Haku

FINE-020413

Tulosta

Asianumero: FINE-020413 (2019)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2019

Lakipykälät: 3, 11

Kysymys oikeudesta henkivakuutuskorvaukseen. Vakuutuksenantajan vastuun alkaminen. Eräitä sairauksia koskeva vastuuajankohta. Yksilöllinen sopiminen vastuun alkamisesta. Vastuun alkamista koskeva määräaika. Vakuutushakemus. Alkoholi. Henkivakuutus.

Tapahtumatiedot

A (s. 1964) oli sopinut vakuutusyhtiön kanssa lainaturvavakuutuksesta samassa yhteydessä, kun hän oli sopinut pankin kanssa sen verkkosivuilla joustavasummaista luotosta. Vakuutus tuli voimaan 11.6.2018 ja se sisälsi vakuutusturvan kuoleman, tilapäisen työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. 

A kuoli 4.11.2018. Kuolintodistuksen mukaan A:n välitön kuolemansyy oli alkoholimaksatulehdus ja peruskuolemansyy alkoholin aiheuttama maksakirroosi. 

A:n kuolinpesä haki lainaturvavakuutuksesta kuolemantapauskorvausta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvauksen suorittamisesta. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kuolemantapauskorvausta ei rajoitusehdon vuoksi makseta, jos vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta sattuu kuolemantapaus, joka liittyy alkoholin väärinkäyttöön. A:n kuolema johtui pitkäaikaisen, runsaan alkoholinkäytön aiheuttamasta alkoholimaksatulehduksesta ja maksakirroosista vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Korvausta ei makseta rajoitusehdon takia.  

Asiakkaan valitus

A:n kuolinpesän osakas pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A ei tiennyt lainaa hakiessaan sairastavansa maksakirroosia ja oli hyvävointinen, kunnes hänen kuntonsa äkillisesti romahti 4.9.2018.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n kuolinpesän osakkaan vaatimuksen korvauskäsittelyssä esittämällään perusteella. 

Lääketieteelliset selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään lääketieteellisinä selvityksinä potilaskertomusmerkinnät 4.9.2018, 5.–6.9.2018, 16.–23.10.2018, ja 23.10.–4.11.2018. Lisäksi lautakunnalla on käytössään A:n kuolintodistus, jonka mukaan A:n välitön kuolemansyy oli alkoholimaksatulehdus ja peruskuolemansyy alkoholin aiheuttama maksakirroosi.   

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys oikeudesta henkivakuutuskorvaukseen. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n (Säännösten pakottavuus) mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske luotto- tai takausvakuutusta, elinkeinonharjoittajan ottamaa meri- tai muuta kuljetusvakuutusta eikä elinkeinonharjoittajan ottamaa vakuutusta, jonka kohteena on ilma-alus.

Vakuutussopimuslain 11.1 §:n (Vastuun alkaminen) mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Mitä vakuutus koskee?) alakohdan ”Kuolemantapaus” mukaan vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos kuolet vakuutusaikana. Vakuutustapahtuman päivä on kuolinpäivä.

Vakuutusehtojen kohdan 8 (Korvausajat ja summat) alakohdan ”Edellytysten täyttymisaika” mukaan edellytysten täyttymisaika on vakuutuksen alkamispäivästä laskettu aika, jona vakuutuksen on oltava voimassa ennen lainasuojan voimaantuloa. Vakuutus ei kata vakuutustapausta, joka sattuu edellytysten täyttymisaikana.

Edellytysten täyttymisajat ovat seuraavat: 

Alentunut työkyky  90 päivää
Työttömyys  90 päivää
Kuolemantapaus  Ei edellytysten täyttymisaikaa

Vakuutusehtojen kohdan 9 (Tätä ei korvata vakuutuksesta) alakohdan ”Kuolemantapaus” mukaan korvausta ei makseta [muun muassa], jos vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta/uudelleen voimaan saattamisesta sattuu kuolemantapaus, joka liittyy alkoholin, huumaavien aineiden tai unilääkkeiden tai muiden lääkeaineiden väärinkäyttöön.  
 
Asian arviointi

A:n kuolinpesä on hakenut henkivakuutuskorvausta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vakuutusehtojen vakiorajoitusehdon perusteella. Kyseisen rajoitusehdon mukaan korvausta ei makseta, jos vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta sattuu kuolemantapaus, joka liittyy alkoholin väärinkäyttöön.

Vakuutus on tullut voimaan 11.6.2018. Käytettävissä olevan lääketieteellisen selvityksen perusteella A kuoli alkoholin käytön aiheuttamaan maksasairauteen 4.11.2018 eli alle vuosi vakuutuksen voimaantulosta.

Vakuutuslautakunta tutkii kuluttajavakuutussopimusta koskevassa asiassa tällaisen rajoitusehdon voimaantulon ja lainmukaisuuden. Vakuutusyhtiölle on varattu tilaisuus esittää selvitys vakuutuksen myyntitilanteesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 11.1 §:stä ilmenevän pääsäännön mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Lain mukaan tästä poikkeava vastuun alkamisaika edellyttää sitä, että asiasta on yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Vakuutussopimuslain vuonna 2010 voimaan tulleen 11.1 §:n esitöiden (HE 63/2009, s. 19) mukaan ”1 momentin sanamuotoa täsmennetään sen selventämiseksi, että yleisiin vakuutusehtoihin otetulla määräyksellä ei ole mahdollista poiketa momentissa säädetystä vastuun alkamisajankohdasta. Näin on todettu jo voimassa olevan momentin perusteluissa (HE 114/1993, s. 32), mutta käytännössä säännöksen soveltamisessa on kuitenkin esiintynyt epäselvyyttä. Uuden sanamuodon mukaan vastuuajankohdasta voidaan poiketa vain sopimalla muusta alkamisajankohdasta yksilöllisesti vakuutuksenottajan kanssa. Yksilöllinen vastuun alkamispäivämäärä voi sisältyä esimerkiksi vakuutushakemukseen tai vakuutuskirjaan. Momentin säännöksestä poikkeava vastuun alkaminen ei voi perustua yleisiin vakuutusehtoihin sisältyvään määräykseen, jonka mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua vakuutuksen ottamisesta. Mahdollista on kuitenkin yksilöllisesti sopia myöhemmästä vastuun alkamisajasta kaikkien vakuutuksenottajien kanssa.”

Tämän vakuutuksen vakiovakuutusehdoissa ei henkivakuutuksen osalta ole yleistä vastuun poikkeavaa voimaantuloa koskevaa sopimusehtoa (vakuutusehtojen kohta 8). Rajoitusehto, jonka mukaan henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos vuoden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta sattuu kuolemantapaus, joka liittyy alkoholin tai muiden ehtokohdassa mainittujen aineiden väärinkäyttöön, merkitsisi kuitenkin sitä, että henkivakuutusta koskeva vastuu ei kaikilta osin olisi voimassa vakuutuksen ensimmäisen voimassaolovuoden aikana. Kysymyksessä on vakuutuksenantajan vastuun alkamisajankohtaa lykkäävä ehto. Tällaisen henkivakuutukseen otetun ehdon tehokas voimaantulo edellyttää vakuutussopimuslain mukaan yksilöllistä sopimista siinäkin tapauksessa, että ehto koskee vain osaa tietyn vakuutusturvan piiriin kuuluvista vakuutustapahtumista, mikäli kysymyksessä ei ole suoraan laista johtuva vakuutusturvan ehto.   

Tässä tapauksessa A on hakenut lainaturvavakuutusta pankin verkkosivujen kautta samassa yhteydessä, kun hän sopi luotosta. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu selvitys verkkomyyntimenettelystä. Kuvaruutunäkymien mukaan menettely tapahtuu kolmessa vaiheessa, jotka ovat nimetty 1) ”Hakemus”, 2) ”Tarjous” ja 3) ”Allekirjoitus”. Lainaturvavakuutusta tarjotaan vaihetta 2) ”Tarjous” koskevan kohdan kuvaruutunäkymän mukaan siten, että asiakas voi valita, haluaako hän sopia myös lainaturvavakuutuksesta. Vastausvaihtoehdon ”Kyllä, haluan vakuutuksen” yhteydessä on lisäksi teksti ”Olen lukenut ennen vakuutuksen ottoa -osion. Vakuutan, että täytän vakuutuksen myöntämiseen vaadittavat ehdot.” Ennen vakuutuksen ottoa -tekstiä painamalla avautuu ponnahdusikkuna, jossa olevien otsikkotekstin mukaan ”Jotta lainaturvavakuutus on mahdollista saada voimaan, tulee seuraavien ehtojen täyttyä:” ja ”Vakuutan että:” Näkymä sisältää myös linkin ”Lue lisää lainaturvavakuutuksesta ja ehdoista”, josta käytettävissä olevan selvitys huomioiden pääse tutustumaan vakuutuksen ennakko-ostotietoihin. Selvityksen mukaan vaiheessa 3) ”Allekirjoitus” avautuu linkistä ”Allekirjoita” hakijalle allekirjoitettava pdf-tiedosta, jonka otsikko on ”Asiakassopimus”.

Vakuutuksen myyntivaiheissa ei ole Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella kohtaa, jossa osapuolet sopisivat yksilöllisesti poikkeavasti miltään osin siitä vakuutuksenantajan vastuun lähtökohtaisesti alkamisajankohdasta, joka ilmenee vakuutussopimuslain 11.1 §:stä. Koska vastuun poikkeavasta alkamisajankohdasta ei ole sovittu yksilöllisesti, on vakuutusyhtiön henkivakuutusta koskeva vastuu tullut voimaan ilman alkoholin ja eräiden muiden aineiden väärinkäyttämiseen liittyviä kuolemantapauksia koskevaa vuoden mittaista vakuutusturvan voimaantulon määräaikaehtoa. Ilman yksilöllistä sopimista pelkästään vakiovakuutusehtoihin otettu voimaantulon määräaikaehto ei tule vakuutussopimuslain mukaan sopimuksen osaksi, vaikka siitä olisi kerrottu vakuutuksenottajalle muussa myyntimateriaalissa. 

Vakuutusyhtiö ei voi evätä tapauksessa korvausta vakiovakuutusehtojen alkoholin väärinkäyttöön liittyviä kuolemia koskevaan rajoitusehtoon vedoten. Asian tullessa ratkaistuksi tällä perusteella, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa muilta osin kyseisen vakuutusehdon lainmukaisuuteen eikä käsittele sen soveltamista tässä tapauksessa. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan henkivakuutuskorvauksen vakuutusehtojen mukaisesti. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen 
Sihteeri Korkeamäki 

Jäsenet:
Niklander
Rahijärvi
Sario
Sibakov 
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia