Haku

FINE-020859

Tulosta

Asianumero: FINE-020859 (2019)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2019

Vesivahinko. Vakuutusehtojen tulkinta. Vahingon korvattavuus kotivakuutuksesta. Äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan hallitsemassa kerrostalohuoneistossa C 45 oli tapahtunut 7.2.2019 vesivahinko. Asunnon C 45 parvekkeella olevan lumen sulamisvesiä oli valunut asunnon parvekkeen oven kynnyksen ja oven raosta asuntoon sekä lisäksi alapuolella olevaan asuntoon C 41, jonka seinä ja katto olivat kostuneet. Vahinkohetken suuri lumimäärä parvekkeella oli johtunut pääasiassa viikkoa aikaisemmin rakennuksen katolta pudotetusta lumesta. Parvekkeen ulommainen parvekeovi ei ole mennyt kunnolla kiinni, ja asunnosta parvekkeelle johtunut lämpövuoto oli todennäköisesti edesauttanut lumen sulamista ja valumista asuntoon. Asuntoon valunutta vettä oli kuivattu ja imeytetty pyyhkeisiin. Asunnon C 45 parvekkeen edessä/vieressä olleet lattiapinta/eristetila oli kastunut 3 m2 suuruiselta alueelta ja parvekkeen oven vieressä olleen seinän alareunat olivat kastuneet noin 20 cm korkeuteen. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen kotivakuutuksesta sillä perusteella, että korvattavuuden edellytykset eivät ole täyttyneet, koska kyseessä ei ole ollut vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen eikä ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja katsoo, että asunnolle aiheutuneet vauriot tulisi korvata kotivakuutuksesta. 

Asunnossa C 45 oli 7.2.2019 tapahtunut vesivahinko. Vahinko oli ilmennyt, kun alapuolella olevan asunnon seinä ja katto olivat kostuneet. Kyseisen asunnon asukas oli tehnyt ilmoituksen taloyhtiön isännöitsijälle, joka oli hälyttänyt huoltomiehen paikalle. Tällöin oli ilmennyt, että yläpuolella olevan asunnon parvekkeella oli ollut merkittävästi lunta. Lumi oli alkanut sulaa ja vettä oli valunut parvekkeen oven kynnyksen ja oven raosta myös asuntoon. Valuvaa vettä oli kuivattu ja imeytetty pyyhkeisiin. Alapuolella olevan asunnon kostuneet paikat olivat erkkerissä parvekkeen kohdalla. Huoltomies oli luonut parvekkeen lumesta ja avannut jäätyneen parvekkeen vedenpoiston. Näiden toimenpiteiden seurauksena veden tippuminen alemman kerroksen asuntoon oli loppunut.

Myöhemmin oli selvinnyt, että parvekkeelta oli aikaisemmin poistettu lunta ja että vahinkohetken suuri lumimäärä oli pääasiassa johtunut viikkoa aikaisemmin rakennuksen katolta pudotetusta lumesta. 

Osapuolten yhteispalaverissa 8.3.2019 huoltoliikkeen edustaja oli todennut, että ulommaista parvekkeen ovea ei saanut lumenpoiston jälkeenkään kunnolla kiinni. On todennäköistä, että asunnosta parvekkeelle johtunut lämpövuoto on edesauttanut lumen sulamista ja valumista asuntoon. 

Vaurion laajuudesta on tehty alustava kartoitusraportti 18.2.2019. Myöhemmin tehdyssä tarkastusraportissa on pyritty selvittämään vaurion syy. Siinä on selvinnyt myös parvekkeen rakenteellisista vaurioista mahdollisesti johtuvia muita vuotoreittejä, kuten parvekeoven kynnys ja parvekkeen lattian vesieristysvaurio. 

Asiakkaan mukaan ulkoilmalämpötila oli pysynyt usean viikon ajan pakkasella. Parvekkeelle satanut lumi oli kuivaa pakkaslunta, jonka vesiarvo oli ollut pieni. Asukas on pyrkinyt vuodesta 2012, josta lähtien hän on asunnossa asunut, huolehtimaan parvekkeesta kesäisin ja talvisin. Hän oli vahingon sattuessa työmatkalla Sveitsissä, mutta hänen espanjalainen tyttöystävänsä oli ollut asunnossa vahingontapahtumishetkellä. Asiakkaan mukaan vahinko oli parvekkeella olleesta lumesta huolimatta osittain ennalta-arvaamaton pitkään jatkuneen ja kylmän pakkaskauden takia. Vahinko oli myös seurauksiltaan äkillinen. 

Asiakas vaatii vahinkoon liittyvien vaurioiden korjaamista ja täysimääräistä korvausta edellä mainittuihin tarkastusraportteihin vedoten. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut tapahtumatiedot. 

Omakoti-vakuutuksesta korvataan ehtokohdan 5.1 mukaan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta-arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksesta ei korvata:

6.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata maakosteuden aiheuttamaa vahinkoa.

6.17 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Lumen ja jään sulamisvesien pääsy asuntoon C 45 parvekkeen vedenpoiston jäädyttyä tukkoon ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma. Vahinko on syntynyt vähitellen, kun parvekkeelle on alkanut kerääntyä vettä, joka on lopulta päässyt vakuutetun tieten parvekkeen ovelta kynnyksen yli asuntoon C 45. Edellä mainitun vuoksi vakuutetulle omaisuudelle sulamisvedestä aiheutunut vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. 

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että Suomen talvioloissa ei ole ennalta-arvaamatonta, että pakkastilanne vaihtelee suurestikin ja katoille ja parvekkeille kertyneet lumet sulavat. Sulamisvesien asianmukaisesta ohjautumisesta on huolehdittava vahinkojen estämiseksi. Rakennukset tulee myös toteuttaa ja ylläpitää siten, ettei niihin kohdistuva ulkopuolinen kosteusrasitus pääse vaurioittamaan rakenteita.

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen kotivakuutuksen ehtojen nojalla tekemä ratkaisu on oikea eikä ratkaisua tulisi muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko parvekkeelta valuneiden vesien aiheuttama vahinko huoneistolle aiheutunut sellaisesta tapahtumasta, joka on ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Omakoti-vakuutuksesta korvataan ehtokohdan 5.1 mukaan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta-arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta-arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohdan 5.1.5 mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden rikkoutuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa, ei ole merkitystä.

Vakuutuksesta ei korvata:

6.1 vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, hajusta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata maakosteuden aiheuttamaa vahinkoa.

6.17 suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Asian arviointi

Asiakkaan hallitsemassa kerrostalohuoneistossa C 45 oli tapahtunut 7.2.2019 vesivahinko. Asunnon C 45 parvekkeella olevan lumen sulamisvesiä oli valunut asunnon parvekkeen oven kynnyksen yli ja oven raosta asuntoon sekä lisäksi alapuolella olevaan asuntoon C 41, jonka seinä ja katto olivat kostuneet.

Huoltoliikkeen kertomuksen mukaan lumien sulamisvettä oli valunut parvekkeen kynnyksen yli huoneiston C 45 lattialle. Asukkaalla on ollut pyyhkeitä lattialla, joten vuoto oli huomattu, mutta parveketta ei ollut tyhjennetty lumesta eikä asiasta ollut ilmoitettu huoltoon. Parvekkeella ollut suuri lumimäärä oli johtunut siitä, että kerrostalon katolta oli viikkoa aiemmin pudotettu lunta. Asukkaan mukaan hän oli tätä ennen puhdistanut parveketta lumesta. 

Asunnossa ja asunnon parvekkeella tehdyn kartoituksen mukaan parvekkeen vedenpoistoputki oli ollut tukossa/jäässä lumen sulaessa. Lisäksi parvekkeen vedenpoistoputken ympärillä oli havaittu parvekkeen vedeneristeessä puutteita. Parvekkeen kynnyksen kohdalla oli myös pieni vuotokohta, josta vettä on päässyt välipohjaan parvekkeen oven kohdalla. Parvekkeen kynnyksen yli päässyt vesi ja sen aiheuttamat vauriot johtuivat parvekkeen lumien sulamisvesistä, koska vedenpoistoputki oli jäätynyt ja koska asukas ei ollut tyhjentänyt parveketta lumesta. Lumen sulamista on oletettavasti edesauttanut asunnosta parvekkeelle syntynyt lämpövuoto, sillä parvekkeen ulommainen ovi ei ole ollut kunnolla kiinni.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan sisätilojen pintojen kastumisen on aiheuttanut parvekkeelta vähitellen valunut lumien sulamisvesi. Veden valumiseen parvekkeelta sisätiloihin on osaltaan vaikuttanut se, että parvekkeen vedenpoistoputki on ollut tukossa ja se, että parvekkeella on ollut runsaasti lunta. Sulamista on edelleen edesauttanut se, että parvekkeen ovi ei ole ollut kunnolla kiinni. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jääneen osoittamatta, että lattiapinnan ja seinän kastuminen olisi aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena. Vakuutuslautakunta ei suosita korvauksen maksamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen 

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta