Haku

FINE-020381

Tulosta

Asianumero: FINE-020381 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.07.2019

Liukastuminen. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella, rappukäytävän edessä 31.1.2019 noin klo 05.00. Asiakas kaatui selälleen ja löi päänsä maahan. Korvausta haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vakuutuksenottaja oli hoitanut liukkaudentorjunnan kiinteistön alueella asianmukaisesi eikä vakuutuksenottajalle siten syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas katsoo, ettei piha-aluetta ollut hoidettu asianmukaisesti. Valituksen liitteenä asiakas toimitti vahingon jälkeen 1.2.2019 ottamansa kuvan piha-alueesta.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuun korvauspäätökseen. 

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella rappukäytävän edessä 31.1.2019 noin kello 05:00. Kaatuessaan hän satutti päänsä. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan viimeisin hiekoitus oli tehty vahinkopaikalla käsin 30.1.2019 klo 12.00-15.00. Konelumityöt oli tehty 30.1.2019 klo 9:04-9:28. Aurauksessa käytettiin verkkoterää, joka ei jätä liukasta pintaa. Vahinkoaikaan pakkasta oli noin -2,8 astetta. Edellisenäkin päivänä sää oli pakkasen puolella ja poutainen.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla.

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin hiekoitus oli suoritettu vahinkoa edeltävänä päivänä käsin ja koneella, eikä säätilassa myöskään ollut tapahtunut merkittävää muutosta, joka olisi edellyttänyt alueen aurausta tai uudelleen hiekoittamista ennen tapaturmahetkeä. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                                                                                             

Emilia Hanén                                                Sanna Hyytiäinen

Jaostopäällikkö                                             Esittelijä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia