Haku

FINE-020749

Tulosta

Asianumero: FINE-020749 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2022

Lakipykälät: 5, 6

Vakuutussopimuksen sisältö. Ryhmäliikennevakuutuksen ja autoliikekaskon maksujen määräytyminen.

Tapahtumatiedot

Elinkeinonharjoittaja P oli ottanut vakuutusyhtiöstä liiketoiminnalleen ryhmäliikenne- ja vapaaehtoisen autoliikekaskovakuutuksen. Vakuutusyhtiön 11.3.2013 päivätyn ”Maksuehdot” -asiakirjan mukaan vakuutus oli tehty 150 000 euron liikevaihdolle ja ensimmäisen vakuutuskauden 1.3.2013 – 28.2.2014 vakuutusmaksu oli 2 267,94 euroa. P oli sittemmin sähköpostilla 3.3.2017 vaatinut vakuutusyhtiötä selvittämään, miksi vakuutusmaksu vakuutuskaudelle 2017 oli noussut 2 427,99 eurosta 2 628,61 euroon, ja mihin vakuutusmaksujen aiemmat korotukset olivat perustuneet.

Vakuutusyhtiön P:lle lähettämien 9. ja 18.10.2017 päivättyjen selvitysten mukaan vakuutusmaksusta oli annettu vuonna 2013 noin 27 %:n asiakaskohtainen maksualennus ja 30 %:n vahinkotilastoalennus. Vuoden 2014 tariffikorotuksen vaikutukseksi oli jäänyt 1,7 % P:n liikevaihdon pienennyttyä 54 000 eurosta 51 000 euroon. Vakuutusmaksu oli vuonna 2015 alentunut 0,8 % liikevaihdon vähennyttyä 36 000 euroon. Vuoden 2016 maksu oli noussut 15 % eli 2 428 euroon P:n liikevaihdon moninkertaistuttua vakuutusyhtiön mukaan 150 000 euroon. Vakuutusmaksualennusta oli leikattu 3 %. Vuoden 2017 vakuutusmaksun 8,2 %:n nousu koostui yleisestä vahinkokehityksestä johtuneesta 4 %:n tariffikorotuksesta ja P:lle annetun vakuutusmaksualennuksen leikkaamisesta 4 %:lla.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

P:n kirjelmöinti
P on lausunut, että vakuutusmaksun osalta oli sovittu 30 %:n vahinkotilastoalennuksesta. Alennusta oli P:n mukaan annettu kuitenkin 27 % vakuutuskausilta 2013 ja 2014. Alennusta oli pienennetty 3 % vuonna 2016 ja 4 % vuonna 2017. P on vaatinut vakuutusyhtiötä palauttamaan maksut 30 %:n vahinkotilastoalennuksen mukaisiksi vuosilta 2013–2017, koska vahinkoja ei ollut sattunut.

P:n mukaan vakuutusyhtiön vuosien 2016 ja 2017 liikevaihdon moninkertaistumiseen perustamat maksunkorotukset olivat virheellisiä, sillä P:n liikevaihto vuonna 2016 oli ollut vain 36 000 euroa ja 31 000 euroa vuonna 2017. Liian suurena peritty vakuutusmaksu tuli palauttaa. Myös yleiseen vahinkokehitykseen perustuneet vuoden 2014 2 %:n ja vuoden 2017 4 %:n tariffikorotukset oli poistettava, koska korotuksista ei ollut sovittu vakuutusta otettaessa.

P on vaatinut laskelmaa liikaa perittyjen maksujen palautuksesta viivästyskorkoineen vakuutuskausittain ja korjattujen vakuutuskirjojen antamista. P:n mukaan vakuutustarjouksessa ja -sopimuksessa ei ollut ehtoa siitä, että vakuutusyhtiöllä oli oikeus tarkistaa vakuutusmaksua yleisen ryhmäliikenne- ja autoliikekaskovakuutuksen maksutason tarkistamisen yhteydessä. Vahinkotilastoalennus ei muuttunut, ellei vahinkoja sattunut. P:n mukaan liikevaihtoon perustuneen vuosimaksun tuli vuonna 2016 olla 2 207,68 euroa 2 428 euron sijasta ja vastaavasti 2 379,59 euroa 2 629 euron sijasta vuonna 2017.

Lisäkirjelmissä 28.3.2020, 23.4.2020, 26.5.2020 ja 7.6.2020 P on toistanut vaatimuksensa liikaa perittyjen maksujen palauttamisesta laskelmineen, vaatinut 27 %:n maksualennuksen jatkamista vuosille 2016 ja 2017 sekä selvitystä vakuutusyhtiön maksutariffista eri vuosilta laskelmineen siitä, miten maksuihin oli päädytty. P on vaatinut vakuutusyhtiötä toimittamaan myös vakuutusten 1.3.2013 voimassa olleen hinnaston. P:n mielestä vakuutusyhtiö oli vakuutussopimuslain nojalla velvollinen antamaan selvityksen maksuistaan. Koska toteutunut liikevaihto oli joka vuosi pienentynyt, vakuutusmaksu ei P:n mielestä ollut voinut nousta. P on toimittanut oikeina pitämistään vakuutusmaksuista oman laskelmansa, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulisi palauttaa hänelle vielä 685 euroa. Lisäksi P on vaatinut korvaamaan asiassa aiheutuneita selvityskulujaan.

P on uudistanut vaatimuksensa useissa FINElle lähettämissään kirjelmissä, viimeksi 14.7.2022, jolloin P on korottanut vaatimuksensa palautettavien vakuutusmaksujen määrästä 1 154,88 euroon.

Vakuutusyhtiö vastaus
Vakuutusyhtiö on vedonnut yhteenvetoonsa vakuutusmaksuista todeten maksujen korotusten olleen tariffien mukaiset, kun otettiin huomioon P:n muuttunut liikevaihto. P ei ollut tuonut esiin sitä, että P:n toteutuneesta liikevaihdosta toimittamien tietojen perusteella vakuutusmaksuja oli jo palautettu seuraavasti:
1.3.2013 - 28.2.2014, liikevaihto 54 000 euroa, palautus 173 euroa
1.3.2014 - 28.2.2015, liikevaihto 51 000 euroa, palautus 182 euroa
1.3.2015 - 28.2.2016, liikevaihto 36 000 euroa, palautus 211 euroa
1.3.2016 - 28.2.2017, liikevaihto 36 000 euroa, palautus 220 euroa
1.3.2017 - 28.2.2018, liikevaihto 31 000 euroa, palautus 249 euroa.

P oli irtisanonut vakuutuksen 1.3.2018 alkaneella vakuutuskaudella päättymään 30.6.2018. P:n sittemmin ilmoittaman liikevaihdon perusteella vakuutusyhtiö on palauttanut ajalta 1.3.2018 – 30.6.2018 maksettua vakuutusmaksua 551,88 euroa. P oli jo saanut tiedot kaikilta vuosilta ja kaikista maksupalautuksista. Maksutariffit olivat vakuutusyhtiön liikesalaisuuksia eikä niitä jaettu asiakkaille.

Asiakkaille tehtiin aina räätälöity tarjous, johon sisältyi vakuutusturva, -ehdot ja -maksu. Sopimusehdot määrittivät vakuutuksen sisällön ja asiakas sai ne tarjouksen hyväksymisen jälkeen. P oli vakuutusta ottaessaan saanut maksutiedot samoin kuin vuosittain vakuutussopimuksen uudistumisen yhteydessä, ja hän oli ne laskut maksamalla hyväksynyt. Vakuutuskausien loppulaskennat oli suoritettu oikein eikä aihetta lisäpalautuksiin ollut. Vakuutusyhtiö oli toimittanut P:lle 21.10.2021 päivätyn laskelmataulukon vakuutuksista vuosina 2013 – 2018 perimistään ja toteutuneen liikevaihdon perusteella palauttamistaan vakuutusmaksuosuuksista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan, sellaisena kuin se on ollut voimassa P:n vakuutussopimusta tehtäessä, ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 6 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot.

Kysymyksessä olevaan vakuutussopimukseen sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen alakohdan, Asiakkaan tunnusluku vakuutusmaksun perusteena, mukaan, kun vakuutusmaksu määräytyy tekijästä, joka muuttuu vakuutuskauden aikana, täytyy vakuutuksenottajan toimittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta voimaan saatettaessa ja uudistettaessa vakuutusmaksun laskemiseen tarvittavat tunnusluvut.

Jos lopullinen maksu määräytyy veloitettua maksua suuremmaksi, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan erotuksen. Jos lopullinen maksu on veloitettua pienempi, on vakuutusyhtiö velvollinen palauttamaan liikaa perityn määrän. Vakuutuksenottajan ilmoittama tunnusluku merkitään vakuutuskirjaan ja lisämaksun perimisessä tai palauttamisessa noudatettavat ehdot merkitään Maksuehtoon. Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi tai vakuutussopimuksen uudistamiseksi anna vakuutusyhtiölle pyydettyjä tietoja kuukauden kuluessa, on vakuutusyhtiöllä oikeus vahvistaa vakuutusmaksu kohtuulliseksi katsomaansa määrään. Vakuutusmaksun määrittämistä varten on vakuutusyhtiöllä oikeus saada tarvittavat tiedot vakuutuksenottajan kirjanpidosta ja muista käytetyistä tiedostoista.

Yleisten sopimusehtojen kohdan Vakuutusehtojen tai maksuperusteiden muuttaminen alakohdan, Muutos vakuutuskauden vaihtuessa, Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, mukaan, kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, on vakuutusyhtiöllä oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja ja muita sopimusehtoja, kun muutoksen perusteena on
- lainsäädännön muutos tai viranomaisen määräys
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, kuten esim. poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus
- vakuutussopimuksessa mainitun indeksin muutos
- korvausmenon muutos
- vakuutusyhtiön jälleenvakuutusehtojen muutos
- vakuutuksen hallinnointikustannusten muutos.

Vahinkotilastojärjestelmän sekä asiakkaan tunnusluvun muutosten perusteella tapahtuvat vakuutusmaksun muutokset eivät ole tässä ehtokohdassa tarkoitettuja muutoksia.

Vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön. Muutoksia noudatetaan seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista ja niiden perusteista viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai -turvaa kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimuksen ehtoja tai maksuja muilla kuin tässä kohdassa "Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö" esitetyillä perusteilla tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoitua etua, tulee vakuutusyhtiön irtisanoa vakuutussopimus tai turva päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisesta ja vakuutusturvan päättymisestä on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6, Vahinkotilastojärjestelmä, mukaan vakuutussopimus on sidottu vahinkotilastojärjestelmään, jos siitä on asiakkaan kanssa sovittu ja tehty merkintä vakuutussopimukseen.

Vakuutusmaksu perustuu seurantakauden korvaussuhteeseen
Vakuutussopimuksen vakuutusmaksu on sidottu korvaussuhteeseen. Korvaussuhdetta laskettaessa otetaan huomioon enintään neljä kuukautta uudistuskautta edeltävän 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana vakuutusyhtiön maksamien nettokorvausten ja asiakkaan maksamien verottomien vakuutusmaksujen välinen suhde. Korvaussuhdetta laskettaessa ei oteta huomioon liikennevakuutusturvien henkilövahinkojen korvauksiin varattua maksuosuutta eikä henkilövahingoista suoritettuja korvauksia.

Vakuutusmaksun muuttuminen korvaussuhteen perusteella
Vakuutusmaksu muuttuu korvaussuhteen perusteella siten kuin vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan on merkitty.

Vakuutukseen sovellettavien autoliikkeen ryhmäliikennevakuutusturvaa koskevien ehtojen 305 kohdan 8, Vakuutusmaksu, ja autoliikkeen vapaaehtoista turvaa koskevien ehtojen 306 vastaavan kohdan mukaan ryhmäliikennevakuutusturvan / autoliikkeen vapaaehtoisen turvan maksuperusteena oleva tunnusluku on vakuutuksenottajan liikevaihto, jolla tarkoitetaan vakuutuksenottajan harjoittamasta ajoneuvojen kaupasta sekä korjaamotoiminnasta veloittamaa vakuutuskauteen kohdistuvaa kokonaishintaa vähennettynä arvonlisäverolla, alennuksilla ja luottotappioilla.

Tunnusluvun osalta noudatetaan Yleisissä sopimusehdoissa 001 kohtaan 2 Asiakkaan tunnusluku vakuutusmaksun perusteena sisältyviä määräyksiä.

Vakuutussopimus on sidottu Yleiset sopimusehdot 001 kohdassa 6 määriteltyyn vahinkotilastojärjestelmään.

Ratkaisusuositus

FINElle toimitettujen asiakirjojen mukaan P:n liiketoiminnalleen ottama ryhmäliikenne- ja vapaaehtoinen autoliikekaskovakuutus on alkanut 1.3.2013. Vakuutus on ollut voimassa 30.6.2018 saakka. P on esittänyt vakuutusyhtiölle 3.3.2017 alkaen lähettämissään eri kirjelmissä vakuutusmaksujen palauttamista koskevia vaatimuksia, joiden mukaan vakuutusmaksun ja siihen sovittujen alennusten olisi tullut säilyä vakuutussopimuksen alkaessa olleen määräisinä ilman vahinkokehitykseen perustuneita tariffikorotuksia ja maksualennusten leikkauksia. P on lisäksi vaatinut, että vakuutusyhtiö esittäisi hänelle selvityksen ja laskelmat vakuutusmaksun määräytymisen perusteesta, noudattamastaan maksutariffista sekä siitä, miten perittyihin vakuutusmaksuihin oli eri vuosina päädytty.

FINE toteaa P:n esittämien vaatimusten osalta ensiksikin, että jo vakuutuksen ensimmäistä 1.3.2013 alkanutta vakuutuskautta koskeneesta vakuutuskirjasta on ilmennyt, että vakuutusmaksun peruste on lähtökohtaisesti ollut P:n vakuutuksen alkaessa vakuutusyhtiölle ilmoittama 150 000 euron liikevaihto. P on tuolloin ja sen jälkeen vuosittain saanut tiedon vakuutuksesta perittäväksi tulevan vakuutusmaksun määrästä.

Asiakirjojen mukaan vakuutusyhtiö on toimittanut P:lle vuosittain P:n ilmoittamaan toteutuneeseen alempaan liikevaihtoon perustuneet tiedot kultakin vakuutuskaudelta palautetun vakuutusmaksun määrästä. P:lle 18.10.2017 toimittamassaan erittelyssä sekä sähköpostissaan 15.5.2020 vakuutusyhtiö on myös selvittänyt niitä tekijöitä, joihin vakuutusmaksujen korotukset olivat perustuneet. Lisäksi vakuutusyhtiö on antanut P:lle 21.10.2021 päivätyn yhteenvedon vakuutusmaksun määräytymisestä ja toteutuneen liikevaihdon perusteella palautetuista maksuosuuksista vakuutuksen koko voimassaoloajalta.

Sikäli kuin vakuutusyhtiön vuosittaisten vakuutusmaksujen määrästä jo antamien edellä mainittujen tietojen lisäksi P:n on ymmärrettävä vaatineen vakuutusyhtiötä esittämään myös laskelmat noudattamistaan tarkemmista riskin arvioinnin ja vakuutusmaksujen määräytymisen perusteista, FINE katsoo, että kyse on tältä osin vakuutusyhtiön liikesalaisuuksien piiriin kuuluvasta seikasta, jota vakuutusyhtiö ei ole vakuutussopimuslainkaan perusteella velvollinen vakuutuksenottajalle enemmälti selvittämään.

FINE toteaa, ettei sille ole toimitettu selvitystä vakuutusyhtiön P:lle alun perin tekemän vakuutustarjouksen sisällöstä. Sen myötä asiassa on selvittämättä, mitä vakuutusyhtiön P:lle asiakirjojen mukaan antaman asiakaskohtaisen maksualennuksen sisällöstä ja soveltamisajasta oli tarkemmin sovittu. Asiakirjojen mukaan P on kuitenkin saanut tiedon vakuutussopimukseen sovellettavista vakuutusehdoista, joihin hän on ollut velvollinen itsekin perehtymään. Vakuutusyhtiö on vakuutusehdoissa varannut itselleen oikeuden vakuutusmaksun muuttamiseen muun muassa indeksin, korvausmenon, jälleenvakuutusehtojen ja vakuutuksen hallinnointikustannusten muuttumisen johdosta. Vakuutusehdoista on ilmennyt, että vakuutusmaksun määrä tulisi muuttumaan P:n liikevaihdon kehityksen sekä vahinkotilastojärjestelmän osoittamien tietojen mukaan.

FINE katsoo, että muutoinkin sellaista vakuutussopimuksen sisältöä, jossa vakuutusmaksun sovittaisiin pysyvän kausittain jatkuvassa vahinkovakuutuksessa muuttumattomana koko vakuutuksen mahdollisesti tulevan voimassaoloajan, olisi pidettävä etenkin elinkeinonharjoittajille tarjottavassa vakuutuksessa poikkeuksellisena. Se ei vastaisi myöskään sitä, mitä vakuutuksenottajilla olisi tavanomaisen sopimuskäytännön perusteella aihetta olettaa. FINE on asiaa tältä osin arvioidessaan kiinnittänyt lisäksi huomiota siihen, että puheena oleva vakuutussopimus oli ollut huomautuksitta voimassa jo neljän vuoden ajan ennen kuin P on ensimmäisen kerran asiakirjojen mukaan 3.3.2017 esittänyt vakuutusyhtiölle vakuutusmaksuja koskevia vaatimuksiaan. Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan sopimusosapuolen katsoessa, ettei vastapuolen menettely ole ollut sopimuksen mukainen, hänen tulee reklamoida siitä kohtuullisessa ajassa. FINE katsoo, ettei P ole tässä tapauksessa myöskään kohtuullisena pidettävässä ajassa ilmoittanut vakuutusyhtiölle siitä, etteivät perityt vakuutusmaksut ja niistä annetut tiedot olisi vastanneet sitä, mistä P oli tarkoittanut sopia.

Näin ollen FINE katsoo, ettei P ole osoittanut, että hänen esittämänsä vaatimukset vakuutusmaksun määräytymisestä ja muuttumattomuudesta olisivat perustuneet voimassa olleen vakuutussopimuksen sisältöön. FINEn käytettävissä olevista asiakirjoista ei myöskään ilmene seikkoja, joiden perusteella vakuutusyhtiön voitaisiin todeta laiminlyöneen sille vakuutussopimuslain mukaan kuulunutta tiedonantovelvollisuutta vakuutuksesta perittäväksi tulevista vakuutusmaksuista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                
Esittelijä Salo

Tulosta