Haku

FINE-020858

Tulosta

Asianumero: FINE-020858 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2019

Naapurihuoneistolle aiheutunut vesivahinko. Vakuutusehtojen tulkinta. Onko kiinteistölle aiheutunut kosteusvahinko aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan hallitsemassa kerrostalohuoneistossa C 45 oli tapahtunut 7.2.2019 vesivahinko. Asunnon C 45 parvekkeella olevan lumen sulamisvesiä oli valunut asunnon parvekkeen oven kynnyksen ja oven raosta asuntoon sekä lisäksi alapuolella olevaan asuntoon C 41, jonka seinä ja katto olivat kostuneet erkkerin kohdalta. Vahinkohetken suuri lumimäärä oli johtunut pääasiassa viikkoa aikaisemmin rakennuksen katolta pudotetusta lumesta. Asunnossa tehdyn kartoituksen perusteella vuoto on ainakin osaksi johtunut parvekkeen rakenteellisista vaurioista. Asunnon C 41 kattopinta oli erkkerin kohdalta kastunut 3 m2 suuruiselta alueelta sekä seinän yläreunat/pilarit olivat kastuneet noin 20 cm kattopinnasta alaspäin. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vakuutetun vastuuvakuutuksesta sillä perusteella, että korvattavuuden edellytykset eivät ole täyttyneet, koska kiinteistölle aiheutunut kosteusvahinko ei ole aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja katsoo, että alakerran asunnolle aiheutuneet vauriot tulisi korvata vastuuvakuutuksesta. 

Asunnossa C 45 oli 7.2.2019 tapahtunut vesivahinko. Vahinko oli ilmennyt, kun alapuolella olevan asunnon seinä ja katto olivat kostuneet. Kyseisen asunnon asukas oli tehnyt ilmoituksen taloyhtiön isännöitsijälle, joka oli hälyttänyt huoltomiehen paikalle. Tällöin oli ilmennyt, että yläpuolella olevan asunnon parvekkeella oli ollut merkittävästi lunta. Lumi oli alkanut sulaa ja vettä oli valunut parvekkeen oven kynnyksen ja oven raosta myös asuntoon. Valuvaa vettä oli kuivattu ja imeytetty pyyhkeisiin. Alapuolella olevan asunnon kostuneet paikat olivat erkkerissä parvekkeen kohdalla. Huoltomies oli luonut parvekkeen lumesta ja avannut jäätyneen parvekkeen vedenpoiston. Näiden toimenpiteiden seurauksena veden tippuminen alemman kerroksen asuntoon oli loppunut.

Myöhemmin oli selvinnyt, että parvekkeelta oli aikaisemmin poistettu lunta ja että vahinkohetken suuri lumimäärä oli pääasiassa johtunut viikkoa aikaisemmin rakennuksen katolta pudotetusta lumesta. Asiakkaan mukaan hänen olisi tullut seurata työmatkansa aikana paremmin Suomen säävaihteluita. 

Osapuolten yhteispalaverissa 8.3.2019 huoltoliikkeen edustaja oli todennut, että ulommaista parvekkeen ovea ei saanut lumenpoiston jälkeenkään kunnolla kiinni. On todennäköistä, että asunnosta parvekkeelle johtunut lämpövuoto on edesauttanut lumen sulamista ja valumista asuntoon.

Vaurion laajuudesta on tehty alustava kartoitusraportti 18.2.2019. Myöhemmin tehdyssä tarkastusraportissa on pyritty selvittämään vaurion syy. Siinä on selvinnyt myös parvekkeen rakenteellisista vaurioista mahdollisesti johtuvia muita vuotoreittejä, kuten parvekeoven kynnys ja parvekkeen lattian vesieristysvaurio. 

Asiakas vaatii vahinkoon liittyvien vaurioiden korjaamista ja täysimääräistä korvausta edellä mainittuihin tarkastusraportteihin vedoten. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut tapahtumatiedot. 

Perheen vastuuvakuutuksesta korvataan ehtokohdan 3.1 mukaan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. 

Ehtojen kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poiketen vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on kohdan 3.1 mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta. Pinnoitteella tarkoitetaan tässä esimerkiksi parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.

Huoneistossa C 45 tehdyssä tarkastuksessa ilmeni muun ohessa seuraavat seikat:

Parvekkeen vedenpoistoputken ympärillä on parvekkeen vedeneristeessä ollut puutteita. Tarkastusraportin mukaan sormen oli saanut työnnettyä vedeneristeen ja vedenpoistoputken välistä seinärakenteeseen. Vedenpoistoputken ja vedeneristeen liitoksessa oli selkeä vuotokohta. Tämä vuotokohta oli alueella, jossa on ollut kosteuskartoituksen perusteella alapuolella olevassa huoneistossa märkää katossa ja seinien yläosissa. Asunnon C 41 rakenteille aiheutuneet kosteusvauriot ovat aiheutuneet vedenpoistoputken jäätymisestä ja vedeneristeen liitoksen vuotamisesta. Asunnolle C 41 aiheutunut vahinko ei ole aiheutunut ratkaisunpyytäjän tuottamuksesta, vaan talon rakenteellisesta viasta eikä se siten ole vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 nojalla vastuuvakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiö toteaa, että osakasta ei voida velvoittaa muuta kuin normaaleihin huolellisiin kunnossapitotoimiin. Rakennustekniset puutteet ja niistä seuranneet vahingot eivät ole osakkaan vastuulla. Asiakas on toiminut normaalia huolellisuutta noudattaen eikä mitään erityistä laiminlyöntiä ole osoittaa tapahtuneen. 

Perheen vastuuvakuutuksen ehtojen kohta 3.4 edellyttää, että vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille syntynyt vahinko on aiheutunut äkillisesti. Tässä tapauksessa vahinko ei ole aiheutunut äkillisesti, vaan vähitellen.

Vaikka vahinko olisi aiheutunut äkillisesti, rajoitusehdon nojalla vakuutusyhtiö ei tällöinkään voisi korvata vastuuvakuutuksesta asunnon pinnoitteille syntyneitä vahinkoja.

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen vastuuvakuutuksen ehtojen nojalla tekemä ratkaisu on oikea eikä ratkaisua tulisi muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutettu toiminut tuottamuksellisesti vesivahingon syntymisessä ja tulisiko naapuriasunnolle aiheutunut kosteusvaurio korvata vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Ehtokohdan 3.1 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Asian arviointi

Teon huolimattomuus ja korvausvelvollisuus

Asiakkaan hallitsemassa kerrostalohuoneistossa C 45 oli tapahtunut 7.2.2019 vesivahinko. Asunnon C 45 parvekkeella olevan lumen sulamisvesiä oli valunut asunnon parvekkeen oven kynnyksen ja oven raosta asuntoon sekä lisäksi alapuolella olevaan asuntoon C 41, jonka seinä ja katto olivat kostuneet.

Asunnossa ja asunnon parvekkeella tehdyn kartoituksen mukaan parvekkeen vedenpoistoputki oli ollut tukossa tai jäässä lumen sulaessa. Lisäksi parvekkeen vedenpoistoputken ympärillä oli havaittu parvekkeen vedeneristeessä puutteita. Sormen oli saanut työnnettyä vedeneristeen ja vedenpoistoputken välistä seinärakenteeseen. Tarkastuksen perusteella parvekkeen vedenpoistoputken ja vedeneristeen liitoksessa oli selkeä vuotokohta. Tämä vuotokohta oli alueella, jossa on kosteuskartoitusraportin perusteella alapuolella olevassa huoneistossa kosteutta katossa ja seinien yläosassa. 

Taloyhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluu parvekkeiden vedeneristys ja vedenpoistojärjestelmä. Osakkaan vastuulla on puolestaan se, että hän huolehtii lumen, jään ja roskien poistamisesta parvekkeelta. Osakkaan mukaan hän oli aiemmin poistanut parvekkeelta lunta, mutta tapahtumahetken suuri lumimäärä parvekkeella oli johtunut kerrostalon katolta viikkoa aiemmin pudotetusta lumesta. Tätä lunta osakas ei ollut kolannut parvekkeelta pois. Osakas oli itse ollut tapahtumahetkellä työmatkalla, mutta hänen espanjalainen tyttöystävänsä oli ollut asunnossa. Lumen sulamiseen oli edelleen vaikuttanut se, että parvekkeen ulommainen ovi ei ollut mennyt kunnolla kiinni. Asunnosta parvekkeelle siirtynyt lämpövuoto oli siten edesauttanut lumen sulamista. 

Vaikka alakerran asuntoon C 41 vuotanut vesi on vuotanut kohdasta, jossa on ollut parvekkeen vedeneristeessä puutteita, on vuodon perimmäinen syy ollut parvekkeella olleessa suuressa lumimäärässä ja sen sulamisessa. Sulaminen on edellä mainituin tavoin johtunut ainakin osittain siitä, että asunnosta on siirtynyt lämpöä parvekkeelle osittain auki jääneen oven kautta. Osakkaan vastuulla on huolehtia siitä, ettei parvekkeella ole lunta. Vaikka osakas on ollut itse työmatkalla vahingon sattuessa, olisi hänen tullut huolehtia siitä, että lumi kolataan parvekkeelta pois. Siten osakkaan toimintaa voidaan pitää huolimattomana.

Vesi on valunut naapuriasuntoon osittain siitä syystä, että parvekkeen vedeneristyksessä, joka on taloyhtiön vastuulla, on ollut puutteita. Jos lumi olisi kolattu ja parvekkeen ovi olisi ollut kunnolla suljettu, vuotoa ei oletettavasti olisi syntynyt tässä tapauksessa. Näin ollen naapurihuoneiston vesivahingon aiheutumiseen ovat vaikuttaneet sekä parvekkeen vedeneristyksessä oleva puute että parvekkeella olleen suuren lumimäärän sulaminen vedeksi. Casus mixtus cum culpa -periaatteen nojalla tekijälle voi aiheutua vahingonkorvausvastuu huolimattoman toimintansa perustella, jos yhteys huolimattoman toiminnan ja vahinkoseuraamuksen välillä voidaan todeta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että osakkaan huolimattoman toiminnan ja vahinkoseuraamuksen välillä on syy-yhteys. Koska parvekkeen eristevaurio on ollut osasyynä vahingon aiheutumiselle, ei osakkaan voida katsoa olevan yksin vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Osakkaan huolimattomuus on kuitenkin ollut välttämätön syy vahingon syntymisessä, minkä vuoksi osakkaalle syntyy osittainen korvausvelvollisuus asiassa. Ottaen huomioon vahingonkorvauslain 6 luvun 3.1 §:n Vakuutuslautakunta katsoo, että osakas on korvausvastuussa 50 % aiheutuneesta vahingosta.

Rajoitusehdon soveltuvuus tapaukseen

Vakuutusyhtiö on lisäksi vedonnut rajoitusehtoihin. Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. 

Ehtojen kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan kohdasta 4.2 poiketen vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn vuokra- tai osakehuoneiston rakenteille tai kiinteille laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on kohdan 3.1 mukaan korvausvastuussa.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta. Pinnoitteella tarkoitetaan tässä esimerkiksi parketteja, muovi- ja kokolattiamattoja, tapetteja sekä huoneiston maalipintoja.

Selvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta toteaa, että edellä mainittu rajoitusehto 4.2 koskee omaisuutta, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuslautakunta toteaa edelleen ehtokohdan 3.4 osalta, että kyseisessä kohdassa on kyse vakuutetun tai hänen perheensä asunnosta. Rajoitusehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata pinnoitteille syntyneitä vahinkoja, liittyy edellä mainittuun ehtokohtaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse naapurin asunnolle tapahtuneista vahingoista, joten kyseiset ehdot eivät sovellu käsillä olevaan tapaukseen.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa 50 % aiheutetusta vahingosta, ja vahinko tulisi korvata vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen 

Jäsenet:
Karimäki 
Korpiola 
Rusanen 
Alinentalo-Pelttari 
 

Tulosta