sålunda berodde hela skadan på att rörets upphängningsstöd saknades, dvs. ett monteringsfel i upphängningen. Försäkringsbolaget hade ingen ersättningsskyldighet i vattenskadan.

Avloppsrörets felaktiga upphängning hade ursprungligen konstaterats av företaget som utfört skadegranskningen. Dessutom hänvisar försäkringsbolaget till ett utlåtande av en VVS-specialist daterat den 14 november 2019 som bolaget skaffat enligt vilket skadan berodde på avsaknaden av upphängningsstödet, dvs. ett installationsfel. Felet hade sålunda påvisats med två utomstående utlåtanden.

Beträffande J Ab:s konstateranden av två alternativa skadeorsaker framför försäkringsbolaget att om det varit fråga om skada förorsakad av temperaturdifferenser skulle detta klart ha framgått på rörens ytor och på ett vidare område. Överlag får avloppsrör inte installeras så att värme från bastun kan skada dem. Om skadan hade berott på en avloppsstockning borde röret ha hållit och en eventuell skada hade varit en översvämning i början av röret. Överlag ska dock avloppsrör dimensioneras och installeras rätt enligt sitt användningsändamål.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

Det är fråga om huruvida vattenskadan, som skedde på grund av att byggnadens avloppsrörs anslutning glidit isär i J Ab:s utrymmen, berodde på att det aktuella avloppsrörets upphängning hade installerats bristfälligt i takkonstruktionen i bastuutrymmena i byggnadens bottenvåning och i strid med byggbestämmelser, -anvisningar och god byggnadssed.

Tillämplig lagstiftning och försäkringsvillkor

Enligt punkt 6.6.1, läckage, i de försäkringsvillkor som från och med den 1 november 2016 tillämpas på den aktuella fastighetsförsäkringen, ersätter försäkringen direkta sakskador till följd av plötslig, oförutsedd och direkt läckage av vätska, gas eller ånga ur följande:

- Ur fast installerade tappvatten- eller avloppsledningar som hör till byggnaden och som gått sönder eller inte fungerar...

Enligt punkt 6.6.2 ersättningsbegränsningar försäkringen ersätter inte...
Skador till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller till följd av arbetsfel som gjorts vid hantering av egendom.

Bedömning

Försäkringsnämnden konstaterar att det i och för sig är klart att det i vattenskadan i J Ab:s lokaler den 23 augusti 2018 varit fråga om en plötslig och oförutsedd skada förorsakad av avloppsvatten från byggnadens avloppsrör som avses i punkt 6.2.1 i försäkringsvillkoren. En sådan skada hör till fastighetsförsäkringens krets om inte försäkringsbolaget kan påvisa att orsaken till skadan varit någon händelse eller omständighet som nämnts i försäkringsvillkorens ersättningsbegränsningar. Parterna är av olika åsikt om skadan beror på ett installationsfel som nämns i försäkringsvillkorens punkt 6.2.2 eller på byggande i strid med byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed.

Enligt handlingarna hade läckaget uppstått efter att kopplingarna till ett plastavloppsrör lossnat i bastutaket i byggnadens bottenvåning. Enligt de fotografier som tillställts nämnden hade kopplingen lossnat vid genomföringen som gjorts i byggnadens mellanbotten varefter avloppsröret från den övre våningen har vridits horisontellt. Av dokumenten och fotografierna framgår att avloppsröret var upphängt i mellanbotten av betong med länkar av hålband av stål. Installationssättet har enligt erhållen utredning varit sedvanlig vid byggnadstiden för byggnaden färdigställd 1983 men enbart fastsättning med hålband anses åtminstone inte numera vara tillräckligt för att förhindra skadlig rörlighet av rörens belastning vilket eftersträvas med omsorgsfull upphängning.

Enligt punkt 3.4.2.1 i de vid byggnadens byggtid giltiga byggnadsbestämmelserna 1976 för fastigheters vatten- och avloppsinstallationer ska avloppsledning fästas vid konstruktioner så att skadlig eller störande nedböjning inte uppstår i den och så att dess värmeutvidgning är möjlig vid behov samt så att skada genom läckage undviks. Enligt punkt 3.4.2.2 i bestämmelserna om upphängning av ledningen skall då ledning installeras de mekaniska och övriga krafter beaktas för vilka rören eller delar av dem kan bli utsatta, det sagda gäller såväl ledningens förlängning som valet av avstånd mellan upphängnings-, styr- och fästpunkterna.

I det nu aktuella ärendet anser nämnden att den omständighet som framgår av fotografierna är väsentlig att avloppsröret inte var upphängt i takkonstruktionen vid den första vågräta fogen. Rörets första upphängning har funnits först längre bort, enligt försäkringsbolagets anskaffade sakkunnigutredning åtminstone 0,8 meter från genomföringen. Enligt nämnden har detta inneburit att avloppsröret vid genomföringen och krökningen av röret i praktiken inte hade stötts överhuvudtaget mot vertikal belastning utan röret har stötts enbart av en plastfog. Därför har avloppsröret av plast kunnat böja sig nedåt när det belastats vilket lett till att plastfogen slutligen har öppnat sig helt.

Av nämnda anledningar anser nämnden att man i J Ab:s byggnad inte följt de bestämmelser för avloppsinstallationer som gällt vid byggnadens byggtidpunkt utan upphängningen av avloppet har varit bristfällig. Denna bristfällighet har också varit den sannolika orsaken till den nu aktuella skadan. J Ab har hänvisat i ärendet till att upplösningen av avloppskopplingen skulle ha berott på antingen en tillfällig stockning av avloppet, temperaturdifferenser eller tidigare rengöringsåtgärder som avloppet krävt. För de senast nämnda påståendena konstaterar nämnden att de byggbestämmelser för upphängning av rören eftersträvar att förhindra just en sådan nämnd bristning av rörfogningen som beror på belastningsfaktorer.

Med dessa motiveringar anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget inte är skyldigt att ersätta J Ab för vattenskadan den 23 augusti 2018 ur fastighetsförsäkringen utan skadan står enligt punkt 6.2.2 i försäkringsvillkoren utanför ersättningskretsen.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets nekande ersättningsbeslut är korrekt.

Försäkringsnämnden var enhällig.


FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Raulos
Sekreterare Isokoski

Medlemmar:
Jaakkola
Korpelainen
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia