Haku

FINE-020881

Tulosta

Asianumero: FINE-020881 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Vuoto patterin ilmausruuvin kautta. Ikävähennykset. Oliko kyse LVI-tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon (rv 1957) asunnon 12 asukas oli ilmannut lämpöpatteria ja ilmausruuvi oli jäänyt auki, minkä johdosta vettä oli valunut lattialle ja lattiarakenteita oli kastunut.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vahinko on korvattava. Korvauksesta vähennetään vuotovahingon osalta 60 %:n ikävähennys ja 600 euron omavastuu.

Asiakas pyysi asiamiehenään olevan vakuutusmeklarin välityksellä vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Vahinkoon ei tule soveltaa ikävähennyksiä, koska ilmausruuvi oli jäänyt auki, eli se ei ole ollut rikki. Rakennus on vakuutettu All Risks – turvalla.

Vakuutusyhtiön sähköpostiviestin mukaan vakuutusehdoissa viitataan vain siihen, mikä on rikkoutunut, eikä ikävähennyksen osalta rikkoutumisen syyllä ole merkitystä. Patteri on rikkoutunut tai epäkunnossa, kun siitä vuotaa vettä lattialle. Normaalitilanteessa patterin ei kuulu vuotaa. Patterin ilmausruuvin vuoto on näin ollen Vuoto- ja LVI-turvasta korvattava vahinkotapahtuma ja ehtojen mukainen ikävähennys tehdään aina LVI-tekniikan vuotovahingoissa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehto on tältä osin yksiselitteinen.

Vakuutusyhtiön mukaan kiinteistövakuutuksen turvalaajennus (Muu vahinkotapahtuma) laajentaa vakuutuksen korvauspiiriin ne muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ilmiöpohjainen vakuutusturva ei kata, ja joita ei ole erikseen rajoitusehdoissa rajattu korvauksen ulkopuolelle. Turvalaajuudesta ei ole ristiriitaa, koska vahinkotapahtumassa on kyse LVI-tekniikan rikkoutumisesta (patteri on rikki tai epäkunnossa, koska se vuotaa, eli toimii niin kuin sen ei pitäisi). Vakuutusyhtiö pyytää lisäksi asiakasta huomioimaan niin meklareilla kuin kiinteistövakuutusasiakkaillakin tiedossa olevan vakiintuneen käytännön, jonka mukaan patterien ilmausruuvien vuotovahingot on katsottu LVI-turvasta korvattaviksi. Tämä vakiintunut käytäntö on ollut voimassa jo aikana jolloin All risks -turvalaajuisia kiinteistövakuutuksia ei markkinoilla juuri ollut. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asia käsiteltiin asiakkaan pyynnöstä vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Päätöksessään vakuutusyhtiö katsoi, että suljettu lämmitysjärjestelmä ei ole ollut enää ruuvauksen jälkeen ehyt, joten kyse on ollut rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas toistaa lausuntopyynnössään aiemmissa oikaisupyynnöissä vedotut seikat. Asiakkaan mukaan on täysin selvää, että auki jäänyt ilmausruuvi ei ole sama asia kuin rikkoutunut ilmausruuvi. Raportissa ei ole mitään viitteitä siitä, että ilmausruuviin olisi tullut vaurioita. Ilmausruuvi on siis toiminut kuten sen kuuluukin, mutta ilmauksen jälkeen ruuvi on jäänyt auki ja aiheuttanut vesivahingon. Näin ollen ikävähennyksiä ei vakuutusehtojen perusteella voida vähentää korvauksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Yhtiö mukaan LVI-tekniikan rikkoutumisvahingot korvataan ehtokohdan 5.3 perusteella ja näistä vahingoista tehdään ehtokohdassa 7.1 mainitut ikävähennykset. Asiakas lähtee valituksessaan siitä, että vahinkoa ei olisi tullut korvata ehtokohdan 5.3 perusteella, koska patterin ilmausruuvi on ollut auki eikä rikki. Vakuutusyhtiön mukaan kyse ei kuitenkaan ole siitä, onko ilmausruuvi ollut rikki, vaan siitä, että LVI-tekniikka / patteri ei kokonaisuudessaan ole ollut ehjä ja toimintakuntoinen.

Kyse on lämmitysjärjestelmän vuodosta. Lämmitysjärjestelmä koostuu lämmityslaitteesta (esim. öljykattila, lämmönvaihdin, lämpöpumppu), siirtoputkistosta ja siitä, mikä siirtää lämmön asuntoon (lattialämmitysputki tai patteri). Putkisto on yhtenäinen ja veden on tarkoitus pysyä järjestelmässä. Jos johonkin kohtaan järjestelmässä tehdään reikä, josta vesi pääsee pois, lämmitysjärjestelmä ei toimi, vaan se on rikki. Suljettu lämmitysjärjestelmä ei ole ilmausruuvin avaamisen jälkeen ollut ehjä. Ehtojen kannalta merkitystä ei ole sillä, mistä syystä patteri on ollut rikki. Vakuutusyhtiön mielestä asiaa ei voida ajatella siten, ettei kyse olisi rikkoutumisesta sillä perusteella, että kun ilmausruuvi on auki, patterista kuuluukin vuotaa vettä. Muuten vastaavasti voitaisiin sanoa, että jos viemärin liitos aukeaa, ei mikään ole rikki, koska avonaisesta liitoksesta kuuluukin vuotaa vettä. Jos kaikki toimii kuten kuuluukin, voitaisiin lisäksi todeta, ettei kyseessä ylipäänsä ole ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutusyhtiö kiinnittää huomiota myös siihen, että sillä on paljon asiakkaita, joilla on suppeampi omaisuusvakuutus, jossa ei ole Muu vahinkotapahtuma – turvaa. Jos asiakkaan näkemys hyväksyttäisiin kyseessä olevassa asiassa, tarkoittaisi tämä samalla sitä, etteivät asiakkaat, joilla on suppeampi turva, saisi lainkaan korvausta mistään tämän kaltaisista vahingoista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut perusteet tehdä lattiarakenteiden kastumisvahingon korvauksesta 60 %:n ikävähennys vakuutusehtojen kohdan 7.1 mukaisesti. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko vahingon katsottava aiheutuneen mainitussa ehtokohdassa tarkoitetulla tavalla rakennuksen LVI-tekniikan rikkoutumisesta vai muusta korvaukseen oikeuttavasta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen (Asuinrakennusten ehdot 20.7.2018) kohdan 5 (Vakuutusturva) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

Ehtokohdan 5.3 (Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto, Vuoto ja LVI – turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:
· vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
· vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai - laitteesta.
[…]

Ehtokohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat
· muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.

Korvattavia vahinkoja ovat myös seuraavat tapahtumat, vaikka ovatkin aikaisemmin tässä luvussa rajattu korvauksen ulkopuolelle
· altaan ja ammeen poistoputken ja pohjaventtiilin vuoto
· vuotovahinko, joka aiheutuu veden pääsyn estymisestä viemäriin
· tuulen aiheuttama vakuutetun omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, vaikkei luonnonilmiöturvan tuuliraja ylittyisikään.

Ehtokohdan 7.1 (Ikävähennykset) mukaan seuraavat ikävähennykset tehdään kaikista jälleenhankinnan tai korjauksen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien vian etsintä, kosteuskartoitus, rakenteiden avaaminen ja ennalleen saattaminen, maankaivuu- ja täyttötyöt.
[…]

Vuodon ja vesikaton rikkoutumiseen liittyvät ikävähennykset
Vuotovahingoissa, jotka aiheutuvat rakennuksen LVI-tekniikan, sprinkleriputken tai vesikaton rikkoutumisesta tai viemärin tukkeutumisesta, tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vuotaneen laitteen, putkiston tai vesikaton ikään perustuva 3 prosentin vuosittainen vähennys. Ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien kahdenkymmenen kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä. Ikävähennys on kuitenkin korkeintaan 60 prosenttia.
[…]

Asian arviointi

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan Vuoto- ja LVI-turvasta korvataan vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Ehtokohdan mukaan vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta. Ehtokohdan 7.1 mukaan muun muassa rakennuksen LVI-tekniikan rikkoutumisesta aiheutuneissa vuotovahingoissa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vuotaneen laitteen tai putkiston ikään perustuva 3 prosentin vuosittainen vähennys.

Vakuutuslautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan sitä, että vakuutuksen kohteena oleva putkisto tai siihen kytketty laite alkaa äkillisesti vuotaa, on pidetty vakuutuksen vuotovahinko-osasta korvattavana vahinkona. Ehtokohdan 7.1 mukaan ikävähennyksen tekemisen edellytyksenä on LVI-tekniikan rikkoutuminen. Vakuutusehdoissa ei ole lähemmin määritelty, mitä rikkoutumisella tarkoitetaan. Rikkoutumista ei ole määritelty vakuutusehdoissa esimerkiksi laitteen tai putkiston mekaanisen rikkoutumisen, kuten murtumisen, repeämisen tai halkeamisen käsittäväksi tapahtumaksi. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan esimerkiksi laitteen tai putkiston liitoksen syöpymistä, tiivisteen pettämistä tai putkiston osalta vuotoon johtanutta muunlaista aukeamista on pidettävä ehtokohdassa tarkoitettuna rikkoutumisena.

Selvitykset vahinkoon johtaneista tapahtumista ovat tässä tapauksessa niukkoja. Kartoitusraportista ja vahinkoilmoituksesta ilmenee, että lämpöpatterin ilmausruuvi on asukkaan toimesta avattu lämpöpatterin ilmaamista varten, ja se on tässä yhteydessä jäänyt auki. Asiakirjoissa ei lähemmin ole selostettu sitä, onko ilmausruuvi patterin ilmaamisen jälkeen kiristetty puutteellisesti tai onko se jäänyt kokonaan auki. Lautakunta pitää kuitenkin todennäköisimpänä sitä, että ilmausta varten avattu ruuvi on kiristetty puutteellisesti ja patterista on alkanut vuotaa vettä, kun lämmitysvedenkierto on jälleen alkanut. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, kuinka pian patterin ilmaamisen jälkeen vuoto on alkanut.

Ilmausruuvi on lämpöpatterin avattavaksi tarkoitettu osa, joka ei ole selvitysten perusteella ollut rikkoutunut tai vaurioitunut. Ruuvin jäätyä ilmaamisen yhteydessä ainakin osin avoimeksi lämmitysjärjestelmä ei enää ole toiminut siten, että siinä kiertävä vesi olisi pysynyt patterin sisällä. Selvitysten perusteella lämpöpatteri ei ole ollut viallinen tai rikkoutunut, vaan lämpöpatterin ilmausruuvi on jäänyt patterin ilmaamisen jälkeen auki, jolloin patterissa ollutta lämmitysvettä on päässyt vuotamaan lattialle.

Esillä olevassa tapauksessa vahinkotapahtuma ei ole johtunut siitä, että jokin lämpöpatterin osa olisi irronnut tai jollakin tavoin äkillisesti vaurioitunut, ja alkanut tämän johdosta vuotaa. Vuodon syyn ei tämän vuoksi voida katsoa rinnastuvan esimerkiksi putkiliitoksen irtoamiseen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vahingon ei voida katsoa aiheutuneen vakuutusehtojen kohdassa 5.3 ja 7.1 tarkoitetusta LVI-tekniikan rikkoutumisesta. Tämän vuoksi korvauksesta ei ole perusteltua tehdä ehtokohdan 7.1 mukaista ikävähennystä lämpöpatterin iän perusteella.

Vakuutusyhtiö on vedonnut patterivuotojen vuotovahinkoina korvaamista koskevaan vakuutusalalla vakiintuneeseen korvauskäytäntöön. Vakuutuslautakunta ratkaisee käsittelemänsä riita-asiat sille kussakin asiassa esitetyn selvityksen ja sovellettavien vakuutusehtojen perusteella. Koska sovellettavat vakuutusehdot eivät esillä olevassa tapauksessa mahdollista laitteen rikkoutumiseen perustuvan ikävähennyksen tekemistä vuotovahingon korvauksista, vakuutusyhtiön vetoamalle käytännölle ei voida antaa tapauksen arvioinnissa merkitystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon ilman ikävähennyksen tekemistä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin  

Sihteeri Siirala

Jäsenet:

Maso
Rantala
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta