Haku

FINE-020395

Tulosta

Asianumero: FINE-020395 (2019)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.11.2019

Hevosen markkinahinta. Korvauksen suuruus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan hevonen kuoli 14.5.2018 hevosvakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman seurauksena. Osapuolten kesken on kiistaa hevosen markkinahinnan suuruudesta, eli siitä, mikä hinta hevosesta olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen vahinkotapahtumaa.

Asiakas oli ostanut vuonna 2001 syntyneen hevosen vuonna 2007 Saksasta 20.000 euron kauppahinnalla. Vakuutussopimuksen mukainen hevosen enimmäiskorvausmäärä on vahinkoajankohtana ollut 20.700 euroa.

Hevosella on kilpailtu vuosina 2010 – 2012 kouluratsastusluokissa vaativa B ja helppo A kansallisella tasolla. Tämän jälkeiseltä ajalta hevosella ei ole ollut kilpailutuloksia. Menehtyessään hevonen oli 17-vuotias. 

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 20.6.2018 katsonut, että hevosen ikä ja kilpailuhistoria huomioon ottaen sen käypä arvo on ollut 10.000 euroa. Asiakas toimitti hevosen markkinahinnasta ja käyvästä arvosta lisäselvitystä, minkä jälkeen vakuutusyhtiö on 3.10.2018 katsonut, etteivät pelkissä harjoitusolosuhteissa todetut onnistumiset riitä näytöksi hevosen osaamistasosta, ja että yhtiön käytössä ei ole ollut eikä sille ole toimitettu kilpailutuloksia vuoden 2012 jälkeen.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää, että Vakuutuslautakunta velvoittaa vakuutusyhtiön korvaamaan hevoselle sattuneesta tapaturmasta aiheutuneet kulut täysimääräisinä. Kiista koskee hevosesta maksettavan markkinahinnan mukaisen korvauksen suuruutta, eli sitä hintaa, joka hevosesta olisi saatu, jos se olisi myyty ennen vahinkotapahtumaa. Vakuutusmäärä on ollut 20.000 euroa ja hevosen käypä arvo on vastannut tätä lopetushetkellä.

Näyttönä vahinkoajankohdan markkinatilanteesta asiakas on toimittanut asiantuntijalausunnon (AP), jonka mukaan hevosen arvo ennen sen kuolemaa on ollut vähintään 20.000 euroa. Asiakas viittaa asiakirjoihin liittämiinsä 4 hevosen myynti-ilmoituksiin, joista selviää markkinahintoja. Vakuutusyhtiö ei ole toimittanut myynti-ilmoituksia tai muuta selvitystä arvioimansa hinnan tueksi.

Asiakas katsoo myös, että hevonen olisi ollut käypäinen jalostus- ja siitoskäyttöön. Asiantuntijalausunnon johdosta asiakas on todennut, ettei hevosta ollut kirjattu suomalaiseen kantakirjaan, koska sen omistaja ei arvostanut FWB-kantakirjaa, vaan näki saksalaiset kantakirjat arvokkaampina.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää asiakkaan vaatimuksen perusteettomana, ja katsoo, että sen maksama 10.000 euron suuruinen korvaus on kohtuullinen. Asiantuntijaeläinlääkärin arvion mukaan hevosen arvo on ollut 7.000 – 8.000 euroa, jos se on ollut menehtymishetkellä täysin terve ja käyttökelpoinen kouluratsastukseen. 17-vuotiaan, ei varsoneen, heikon ja vanhentuneen kilpailumenestyksen omaavan hevosen kysyntä on vakuutusyhtiön mielestä olematon. Hevosen väitetty osaamistaso kotitreeneissä ei voi olla merkityksellinen, varsinkin kun se on kaukana hevosen todistetuista suorituksista kouluratsastuksessa. 

Hevosen ostohintaa ei voida pitää merkityksellisenä hevosen nykyarvon määrittämiseen näin pitkän ajanjakson jälkeen. Vakuutusyhtiö katsoo myös, ettei hevosella ollut merkittävää siitosarvoa.

Vakuutusyhtiö on pyytänyt asiantuntijaeläinlääkäriltään lausunnon hevosen arvosta. Asiantuntijan mukaan hevosen hinnan arviointiin vaikuttavat hevosen
- ikä, sukupuoli ja suku
- terveydentila ja mahdollinen sairaushistoria
- todistettava suoritustaso (KIPA)
- ostohinta.

Hevosen luonne, käsiteltävyys ja ratsastettavuus voivat asiantuntijan mukaan myös vaikuttaa sen arvoon.

Vakuutusyhtiö on asian lautakuntakäsittelyn aikana pyytänyt lausunnon myös ulkopuoliselta asiantuntijalta (SA). Yhtiö viittaa lausuntoon, jossa asiantuntija on pitänyt hevosen arvona enintään 8.000 euroa.

Hevosen viimeinen kilpailutulos on vuodelta 2012. Tulos on hädin tuskin hyväksytty. Hevosella on kilpailtu kerran vuonna 2010 kansallisella tasolla luokassa helppo A. 

Vakuutusyhtiö katsoo, etteivät hevosten myynti-ilmoitusten hintapyynnöt ole todellisia käypiä arvoja, koska toteutuneet myyntihinnat saattavat olla pyydettyjä hintoja alhaisempia. Asiakkaan toimittamat myynti-ilmoitukset koskevat erilaisia hevosia kuin mistä nyt on kysymys. Ilmoitukset eivät sellaisenaan osoita nyt puheena olevan hevosen markkinahintaa keväällä 2018. 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut 
- asiantuntija HE:n 29.5.2018 päivätty lausunto
- asiantuntija AP:n 26.9.2018 päivätty lausunto
- asiantuntija SA:n 8.8.2019 päivätty lausunto ja
- hevosten myynti-ilmoituksia sekä
- puheena olevan hevosen osto- ja sukutietoja sekä selvitystä kilpailumenestyksestä vuosina 2010–2012.

Asiantuntijaeläinlääkäri HE:llä on 20 vuoden kokemus kilparatsastajana ja valmentajana. Hän on toiminut aktiivisesti ja ammattimaisesti kouluratsastuksen parissa Keski-Euroopassa yli 10 vuoden ajan. HE:n käsityksen mukaan hevosen arvo on ollut 7.000 – 8.000 euroa. Hän toteaa, että hevosen viimeisin kilpailutulos on vuodelta 2012 ja silloisella aluetasolla. 

Asiantuntija AP:llä on pitkä kokemus hevosten käyvän arvon määrittämisestä. Hän on GP-tuomari ja valmentaja sekä askellaji-rakennetuomari. AP on myös hevoskaupan asiantuntija ja hevoskasvattaja. Hän katsoo hevosen käyväksi arvoksi 25.000 – 30.000 euroa. Markkinahintaisessa käyvän arvon määrityksessä on otettu Suomen lisäksi huomioon Saksan hevosmarkkinat. Mitään sellaista olosuhdetta ei ole ollut tiedossa ennen hevosen tapaturmaista menehtymistä, jonka perusteella hevosen käypä arvo laskisi. 

Asiantuntija SA:n mukaan nyt puheena olevan hevosen käypä arvo on 17-vuoden iässä ollut enintään 8.000 euroa. Asiantuntija on hinta-arviossa ottanut huomioon kaikki mahdolliset hintaa nostavat seikat hevosen käyttäytymisestä hoitotilanteissa, luonne ja ratsastettavuus sekä toimivuus jokaisessa perushuollon tilanteessa positiivisessa valossa. Tämän hevosen kilpastartit, niiden lukumäärä ja tulostaso laskevat sen markkina-arvoa selkeästi. Kun seurataan hevosen rahassa mitattavan arvon kehitystä, katsotaan hevosen saavuttamia kilpailu- ja näyttelytuloksia sekä jälkeläisarvosteluja. Hevosen markkina-arvoon eivät vaikuta selitykset kilpailemattomuudelle tai vaatimattomille tuloksille. Hevosen ostohinnalla ei ole suoraa korrelaatiota kilpailutuloksiin. Hevosen markkina-arvoa alentaa merkittävästi se, että hevonen ei kilpaile säännöllisesti menestyen tai että sen tulostaso ei ole riittävä. Kilpailutuloksia joko on tai ei ole. SA:n mukaan myynti-ilmoitusten hintapyynnöt kuvaavat myytävien hevosten rahallista arvoa myyjän näkökulmasta. Suomessa ei ole rekisteriä, josta toteutuneet kauppahinnat saisi selville.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, mikä on ollut vakuutetun hevosen vakuutusehtojen mukainen markkinahinta ja onko vakuutusyhtiön hevosesta maksama korvaus riittävä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuskirjan mukaan asiassa sovelletaan 1.1.2018 alkaen voimassa olleita hevosvakuutuksen  (HEV 220.9) ehtoja ja niihin liitettyjä yleisiä sopimusehtoja (YLE 900.9, 1.1.2014).

Hevosvakuutuksen ehdoissa käytettyjä käsitteitä koskevan kohdan mukaan markkinahinnalla tarkoitetaan sitä hintaa, joka hevosesta välittömästi ennen vahinkotapahtumaa olisi ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hevosen menetyksen korvaamista koskevan vakuutusehtojen kohdan 6.2.2 mukaan korvauksena maksetaan välittömästi ennen vahinkoa ollut hevosen markkinahinta, kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä. Korvauksesta vähennetään kuitenkin teurastamon maksama teurashinta.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9.1 mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeellisia vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot […] vahingon määrästä.

Asian arviointi

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että 20.000 euron kauppahinta on ostohetkellä vuonna 2007 vastannut tuolloin 6-vuotiaan hevosen markkina-arvoa ja että hevonen on ollut terve ja kilpailukykyinen ennen lopettamiseen johtanutta tapahtumaa sekä ettei hevosta ollut merkitty suomalaiseen kantakirjaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus vahingon määrästä kuuluu korvauksen hakijalle. Vakuutusehtojen mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle tarpeelliset tiedot ja asiakirjat muun muassa vahingon määrän selvittämiseksi. 

Lautakunnan arvioitavana on kysymys siitä, mikä hinta hevosesta olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen vahinkotapahtumaa, eli mikä olisi ollut kyseisen hevosen markkinahinta toukokuussa 2018. Vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty, mitkä tekijät vaikuttavat hevosen markkinahintaan.  Osapuolten erimielisyys liittyy erityisesti siihen, miten hevosen ostohinta vuonna 2007, ikä ja siitoskäyttö sekä kilpailutuloksista ilmennyt suoritustaso ja hevosen harjoitteluolosuhteissa myöhemmin osoittama osaamistaso tulee ottaa huomioon hintaa määriteltäessä.

Markkinatilanne

Näyttönä markkinatilanteesta asiakas on esittänyt tiedot neljän muun hevosen myynti-ilmoituksista. Ilmoituksissa oli myytävänä 15-vuotias tamma 15.000 eurosta (11.10.2017), 4-vuotias puoliverinen ruuna 20.000 eurosta (24.4.2018) ja 10-vuotias ruuna 38.000 eurosta sekä 8-vuotias ori 38.000 eurosta. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei ilmoitusten perusteella voida arvioida nyt puheena olevan hevosen markkina-arvoa. Myynti-ilmoituksissa tarkoitetut hevoset eivät ole vastanneet vakuutetun hevosen ominaisuuksia tai muita markkina-arvoon vaikuttavia tekijöitä. 

Neljän myynti-ilmoituksen lisäksi asiassa ei ole esitetty muuta selvitystä hevosten kysyntä- ja tarjontatilanteesta markkinoilla keväällä 2018. Asiantuntijoiden HE:n ja SA:n mukaan nyt puheena olevan hevosen kysyntä markkinoilla olisi ollut olematonta ja hevosta olisi markkinoilla pidetty lähes kilpailemattomana sen kilpailutulosten lukumäärän perusteella. Asiantuntija AP on perustellut hevosen markkinahintaista käypää arvoa erityisesti sen harjoitteluolosuhteissa osoittamalla osaamisella. Hän on kuitenkin todennut, ettei hevonen ole kilpaillut helppo A/B – tasoa vaativammalla tasolla.

Asiantuntijalausuntojen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että hevosten myynti-ilmoituksissa ilmenevät hinnat perustuvat lähtökohtaisesti myyjän käsitykseen hevosen arvosta. Toteutuneista kauppasummista ei ole olemassa rekisteriä, joten myynti-ilmoituksen hinta ei sellaisenaan osoita hevosen markkina-arvoa. Myynti-ilmoitusten hevoset eivät ole vastanneet nyt puheena olevaa hevosta, eikä aivan tarkkaa vertailuryhmää Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan voida edes määrittää, koska hevoset ovat aina yksilöitä. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että hevosen markkinahinta olisi kevään 2018 markkinatilanteessa ollut erityisen korkea.

Ostohinta

Asiakkaan mielestä hevosen ostohinta on käypä todiste sen arvosta, koska se on viimeisimmässä toteutuneessa kyseistä hevosta koskevassa kaupassa käytetty kauppahinta. Se on näin ollen yhä edelleen juridisesti pätevä indisio hevosen arvosta ja myös käytetty menetelmä hevosen käyvän arvon määrittämisessä. Hevosen ostohinta on perustunut sen osaamistasoon ja liikkeiden laatuun. Näissä tekijöissä ei ollut tapahtunut muutoksia huonompaan suuntaan. 

Asiantuntija HE on arvioinut, että hevosen kauppahinta on oletettavasti perustunut hevosen laatuun ja ostoajankohdan suoritustasoon, samoin kuin siihen, että  ostaja oli vuonna 2007 arvottanut hevosen ja siihen liittyvän odotusarvon itselleen 20.000 euron suuruiseksi. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei odotusarvo ole toteutunut, eikä ostohinta sen vuoksi osoita vahinkoajankohdan mukaista markkinahintaa.

Nyt puheena oleva hevonen on ostettu 6-vuotiaana vuonna 2007 ja se on kuollut 17-vuotiaana keväällä 2018. Vakuutuslautakunta katsoo, että hevosen ostoajankohdan ja markkinahinnan määrittelyajankohdan välisen yli 10 vuoden pituisen ajanjakson vuoksi hevosen ostohinnan ei tässä tapauksessa voida katsoa olevan merkittävä tekijä hevosen arvon määrittämisessä.

Suoritustaso/koulutustaso

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan hevonen on ostettaessa ollut lupaava ratsuhevonen koulutustasoltaan helppo A. Hevosella on kilpailtu vuosina 2010 – 2012 ja sen koulutustaso on noussut vastaamaan tasoa vaativa B. Hevonen ei ollut vuoden 2012 jälkeen osallistunut kansallisen tason tai aluetason kilpailuihin, eikä sillä ole osoitettu olleen kilpailutuloksia vuodelta 2013 tai sen jälkeen.

Asiakas on kertonut seikoista, joiden vuoksi hevosella ei oltu kilpailtu vuoden 2012 jälkeen. Asiakkaan kertoman mukaan hevonen oli vuosina 2017-2018 harjoitteluolosuhteissa suoriutunut Prix st Georges –luokan vaatimista tehtävistä ja ollut tätä tasoa ennen menehtymistään. Hevonen on osannut korkeimman kouluratsastusluokan, Grand Prixin vaikeimpia liikkeitä, kuten piaffin ja passagen. 

Asiantuntijoiden HE:n ja SA:n mukaan hevosen kilpailutulokset ovat vuosina 2010 – 2012 olleet vaatimattomia ja niitä on ollut lukumääräisesti vähän. Selitykset kilpailemattomuudelle tai vaatimattomille tuloksille eivät heidän lausuntojensa mukaan vaikuta hevosen markkina-arvoon. Hevosen kilpailutulokset olivat vanhentuneita ja heikkoja eikä niitä voitu pitää meriittinä hevosen arvoa määritettäessä. SA on katsonut kilpailutulosten laskeneen hevosen markkina-arvoa selvästi ja tulokset ovat kertoneet alisuoriutumisesta. HE:n lausunnon mukaan hevosen väitetty osaamistaso kotitreeneissä ei voi olla merkityksellinen, varsinkin kun se on poikkeaa niin paljon hevosen todistetuista suorituksista kouluratsastuksessa. 

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiantuntija AP:n lausunnossa ole esitetty käsitystä siitä, miten hevosen kilpailutulokset vuosina 2010 – 2012 tai kilpailemattomuus sen jälkeen olisivat vaikuttaneet hevosen markkinahintaan vuonna 2018. Hän on kuvannut hevosen harjoitteluolosuhteissa hankkimaa osaamista, ja katsonut sen nostaneen hevosen markkinahintaa merkittävästi.

Asiantuntija SA:n mukaan kilpailumenestystä joko on tai sitä ei ole ja vain kilpailumenestys vaikuttaa hevosen arvoon. Harjoitusolosuhteilla tai asiakkaan käsityksellä siitä, millaisessa kunnossa tai miten taitava hevonen on harjoitteluolosuhteissa, ei ole merkitystä hevosen markkina-arvoon.

Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät kilpailemattomuuden syyt tai perustelut sellaisenaan vaikuta hevosen markkinahintaan vahinkoajankohtana. Asiakkaan selostamat seikat liittyen hevosen harjoitteluun ja harjoittelussa osoittamiin taitoihin eivät Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan osoita hevosen markkinahinnan nousseen huomattavasti. Sen sijaan Vakuutuslautakunta katsoo, että hevosen kilpailutulokset vuosina 2010 – 2012 ja kilpailemattomuus vuosina 2013 - 2018 ovat alentaneet hevosen markkina-arvoa merkittävästi. 

Tamman siitosarvo

Asiakas on katsonut, että hevonen olisi soveltunut myös jalostus- ja siitoskäyttöön. Asiantuntija AP ei ole esittänyt arviota hevosen mahdollisen siitoskäytön vaikutuksesta hevosen arvoon. Hän on katsonut, että hevosella olisi ollut aktiivisia käyttö- ja kilpailuvuosia edessään ikäänsä nähden vielä huomattava määrä.  Asiantuntijat EH ja SA ovat sen sijaan katsoneet, ettei hevosella ollut merkittävää siitosarvoa.

Vakuutuslautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että kyseisellä 17-vuotiaalla ja aikaisemmin varsomattomalla tammalla olisi ollut myyntihintaa korottavaa siitosarvoa.  

Markkinahinta

Asiakkaan mielestä hevosen vakuutusmäärä 20.700 euroa on vastannut sen käypää arvoa. Asiantuntija AP on pitänyt hevosen markkina-arvona 25.000 – 30.000 euroa. Asiantuntijat HE ja SA ovat katsoneet markkinahinnan olleen enintään 8.000 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut markkinahinnaksi 10.000 euroa, jonka suuruisen korvauksen se on maksanut asiakkaalle.

Asiakas on kritisoinut SA:n lausunnossa esitettyjä arviointeja tekijöistä, jotka nostavat tai laskevat hevosen arvoa. Vakuutuslautakunta katsoo, että SA on arvioinnissaan lähtenyt siitä, että vahinkoajankohdan markkinatilanne ja hevosen ostohinta huomioon ottaen tarkastellaan hevosen markkinahintaa nostavia ja alentavia tekijöitä, kuten kilpailumenestys, terveydentila ja siitosarvo sekä tietyt hevosen olosuhteisiin ja käyttäytymiseen liittyvät seikat.  Vakuutuslautakunta ei näe SA:n käyttämää laskentatapaa sellaisena, etteikö asiantuntija sen perusteella voisi muodostaa realistista käsitystä markkinahinnasta.  Asiantuntija on kertonut tarkastelleensa hevoseen liittyneitä tekijöitä mahdollisimman positiivisessa valossa. 

Lautakunta katsoo, että hevosen vuosina 2010 – 2012 osoittama kilpailumenestys ja sen jälkeinen kilpailemattomuus sekä 17-vuoden ikä ovat alentaneet hevosen markkina-arvoa huomattavasti. Selvitystä ei ole esitetty siitä, että kyseisellä tammalla olisi ollut sen markkinahintaa nostavaa siitosarvoa. Hevosen harjoitteluolosuhteissa osoittaman osaamistason ei ole näytetty nostaneen markkinahintaa, koska tason toteutumisesta ei ole saatavissa esimerkiksi kilpailuissa osoitettua selvitystä. 

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei hevosen vakuutusehtojen mukaisen markkinahinnan ole osoitettu olleen enempää kuin 10.000 euroa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvausta, vaan katsoo vakuutusyhtiön maksaman korvauksen vastanneen hevosen markkinahintaa toukokuussa 2018.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka 

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vyyryläinen

Tulosta