Haku

FINE-020780

Tulosta

Asianumero: FINE-020780 (2019)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2019

Vuotovahinko. Lämminvesivaraajan ylivuotoventtiilin rikkoutuminen. Saunan lattia- ja seinärakenteiden kastuminen. Höyrynsulkurakenne saunan seinissä. Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Kerrostaloasunnon saunan lauteiden alla olevan lämminvesivaraajan (asennusvuosi 2007) ylivuotoventtiili oli 25.2.2019 rikkoutunut, minkä seurauksena vettä ja vesihöyryä oli päässyt saunan lattialle ja seinärakenteisiin. Saunan kolmen seinän alaosat olivat kastuneet noin 3 metrin matkalta ja lattiarakenne kastuneiden seinien edustalta.

Korvausratkaisussaan vakuutusyhtiö on 18.3.2019 katsonut, että ylivuotoventtiilin rikkoutuminen on vakuutuksesta korvattava vahinko, mutta saunan rakenteiden kastumista ei voida rajoitusehdon 3.2.14 perusteella korvata. Korvauspäätöksessä on mm. todettu, että saunan suunnittelun lähtökohta on yleisesti sellainen, että kyse on märkätilasta ja saunan rakenteiden tulee kestää käytössä aiheutuvaa vesihöyryä. Tässä tapauksessa rakenteille voi mahdollisesti aiheutua kosteusvaurio myös normaalin käytön yhteydessä.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa ratkaisussa on 8.4.2019 viitattu vahingon tarkastusraporttiin, jonka mukaan vahinko on aiheutunut saunan rakenteiden puutteellisesta vesitiiviydestä. Paneeli ja sen takana oleva tuulettuva ilmaväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi (RIL 107-2000). Höyrynsulun olisi tullut pitää höyryt alumiinipaperin sisäpuolella. Tarkastusraportin valokuvasta selviää, että alumiinipaperin asennuksessa oli tehty virhe. Valokuvassa näkyy sähkökaapelin suojajohto ja selkeä rako alumiinipaperissa. Saunan ylösnostolaatoituksen ja seinien alumiinipaperin liitos oli puutteellinen siten, että vesihöyryt pääsivät liitossaumasta seinärakenteeseen.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa lausumaan, onko vakuutusyhtiön vuotovahinkoa koskeva korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen. Vuoto on ollut ilmeisen voimakas. Vuotopaikka on erittäin lähellä seinää, johon vettä on suihkunnut voimakkaalla paineella. Paineellisen veden aiheuttama rasitus rakenteille on ollut niin voimakas, että rakenteiden ei voida edellyttää sitä kestävän. Vedeneristeiden ei ole osoitettu vuotaneen.

Kuten vakuutusyhtiön päätöksissä mainitaan, saunan rakenteiden tulee kestää normaalissa käytössä aiheutuvaa vesihöyryä. Saunan rakenteita ei tarvitse suunnitella kestämään näin poikkeuksellisen suurta rasitusta. Vahinkotilannetta ei voi verrata normaaliin käyttöön.

Lattian kastunut alue on lähinnä seinien vierustalla ja alue mukailee seinien kastunutta aluetta. Taloyhtiö pitää sen vuoksi ilmeisenä, että seinärakenteeseen päässyt vesi on levinnyt seinän alajuoksua pitkin ja edennyt kapilaarisesti lattiabetonissa. Mitään pohjaa ei ole sille päätelmälle, että vesi on ensin päätynyt lattialle ja höyrynä seinille.

Kyseisessä vahingossa ei ole mitenkään mistään pääteltävissä tai nähtävissä, että seinän alumiinipaperin teippaus olisi alkujaan ollut puutteellinen. Vuoto on ollut niin voimakas, että se on irrottanut alumiinipaperin teippauksen tai paineellinen vesi on voinut vaurioittaa alumiinipaperin teippausta seinässä. Valokuvat on otettu vahingon jälkeen, eikä kuvien perusteella voi tehdä päätelmiä siitä, millainen teippaus on alkujaan ollut.

Saunan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi katsotaan paneeli + tuuletusväli + alumiinipaperi. Tästä huolimatta kyse ei ole varsinaisesta vedeneristyksestä. Vakuutusyhtiön soveltamaa rajoitusehtoa ei voi soveltaa, koska kyse ei ole ollut vedeneristeen vuotamisesta siinäkään tapauksessa, että alumiinipaperin toteuttaminen olisi ollut puutteellista. Jos toteutus on virheellinen, kyse olisi rakennusvirheen äkillisestä seurannaisvahingosta, joka tulisi vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 mukaan korvata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvausratkaisuihin ja katsoo, ettei ratkaisua tule muuttaa. Saunan rakenteiden puutteellisesta vesitiiviydestä aiheutunutta vesivahinkoa ei voida korvata vakuutusehtoihin sisältyvien rajoitusten vuoksi. Vaikka ylivuotoventtiilin rikkoutuminen on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, rakenteiden vahingon ei voida katsoa aiheutuneen ennalta arvaamattomasti.

Kosteuskartoitusraportista ilmenee, että käyttövesiputkien korotuksen kohdalla seinässä ei ole lainkaan vedeneristystä, vaan tässä kohdassa on ilmeisesti paljas kipsilevy, mikä on osaltaan mahdollistanut kosteuden pääsyn vedeneristeen alle. Myös saunan ylösnostolaatoituksen ja seinän foliopaperin liitoksen teippaus ei ole tiivis, minkä vuoksi kuuma vesihöyry on päässyt rakenteisiin.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut Ab TT Oy:n laatima kosteuskartoitusraportti 27.2.2019 suoritetusta tarkastuksesta ja 13.3.2019 päivätty korjauskustannuslaskelma sekä RT-Kortti 84-10759 (ohjetiedosto lokakuu 2001) Märkätilojen rakenteet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asianosaiset ovat samaa mieltä siitä, että lämminvesivaraajan ylivuotoventtiilin rikkoutuminen on kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko. Asiassa on kiistaa siitä, onko venttiilin rikkoutumisesta seurannut saunan seinärakenteiden kastuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama suoranainen esinevahinko, joka kuuluu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin. Jos katsotaan, että kyse on korvattavasta vuotovahingosta, voiko vakuutusyhtiö rajoitusehtoihin vetoamalla evätä korvauksen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien laajan kiinteistön täysarvovakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevan vakuutusehtojen kohdan 3.2.14 (Vuoto, kosteus tai kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut (muun muassa) rakenteiden vesieristeiden läpi vuotanut neste.

Rakentamisnormit ja -ohjeet

Märkätilojen rakenteita koskevan RT-kortin RT84-10759 (lokakuu 2001) mukaan märkätiloja ovat kylpyhuoneet, pesuhuoneet ja muut näihin rinnastettavat lattiakaivolla varustettava tilat. Märkätilalla tarkoitetaan tilaa, jonka lattia joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Märkätiloina ohjekortissa on esimerkinomaisesti mainittu muun muassa kylpyhuone, suihkutila ja sauna. Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Jos rakenteeseen pääsee kosteutta, sen on voitava poistua aiheuttamatta vaurioita rakenteelle.

Ohjeeseen sisältyvän taulukon 1 (Asunnon rakenteiden veden- tai kosteudeneristyksen tarve sekä pintarakenteilta vaadittava vedenkestävyys) mukaan asunto- tai huoneistosaunojen löylyhuoneiden lattiarakenteessa vaaditaan vedeneristys ja seinärakenteissa höyrynsulku. Löylyhuoneiden paneeliseinissä ei tarvita erillistä vedeneristettä. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Paneeli ja sen takana oleva tuulettuva ilmaväli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi.

Asian arviointi

Kosteuskartoitusraportin mukaan ylipaineventtiilin rikkoutumisen seurauksena vesihöyry ja vesi olivat tunkeutuneet seinärakenteisiin. Saunan seinistä 3 oli kastunut alaosastaan noin 3 metrin matkalla, ja lattiarakenne oli kastunut kastuneiden seinien edestä.

Asiakirjoista ilmenee, että asukas oli ollut kotona, kun venttiili oli rikkoutunut. Saunan lattiassa on ollut viemärikaivo ja asianmukainen vedeneristys sekä seinissä höyrynsulkurakenne. Asiakirjoista ei selviä, kuinka paljon kuumaa vettä lämminvesivaraajasta oli valunut venttiilin rikkouduttua tai kuinka pitkään vettä ja vesihöyryä oli päässyt rakenteisiin.

Lähtökohtaisesti lattian vedeneristyksen tulee hyvää rakennustapaa kuvaavien RT-kortin ohjeiden mukaan estää veden pääsy valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin tai huonetiloihin. Jos rakenteeseen pääsee kosteutta, sen on voitava poistua aiheuttamatta vaurioita rakenteelle. Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät lämminvesivaraajasta suoraan saunan lattialle ja lattiakaivoon vuotanut vesi tai vesihöyry ole aiheuttaneet vakuutuksesta korvattavaksi tulevaa vahinkoa lattiarakenteille.

Saunan seinärakenteen osalta osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että saunan seinien höyrynsulkurakenne (paneeli, takana tuulettuva ilmaväli ja höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi) on rakentamisaikaan katsottu kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi. Erimielisyys koskee sitä, oliko alumiinipaperi asennettu oikein ja oliko saunan ylösnostolaatoituksen ja alumiinipaperin liitos puutteellinen siten, että vesihöyryt olivat päässeet myös tästä liitossaumasta seinärakenteeseen.

Vakuutusyhtiö on perustellut epäävää korvauspäätöstään sillä, että seinien höyrynsulku oli asennettu virheellisesti, ja että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi vuotanut neste. Toisaalta vakuutusyhtiö on katsonut, ettei saunan seinissä ole ollut vedeneristystä, koska siinä on ollut höyrynsulku. Vakuutusyhtiö on vielä katsonut, että saunan höyrynsulkurakenteen on pitänyt kestää saunan tavanomaisesta käytöstä aiheutuva kosteusrasitus, ja että ylivuotoventtiilin rikkoutumisesta aiheutunut kosteusvaurio olisi rinnastettavissa saunan tavanomaiseen käyttöön.

Vakuutuslautakunta toteaa, että höyrynsulkuratkaisua ei ole perinteisesti ymmärretty vedeneristykseksi. Höyrynsulkuratkaisussa seinän sisäpintaan roiskuvan veden tunkeutuminen syvemmälle rakenteeseen valumalla tai kapillaarivirtauksena pysähtyy ilmaväliin verhouksen takana. Roiskevesi ei pääse kohdistumaan alumiinipaperiin, jonka tehtävänä on toimia ilman- ja höyrynsulkuna. Paneeliverhouksen taustan tuulettuminen nopeuttaa rakenteen kuivumista, mikä on paneelin käytön ja kestävyyden edellytys.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, että seinän rakenteen virheellisyyteen vetoavalla vakuutusyhtiöllä on näyttövelvollisuus virheestä. Yksinomaan vahingon jälkeen otettujen valokuvien perusteella ei voida osoittaa rakenteiden olleen virheellisiä ennen vahingon tapahtumista. Tarkastuskertomuksen mukaan höyrynsulku oli teipattu, mutta koska vuoto oli ollut niin voimakas, vesihöyry oli tunkeutunut höyrynsulun läpi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että RT-kortin ohjeessa ei ole rakentamisaikana vaadittu saunan paneeliseinään erillistä vedeneristystä samaan tapaan kuin lattiaan tai kylpy- tai suihkutilojen ja pesuhuoneiden seiniin. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ylivuotoventtiilin rikkoutumisesta aiheutuvaa voimakasta paineellisen veden vuotamista kuumavesivaraajasta ja kuuman veden höyrystymistä voida rinnastaa sellaiseen saunan tavanomaiseen käyttöön, joka saunan höyrynsulun olisi tullut kestää.

Koska vakuutusyhtiö ei ole näyttänyt toteen, että saunan seinärakenne olisi ennen vahinkoa ollut foliopaperin asennuksen tai sen liitosten osalta ollut virheellinen, Vakuutuslautakunta katsoo, että ylivuotoventtiilin äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena aiheutunut saunan seinärakenteiden kastuminen on kiinteistövakuutuksesta korvattava vuotovahinko. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö tässä tapauksessa voi vesieristyksen läpi vuotanutta nestettä koskevan rajoitusehdon perusteella evätä korvausta, koska rajoitusehtoa tulee tulkita supistavasti ja koska höyrynsulkua saunan seinärakenteena ei voida pitää varsinaisena vedeneristyksenä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa saunan seinärakenteille lämminvesivaraajan ylivuotoventtiilin rikkoutumisesta aiheutuneen vuotovahingon korjauskustannukset vakuutusehtojen mukaisesti asianmukaisine viivästyskorkoineen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin

Sihteeri Pellikka

Jäsenet:

Maso
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia