Haku

FINE-020419

Tulosta

Asianumero: FINE-020419 (2020)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2020

Lakipykälät: 3, 4, 4b, 5, 9

Palovahinko. Vakuutuksen voimassaolo. Rakenteilla olleelle tuotantorakennukselle otetun määräaikaisen vakuutuksen päättyminen. Vakuutuksesta annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ottanut lokakuussa 2018 maatilallaan rakenteilla olleelle lantala- ja nuorkarjapihattorakennukselle rakennustyön aikaisen määräaikaisen vakuutuksen. Asiakas oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle kohteen arvioiduksi valmistumisajankohdaksi 31.12.2018. Vakuutusyhtiön vakuutusta koskeneen tarjouksen mukaan rakennusaikaisen vakuutuksen päättymispäivä oli 31.1.2019. Lähes käyttövalmis rakennus tuhoutui tulipalossa 24.3.2019. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa, koska määräaikainen vakuutus ei ollut enää voimassa vahinkohetkellä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii palovahingon korvaamista, koska vakuutusyhtiö ei ollut ilmoittanut vakuutusturvan päättymisestä. Asiakas on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 1.3.3.2, jonka mukaan vakuutusturvan päättymisestä on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutusyhtiön olisi pitänyt tarjota vakuutukselle jatkoa.

Lisäkirjelmissään 25.7.2019 ja 14.10.2019 asiakas on pitänyt selvänä, että rakennukselle oli tarkoitus saada pysyvä vakuutusturva, joka alkaisi rakennusaikana. Vakuutusyhtiö oli ehdottanut vain urakkavakuutusta rakennustöiden ajaksi selvittämättä tarkemmin vakuutustarvetta. Vakuutusyhtiö oli tiedustellut rakennustöiden arvioitua valmistumisaikaa, joka ammattilaisen oli tullut ymmärtää epävarmaksi. Kirjeenvaihdosta ilmenee, että vakuutusyhtiö ei ollut pyytänyt tarkempia tietoja vakuutusturvan voimassaoloajan määrittämiseksi eikä ollut kiinnittänyt asiakkaan huomiota lain edellyttämättä tavalla vakuutuksen päättymispäivään. Vakuutuksen päättymispäivä oli ilmoitettu tarjouksen neljännellä sivulla rakennuksen paloluokkaa koskevalla rivillä niin, että se oli jäänyt huomaamatta.

Asiakas on vedonnut vakuutussopimuslain 4 b §:n 1 momenttiin, jonka mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävä vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määritettävä vakuutustarve. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 172/2017) yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että vakuutuksenantajalla on velvollisuus pyytää lisätietoja vakuutuksenhakijalta tai vähintäänkin varoittaa vakuutuksen hakijaa, mikäli vakuutustarpeen määrittäminen perustuu mahdollisesti virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Asiakas on vedonnut myös vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momenttiin ja 9 §:ään.

Asiakkaan katsoo rakennuksen jääneen vaille asianmukaista vakuutusturvaa vakuutusyhtiön selvittämis- ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvien olennaisten laiminlyöntien vuoksi. Tästä syystä olisi kohtuutonta, että vahinkotapahtumasta aiheutunut omaisuusvahinko jäisi kokonaisuudessaan asiakkaan vastattavaksi.

 Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että kyse on ollut määräaikaisesta vakuutuksesta, jolla oli vakuutettu asiakkaan rakennusurakka. Vakuutuksen voimassaoloaika perustui asiakkaan ilmoitukseen rakennusurakan kestosta. Kyse ei ollut asiakkaan mainitsemasta vakuutusyhtiön vakuutuskauden päättyessä irtisanomasta toistaiseksi voimassa olleesta vakuutuksesta.

Vakuutuksen voimassaoloaika ilmeni vakuutuskirjasta, ja koska se perustui asiakkaan omaan ilmoitukseen vakuutuksen tarpeellisuudesta, vakuutusyhtiö katsoo asiakkaan tienneen vakuutuksen päättymisestä 31.1.2019. Asiakas ei ollut informoinut vakuutusyhtiötä rakennusurakan pitkittymisestä eikä valmistuneen rakennuksen vakuuttamistarpeesta. Sen vuoksi urakkavakuutuksen voimassaoloajan pidennyksestä ja valmistuneen rakennuksen vakuuttamisesta ei ollut voitu asiakkaan kanssa sopia.

Vakuutusyhtiö toteaa lisävastineessaan 5.9.2019 asiakkaan ottaneen yhteyttä tiedustellen, minkälainen vakuutus olisi oltava keskeneräisellä rakennusprojektilla katettua lantalaa ja nuorkarjapihattoa varten. Vakuutusyhtiö oli vastannut, että rakenteilla olevalle rakennukselle voitiin tehdä määräaikainen urakkavakuutus rakennustöiden ajaksi. Samalla oli pyydetty tarvittavat tiedot vakuutusta varten muun muassa arvioidusta valmistumispäivämäärästä. Niiden perusteella asiakkaalle oli lähetetty tarjous, josta ilmeni vakuutuksen kohde, kauden maksu, vakuutuksen päättymispäivä 31.1.2019, vakuutusmäärä ja omavastuu. Asiakasneuvoja oli saateviestissään kertonut kyseen olleen vakuutustarjouksesta määräaikaiselle urakkavakuutukselle ja asiakas oli hyväksynyt tarjouksen.

Vakuutusta tarjottaessa oli tuotu selkeästi esiin, että vakuutus oli määräaikainen, millä oli vakiintunut merkitys, joten asiakkaan oli tullut ymmärtää, että vakuutus päättyi ilman erillistä irtisanomista tiettynä päivänä. Asiakkaalle lähetetyssä kirjallisessa tarjouksessa ja myös vakuutuskirjassa oli ilmoitettu selkeästi vakuutuksen päättymispäivä. Kyse ei ollut vakuutusturvan rajoituksesta, vaan normaalista määräaikaisesta sopimuksesta. 

Asiakas oli nimenomaisesti tiedustellut sopivaa vakuutusta keskeneräiselle rakennusprojektille, johon tarkoitukseen oli tarjottu asianmukainen vakuutus saatujen tietojen perusteella. Muunlaista vakuutusturvaa ei ollut saatavilla rakenteilla oleville rakennuksille, vaan tarjottu vakuutus oli ainoa vaihtoehto. Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen oma-aloitteisesti tarjoamaan uutta vakuutusta. Kun asiakas ei ole ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön tarjouksen hyväksymisen jälkeen, oli määräaikainen vakuutus päättynyt sopimuksen mukaisesti 31.1.2019.

Määräaikaisesta vakuutuksesta on määrätty myös asiakkaalle tarjouksen yhteydessä ja vakuutussopimuksen liitteenä toimitettujen vakuutussopimuksen yleisten ehtojen kohdassa 1.2.2 ”Vakuutussopimuksen kesto”. Vakuutusehtojen kohdan 1.4 ”Vakuutussopimuksen päättyminen” mukaan määräaikainen vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä päivänä klo 24.00. Asiakkaan tulee tutustua vakuutussopimuksen sisältöön sekä sitä koskeviin ehtoihin. Sopimuksen määräaikaisuus oli ilmennyt selvästi niin tarjouksesta kuin vakuutussopimuksesta, ja vakuutusehdoissa on selkeästi kerrottu, miten vakuutus oli voimassa ja toisaalta miten se päättyi, kun kyse oli määräaikaisesta sopimuksesta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta 24.3.2019 sattuneesta lantalan ja nuorkarjapihattorakennuksen palovahingosta.

Lisävastineessa 7.11.2019 vakuutusyhtiö on selostanut vakuutusten myöntämiskäytäntöään ja lausunut, että rakenteilla oleva rakennus vakuutettiin aina omana kohteenaan eikä vakuutusta voinut saada toistaiseksi voimassa olevana niin, että se olisi jatkunut automaattisesti rakennuksen valmistuttua.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Puheena olevaan rakennustoiminnan vakuutukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot (voimassa 15.10.2018 lähtien)

1.2.2 Vakuutussopimuksen kesto
Vakuutussopimus on jatkuva, ellei sitä sovita määräaikaiseksi.
Jatkuva vakuutusturva on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan ja määräaikainen vakuutusturva sovitun ajan, ellei toinen sopijapuoli näiden ehtojen mukaisesti päätä vakuutussopimusta tai vakuutusturvaa.

1.4 Vakuutussopimuksen päättyminen

1.4.1 Sovittuna ajankohtana
Määräaikainen vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä päivänä klo 24.00.

Lisäksi vakuutusehtojen kohdassa 1.3 on annettu vakuutussopimuksen muuttamista koskevia määräyksiä. Vakuutusyhtiön toteuttamia vakuutusehtojen muutoksia koskevan alakohdan 1.3.3.2 mukaan, kun vakuutusyhtiö tekee vakuutusehtoihin sopimuskohdassa tarkemmin määriteltyjä muutoksia, muutoksia noudatetaan seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista ja niiden perusteista viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai vakuutusturvaa kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

Irtisanomisesta ja vakuutusturvan päättymisestä on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutussopimuslaki 4b §, Vakuutustarpeen selvittäminen

Vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen tarjoamista pyydettävä vakuutuksen hakijalta tietoja tämän vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista ja saadut tiedot huomioon ottaen määritettävä vakuutustarve.

Vakuutussopimuslaki 5 §, Tiedot ennen sopimuksen tekemistä

5 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

5 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Vakuutussopimuslaki 9 §, Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaan vakuutus ollut voimassa vahinkohetkellä, ja onko vakuutusyhtiö menetellyt vakuutusta tarjotessaan lain ja vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Vakuutuksen voimassaolo

FINElle toimitettujen asiakirjojen mukaan asiakkaalla on ollut rakenteilla olleelle maatalouden tuotantorakennukselleen määräaikainen vakuutus kyseistä rakennusprojektia varten. Vakuutuksen sovittu voimassaoloaika oli perustunut asiakkaan ilmoitukseen rakennusurakan arvioidusta kestosta. Asiakas oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle vakuutuksesta neuvoteltaessa, että rakennusurakka valmistuisi vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämän perusteella vakuutusyhtiö oli tarjonnut kohteelle 31.1.2019 saakka voimassa ollutta määräaikaista vakuutusta, minkä asiakas oli hyväksynyt.

Vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.4.1 mukaan määräaikainen vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä päivänä klo 24.00. Näin ollen ja koska asiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella puheena olevan maatalouden tuotantorakennuksen vakuutusturvan jatkamisesta ei ollut osapuolten kesken sovittu, vakuutussopimuksen voimassaolo oli päättynyt alun perin sovitun mukaisesti 31.1.2019 eli ennen 24.3.2019 sattunutta palovahinkoa.

Siltä osin kuin asiakas on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 1.3.3.2, FINE toteaa, ettei kyseistä toistaiseksi voimassa olevien vakuutussopimusten ehtojen muuttamista koskevaa vakuutusehtokohtaa sovelleta nyt puheena olevan kaltaisiin määräaikaisiin vakuutuksiin, joiden päättymisestä on määrätty vakuutusehtojen kohdassa 1.4.1.

Vakuutusyhtiön menettely

Vakuutusyhtiö on selvittänyt asiassa antamassaan vastineessa myöntävänsä rakenteilla oleville kohteille vain määräaikaisia rakennusurakkavakuutuksia. Vakuutusyhtiö oli vakuutusta tarjotessaan ottanut huomioon urakan mahdollista viivästymistä ehdottamalla asiakkaalle 31.1.2019 saakka voimassa ollutta vakuutusta.

FINE on kiinnittänyt huomiota siihen, että tässä tapauksessa vakuutusyhtiön jo ennen vakuutuksen ottamista asiakkaalle lähettämistä sähköposteista on selkeästi ilmennyt, että vakuutusyhtiö oli tarjoamassa asiakkaan ilmoittamalle rakennuskohteelle urakkavakuutusta rakennustöiden ajaksi. Sähköpostin 15.10.2018 mukaan kyse on ollut nimenomaan määräaikaisesta urakkavakuutuksesta. Asiakkaalle lähetetyssä 15.10.2018 päivätyssä tarjouksessa vakuutuksen päättymispäiväksi on ilmoitettu 31.1.2019. Tarjousasiakirjan perusteella FINE katsoo, että vakuutuksen päättymispäivä on ollut selvästi tarjoukseen normaalilla huolellisuudella perehtyvän vakuutuksenottajan havaittavissa. Asiakkaalla on myös ollut velvollisuus itsekin perehtyä tekeillä olleen vakuutuksen sisältöön ennen vakuutustarjouksen hyväksymistä.

Selostetuilla perusteilla FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole vakuutussopimusta tehtäessä laiminlyönyt asiakkaan vakuutustarpeen selvittämistä ja vakuutusta koskevien keskeisten tietojen antamista koskeneita laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole vastuussa siitä, että asiakas oli unohtanut huolehtia määräaikaiseksi sovitun vakuutusturvansa voimassaolon jatkamisesta. Siten 24.3.2019 sattunut palovahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin. Vakuutuksen voimassaolon päättymisen syy huomioon ottaen asiassa ei myöskään ole tuotu esiin sellaisia painavia seikkoja, joiden perusteella asian lopputulosta olisi pidettävä kohtuuttomana.

Lopputulos

FINE pitää yhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia