Haku

FINE-020605

Tulosta

Asianumero: FINE-020605 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.10.2019

Tuottamus. Puun kaataminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on kertonut 22.9.2018 päivätyssä vahinkoilmoituksessaan olleensa kaatamassa suurta koivua poikansa omistaman rakennuksen päädyssä 9.9.2018. Puuta vedettiin vaijeritaljalla kaatosuuntaan, ja myös kaatokolo oli tehty kaatumissuuntaan. Asiakas on kertonut, että puu kaatui ilmeisesti tuulen voimasta rakennusta päin ja päätypeltiä pitkin talon vieressä olleen, vahingonkärsijän omistaman kalkkuna-aitauksen päälle. Asiakas on hakenut korvausta rakennukselle ja aitaukselle aiheutuneesta noin 700 euron vahingosta kotivakuutukseen sisältyvästä vastuuvakuutuksestaan. 

Asiakas oli kertonut vakuutusyhtiölle puhelimitse 10.10.2018 kaataneensa aikaisemmin satoja puita, eikä hänelle ollut tapahtunut aikaisemmin vastaavia vahinkoja. Asiakas on kertonut ottavansa aina huomioon sää- ja tuuliolosuhteet ennen työhön ryhtymistä, eivätkä sääolosuhteet olleet vahinkopäivänä poikkeavat. Puu kaatui yllättäen 90 astetta väärään suuntaan. Vakuutusyhtiö on katsonut 10.10.2018 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vahinko ole esitetyn selvityksen mukaan aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta, eikä korvausta voida maksaa vastuuvakuutuksesta vastuuperusteen puuttuessa. 

Asiakas on kertonut 19.11.2018 päivätyssä kirjelmässään, ettei puu voi kaatua väärään suuntaan asianmukaisesti suoritetussa taljavedossa. Näin ollen kaadossa on täytynyt tapahtua jotain poikkeuksellista. On mahdollista, ettei asiakas ollut kiristänyt taljaa riittävästi, tai että taljan kiinnitys oli jäänyt löysäksi. Asiakkaan kokemuksen mukaan vahinkoa ei muutoin olisi voinut tapahtua.

Vakuutusyhtiö on katsonut 12.12.2018 ja 18.1.2019 päivätyissä korvauspäätöksissään, ettei asiakas ollut pystynyt näyttämään, mistä syystä vahinko aiheutui. Pelkkä spekulointi vahingon syystä ei ole riittävä osoitus siitä, että vahinko on aiheutunut asiakkaan tuottamuksesta. 

Asiakkaan valitus

Asiakas on lausunut valituksessaan, että jos vetotaljan kiinnitys tai kiristys olisi tehty asianmukaisesti, ei kaato olisi voinut epäonnistua. Asiakas on kertonut 21.8.2019 päivätyssä lisäkirjelmässään olevansa tyytymätön vakuutukseen ja kyseenalaistaa vakuutuksen tarpeellisuuden. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut, että asiakas on valmistautunut kaatotoimenpiteeseen huolellisesti. Ensimmäisen korvauspäätöksen jälkeen asiakas on esittänyt arvailuja siitä, miksi puu oli kaatunut väärään suuntaan. Koska kyse ei ole ankarasta vastuusta, asiakkaan on voitava osoittaa jokin moitittava menettely, joka perustaa korvausvastuun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus puun kaadossa tapahtuneesta vahingosta asiakkaan vastuuvakuutuksesta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Nyt kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2017 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Voimassaolevan oikeuden mukaan vahinkojen korvaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse kohdalleen osuneesta vahingosta. Vakuutettu voi joutua korvausvastuuseen, jos hän on aiheuttanut vahingon huolimattomalla toiminnallaan tai vakuutettu muutoin on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa tapahtuneesta.

Asian arviointi

Asiakas on hakenut korvausta vahingosta, joka aiheutui, kun hänen kaatamansa koivu kaatui 90 astetta väärään suuntaan ja osui vieressä olevaan rakennukseen ja kalkkuna-aitaukseen. 

Vastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvastuun. Asiakkaan vastuu vahingonkärsinyttä kohtaan edellyttää tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. 

Vahinkoilmoituksen mukaan puuta vedettiin vaijeritaljalla kaatosuuntaan. Myös kaatokolo oli tehty kaatumissuuntaan. Asiakas on kertonut, että puu kaatui väärään suuntaan ilmeisesti tuulen voimasta. Asiakas on kertonut kaataneensa aikaisemmin satoja puita, eikä hänelle ollut aikaisemmin tapahtunut vastaavia vahinkoja. Asiakas on kertonut myös ottavansa aina huomioon sää- ja tuuliolosuhteet ennen työhön ryhtymistä, eivätkä sääolosuhteet olleet vahinkopäivänä poikkeavat. Myöhemmin asiakas on kertonut vakuutusyhtiölle, että kaadossa oli täytynyt tapahtua jokin virhe.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, mikä seikka oli aiheuttanut puun kaatumisen väärään suuntaan. Yleisen elämänkokemuksen mukaan puun kaatuminen väärään suuntaan voi johtua kaadossa tehdystä virheestä, mutta kaatumisen syy voi olla myös jokin muu, kaatajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka. Ensimmäisten asiakkaan antamien selvitysten mukaan kaato oli suoritettu asianmukaisesti, ja puu kaatui väärään suuntaan ilmeisesti tuulen vaikutuksesta. Myöhemmin asiakas on kertonut, että vahingon täytyi aiheutua kaadossa tehdystä virheestä. Vakuutuslautakunta ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta vahingon syytä tai katsoa, että vahinko olisi ollut seurausta puun kaataneen asiakkaan tuottamuksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole vastuuperusteen puuttuessa korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  Norros  
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Alinentalo-Pelttari
Hirviniemi 
 

Tulosta