Haku

FINE-020376

Tulosta

Asianumero: FINE-020376 (2019)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2019

Lakipykälät: 9

Rikkoutunut rengas. Ulkoisesta syystä aiheutunut vahinko. Asuntovaunu. Tiedot tulevasta korvauksesta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan asuntovaunun rengas räjähti 5.10.2018 ajon aikana. Pyörän vanne ja asuntovaunun pohja vaurioituivat ja asuntovaunun sisälle pääsi lunta.  Asiakas soitti heti tapahtuman jälkeen vakuutusyhtiöön ja yhtiöstä kerrottiin, että vakuutus korvaa vahingon. Lisäksi annettiin lupa siirtää asuntovaunu matkakohteeseen. Asuntovaunuun vaihdettiin vararengas ja asuntovaunu vedettiin matkakohteeseen. 

Myöhemmin asiakas teki vahinkoilmoituksen ja yhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen, joka perustui siihen, että vauriot olivat aiheutuneet asuntovaunun renkaasta itse vaunulle ja kyse on vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta. Asiakas teki oikaisuvaatimuksen, johon yhtiöstä ei tullut kirjallista päätöstä. Suullisesti asiakkaalle kerrottiin, että vahinkoa ei korvata. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että yhtiö korvaa asuntovaunun korjauskulut. Asuntovaunun rengas rikkoutui ja teki pohjaan reiän. Asiakas soitti vakuutusyhtiöön ja sieltä kerrottiin, että asiakkaan vakuutus kattaa vahingon. Yhtiöstä annettiin lupa siirtää vaunu perille. Myöhemmin yhtiöstä oltiin toista mieltä ja vaunua ei olisi missään nimessä saanut siirtää. Korvaushakemus tuli hylättynä takaisin. Asiakas teki oikaisuvaatimuksen, mihin hän ei saanut kirjallista päätöstä. Puhelimessa asiakkaalle kerrottiin, että mitään ei korvata. Asiakkaalle on myyty kaskovakuutus, joka korvaa vaunulle aiheutuvat vahingot. Yhtiöstä vastasi aina eri henkilö ja aina oli eri mielipide siitä, mitä olisi saanut tehdä ja mitä ei. Vaunun käyttöä tuli välttää lisävahinkojen välttämiseksi. Yhtiö on ilmoittanut haluavansa saada asian päätökseen ja asiakkaalle on luvattu soittaa. Soittoa ei ole kuulunut. 

Vakuutusyhtiö viittaa vastauksessaan autovakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin aiheutuneen vahingon, jonka syynä on esimerkiksi tieltä suistuminen, ajoneuvon kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Vakuutusehdoissa on lisäksi määritelty, ettei vakuutus korvaa kuormasta, ajoneuvon osasta tai varusteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisesti ulkoapäin aiheutuneen vahingon johdosta. 

Koska asiakas ilmoitti vakuutusyhtiöön, että ensimmäisessä puhelimitse käydyssä keskustelussa vahinko oli luvattu korvata, autovahinkojen palvelupäällikkö kuunteli kyseessä olevan puhelutallenteen. Palvelupäällikön mukaan asiakkaan ja korvauskäsittelijän käymästä puhelinkeskustelusta saa sellaisen kuvan, että kyseessä olisi korvattava vahinko. Näin ollen palvelupäällikkö ilmoitti asiakkaalle, että yhtiö on korvausvastuussa virheellisen korvauslupauksen aiheuttamista ylimääräisistä kuluista. Palvelupäällikkö pyysi asiakasta toimittamaan yhtiöön korvausvaatimuksen ylimääräisistä kuluista, mutta niitä ei ole toimitettu. Yhtiön tietojen mukaan asiakas on jo tämän jälkeen tehnyt lausuntopyynnön FINElle. 

Vakuutusyhtiö katsoo, että se on korvausvastuussa virheellisen korvauslupauksen aiheuttamista kuluista. Lisäksi yhtiö on korvausvastuussa vanteen vaurioitumisen osalta, koska tämä on vaurioitunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisen törmäyksen seurauksena. Sen sijaan muilta osin vahinko ei ole korvattava, koska tapauksessa ei ole ilmennyt, että juuri ennen vahinkoa olisi tapahtunut törmäys tai muu äkillinen ulkoinen tapahtuma, joka olisi voinut rikkoa asuntovaunun renkaan. Kysymys on rajoitusehdossa tarkoitetusta vakuutuksen kohteen tai sen osan vahingoittumisesta. Tällaiset vahingot ovat ehtojen mukaan korvattavia ainoastaan silloin, kun vahingon välittömäksi syyksi voidaan todeta esim. isku, törmäys tai muu vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittanut syy. Yhtiö jatkaa korvauskäsittelyä, kun asiakas toimittaa korvausvaatimuksen virheellisen korvauslupauksen aiheuttamista ylimääräisestä kulusta.  

Asiakas toteaa lisäkirjelmässään, että yhtiön vastauksessa on väärää tietoa siitä, että vaunun pohjan rikkoutuminen olisi huomattu vasta myöhemmin kun renkaan rikkoutuminen. Renkaan räjähtäminen ja vaunun pohjan rikkoutuminen huomattiin samalla kertaa, kun asiaa tien varressa tutkittiin. Myös vakuutustarkastajan mukaan rengas on räjähtänyt, joka on äkillinen rikkoutuminen. Asiakas ihmettelen yhtiön halukkuutta korvata vain rikkoutunut vanne äkillisen törmäyksen seurauksena. Asiakkaan mielestä rengasta, vannetta ja pohjaa ei voi eritellä, koska kaikki on rikkoutunut samalla kertaa äkillisesti. Lisäksi asiakkaalle on ilmoitettu, että asuntovaunu on vakuutettu laajalla kaskolla. Asiakas ihmettelee myös yhtiön asiakaspalvelua, kun vasta nyt on annettu kunnollinen kirjallinen selvitys ja mm. korjauskustannuslaskelma. Yhtiön kanssa on käyty puhelinkeskusteluja ja aina kun asiakas on maininnut, että vaunulla on laaja kasko, niin puhelu on päättynyt siihen, että yhtiö selvittää asioita ja ottaa yhteyttä. Soittoa ei vain ole tullut. Asiakas vaatii 3.000 euron korvausta laajan kaskon mukaan.
 
Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslaki 

9 § Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista

Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Ajoneuvovakuutusehdot (voimassa 1.5.2017 alkaen)

MO540 Törmäys

Vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai ajoneuvon kaatuminen. 

Vakuutus ei korvaa 
- kuormasta, ajoneuvon osasta, varusteesta tai lisälaitteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisen, ennalta-arvaamattoman ja ulkoapäin aiheutuneen tapahtuman johdosta […]

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen puolestaan osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehtojen mukaisesta seikasta. 

Ehtojen mukaan vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin aiheutuneen vahingon, jonka syynä on esimerkiksi tieltä suistuminen, ajoneuvon kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma. Ehtojen mukaan vakuutus ei korvaa kuormasta, ajoneuvon osasta tai varusteesta itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisesti ulkoapäin aiheutuneen vahingon johdosta. 

Korjauskustannuslaskelmassa 9.10.2018 olevien vahinkotarkastajan merkintöjen mukaan renkaan räjähdys on rikkonut vaunun pohjaa sekä lattiaa ja alahelmalistoja. Tiehen osumajälkiä ei ole nähtävissä. Vanne on vaurioitunut osuttuaan tiehen. Räjähtänyt rengas ei ollut tarkastettavissa. Toisen puolen renkaassa oli kulutuspintaa n. 5 mm ja murtumia sivussa sekä kulutuspinnassa.

Esitetyn selvityksen perusteella on todennäköistä, että vaurioitunut vanne on renkaan räjähdettyä iskeytynyt ajorataan ja tämän seurauksena vaurioitunut. FINE katsoo, että vanteen tällä tavoin vaurioitumista on pidettävä vakuutuksesta korvattavana ulkoisesta syystä aiheutuneena vahinkona. 

Vahinkotarkastajan merkintöjen mukaan asuntovaunun ehjäksi jääneessä renkaassa on ollut murtumia sivussa ja kulutuspinnassa. Vaikka toisessa renkaassa olleet murtumat eivät sellaisenaan ole osoitus siitä, että räjähtänyt rengas olisi ollut erityisen huonokuntoinen, FINE pitää kuitenkin mahdollisena ja yleisesti tunnettuna, että ajoneuvojen renkaita rikkoutuu käytössä ilman ulkoista syytä. Asiakirjojen perusteella on ilmeistä, että rengas on räjähtänyt äkillisesti. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei kuitenkaan voida todeta, että renkaan räjähtämisen syynä olisi ollut rengasta ulkoapäin vahingoittanut isku, tai että rengas olisi rikkoutunut muusta sitä äkillisesti ja ulkopäin vahingoittaneesta syystä. Selvitysten mukaan vanteen ohella muut asuntovaunun rakenteet eivät ole iskeytynyt renkaan räjähtämisen seurauksena ajorataan. Asiassa on jäänyt näistä syistä näyttämättä, että asuntovaunun pohjan, lattian ja alahelmalistojen vaurioituminen olisi aiheutunut törmäysvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta syystä. FINE ei tämän vuoksi suosita korvausta renkaan räjähtämisestä ja sen seurauksena muille asuntovaunun osille kuin tiehen osuneelle vanteelle aiheutuneista vaurioista. Tämä lopputulos vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka käy ilmi esimerkiksi oheisesta ratkaisusuosituksesta VKL 594/12. 

Vakuutusyhtiöstä on ilmoitettu puhelimitse asiakkaalle, että asiakkaan vakuutus kattaa sattuneen vahingon. Osapuolten kertomusten perusteella kyse ei FINEn käsityksen mukaan ole kuitenkaan ollut puhelimitse annetusta korvauspäätöksestä. FINE viittaa vakuutussopimuslain 9 §:ään ja toteaa, että virheelliset ennakkotiedot vahingon korvattavuudesta eivät sido vakuutuksenantajaa 

Vakuutusyhtiö on myöntänyt, että se on virheellisen ennakkotiedon perusteella vastuussa asiakkaalle virheellisten tietojen perusteella aiheutuneesta lisävahingosta. Yhtiö on ilmoittanut, että se jatkaa korvauskäsittelyä, kun asiakas toimittaa korvausvaatimuksen virheellisen korvauslupauksen aiheuttamista ylimääräisestä kulusta yhtiöön. 

FINE katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole vahingon korvattavuutta koskevan virheellisen ennakkotiedon perusteella vastuussa renkaan räjähtämisen seurauksena asuntovaunulle aiheutuneista vahingoista yllä esitettyä laajemmin. FINE kuitenkin toteaa, että mikäli asiakkaalle on aiheutunut vahingon korvattavuutta koskevan virheellisen tiedon johdosta ylimääräisiä kuluja tai muuta vahinkoa, asiakkaan tulee esittää vakuutusyhtiölle sen pyytämä korvausvaatimus ja riittävästi yksilöity selvitys aiheutuneista kuluista ja vahingosta. Koska asian käsittely on virheellisen ennakkotiedon osalta vielä kesken osapuolten välillä, FINE ei anna asiassa tältä osin ratkaisusuositusta. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
              
Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia