Haku

FINE-020568 ja FINE-021176

Tulosta

Asianumero: FINE-020568 ja FINE-021176 (2020)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 22.04.2020

Sijoitusrahasto. Rahastojen sulautuminen. Rahaston lunastus. Tiedonantovelvollisuus. Onko rahasto-osuuksien omistajalle annettu riittävät tiedot rahastojen sulautumisesta? Onko rahastojen arvonaleneminen korvattavaa vahinkoa?

Tapahtumatiedot

Asiakas on omistanut rahasto-osuuksia suomalaisen rahastoyhtiö A:n hallinnoimassa kahdessa rahastossa. Rahastot ovat sulautuneet luxemburgilaisen rahaston alarahastoihin. Rahastoyhtiö A:n osuudenomistajista tuli sulautumisessa luxemburgilaisen rahaston asianomaisen osakesarjan osakkeenomistajia.

Luxemburgilaisen rahaston osakkeiden säilyttäjäyhteisö on luxemburgilainen pankki. Rahastojen osuudenomistajat ovat voineet tehdä sopimuksen suomalaisen sijoituspalveluyritys B:n kanssa osakkeiden säilytyksestä sulautumisen jälkeen. Tällöin vastaanottavan rahaston hallintarekisteröityjä osakkeita säilytetään luxemburgilaisessa pankissa sijoituspalveluyritys B:n nimissä.

Finanssivalvonta on antanut rahastojen sulautumisluvan 10.12.2018. Rahastoyhtiö A on tiedottanut rahastojen sulautumisesta osuudenomistajia 11.12.2018. Rahastojen sulautumiset on toteutettu 25.1.2019.

Asiakas on lunastanut luxemburgilaisen rahaston osakkeensa 14. ja 20.2.2019 yhteensä 167.967,02 eurolla.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että hän ei ole saanut riittäviä tietoja sulautumisesta ajoissa. Vasta joulukuussa 2018 tuli jonkin verran tarkempaa tietoa mistä hyvin monimutkaisessa järjestelyssä on kysymys. Itse fuusio toteutui tammikuussa 2019. Koska tiedote toimitettiin vasta n. 1–2 kk ennen sulautumista, asiakas ei ole voinut päättää milloin realisoi omaisuuttaan siinä tilanteessa, ettei halua uuteen rahastoon siirtyä.

Osuudenomistajilta ei ole pyydetty suostumusta fuusioon. Asiakkaalla ei näin ollen ole ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelyyn. Koko järjestely on ollut hyvin monimutkainen, eikä sitä ole avattu osuudenomistajille riittävällä tasolla ja riittävän selvästi tiedotteessa tai myöhemmin.

Asiakas on käytännössä ollut pakotettu sopimaan sijoituspalveluyritys B:n kanssa osakkeiden säilytyksestä. Osakkeiden säilytys luxemburgilaisessa pankissa ei ole ollut vaihtoehto, mitä kohtuullisen huolellinen osakkeenomistaja olisi edes harkinnut. Tähän liittyviä ehtoja ei ole esitetty tai selostettu asiakkaalle.

Tiedotteeseen ei ole liitetty ehtoja sopimukseen rahoitusvälineiden säilyttämisestä eikä yleisiä ehtoja, joihin vaadittiin asiakkaita sitoutumaan kun rahastojen hallinto siirtyi sijoituspalveluyritys B:lle. Ehdoista ei ole kerrottu tarkemmin tiedotteessa vaikka ehdot sisältävät asiakkaalle hyvin negatiivisia kohtia ja huomattavia riskejä mm. sopimusehtojen yksipuolisen muuttamisen, reklamaation, vastuunrajoituksen sekä verotuksen osalta. Ehdot ovat olleet kohtuuttomia sekä yllättäviä ja ankaria kuluttajalle.

Asiakkaalle ei ole ollut selvää sovelletaanko sulautumisen jälkeen Suomen vai Luxemburgin lakia, ja mitä Luxemburgin lain soveltaminen tarkoittaa käytännössä osuudenomistajalle mm. riidanratkaisun osalta.

Finanssivalvonta on sinänsä hyväksynyt sulautumisen, mutta Finanssivalvonta ei ole päätöksissään ottanut yllä mainittuihin asioihin ja yksittäisen osuudenomistajan ongelmiin kantaa. Finanssivalvonta ei ole tarkastellut ja arvioinut sopimusehtoja yksittäisten osuudenomistajien näkökulmasta. Ja mikäli se on näin tehnyt, on ratkaisu tältä osin ollut virheellinen. Finanssivalvonta ei ole tarkastanut säilytyssopimukseen liittyviä ehtoja.

Sijoituspalveluyritys B on kieltäytynyt neuvottelemasta ehdoista, minkä johdosta asiakkaalla ei käytännössä ole ollut mitään muuta mahdollisuutta kun lunastaa kaikki osuudet huomattavalla tappiolla erittäin huonossa markkinatilanteessa.

Asiakas vaatii rahastoyhtiö A:ta ja sijoituspalveluyritys B:tä yhteisvastuullisesti korvaamaan asiakkaalle lunastuksesta aiheutuneen luovutustappion 32.107,70 euroa viivästyskorkoineen lunastuspäivästä 22.2.2019 lukien.

Rahastoyhtiö A:n ja sijoituspalveluyritys B:n vastine

Rahastoyhtiö A ja sijoituspalveluyritys B ovat antaneet yhteisen vastineen. Vastineessaan palveluntarjoajat toteavat, että sijoitusrahastolain mukaan sijoitusrahaston sulautuminen on yksinomaan rahastoyhtiön päätettävissä oleva asia. Rahastojen sulautuminen on rahastoyhtiön liiketoimintapäätös eikä se edellytä osuudenomistajien suostumusta tai muutakaan kuulemista. Sulautuminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa, joka on myönnetty tässä tapauksessa.

Rahastoyhtiö ei voi tehdä päätöksiään (ml. sulautuminen) pelkästään yksittäisen sijoittajan etua ajatellen, vaan sijoitusrahastojen sijoittajien etua on arvioitava yhteisestä näkökulmasta.

Rahasto-osuudenomistajien suojakeinona heillä on halutessaan mahdollisuus irtautua sijoituksesta maksuttoman lunastuksen kautta ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Tässä tapauksessa sijoituspalveluyritys B on kuitenkin antanut asiakkaalle mahdollisuuden maksuttomaan lunastukseen myös sulau­tumisen täytäntöönpanon jälkeen

Asiakas on ollut osuudenomistajana myös toisessa rahastoyhtiö A:n hallinnoimassa sijoitusrahastossa, joka on sulautunut 30.4.2014. Rahastojen sulautumiset eivät siten ole asiakkaalle uusia asioita, vaan hän on jo ennestään tiennyt, että sulautumiseen ei kysytä rahasto-osuudenomistajien suostumuksia.

Sijoitusrahastolaissa on asetettu määräaika, jonka kuluessa rahasto-osuuden omistajille tulee antaa tiedot sulautumisesta. Lain mukaan tiedot tulee antaa sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on antanut luvan sulautumiselle ja viimeistään 30 päivää ennen viimeistä päivää, jolloin rahasto-osuuden omistaja saa maksutta lunastaa osuutensa. Oikeus maksuttomaan lunastukseen puolestaan päättyy viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

Tiedonantovelvollisuus sulautumisesta

Finanssivalvonta antoi rahastojen sulautumisluvan 10.12.2018 ja viimeinen maksuton lunastuspäivä oli 17.1.2019. Tiedotteet sulautumisesta annettiin 11.12.2018, joten rahastoyhtiö A on noudattanut tiedottamista koskevaa sääntelyä määräaikojen osalta.

Rahastojen sulautumisia koskevissa sijoittajatiedotteissa on sääntelyn edellyttämällä tavalla annettu tieto sulautumisten taustasta ja syistä, vaikutuksista rahasto-osuudenomistajille, sulautumismenettelystä sekä rahasto-osuudenomistajien oikeuksista (erityisesti lunastusoikeus ja oikeus saada lisätietoja), ja rahasto-osuudenomistajia on erityisesti kehotettu tutustumaan vastaanottavan rahaston esitteen riskikuvaukseen sekä ao. alarahaston avaintietoesitteeseen.

Järjestelyn rakenne on yksinkertainen eikä se poikkea tavanomaisesta sijoitusrahaston rajat ylittävästä sulautumisesta. Näiden tietojen perusteella sijoittajat ovat voineet tehdä päätöksensä joko pysymisestä sijoittajana tai osuutensa lunastamisesta.

Rahastojen osuudenhaltijoille toimitetuissa sijoittajatiedotteissa on kuvattu sulautumisen veroseuraamuksia. Tältä osin on annettu sääntelyn edellyttämää tasoa laajemmat tiedot. Sääntelyssä edellytetään pelkästään varoitusta siitä, että rahasto-osuuden omistajan verokohtelu saattaa muuttua.

Finanssivalvonta myöntää sulautumisluvan vain, jos se katsoo, että rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot ovat riittävät. Finanssivalvonnan rahastojen sulautumisia koskevassa päätöksessä on vahvistettu, että Finanssivalvonta pitää tietoja riittävinä.

Rahastoyhtiö A on epävirallisemmin pitänyt asiakkaansa etukäteen tietoisina rahastojen sulautumisten tilanteesta ennen kuin Finanssivalvonta oli hyväksynyt tiedotteen. Rahastoyhtiö A on muun muassa jo 3.10.2018 lähettämissään asiakaskirjeissä antanut ennakkoilmoitukset rahastojen sulautumisista Luxemburgiin, rahastojen salkunhoidon järjestämisestä sulautumisten jälkeen, Sijoituspalveluyritys B:n tarjoamasta säilytyspalvelusta sekä asiakastietojen tulevasta päivityksestä. Lisäksi rahastoyhtiö A:n edustajat ovat käyneet asiakkaan kanssa sähköpostikirjeenvaihtoa rahastojen sulautumisiin liittyen mm. hallinnoinnin ja salkunhoidon järjestämisestä.

Asiakas on vielä epävirallisen tiedotteen jälkeen 31.10.2018 tehnyt rahastoihin merkintöjä luovutustappiolaskelmasta ilmenevän mukaisesti. Kukaan epäselvinä tulevia muutoksia pitävä asiakas ei olisi tehnyt huomattavia merkintöjä rahastoihin.

Sovellettava laki

Sijoittajatiedotteissa vastaanottavaan rahastoon sovellettava laki (Luxemburgin laki) ja toimivaltaiset tuomioistuimet on sijoittajatiedotteessa ilmoitettu selvästi. Ns. UCITS-rahastot, joista sulautuneissa ja vastaanottavissa rahastoissa tässäkin tapauksessa on kysymys, ovat keskenään hyvin samankaltaisia.

Sijoituspalveluyritys B:n tarjoamaan säilytyspalveluun puolestaan sovelletaan Suomen lakia. Säilytyspalvelu ja siihen sovellettava laki ovat kuitenkin eri asioita kuin rahastojen sulautuminen ja rahastoihin sovellettava laki, mikä on myös sijoittajatiedotteissa selvästi tuotu esiin.

Säilytyspalvelun järjestäminen

Vaikka rahastojen sulautumisten toteuttamisten helpottamiseksi sulautumisvastikeosakkeet on aluksi rekisteröity sijoituspalveluyritys B:n nimiin (hallintarekisteröidyiksi osakkeiksi), sijoittajatiedotteissa todetun mukaisesti osuudenomistajilla on ollut oikeus saada omistuksensa rekisteröityä myös suoraan vastaanottavaan rahastoon Luxemburgissa eli luxemburgilaisen pankin ylläpitämään osakerekisteriin.

Sijoituspalveluyritys B tarjonnut säilytyspalvelua mahdollisuutena rahasto-osuudenomistajille rahastoihin liittyvän asioinnin helpottamiseksi (mm. kotimaisen kielen ja suomalaisen maksupalvelun käyttämisen mahdollistamiseksi rahastoihin liittyen), mutta rahasto-osuudenomistajia ei ole missään vaiheessa vaadittu, eivätkä ne ole olleet velvoitettuja käyttämään tätä säilytyspalvelua.

Vaikka sijoituspalveluyritys B:n tarjoamaa säilytyspalvelua ei olisi lainkaan tarjottu, tällä ei olisi ollut vaikutusta rahastojen sulautumisista päättämiseen, sulautumisten edellytyksiin tai sulautumisten täytäntöönpanoon. Omistuksen rekisteröinti pelkästään Luxemburgiin ilman mahdollisuutta kotimaiseen säilytykseen olisi ollut sijoitusrahastolain mukaan täysin hyväksyttävä malli.

Edellä mainituin perustein säilytyssopimuksen ehdoilla ei ole merkitystä tässä asiassa. Ne ovat joka tapauksessa olleet sijoittajatiedotteissa todetun mukaan olleet saatavilla sijoituspalveluyritys B:n verkkosivuilla. Sijoitusrahastolain mukaan sijoittajille rahastojen sulautumisesta annettavissa tiedoissa on keskityttävä olennaisuuksiin. Säilytyssopimus on lähinnä tekninen sopimus, joten sen ehtojen osalta on ollut riittävää informoida sijoittajia sijoittajatiedotteen lopussa.

Säilytyspalvelu on hyvin tavanomaista liiketoimintaa, eikä säilytykseen voida katsoa sisältyvän sellaisia merkittäviä riskejä tai sijoittajan kannalta yllättäviä tai ankaria ehtoja, joita olisi tullut erityisesti korostaa rahastojen sijoittajille sulautumisten yhteydessä.

Lisäksi sijoituspalveluyritys B:n kirjeessä on todettu, että ”asiakaspalvelumme vastaa mielellään säilytyssopimusta, asiakkaan perustietolomaketta tai mahdollisiin muihin rahastoihin koskeviin kysymyksiin”. Tämä osoittaa, että sijoituspalveluyritys B:n edustajat olisivat tarvittaessa käyneet ehtoja tarkemmin läpi.

Vahingon aiheutuminen

Asiakkaan rahasto-osuuksien lunastus ei ole tapahtunut hallitsemattomasti, vaan lunastus on perustunut pelkästään hänen omaan päätökseen. Rahastoyhtiö ei vastaa sijoitustoiminnan menestyksellisyydestä eikä markkinamuutosten aiheuttamista sijoitusten arvon pienenemisestä. Asiakkaan luovutustappio ei siten ole korvattavaa vahinkoa.

Asiakas on realisoinut rahasto-osuutensa ajankohtana, jolloin käytännössä kaikkien osakesijoitusten arvot olivat alhaiset syksyllä 2018 alkaneen osakekurssien laskun takia. Rahastoyhtiö A:n ja sijoituspalveluyritys B:n menettelyllä rahastojen sulautumisiin liittyen ei ole ollut mitään vaikutusta asiakkaan rahasto-osuuksien arvonmuodostukseen. Rahasto-osuudenomistajat ovat saaneet sekä euro- että kappalemääräisesti yhtä monta vastaanottavan rahaston asianomaisen osakesarjan osakkeita kuin he omistivat rahastoissa osuuksia. Palveluntarjoajien menettelyllä ei ole siis mitään syy-yhteyttä asiakkaan rahasto-osuuksien arvoon tai luovutustappion syntymiseen.

Edelleen asiakas on lunastettuaan rahasto-osuutensa voinut sijoittaa lunastuksista saamansa varat muihin sijoitustuotteisiin esimerkiksi samoille markkinoille ja saada niille arvonnousua tulevaisuudessa.

Jos ajatellaan hypoteettisesti tilannetta, jossa palveluntarjoajat olisivat toimineet niin kuin asiakas lausumassaan edellyttää (esimerkiksi siten, että kaikki säilytyssopimuksen ehdot, ml. yleiset ehdot, olisi toimitettu sijoittajatiedotteiden liitteenä), asiakkaan lausumaan ei jäisi mitään perustetta väittää palveluntarjoajien toimineen huolimattomasti. Tässäkin tilanteessa olisi kuitenkin selvää, että sijoituspalveluyritys B olisi kieltäytynyt neuvottelemasta ehdoistaan, ja jos ehdot väitetyn mukaisesti olivat niin kohtuuttomia, että niihin sitoutuminen asiakkaan puolelta oli mahdotonta, hänen ainoa keinonsa olisi ollut lunastaa rahasto-osuudet ennen sulautumisia.

Tällöin oikea kysymys syy-yhteyden esittämiseen on, mitä olisi tapahtunut, jos asiakas olisi lunastanut osuudet ennen sulautumista (eikä vasta sen jälkeen). Sulautuvien rahastojen osuuksia oli mahdollista lunastaa tiettyinä päivinä ennen sulautumista (viimeisin mahdollinen lunastuspäivä oli 17.1.2019), joten ainoa oikea ja edes mahdollinen tapa esittää hypoteettinen vahinko on vertailla kyseisen päivän rahasto-osuuden arvoa ja verrata sitä toteutuneeseen lunastushintaan.

Asiakkaan tapauksessa havaitaan, että mitään korvattavaa vahinkoa ei ole syntynyt, vaan asiakas on saanut lunastamalla osakkeensa sulautumisten jälkeen yhteensä 6.271,47 euroa enemmän kuin jos hän olisi lunastanut osuutensa viimeisenä mahdollisena lunastuspäivänä ennen sulautumista.

Koska rahastojen sulautumisista on annettu riittävät ja lain edellyttämät tiedot oikea-aikaisesti, ei sulautumisissa ole ollut ylipäätään mitään vahingonkorvauksen edellytyksenä olevaa rahastoyhtiö A:n tai sijoituspalveluyritys B:n huolimatonta tekoa tai laiminlyöntiä. Edelleen, koska asiakkaan luovutustappio ei ole korvattavaa vahinkoa, on hänen vaatimuksensa hylättävä kokonaan perusteettomana.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Sijoituspalveluyritys B:n sopimus rahoitusvälineiden säilyttämisestä ja säilytystä koskevat yleiset ehdot.
  • Rahastoyhtiö A:n päiväämättömät ennakkotiedotteet rahastojen osuudenomistajille tulevasta sulautumisesta.
  • Finanssivalvonnan 10.12.2018 antama päätös luvan myöntämisestä sijoitusrahastojen sulautumisen täytäntöönpanoon.
  • Rahastoyhtiö A:n 11.12.2018 päivätyt tiedotteet rahastojen osuudenomistajille rahastojen sulautumisesta.
  • Sijoituspalveluyritys B:n päiväämätön tiedote rahastojen osakkeenomistajille. Tiedotteessa on osakkeenomistajalle tutustuttavaksi ja allekirjoitettavaksi säilytyssopimus ja sijoituspalvelun yleiset ehdot sekä asiakkaan perustietolomake.
  • Ote sijoituspalveluyritys B:n kanssa samaan konserniin kuuluvan rahastoyhtiön verkkosivuilta.
  • Asiakkaan ja rahastoyhtiö A:n sekä sijoituspalveluyritys B:n välisiä sähköposteja.
  • Finanssivalvonnan 4.6.2019 päivätty sähköposti, jossa on kerrottu mitkä tiedot Finanssivalvonnalle oli toimitettu sulautumispäätöksen antamista varten.
  • Raportti asiakkaan rahasto-osuuksien luovutustappiosta.
  • Raportti asiakkaan rahasto-osuuksien arvonkehityksestä viimeisen lunastuspäivän 17.1.2019 ja lunastushetken välillä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja rahastoyhtiö A:n sekä sijoituspalveluyritys B:n välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on ensin arvioitava onko asiakkaalle aiheutunut korvattavaa vahinkoa rahastojen sulautumisen johdosta. Mikäli asiakkaalle katsotaan aiheutuneen korvattavaa vahinkoa, lautakunnan on arvioitava ovatko rahastoyhtiö A sekä sijoituspalveluyritys B aiheuttaneet vahingon laiminlyömällä antaa riittävät tiedot sulautumisesta ja sen vaikutuksesta asiakkaalle.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Rahastojen sulautuminen

Rahastojen sulautumiseen sovelletaan sulautumisen hetkellä voimassa ollutta sijoitusrahastolain (48/1999) 16 lukua (1490/2011) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat.

Lain 107 §:n 1 momentin mukaan
Sijoitusrahasto (sulautuva sijoitusrahasto) voi sulautua toisen sijoitusrahaston (vastaanottava sijoitusrahasto) tai yhteissijoitusyrityksen (vastaanottava yhteissijoitusyritys) kanssa.

Lain 107 a §:n 1–2 momentin mukaan
Sijoitusrahaston sulautuminen edellyttää etukäteen annetun luvan. Luvan myöntää sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön hakemuksesta Finanssivalvonta.

Hakemuksessa on oltava:
[…]
4)sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston sekä vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot sulautumisesta.

Lain 107 b §:n 1–2 momentin mukaan
Finanssivalvonnan on tarkasteltava aiotusta sulautumisesta aiheutuvia vaikutuksia sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille sen arvioimiseksi, ovatko rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot sulautumisesta riittävät.

Finanssivalvonta voi tarvittaessa vaatia, että sulautuvan sijoitusrahaston tai vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annettavia tietoja selvennetään.

Lain 107 c §:n 1 momentin mukaan
Finanssivalvonnan on myönnettävä lupa aiotulle sulautumiselle, jos:
[…]
3)Finanssivalvonta pitää sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston osuudenomistajille sulautumisesta annettavia tietoja riittävinä

Lain 108 b §:n mukaan
Sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille on annettava sellaiset tarkoituksenmukaiset ja täsmälliset tiedot aiotusta sulautumisesta, joiden perusteella nämä voivat tehdä perustellun arvion sulautumisen vaikutuksista sijoituksiinsa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti ja julkaistava vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on antanut luvan sulautumiselle. […] Tiedot on annettava viimeistään 30 päivää ennen viimeistä päivää, jona on mahdollista pyytää 108d §:ssä tarkoitettua osuuksien maksutonta takaisinostoa, lunastusta tai muuntamista.

Lain 108 c §:n 1–2 momentin mukaan
Rahasto-osuudenomistajille annettavien tietojen on oltava sellaiset, että rahasto-osuudenomistaja voi niiden perusteella tehdä perustellun päätöksen sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa sekä päätöksen käyttää 108d §:ssä tarkoitettuja oikeuksiaan.

Rahasto-osuudenomistajille on annettava seuraavat tiedot ja asiakirjat:
1) sulautumisen tausta ja syyt;

2) vaikutukset, joita sulautumisesta voi aiheutua rahasto-osuudenomistajille, kuten olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotettu tuottokehitys, määräaikaiskatsaukset, mahdolliset suoritusongelmat ja tarvittaessa varoitus rahasto-osuudenomistajille siitä, että heidän verokohtelunsa saattaa muuttua sulautumisen johdosta;

3) kaikki rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet, kuten oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös tilintarkastajan 108a §:ssä tarkoitetusta lausunnosta, oikeus pyytää 108d §:ssä tarkoitettua maksutonta osuuksien lunastusta tai muuntamista ja mainitun oikeuden viimeinen käyttöpäivä;

4) menettelyä koskevat tiedot ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;

5) avaintietoesite vastaanottavasta sijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä.

Lain 108 d §:n mukaan
Rahastoyhtiö on velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Vaihtoehtoisesti rahastoyhtiö on mahdollisuuksien mukaan velvollinen muuntamaan osuuden muun sellaisen sijoitusrahaston osuudeksi:

1) joka harjoittaa samankaltaista sijoituspolitiikkaa; ja

2) jota rahastoyhtiö tai sen kanssa yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka huomattavan suoran tai välillisen omistusosuuden kautta sidoksissa oleva muu yhtiö hallinnoi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus tulee voimaan samana päivänä, jona sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annetaan tiedot aiotusta sulautumisesta 108b ja 108c §:n mukaisesti ja lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää. Rahastoyhtiöllä on oikeus periä lunastuksesta tai muuntamisesta ainoastaan sijoitusrahaston purkamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset.

Finanssivalvonnan MOK 3/2011 sulautumista koskevan 5 luvun kohdassa 7 määrätään seuraavaa
Sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille SRL:n 108 c §:n 2 momentin mukaan annettaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:
a) tiedot siitä, mitä eroja on sulautuvan sijoitusrahaston osuudenomistajien oikeuksissa ennen ehdotetun sulautumisen voimaantuloa ja sen jälkeen;
b) jos sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston sijoittajalle annettavissa avaintietoesitteissä synteettiset riski- ja hyötyindikaattorit esitetään eri luokissa tai niihin liittyvässä sanallisessa selvityksessä yksilöidyt merkittävät riskit ovat erilaisia, näiden erojen vertailu;
c) molempien sijoitusrahastojen maksujen, palkkioiden ja kulujen vertailu niiden sijoittajalle annettavissa avaintietoesitteissä esitettyjen määrien perusteella;
d) jos sulautuva sijoitusrahasto soveltaa tulosperusteista palkkiota, selvitys siitä, miten kyseistä palkkiota sovelletaan siihen asti, kun sulautuminen tulee voimaan;
e) jos vastaanottava sijoitusrahasto soveltaa tulosperusteista palkkiota, selvitys siitä, miten kyseistä palkkiota sovelletaan myöhemmin niiden osuudenomistajien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, joilla on aiemmin ollut osuuksia sulautuvassa sijoitusrahastossa;
f) selvitys siitä, aikooko sulautuvan sijoitusrahaston rahastoyhtiö toteuttaa sijoitussalkun sijoituspainotusten muutoksen ennen sulautumisen voimaantuloa.

Vahingonkorvausvastuu

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan tapahtumien hetkellä voimassa olleen sijoitusrahastolain (48/1999) 21 lukua.

Lain 134 §:n (1490/2011) mukaan
Rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sijoitusrahastolle taikka rahasto-osuudenomistajalle tai muulle henkilölle tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten, sijoitusrahastodirektiivin perusteella annettujen Euroopan unionin asetusten tai sijoitusrahaston sääntöjen vastaisella menettelyllä.

Mitä 1 momentissa säädetään velvollisuudesta vahingon korvaamiseen, koskee myös sitä, jolle rahastoyhtiö on ulkoistanut 26a §:ssä tarkoitetun toiminnon.

Lain 137 §:n 1–3 momentin (175/2016) mukaan
Säilytysyhteisö vastaa rahastoyhtiölle ja sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille 31b §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti säilytysyhteisön ja sellaisen kolmannen osapuolen, jolle rahoitusvälineiden säilyttäminen on ulkoistettu, säilytettävänä olevien rahoitusvälineiden menetyksestä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu rahoitusväline menetetään, säilytysyhteisön on palautettava viipymättä samanlajinen rahoitusväline tai menetetyn rahoitusvälineen arvoa vastaava rahamäärä rahastoyhtiön hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Säilytysyhteisö ei ole vastuussa menetyksestä, jos se voi osoittaa, että menetys on seurausta ulkopuolisesta tapahtumasta, johon se ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa, ja jonka seuraukset eivät olisi olleet vältettävissä kaikista kohtuullisiksi katsottavista toimista huolimatta.

Säilytysyhteisö vastaa rahastoyhtiölle ja sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta tappiosta vain, jos se aiheutuu siitä, että säilytysyhteisö on tahallaan tai huolimattomuudesta jättänyt velvoitteensa täyttämättä.

Asian arviointi

Asiakas on vaatinut rahastoyhtiö A:ta ja sijoituspalveluyritys B:tä yhteisvastuullisesti korvaamaan asiakkaalle lunastuksesta aiheutuneen luovutustappion 32.107,70 euroa viivästyskorkoineen lunastuspäivästä 22.2.2019 lukien. Palveluntarjoajat ovat katsoneet, että asiakkaalle aiheutunut luovutustappio ei ole korvattavaa vahinkoa.

Sijoituslautakunta toteaa, että rahaston arvon kehittyminen on osa sijoitukseen kuuluvaa riskiä, joka lähtökohtaisesti kuuluu sijoittajalle. Yksistään se seikka, että asiakkaan sijoitusten arvo alenee, ei aiheuta korvausvastuuta palveluntarjoajalle.

Asiassa on riidatonta, että rahastojen arvon aleneminen on johtunut markkinoista johtuvasta syystä eikä esimerkiksi rahastoyhtiön toimenpiteistä. Toisaalta asiassa on riidatonta se, että rahaston sulautuminen toiseen rahastoon on tapauksessa sinänsä ollut sallittua. Asiakkaan korvausvaatimus perustuukin siihen, että hänen näkemyksensä mukaan hän on joutunut lunastamaan rahastot huonossa markkinatilanteessa.

Asiakas on saanut rahastojen osakkeiden lunastuksesta niiden markkinahinnan. Asiakkaalla on ollut mahdollisuus sijoittaa rahastojen lunastuksesta saamansa varat uudelleen haluamallaan tavalla. Vaikka olisikin niin, että rahastojen lunastusarvo olisi huonon markkinatilanteen vuoksi ollut niiden objektiivista arvoa alhaisempi, asiakas olisi voinut tehdä uuden korvaavan sijoituksen vastaavasti tavallista edullisempaan hintaan ja näin neutralisoida väitetysti epäedullisen lunastushinnan taloudellisen vaikutuksen.

Koska sulautuminen sinänsä on ollut sallittua ja koska rahastojen arvo on alentunut palveluntarjoajista riippumattomista syistä, Sijoituslautakunta katsoo, ettei rahastosijoituksista syntynyt sijoitustappio ole korvattavaa vahinkoa.

Koska lautakunta on katsonut, että asiakkaalle ei ole asiassa aiheutunut vahinkoa, lautakunta jättää lausumatta rahastoyhtiö A:n ja sijoituspalveluyritys B:n toimien osalta.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.


SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia