Haku

FINE-020746

Tulosta

Asianumero: FINE-020746 (2019)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Todennäköinen syy-yhteys Prednisolon-lääkkeen käytön ja asiakkaalla todetun takareiden jänteen avulsiorepeämän välillä. Tuliko repeämä korvata Prednisolonin aiheuttamana lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 23.4.2019 mukaan A:lle (s. 1977) määrättiin 16.3.2018 Prednisolon-kortisonilääkekuuri hengitystietulehduksen hoitoon. A osallistui 29.3.2018 joogatunnille, jonka aikana vasemman jalan takareiden jänne repesi irti. Vaurio havaittiin viiveellä ja korjattiin leikkauksella 2.10.2018. A totesi vahinkoilmoituksessaan, että Prednisolon-kuurilla oli vammaan selvä ajallinen yhteys. Kuuri alkoi 17. tai 18.3.2018 ja jatkui viikon ajan. Kortisonit kasvattavat huomattavasti jännevammojen riskiä, eikä A:ta ollut ennen lääkekuuria ohjeistettu välttämään liikuntaa. A oli lisäksi harrastanut liikuntaa eri muodoissa vuosikymmeniä ilman, että vastaavanlaista vammaa olisi aiheutunut. A katsoi, että jännevaurio oli aiheutunut Prednisolon-lääkkeen käytöstä ja haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että vasemman reiden takaosan venytystapahtuma, jonka jälkeen A:n vasen takareisi kipeytyi, oli ollut vammaenergialtaan vähäinen. Tämän vuoksi oli ilmeistä, että A:n istuinkyhmyyn vasemmalle kiinnittyvien lihasten vaurioita oli tullut vähitellen jo ennen kortisonikuurin aloittamista. Taustalla saattoi olla myös jokin selkeä, ennen 16.3.2018 tapahtunut, vasempaan takareiteen kohdistunut venytystapahtuma. Yhtiö piti epätodennäköisenä, että A:n vasemman reiden takareiden lihasten irtoaminen istuinkyhmystä olisi ollut syy-yhteydessä lyhyeen kortisonilääkekuuriin. A:n korvaushakemus hylättiin. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että jänteen repeäminen todetussa laajuudessa on poikkeuksellista ja osoitus kortisonin vaikutuksesta. Yleisesti ottaen vamma sopii laadultaan kortisonin aiheuttamaksi. Se ei ole aiheutunut ennen 29.3.2018 tai ennen kortisonikuurin aloittamista 16.3.2018, eikä A pidä vakuutusyhtiön päätöksen perusteluita asiallisina tai aiheellisina tältä osin. Ylipäätään joogatunnille osallistuminen siten, että jänteessä olisi ollut akuutisti osittainen repeämä, on erittäin epätodennäköinen tapahtumaspekulaatio. Vammalla on vahva ajallinen yhteys kortisonikuuriin, eikä mitään aiempaa jännevammaa ole epäilty eikä todettu. Lääkkeen käytön ja vahingon välillä on todennäköinen syy-yhteys. 

Vakuutusyhtiön vastineen tiedoksi saatuaan toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että lääketieteen oppikirjoissa tiedetään kortisonin aiheuttavan jännevammoja. Esimerkiksi Töölön sairaalassa korjataan lukuisia kortisonin aiheuttamia jännevammoja vuositasolla. Myös farmaseutit tuntevat kyseisen haittavaikutuksen, vaikka siitä ei nykyohjeistuksen mukaan enää varoiteta asiakkaita. Jänne- ja lihasvammoihin erikoistuneen fysioterapeutin arvion mukaan kyseessä olevan laajuisia vammoja ei aiheudu muuten kuin voimakkaan kortisonikuurin tai perinnöllisen sairauden seurauksena. A:lla ei ole jännevammoille altistavaa perinnöllistä tai muutakaan sairautta, sen sijaan vammaa on edeltänyt voimakas kortisonikuuri. Myös vamman poikkeuksellinen laajuus ja vakavuus ovat korvauksen maksamista tukevia seikkoja. Jänne repesi lähes kokonaan irti istuinluusta, mikä sellaisenaan on hyvin harvinainen vamma. On selvää, että kortisonikuuri on todennäköisesti aiheuttanut vamman, jonka aiheutuinen muutoin olisi erittäin epätodennäköistä. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn kannan. 

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 28.4.2015 - 26.3.2019. 

Terveyskeskuslääkärin tekstin 16.3.2018 mukaan A on tullut vastaanotolle yskän ja hengenahdistuksen takia. A sairastaa astmaa ja lääkityksenä on tuolloin ollut Aerobec ja tarvittaessa Atrovent Eco. A:lla on ollut vajaan viikon ajan nuhaa, yskää, ysköksiä ja hengenahdistusta. A:lla on ollut vaikeuksia nukkua ja PEF-puhallustulos on ollut 300 (A:n oma paras tulos 450). Kuumetta ei ole ollut, edellisenä päivänä on ollut 37,6 celsiusastetta lämpöä ja huomattavia hengitysvaikeuksia, joihin Atrovent on auttanut. Lääkäri on arvioinut, että kyse on astman akuutista pahentumisesta ja määrännyt viikon Prednisolon-kuurin. 

Terveyskeskuslääkärin tekstin 10.4.2018 mukaan A:n vasen pakara on kipeytynyt joogatunnilla kaksi viikkoa aiemmin. Liikkeen aikana on kuulunut kova pamahdus ja tästä lähtien vasen lonkka kipeytynyt. Joogatunnin jälkeen vasen pakara on ollut turvoksissa ja kävely on ollut hankalaa. Nyt vähitellen turvotus ja kipu ovat hellittäneet ja kävely parantunut. A on kuitenkin kertonut, että kävely on vaikeutunutta ja myös oikea polvi on alkanut kipuilla. Lisäksi istuminen on ollut kivuliasta, mikä on toimistotyöläiselle hankalaa. Vastaanotolla on todettu tunnusteluarkuutta vasemman pakaran alueella. A on ohjattu ortopedin arvioon. Ortopedin tekstin 16.4.2018 mukaan A:lle on ohjelmoitu lantion ja vasemman alaraajan magneettitutkimus, joka on tehty 18.4.2018. Tutkimusta koskevan lausunnon 25.4.2018 mukaan on todettu takareiden lihasten jänteiden repeämää kiinnitysalueella. Jänteissä on lisäksi todettu molemmin puolin tendinopatiaan eli jänteen rappeumasairauteen sopivaa signaalilisää. Myös oikealla on nähty nesteilyä jänteiden kiinnityskohdan ympärillä. A:sta on 27.4.2018 tehty lähete kirurgian poliklinikalle. Kirurgian hoitoaikaa 2. - 4.10.2018 koskevan loppulausunnon mukaan A:lle on tehty leikkaustoimenpide, jossa on korjattu täydellinen takareiden lihasten jänteen avulsiorepeämä. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu takareiden lihasten jänteen avulsiorepeämä korvata Prednisolon-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona. 
    
Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…) 

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan A:lle on 16.3.2018 määrätty viikon Prednisolon-kuuri hengenahdistusoireiston vuoksi. A on 29.3.2018 osallistunut joogatunnille, jossa A:n vasen takareisi on venytysliikkeen yhteydessä kipeytynyt. A:lla on sittemmin todettu takareiden lihasten jänteen avulsiorepeämä, joka on korjattu leikkauksessa 2.10.2018. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että kortisonin tiedetään aiheuttavan lihasten ja jänteiden muutoksia. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa A on ennen oireiden ilmaantumista käyttänyt kortisonia kuitenkin vain noin viikon ajan. Lautakunta toteaa edelleen, että A:lle 18.4.2018 tehdyssä magneettitutkimuksessa on todettu molemmin puolin lantiolihasten rakenteissa jännerepeämille altistavia muutoksia. Vakuutuslautakunta katsoo, että degeneratiivinen prosessi on todennäköisempi syy A:lla todetulle jännerepeämälle kuin lyhyt, viikon kestänyt kortisonikuuri. Lautakunta pitää tällä perusteella vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine 

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia