Haku

FINE-020418

Tulosta

Asianumero: FINE-020418 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.01.2020

Toiminnan vastuu. Vesiosuuskunnan viemärin tukkeutuminen ja tulviminen sinne joutuneiden kivien ja betoninkappaleiden takia. Oliko vahinko aiheutunut viemäriin äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta?

Tapahtumatiedot

Vesiosuuskunnan ylläpitämässä runkoviemärissä oli havaittu tukos 25.2.2018. Tukoksen vuoksi vesi oli noussut erään asunto-osakeyhtiön rakennuksen alimman kerroksen huoneistoihin aiheuttaen vahinkoa. Seuraavana päivänä tehdyssä tukoskohdan tarkastuksessa viemäristä oli löytynyt kangasta ja muuta viemäriin kuulumatonta repeämätöntä materiaalia. Sittemmin tehdyssä kuvauksessa tukoksen todettiin aiheutuneen viemäriin kiilautuneista isokokoisista kivistä ja betonin kappaleista. Vesiosuuskunta haki korvausta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään 27.2.2018, ettei vahinko ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava. Vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa vahingon syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja joissa myös vahinko oli syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutusyhtiön mukaan viemärin tukkeutuminen ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Näin ollen vahinkoa ei korvattu. Vesiosuuskunnan toimittamista lisäselvityksistä huolimatta vakuutusyhtiö on sittemmin kieltäytynyt muuttamasta korvausratkaisuaan vedoten siihen, että yleisen elämänkokemuksen mukaan viemäri tukkeutui vähitellen.

Asiakkaan valitus

Vesiosuuskunta on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiön päätös vakuutusehtojen ja yleensä vastuuvakuutusten korvauskäytännön mukainen. Vesiosuuskunta on vaatinut vahingosta aiheutuneiden 135 341,45 euron kokonaiskustannusten korvaamista vakuutuksesta.

Perusteluinaan vesiosuuskunta on lausunut, että kyse oli sen hoidossa ja vastuulla olevan viemärin yllättävän, äkillisen ja odottamattoman tukkeutumisen ulkopuoliselle nopeasti, äkillisesti ja odottamattomasti aiheuttaman vahingon korvausvastuusta. Putkiston huuhdelleen yrityksen antamien tietojen perusteella vahingon oli aluksi arvioitu aiheutuneen viemärin tarkastuskaivon haaraan kertyneestä lietteestä tai muusta viemäriin kuulumattomasta materiaalista. Sittemmin J Ky:n 22.3.2018 antaman selvityksen mukaan tukkeuman syy oli ollut suurikokoisten kivien ja betonin palojen kiilautuminen runkoviemäriputkeen. Syytä kivien ja betonin viemäriin joutumiselle ei ollut saatu selville.

Viemärin oli täytynyt tukkeutua 25.2.2018 hyvin nopeasti ja äkillisesti. Sen seurauksena aiheutunut vesivahinko oli myös ollut äkillinen. Ennen veden nousua asunto-osakeyhtiön lattioille viemärin toiminnassa ei ollut havaittu ongelmia. Viemäriin padottuneen veden määrä oli ollut suuri. Ei ollut osoitettu, että tukkeutuminen olisi johtunut vakuutusyhtiön väittämistä kiviin ja betonin paloihin ajan oloon kertyneistä muista materiaaleista tai lietteestä. Vakuutusyhtiön mainitsemat aiemmat lautakuntaratkaisut eivät olleet vertailukelpoisia.

Lisäkirjelmässään 28.6.2019 vesiosuuskunta on kiistänyt, että kyse olisi ollut viemärin vähitellen aiheutuneesta tukkeutumisesta. Tukkeuman syy oli selvinnyt vasta 22.3.2018. Vesiosuuskunta on kiistänyt myös vakuutusyhtiön näyttötaakkaa koskevat väitteet. Sillä, että kivien ja betonin palojen viemäriin joutumisen syytä ei tiedetty, ei ollut asiassa merkitystä, eikä se voinut poissulkea vakuutusyhtiön korvausvastuuta. Vakuutusehdot eivät edellyttäneet vahingon syyn yksityiskohtaista selvittämistä niin, että näyttövelvoite kuuluisi vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa edellytettiin äkillisyyttä ja odottamattomuutta. Vahinkotapahtuman oli oltava siten ennalta arvaamaton ja odottamaton, ettei vakuutuksenottajalla ollut mahdollisuutta sitä ennakoida.

Vakuutusyhtiön arvio kivien ja betonin palojen kasaantumisesta pitkällä aikavälillä oli väärä ja joka tapauksessa merkityksetön. Vesiosuuskunta on tältä osin vedonnut R Oy:ltä pyytämäänsä 27.6.2019 päivättyyn asiantuntijalausuntoon. Lausunnon mukaan vahinkohetken 25.2.2018 olosuhteet huomioiden sekä viemäriputken tukkeutuminen että sen aiheuttama jätevesien patoutuminen ja nouseminen asunto-osakeyhtiön tiloihin olivat tapahtuneet hyvin nopeasti. Arvion mukaan jätevesi oli noussut asunto-osakeyhtiön tiloihin noin tunnin kuluessa tukkeuman syntymisestä. Tapahtuman täytyi olla kaikilta osin yllättävä, odottamaton ja ennalta arvaamaton.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohdan 5.2.14 veden aiheuttamia vahinkoja koskevaan rajoitukseen. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan oli riidatonta, että kyseessä oli ehdon piiriin kuuluva vahinko. Riitaa oli siitä, oliko vahingon syynä ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute.

J Ky oli lausunut 22.3.2018, että viemärin padotuksen olivat aiheuttaneet isokokoiset kivet ja betonin palat. Toimenpiteiden perusteella vaikutti selvältä, että tukos oli aiheutunut pikkuhiljaa erilaisten materiaalien kerääntyessä tukoskohtaan. Kiviä ja betonin paloja oli ollut useampia. Lisäksi samaan kohtaan oli kasaantunut kangasta ja muuta materiaalia sekä lietettä, jotka olivat yhdessä estäneet viemärin toiminnan.

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vahinko olisi ollut korvattava siinäkään tapauksessa, että tukos olisi aiheutunut pelkistä kivistä ja betonista. Asiassa ei ollut saatu selvitystä siitä, milloin, miten ja kuinka nopeasti kivet ja betonipalat olivat ajautuneet kyseiseen kohtaan. Hyvin todennäköisesti nekin olivat kasaantuneet siihen pitkän ajan kuluessa. Vesiosuuskunnalla oli näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma oli sattunut, eli myös siitä, että tukos oli ollut äkillinen ja odottamaton. Näin ollen, mikäli tukoksen syy tai syntytapa jäi epäselväksi, ei oikeutta vakuutuskorvaukseen ollut.

Vakuutuslautakunta oli vakiintuneesti katsonut, ettei nyt kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa vahingon syy ollut ehdoissa tarkoitettu rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Vakuutusyhtiö on vedonnut esimerkiksi ratkaisuun VKL 31/09 viemärin tulvimisen aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutusyhtiö on lausunut lisävastineessaan 18.7.2019, että vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudessa oli vakiintuneesti katsottu korvausta vaativan olevan näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteista, tässä tapauksessa muun muassa siitä, että vahingon syynä oli rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tämä seikka oli todettu myös mainitussa Vakuutuslautakunnan ratkaisussa.

Vesiosuuskunnan oli siten osoitettava, että vahingon aiheuttanut tukos oli syntynyt äkillisesti ja odottamattomasti. Nyt tätä ei ollut näytetty. Päinvastoin selvityksistä ilmeni, että tukos oli mitä ilmeisimmin aiheutunut vähitellen. Mikään ei viitannut siihen, että kivet, betonin palat, liete, kankaat ja muu viemäriin kuulumaton materiaali olisi tukkinut putken yhdellä kertaa, vaan ne olivat ajautuneet tukoskohtaan vähitellen. Kivet ja betonin palat eivät olleet tukkineet putkea äkillisesti esimerkiksi viemärin romahtamisen seurauksena, vaan ne olivat kulkeutuneet putkistossa tukoskohtaan. Vesiosuuskunnan hankkima 27.6.2019 päivätty asiantuntijalausunto osoitti korkeintaan, että vesi oli noussut rakennukseen suhteellisen nopeasti, mikä ei ollut asiassa riitaista. Tukoksen syntymisaikaa ja -tapaa ei lausunnossa todettu, vaikka sen mukaan olikin mahdollista, että betoninpalan ympärille oli nopeasti kertynyt muuta materiaalia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko vesiosuuskunnan jäteveden runkoviemärin tukkeutuminen aiheutunut vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa edellytetyin tavoin rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 7.1.2018 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan tai sen liitteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14, kosteus- ja tulvavahingot, mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on vesiosuuskunnalle myöntämäänsä toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa pääsääntöisesti rajoittanut kosteudesta tai vedestä aiheutuvat vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitukseen on nimenomaisesti kirjattu sen koskevan myös viemärivesien aiheuttamaa tulvimista.

Rajoitusehtoon sisällytetyn poikkeuksen mukaan vakuutuksesta kuitenkin korvataan sellaiset vahingot, joiden syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytykseksi vahingon korvattavuudelle on tällöin asetettu se, että vahingon täytyy myös syntyä äkillisesti.

Asiassa on riidatonta, että viemäriveden tulviminen oli aiheuttanut 25.2.2018 äkillisenä pidettävän vahingon viemäriverkostoon liitetylle erään asunto-osakeyhtiön rakennukselle. Erimielisyys koskee sitä, onko asiassa osoitettu, että mainitun vahingon syynä on ollut vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetty vesiosuuskunnan runkoviemäriin äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle.

Vakuutuslautakunta katsoo vesiosuuskunnan toimittamien selvitysten perusteella, että runkoviemärin tukkeutuminen on todennäköisimmin saanut alkunsa viemäriin selvittämättä jääneestä syystä joutuneista kivistä ja betonin paloista. Viemärin kuvauksessa otettujen valokuvien perusteella kivet ja betoni eivät olleet tukkineet viemäriputkea kokonaan vaan arviolta noin puolet putken halkaisijasta. Näin ollen käytettävissä olevan selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että viemärin 25.2.2018 ilmennyt tulviminen olisi aiheutunut kivien ja betonin palojen äkillisesti tapahtuneesta, samanaikaisesta joutumisesta viemärijärjestelmään, mikä olisi yhdellä kertaa kokonaan tukkinut viemärin. Tätä seikkaa ei voida päätellä myöskään vain siitä, ettei viemärin toiminnassa ollut ilmennyt ongelmia ennen vahinkopäivää, sillä vesiosuuskunnan hankkimasta asiantuntijalausunnosta ilmenee, että viemärin kokonaiskapasiteetti on ollut 70 m3/h ja vahinkoajankohdan arvioitu virtaama noin 20 - 25 m3/h.

Sen sijaan lautakunta pitää ilmeisenä, että kivet ja betoni olivat alkaneet viemäriputkeen joutumisensa ja putken seinämään takertumisen jälkeen kerätä ympärilleen muuta viemärissä kulkenutta ainesta, mikä on vasta myöhemmin johtanut putken tukkeutumiseen kokonaan. Noudattamassaan ratkaisukäytännössä lautakunta ei ole katsonut tällä tavoin syntyvää viemäriputken tukeutumista vakuutusehdossa edellytetyksi äkillisesti syntyneeksi viaksi tai puutteeksi. Näin ollen lautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että vesiosuuskunnan runkoviemärin 25.2.2018 ilmennyt tulviminen olisi aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 5.2.14 edellytetystä viemäriin äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta.

Lautakunta toteaa lopuksi, että vakuutusyhtiön kulloinkin kysymyksessä olevaa vahinkotapahtumaa koskevan korvausvelvollisuuden olemassaolo ja laajuus on lähtökohtaisesti ratkaistava voimassa olleen vakuutussopimuksen sopimusehtojen perusteella. Tämän vuoksi lautakunta ei ota kantaa vesiosuuskunnan esittämään kysymykseen siitä, vastaako vakuutusyhtiön päätös yleensä vastuuvakuutuksissa noudatettua korvauskäytäntöä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia