Haku

FINE-020398

Tulosta

Asianumero: FINE-020398 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Lakipykälät: 31, 34, 33

Varkausvahinko. Eturenkaan päälle jätetty avain. Avaimien säilyttäminen. Suojeluohjeet.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A:n vahinkoilmoituksen mukaan hänen henkilöautonsa, jota kuljetti B, pysäköitiin erään ravintolan pihaan klo 17 – 18. Noin klo 22 auto oli vielä paikoillaan, mutta klo 23.10 poliisit soittivat ja kertoivat, että auto oli suistunut ojaan läheisellä tiellä. Silminnäkijän mukaan auton luota oli juossut pakoon 3 henkilöä. A oli jättänyt auton avaimen eturenkaan päälle ajateltuaan, että avain pysyy renkaan päällä paremmin tallessa kuin hänen taskussaan. Ulosajossa muun muassa auton etuosaan, vasempaan sivuun ja pohjaan tuli vaurioita. Avain menetettiin. 

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään vakuutusehtojen kohtaan 17.1, jonka mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa. Vakuutusyhtiön mukaan A on omalla huolimattomalla toiminnallaan, jota ei katsota vähäiseksi, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen jättäessään avaimet ajoneuvon renkaan päälle, josta kuka tahansa on voinut saada avaimet käyttöönsä. Vahinkoa ei korvata varkausvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon vaurioiden korjauskustannukset (noin 5.000 euroa). Asiakas katsoo varkaiden menetelleen hyvin röyhkeästi varastaessaan auton ravintolan pysäköintipaikalta. Kyseessä on ollut näkyvä paikka, jossa on liikkunut vahingon sattumisajankohtana hyvin paljon ihmisiä. Vaikka avaimet olivat auton eturenkaan päällä, ne olivat piilossa. Asiakas vetoaa siihen, että avaimet olisi voitu yhtä hyvin varastaa takin taskusta ravintolan naulakosta, jos ne olisi jätetty sinne. Asiakkaan mielestä vakuutusehtojen määräykset lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilyttämisestä ovat tavalliselle autoilijalle mahdottomia noudattaa. Tällaisiin ehtoihin vetoaminen tekee asiakkaan mielestä varkausvakuutuksen täysin hyödyttömäksi. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset. Avaimet on jätetty näkyvälle paikalle ravintolan edustalla, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Renkaan päällä olevat avaimet yhdistetään heti kyseiseen ajoneuvoon. Vakuutusyhtiön mukaan tilanne johtaa suurella todennäköisyydellä siihen, että ajoneuvo otetaan luvatta käyttöön. Tämä ei vaadi tekijältä murtautumista ajoneuvoon. Menettely voidaan rinnastaa ajoneuvon jättämiseen lukitsematta.  Vakuutusyhtiö on arvioinut, mikä merkitys vakuutuksenottajan toimenpiteillä ja laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Teko on ollut niin moitittava, että se on arvioitava törkeäksi huolimattomuudeksi. Vakuutusyhtiö katsoo, että korvaus varkausvakuutuksesta on evättävä 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Kysymys on siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut perusteet alentaa korvausta sen johdosta, että A on laiminlyönyt noudattaa avainten säilyttämistä koskevaa suojeluohjetta. Kyse on myös siitä, onko korvaus laiminlyönnin johdosta evättävä kokonaan, vai tuleeko korvausta alentaa.  

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vakuutukseen sovellettavien yleisten ehtojen kohdissa 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja 7 (Vakuutustapahtuman aiheuttaminen) on suojeluohjeiden noudattamisen ja laiminlyönnin seuraamusten osalta vakuutussopimuslain 31 ja 34 §:ssä säädettyä vastaavat määräykset. 

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.5.2017 lukien) kohdan 4.5 (Varkausvakuutus, Vakuutustapahtuma) mukaan vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.
Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Ehtokohdan 17.1 (Yhteiset suojeluohjeet) alakohdan ”Avainten säilytys” mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.
[…]

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää osapuolten välillä riidattomana, että A:n henkilöauto on ollut varkausvahingon tapahtuessa vakuutusehtojen kohdassa 4.5 tarkoitetulla tavalla lukittuna. Ajoneuvon anastamisessa ja sen anastuksen aikana vaurioitumisessa on siten kyse tapaustyypiltään lähtökohtaisesti vakuutuksesta korvattavasta varkausvahingosta. Asiassa on kuitenkin arvioitava, onko avainten säilyttämistä koskevaa suojeluohjetta laiminlyöty, ja onko vakuutusyhtiöllä ollut laiminlyönnin perusteella oikeus evätä varkausvahingosta maksettava korvaus kokonaan. 

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

Tässä tapauksessa A on jättänyt autonsa avaimen eturenkaan päälle ravintolaan mennessään. Vaikka A on kertonut, että eturenkaan päällä ollut avain on ollut ”piilossa”, avain on todennäköisesti ollut ainakin autoa läheltä katsottaessa ohikulkevien henkilöiden vapaasti nähtävissä. Vakuutuslautakunta katsoo, että A on avaimen eturenkaan päälle jättäessään menetellyt avainten säilyttämistä koskevien suojeluohjeiden vastaisesti vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Myöskään A:n mainitsemat ravintolassa käynnin yhteydessä avainten säilyttämiseen liittyvät ongelmat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Koska auton anastaneet henkilöt ovat selvitysten perusteella saaneet A:n auton käyttöönsä eturenkaan päällä ollutta avainta käyttämällä, laiminlyönti on vaikuttanut varkausvahingon sattumiseen. Vakuutusyhtiöllä on näin ollen ollut oikeus alentaa korvausta A:n laiminlyönnin perusteella. 

Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n suojeluohjeiden laiminlyöntiä on esillä olevassa tapauksessa pidettävä hyvin moitittavana, koska avainten jättäminen auton eturenkaan päälle on mahdollistanut sen, että auto voidaan avainta käyttämällä anastaa helposti ja huomiota herättämättä. Avainten renkaan päälle jättäminen on lisäksi jokseenkin yleisesti tunnettu piilottamistapa.  Myöskään sitä A:n esille tuomaa seikkaa, että pysäköintipaikalla on ollut paljon ihmisiä, ei voida pitää A:n menettelyn moitittavuutta vähentävänä perusteena, koska auton ovien avaamista ja sillä ajoon lähtemistä ajoneuvoon kuuluvaa avainta käyttämällä ei voida pitää tavanomaisesta poikkeavana tapahtumana. 

Vakuutuslautakunta toteaa toisaalta, että vakiintuneessa korvaus- ja lautakuntakäytännössä suojeluohjelaiminlyönnin seuraamuksena on yleensä korvauksen alentaminen eikä se, että korvaus evätään kokonaan. Lautakunnan käytännön mukaan korvauksen alentamisen 1/3:lla on katsottu edellyttävän vakuutetun merkittävää huolimattomuutta tai laiminlyönnin seurauksena aiheutuvaa suurta vahingonvaaraa. Korvauksen 1/2:lla alentamisen on katsottu edellyttävän erityisiä perusteita, kuten suojeluohjeen laiminlyöntiin liittyvää, asteeltaan törkeänä pidettävää vakuutetun huolimattomuutta. 

Vakuutuslautakunta katsoo, että auton avaimen jättämistä auton renkaan päälle on pidettävä avainten säilyttämistä koskevan suojeluohjeen poikkeuksellisen vakavana laiminlyöntinä. Laiminlyönnistä on aiheutunut huomattava varkausvahingon riski. Asiassa ei kuitenkaan ole tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella vakuutusyhtiöllä olisi oikeus suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella evätä korvaus kokonaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on korvauksen epäämisen sijaan oikeus alentaa korvausta puolella (1/2). 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa A:lle vahingosta puolella (1/2) alennetun korvauksen. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia